• AGROLEŚNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Agroleśnictwo to nowy kierunek studiów będący odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku Unii Europejskiej na specjalistów z zakresu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i leśnictwie, niezbędnych w dobie obserwowanych zmian klimatu.

  Agroleśnictwo (agroforestry) to zrównoważony sposób użytkowania ziemi, w którym wykorzystywana jest wiedza z zakresu rolnictwa i leśnictwa, w celu zoptymalizowania efektów ekonomicznych i ekologicznych produkcji żywności przy równoczesnej produkcji biomasy drzewnej. Główne zalety produkcyjne systemów agroleśnych są związane z lepszym wykorzystaniem zasobów w skali przestrzennej i czasowej, co jednocześnie może zwiększyć korzyści środowiskowe poprzez zmniejszenie strat składników pokarmowych z gruntów rolnych, zwiększenie sekwestracji węgla oraz zwiększenie różnorodności biologicznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku agroleśnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 2 lata 3,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Architektura krajobrazu
  Studia pierwszego stopnia na kierunku Architektura trwają 7 semestrów (3,5 roku). Kończą się uzyskaniem przez Absolwenta tytułu zawodowego inżynier. W ramach studiów możliwe jest odbycie praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z architekturą krajobrazu.
  Podczas 3 semestralnych (1,5 roku) uzupełniających studiów magisterskich (II stopnia) student ma możliwość kształcenia na dwóch specjalnościach: Architektura Krajobrazu Terenów Miejskich oraz Kształtowanie Krajobrazu Terenów Niezurbanizowanych. Studia drugiego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magister. Studia prowadzone są w dziedzinach nauk: rolniczych, inżynieryjno-technicznych i sztuki. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Biologia to kierunek, który kształci studentów na studiach I i II stopnia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym już od 1996 roku. Studia na kierunku biologia to zajęcia w nowoczesnych salach, pracowniach i laboratoriach wyposażonych w specjalistyczną aparaturę badawczą, prowadzone przez profesjonalną kadrę naukową.

  Studia na kierunku biologia wyróżnia szeroka oferta przedmiotów do wyboru bazująca na badaniach prowadzonych przez pracowników Instytutu Biologii i Biotechnologii oraz najnowszych trendach i kierunkach w naukach biologicznych, możliwość udziału studentów w badaniach naukowych oraz zajęcia terenowe z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu. Student kierunku biologia może rozwijać swoje zainteresowania w ramach kół naukowych, a także uczestniczyć w wydarzeniach popularyzujących naukę.

  W ramach studiów na kierunku biologia istnieje możliwość wyboru specjalności: Biologia eksperymentalna lub Biologia środowiskowa już na studiach I stopnia, a następnie kontynuowanie jej w ramach studiów II stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biologia eksperymentalna
  • Biologia środowiskowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Biologia eksperymentalna
  • Biologia środowiskowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena z dyplomu ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOTECHNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Biotechnologia

  Sylwetka absolwenta kierunku BIOTECHNOLOGIA studiów I stopnia inżynierskich

  Absolwent kierunku Biotechnologia, studiów inżynierskich jest przygotowany do pracy w firmach i laboratoriach przemysłu biotechnologicznego, także przemysłu pokrewnego; pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych. Potrafi wykonać podstawową  analitykę i pracować z użyciem materiału biologicznego, zna obsługę aparatury badawczej oraz urządzeń technologicznych. Samodzielnie rozwija własne umiejętności zawodowe i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Sylwetka absolwenta kierunku BIOTECHNOLOGIA studiów II stopnia

  Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (studiów doktoranckich).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia analityczna
  • Biotechnologia medyczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Ocena z dyplomu dla absolwentów kierunków przyporządkowanych dyscyplinie wiodącej biologia. Dla absolwentów inżynierskich kierunków studiów, innych niż w dyscyplinie nauk biologicznych – pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FIZYKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Fizyka

  Studia na kierunku Fizyka to 3-semestralne studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim. Po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Kierunek przyporządkowany jest do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych; dyscyplina wiodąca to nauki fizyczne (100 %).

  Student kierunku Fizyka ma możliwość wyboru jednej z trzech specjalności: Fizyka medyczna (FM), Odnawialne źródła energii (OZE) oraz Fizyka laserów i optoelektronika (FLiO).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Fizyka medyczna
  • Odnawialne źródła energii
  • Fizyka laserów i optoelektronika

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów kierunków fizyka, fizyka techniczna, systemy diagnostyczne w medycynie, inżynieria materiałowa i inżynieria medyczna - ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów. Dla absolwentów innych kierunków studiów – pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Informatyka
  Program studiów zakłada, iż absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Powinien dobrze znać zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. 
  Powinien posiadać umiejętność programowania komputerów i znać zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Ponadto, po ukończeniu studiów absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  informatyka, język angielski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów - dla osób, które ukończyły kierunek informatyka, informatyka i ekonometria bądź informatyka stosowana. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia - dla absolwentów innych kierunków studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Informatyka i ekonometria
  Studia pierwszego stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria są wyjątkowo ciekawe, a ich realizacja polega na przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności pozwalających zrozumieć złożoność zjawisk na styku techniki i ekonomii, a tym samym przygotowaniu wyposażonego w kompetencje inżynierskie absolwenta do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych.
  Studia te gwarantują wyjątkową różnorodność zajęć o charakterze teoretycznym i aplikacyjnym. Kształtowane w trakcie studiów kompetencje są poszukiwane przez pracodawców, tym samym studia te przeznaczone są dla osób ambitnych, pragnących zdobyć umiejętność samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych, z wykorzystaniem zaawansowanych metod ilościowych oraz specjalistycznych narzędzi informatycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Systemy informatyczne w zarządzaniu
  • Analiza danych społeczno - gospodarczych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Inżynieria materiałowa
  Absolwent posiada wiedzę obejmującą procesy wytwarzania, przetwarzania i badania materiałów, metody doboru materiałów do różnych zastosowań i ocenę ich właściwości. Posiada wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii wytwarzania odnoszących się do procesów technologicznych, takich jak np. Epitaksja z wiązek molekularnych (MBE) oraz metod badawczych powiązanych z mikroskopią elektronową, mikroskopią sił atomowych.
  Nabyta wiedza oraz wykształcone umiejętności umożliwiają absolwentom podjęcie pracy w zakresie zastosowań materiałów oraz tworzenia nowych i usprawniania tradycyjnych urządzeń i linii technologicznych wykorzystywanych w przemyśle materiałowym, takich jak rozpylanie plazmowe i magnetotronowe czy osadzania chemiczne z fazy gazowej. Posiada również manualne umiejętności przygotowywania próbek do badań.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów dla absolwentów kierunku inżynieria materiałowa, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria medyczna mechatronika, systemy diagnostyczne w medycynie oraz fizyka techniczna. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia - dla absolwentów innych kierunków studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGISTYKA W SEKTORZE ROLNO-SPOŻYWCZYM

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Absolwent ma wiedzę z zakresu produkcji surowców i produktów roślinnych i zwierzęcych, zasad znakowania i pakowania produktów spożywczych,  czynników kształtujących jakość artykułów rolno-spożywczych w trakcie przechowywania, infrastruktury i technologii magazynowych, systemów zarządzania w produkcji żywności, marketingu, logistyce surowców, produktów rolnych i spożywczych.

  Potrafi dobrać i zastosować właściwe metody, techniki, narzędzia i technologie oraz systemy pakowania, przechowywania i transportu niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości artykułów rolno-spożywczych podczas realizowanych procesów logistycznych. Jest przygotowany do wyboru właściwych metod i narzędzi do rozwiązywania zadań badawczych i inżynierskich. Posiada wiedzę dotyczącą zasad i strategię funkcjonowania przedsiębiorstw w zakresie zarządzania kapitałem oraz zasobami ludzkimi, potrafi realizować procesy logistyczne. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka w sektorze rolno-spożywczym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Matematyka
  Absolwent specjalności zastosowania matematyki posiada wiedzę z różnych dziedzin matematyki wyższej, którą potrafi samodzielnie pogłębiać. Zna metody i techniki właściwe dla różnych działów matematyki i odpowiednio je stosuje. Posiada wiadomości i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej konieczne do rozwiązywania teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych.
  Zna sposoby wykorzystania matematyki w finansach, bankowości, naukach biologicznych, praktyce społecznej i gospodarczej czy przemyśle. Potrafi utworzyć modele matematyczne opisujące zjawiska ekonomiczne, społeczne, przyrodnicze czy techniczne. Posługuje się jednym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
  Jest przygotowany do zatrudnienia w bankach, instytucjach finansowych, urzędach statystycznych, instytucjach zajmujących się biotechnologią, farmaceutyką, ochroną zdrowia, ochroną środowiska czy w przemyśle, w zależności od obranej ścieżki kształcenia.
  Absolwent specjalności nauczanie matematyki posiada wiedzę z różnych dziedzin matematyki wyższej, którą potrafi samodzielnie pogłębiać. Zna metody i techniki właściwe dla różnych działów matematyki i odpowiednio je stosuje. Posiada wiadomości i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej konieczne do rozwiązywania teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych.
  Posługuje się jednym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Posiada wiedzę ogólnopedagogiczną, ogólnopsychologiczną i metodyczną niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela. Jest przygotowany do zatrudnienia w zawodzie nauczyciela matematyki na poziomie szkoły podstawowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów – dla absolwentów kierunków przyporządkowanych dyscyplinie wiodącej matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHATRONIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 2 lata 3,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Mechatronika

  Mechatronika jest nowoczesną dziedziną wiedzy łączącą problemy mechaniki, elektroniki, mikroelektroniki, informatyki, inżynierii biomedycznej, automatyki i robotyki. W programie studiów uwzględniono interdyscyplinarność tematyki poprzez równomierne rozłożenie ciężaru pomiędzy przedmioty związane z kluczowymi dyscyplinami:  mechaniką, elektroniką, robotyką i informatyką.

  Studia inżynierskie trwają 7 semestrów. Po czwartym semestrze student ma możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności: Projektowanie Systemów Mechatronicznych (PSM) lub Systemy Wbudowane (SW). Specjalność PSM rozwija umiejętności w zakresie: projektowania nowoczesnych maszyn i urządzeń z wykorzystaniem oprogramowania CAD oraz integracji podzespołów elektronicznych i mechanicznych. Natomiast specjalność SW rozszerza kompetencje w zakresie projektowania systemów wbudowanych opartych na mikroprocesorach i układach programowych FPGA, a także zarządzania sieciami komputerowymi i programowania aplikacji internetowych.

  Studia magisterskie trwają 3 semestry. Po pierwszym semestrze można wybrać jedną z dwóch specjalności: Systemy Pomiarowe i Sterujące (SPiS) lub Projektowanie i Sterowanie Procesami Wytwarzania (PiSPW)

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Projektowanie systemów mechatronicznych
  • Systemy wbudowane

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Systemy pomiarowe i sterujące
  • Projektowanie i sterowanie procesami wytwarzania

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Projektowanie systemów mechatronicznych
  • Systemy wbudowane

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy pomiarowe i sterujące
  • Projektowanie i sterowanie procesami wytwarzania

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów dla absolwentów kierunków: mechatronika, inżynieria materiałowa, systemy diagnostyczne w medycynie, inżynieria bezpieczeństwa oraz informatyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 2 lata 3,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Ochrona środowiska
  Studia na kierunku Ochrona środowiska na UR pozwalają na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych. Student poznaje najnowocześniejsze metody oceny stanu ekologicznego środowiska i zarządzania zasobami przyrody. W trakcie studiów można nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. ekologii roślin i zwierząt, ekologii krajobrazu, grafiki inżynierskiej, geograficznych systemów informacyjnych (GIS), oceny stanu ekologicznego ekosystemów, ochrony przyrody, planowania przestrzennego, podstaw geodezji, projektowania korytarzy ekologicznych, czy środowiskowych aspektów korzystania ze źródeł energii odnawialnej.
  Zajęcia prowadzone są w doskonale wyposażonych laboratoriach z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu spełniającego europejskie standardy.  Studenci mają możliwość samodzielnego planowania i wykonywania eksperymentów oraz rozwiązywania zadań inżynierskich.
  Zajęcia odbywają się nie tylko w murach uczelni, ale także w terenie, np. w parkach narodowych. Liczne ćwiczenia terenowe sprzyjają aktywnemu poznawaniu przyrody oraz zrozumieniu związków przyczynowo-skutkowych między działaniami człowieka a zmianami w środowisku przyrodniczym. W trakcie studiów istnieje możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programu ERASMUS+ oraz zaangażowania się w prace badawcze prowadzone przez pracowników naukowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ochrona zasobów przyrodniczych
  • Nauki rolnicze w ochronie środowiska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ochrona i zarządzanie zasobami przyrody
  • Ochrona wód powierzchniowych i terenów podmokłych
  • Ochrona środowiska agrarnego

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Ochrona zasobów przyrodniczych
  • Nauki rolnicze w ochronie środowiska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Ochrona i zarządzanie zasobami przyrody
  • Ochrona wód powierzchniowych i terenów podmokłych
  • Ochrona środowiska agrarnego

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 2 lata 3,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
  Studia na kierunku „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” realizowane są w systemie dwu-stopniowym. Po I stopniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżynier, po II stopniu - magister. Student na kierunku OZEiGO zdobywa wiedzę i umiejętności w wybranym zakresie dziedziny nauk rolniczych (rolnictwo i ogrodnictwo) z bazą w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (inżynieria mechaniczna oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka).
  Program studiów OZEiGO obejmuje grupę przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych. Na studiach I stopnia studenci realizują praktyki zawodowe w wybranych przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarowaniem odpadami i pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Ocena z dyplomu ukończenia studiów dla obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Dla absolwentów inżynierskich kierunków studiów, innych niż w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych - pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ROLNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 2 lata 3,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Rolnictwo

  Absolwent studiów I stopnia jest specjalistą w zakresie produkcji rolniczej oraz posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Absolwent ma wiedzę z zakresu ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją rolniczą, funkcjonowania infrastruktury rolniczej oraz oddziaływania rolniczej przestrzeni produkcyjnej na rozwój obszarów wiejskich.

  Zna zagadnienia związane z agrobiznesem, bioinżynierią nowoczesnych technik i technologii rolniczych, doradztwem dla przedsiębiorstw rolnych, firm handlowych i usługowych. Jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych, posiada ponadto umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

  Absolwent studiów II stopnia posiada szeroką wiedzę z zakresu nauk rolniczych , z uwzględnieniem   problematyki związanej z agrobiznesem, doradztwem na rzecz firm sfery agrobiznesu, w tym przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego, firm handlowych, usługowych, przedsiębiorstw rolnych i innych. Potrafi dokonać oceny stosowanych technologii, form organizacyjnych i prawnych przedsiębiorstw oraz prowadzić negocjacje w biznesie, planu przedsięwzięcia gospodarczego (biznes plan).

  Zna i rozumie problemy dotyczące alternatywnych kierunków produkcji roślinnej i użytkowania zwierząt oraz zagadnienia z zakresu zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, co pozwala na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności obszarów wiejskich. Jest przygotowany do pracy w specjalistycznych gospodarstwach rolnych, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych. Zna język obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii z zakresu nauk rolniczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Agronomia z agrobiznesem
  • Bioinżynieria rolnicza
  • Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Agronomia z agrobiznesem
  • Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Agronomia z agrobiznesem
  • Bioinżynieria rolnicza
  • Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Agronomia z agrobiznesem
  • Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku rolnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych) lub jednolitych studiów magisterskich dla absolwentów w obszarze nauk rolniczych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SYSTEMY DIAGNOSTYCZNE W MEDYCYNIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Systemy diagnostyczne w medycynie

  Studia na kierunku Systemy diagnostyczne w medycynie (SDM) to 7-semestralne studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim. Po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Kierunek przyporządkowany jest do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, z dyscypliną wiodącą - nauki fizyczne (65%), a także do dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina - nauki medyczne (25%) i dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina - automatyka, elektronika i elektrotechnika (5%) oraz dyscyplina - informatyka techniczna i telekomunikacja (5%).                    

  Student kierunku SDM ma możliwość wyboru jednej z trzech specjalności: Metody obrazowania w medycynie, Aparatura diagnostyczna w medycynie oraz Optyka okularowa (nowa specjalność od roku akademickiego 2020/21).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Metody obrazowania w medycynie
  • Aparatura diagnostyczna w medycynie
  • Optyka okularowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku systemy diagnostyczne w medycynie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 2 lata 3,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka

  Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka mają charakter techniczno-przyrodniczy. Realizowane są na I oraz na II stopniu. W ramach siedmiosemestralnych studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) studenci mają do wyboru dwie specjalności (technologia żywności, żywienia człowieka). Natomiast na studiach II stopnia (magisterskich) trwających 3 semestry, są do wybory trzy specjalności takie jak analiza żywności, żywność prozdrowotna oraz żywienie człowieka w gastronomii.   

  W ramach kształcenia ćwiczenia są realizowane w nowoczesnych laboratoriach i czterech halach półtechniki przetwarzania mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz ziarna zbóż.

  Wysoce specjalistyczna aparatura badawcza pozwala na przeprowadzenie ciekawych doświadczeń, a dzięki temu przygotowanie interesujących i innowacyjnych prac dyplomowych z zakresu technologii produkcji i oceny różnych produktów spożywczych, projektowania nowych produktów, mikrobiologii żywności, oceny jakości żywności, inżynierii żywności i organizacji produkcji itd. Studia na tym kierunku umożliwiają rozwijanie indywidualnych zainteresowań badawczych studenta w ramach kół naukowych.

  Ponadto w ramach współpracy między uczelniami studenci mogą część programu studiów realizować na analogicznym kierunku innych uczelni krajowych lub zagranicznych (program MOST i Erasmus). Ponadto na studiach I stopnia studenci odbywają 4-tygodniową praktykę zawodową w zakładach produkcyjnych branży spożywczej, zakładach i placówkach gastronomicznych, jednostkach sprawujących nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych oraz warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Technologia żywności
  • żywienia człowieka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analiza żywności
  • żywność prozdrowotna
  • żywienie człowieka w gastronomii

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Technologia żywności
  • żywienia człowieka

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Analiza żywności
  • żywność prozdrowotna
  • żywienie człowieka w gastronomii

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów dla absolwentów kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, jakość i bezpieczeństwo żywności, towaroznawstwo, bezpieczeństwo i produkcja żywności, produkcja i bezpieczeństwo żywności oraz innych związanych z dyscypliną technologia żywności i żywienia. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej dla absolwentów innych kierunków studiów niż wymienione, opartej na zagadnieniach kierunkowych do egzaminu inżynierskiego dla kierunku technologia żywności i żywienie człowieka prowadzonego przez UR.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Opinie (0)