• PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  Cel studiów

  Celem studiów jednolitych magisterskich jest zdobycie wiedzy, rozwinięcie umiejętności oraz kompetencji społecznych niezbędnych do etycznego, refleksyjnego i efektywnego funkcjonowania zawodowego i osobistego w zmieniającej się rzeczywistości. W szczególności – w oparciu o opis zawarty w efektach kształcenia – celem studiów jest dostarczenie: pogłębionej i rozszerzonej wiedzy, o charakterze interdyscyplinarnym, obejmującej rozszerzoną terminologię, ułatwiającą rozumienie rozwoju, złożoności i zmienności pedagogiki i praktyki edukacyjnej.

  Studia mają też za cel rozwijanie umiejętności wyszukiwania, analizowania, oceniania i integrowania informacji z różnych źródeł oraz formułowania na ich podstawie krytycznych sądów; prowadzenia badań naukowych (ze szczególnym uwzględnieniem badań typu action-research), a także formułowania i wyrażania własnych, niezależnych poglądów i idei w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych.

  Celem studiów jest kształtowanie kompetencji gotowości do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych oraz wrażliwości na problemy edukacyjne i odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Nauczycielska

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Nauczycielska

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Sprawdzian elementarnych predyspozycji muzycznych oraz ocena prawidłowości funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych; wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Absolwent jest przygotowany do pracy pedagogicznej w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, jest wyposażony w umiejętności planowania i organizowania procesu wychowania wśród nieletnich, jak i osób dorosłych, wykazujących cechy niedostosowania społecznego. W obszarze posiadanej zaawansowanej wiedzy absolwent kierunku pedagogika resocjalizacyjna rozumie związek pedagogiki resocjalizacyjnej z innymi naukami społecznymi, jak również z pedagogiką ogólną, pedagogiką specjalną, opiekuńczo-wychowawczą, pedagogiką społeczną i pracą socjalną.Wykazuje znajomość i zrozumienie historycznych uwarunkowań organizacji i przebiegu procesu resocjalizacyjnego, zarówno na gruncie polskim, jak i europejskim.

  Potrafi odpowiednio zastosować wiedzę psychologiczną, w tym z zakresu psychologii rozwojowej, do diagnozowania problemów rozwojowych dzieci i młodzieży, jak również osób dorosłych. Korzystając z jej zasobów umiejętnie dokonuje oceny zaburzeń w zakresie procesu dostosowania społecznego, jak również diagnozowania wszelkich nieprawidłowości rozwojowych utrudniających proces socjalizacji.

  Posiada wiedzę interdyscyplinarną, która jest przydatna w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych zarówno w środowiskach otwartych, jak i zamkniętych. Umiejętnie planuje i organizuje proces readaptacji społecznej wychowanków. Posiada umiejętność przewidywania efektów podejmowanych działań resocjalizacyjnych, terapeutycznych, dostosowanych do jednostkowych potrzeb nieletnich i osób dorosłych. Absolwent kierunku pedagogika resocjalizacyjna wykazuje się umiejętnością organizowania procesu wychowawczego z jednoczesnym przekonaniem o jego skuteczności. Jest przygotowany do prowadzenia zajęć zarówno indywidualnych, jak i grupowych z osobami niedostosowanymi społecznie.

  Posiada zaawansowane umiejętności w zakresie procesu komunikacji, co jest niezbędne w skutecznym procesie resocjalizacyjnym. Dysponuje zaawansowanymi kompetencjami społecznymi, w tym w zakresie podtrzymywania i odbudowywania więzi rodzinnych nieletnich i osób dorosłych poddawanych oddziaływaniom resocjalizacyjnym w środowisku otwartym i zamkniętym. Potrafi planować i organizować proces wychowawczy z uwzględnieniem współpracy z szerokim gronem specjalistów w obszarze readaptacji społecznej i reintegracji.

  Poszerza swoją wiedzę naukową poprzez dogłębną analizę literatury przedmiotu, jak również poszukuje innych alternatyw dokształcania o charakterze praktycznym, zwiększając swoje doświadczenie zawodowe w pracy resocjalizacyjnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Resocjalizacja z penitencjarystyką
  • Resocjalizacja z readaptacją społeczną

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Resocjalizacja z penitencjarystyką
  • Resocjalizacja z readaptacją społeczną

  STUDIA I STOPNIA

  Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna) i języka obcego oraz historii lub geografii lub biologii (do wyboru), (poziom podastawowy lub rozszerzony - część pisemna).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów pedagogika specjalna

  Cel studiów

  Dostarczenie w oparciu o efekty uczenia się pogłębionej, uporządkowanej wiedzy pedagogicznej umożliwiającej zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu funkcjonowania, kształcenia, wychowania, opieki i terapii osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

  Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, dokonywania diagnozy, projektowania sytuacji edukacyjnych, rozwijanie umiejętności badawczych.
  Kształtowanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikatywność, poszanowanie autonomii i podmiotowości w relacjach z osobą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, otwartość, refleksyjność, twórcze podejście do rozwiązywania problemów, odpowiedzialność.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
  • Logopedia
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Terapia pedagogiczna

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Terapia pedagogiczna

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)