ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

tel. +48 12 662 7820

fax: +48 12 662 7822

e-mail: instytut.biologii@up.krakow.pl

ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

tel. +48 12 662 7820

fax: +48 12 662 7822

e-mail: instytut.biologii@up.krakow.pl

 • BIOINFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent studiów licencjackich (inżynierskich) pierwszego stopnia ma wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii i informatyki, oparte na rzetelnej znajomości podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych. Rozumie potrzebę zastosowania metod informatycznych do rozwiązywania problemów wynikających ze złożoności systemów biologicznych. Potrafi formułować i rozwiązywać podstawowe problemy biologiczne w sposób ścisły, przy użyciu metod informatycznych. Jest przygotowany do uzyskiwania informacji biologicznej, zarówno w laboratorium, jak i z ogólnie dostępnych baz danych, oraz jej opracowywania i przetwarzania odpowiednimi metodami. Rozumie działanie współczesnych systemów komputerowych oraz ma wiedzę umożliwiającą aktywny udział w realizacji projektów bioinformatycznych. Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym językiem specjalistycznym z zakresu informatyki i biologii. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji, w których gromadzi się, przetwarza i analizuje dane biologiczne, a także w laboratoriach badawczych. Może podejmować pracę w firmach zajmujących się narzędziami i systemami informatycznymi oraz w innych instytucjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane. Absolwent potrafi samodzielnie rozwijać swoje umiejętności zawodowe, zna zasady prawne i etyczne, którymi powinien kierować się w pracy zawodowej.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Bioinformatyka jest średnia wyników z egzaminu maturalnego; przedmioty preferowane: biologia, fizyka, matematyka lub informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień z biologii oparte na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Zdobytą wiedzę i umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania danych oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Posiada również umiejętności pracy zespołowej a także wiedzę, zdolności i umiejętności do kierowania pracą zespołu. Ponadto zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się w tym języku terminologią z zakresu biologii. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny w terenie, przemyśle, administracji, placówkach zajmujących się ochroną środowiska i przyrody. Absolwent jest przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania i podnoszenia kompetencji zawodowych. Może kontynuować edukację na studiach II stopnia lub studiach podyplomowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Biologia jest średnia wyników z egzaminu maturalnego; przedmioty preferowane: biologia.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I REKRUTACJA

  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku ochrona środowiska o profilu ogólnoakademickim jest:

  • nabycie wiedzy o zjawiskach i procesach przyrodniczych obserwowanych i opisywanych na różnych poziomach organizacji życia;
  • ukształtowanie umiejętności związanych z wykorzystaniem w praktyce wiedzy o zjawiskach i procesach zachodzących w środowisku;
  • wyrobienie umiejętności wyjaśniania związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w naturalnych i antropogenicznych ekosystemach dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią;
  • ukształtowanie umiejętności identyfikacji kluczowych zjawisk i procesów oraz ich opisu z użyciem podstawowych teorii przyrodniczych i kontekstu empirycznego;
  • nabycie wiedzy o najnowszych i najważniejszych technikach i metodach badawczych stosowanych w naukach przyrodniczych oraz możliwości ich wykorzystania praktyce.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów; przedmioty preferowane - biologia, chemia, geografia, fizyka.

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • ODNOWA BIOLOGICZNA Stopień: II REKRUTACJA

  Celem studiów drugiego stopnia na kierunku odnowa biologiczna o profilu akademickim jest:

  • nabycie wiedzy w zakresie interdyscyplinarnej problematyki i metodologii badawczej w obszarze nauk przyrodniczych i medycznych, które wymagają zastosowania zaawansowanych narzędzi badawczych;
   integrowanie wiedzy z różnych dziedzin celem wyjaśniania złożonych zjawisk i procesów przyrodniczych;
  • poznanie i stosowanie nowoczesnych metod służących poprawie zdrowia i utrzymania dobrej kondycji; 
   ukształtowanie umiejętności planowania i wykonania zadania badawczego z wykorzystaniem polskiej i zagranicznej literatury naukowej oraz podejścia krytycznego w interpretacji zebranych danych empirycznych i wnioskowaniu; 
  • przygotowanie do świadomego i systematycznego aktualizowania wiedzy przyrodniczej oraz posługiwania się zasadami bioetycznymi, przy rozstrzyganiu problemów praktycznych w trakcie indywidualnych i zespołowych projektów badawczych
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Odnowa biologiczna jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: