Strategia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Perspektywy i plany funkcjonowania Wydziału ujęto w Strategii Wydziału Organizacji i Zarządzania na lata 2012-2020. W dokumencie tym określono także fundamentalne wartości, którymi kierują się pracownicy i studenci jednostki. Są nimi: zrównoważony rozwój, interdyscyplinarność, innowacyjność, rzetelność oraz etyka akademicka. Wartości te znajdują odzwierciedlenie w strategicznej wizji Wydziału, zgodnie z którą Wydział Organizacji i Zarządzania powinien być przyjazny zrównoważonemu rozwojowi edukacyjnemu studentów i naukowemu pracowników, a także powinien stanowić innowacyjne centrum kształcenia i nauki. Misją jednostki zawartą w Strategii jest kształcenie studentów i rozwój kadry naukowej zdolnych do kreowania innowacji wzmacniających potencjał rozwojowy Wydziału i ich komercjalizacji. 
Wizji i misji podporządkowano główny cel strategiczny, którym jest zrównoważony rozwój Wydziału – edukacyjny i naukowy - przy utrzymaniu wysokiej kultury jakości kształcenia na poziomie wyższym oraz prowadzenie badań naukowych, połączone z intensyfikacją współdziałania z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi Wydziału. Zgodnie z tym celem, w przyszłości planuje się rozwój oferty edukacyjnej Wydziału dostosowanej do potrzeb rynku pracy, realizowany przy współpracy z przedsiębiorstwami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami otoczenia administracji i biznesu. Ważnym elementem planów Wydziału jest także intensyfikacja badań naukowych połączona z internacjonalizacją działalności naukowo-badawczej. W ten sposób Wydział Organizacji i Zarządzania zamierza na trwałe wpisać się w krajobraz edukacyjny i gospodarczy regionu Górnego Śląska. 
Zamierzenia o charakterze ogólnym przyjmują w Strategii Wydziału Organizacji i Zarządzania na lata 2012-2020 postać celów cząstkowych określonych w czterech perspektywach, zgodnie z ideą strategicznej karty wyników. I tak, z perspektywy uczenia się i rozwoju Wydział w najbliższych latach planuje:
 • wzrost kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej,
 • internacjonalizację kierunków studiów,
 • wzmacnianie pozycji Wydziału na wszystkich prowadzonych kierunkach kształcenia i badań,
 • zwiększenie transferu wiedzy i innowacji między nauką a sektorem biznesowym i administracją,
 • doskonalenie kompetencji merytorycznych pracowników obsługi administracyjnej,
 • modernizację infrastruktury informatycznej Wydziału,
 • doskonalenie zasad motywowania pracowników Wydziału.
 • W perspektywie klienta, szczególnie ważnej dla istnienia i rozwoju Wydziału, zakłada się z kolei:
 • utrzymanie stabilnej liczby studentów studiów stacjonarnych,
 • dążenie do wzrostu liczby studentów studiów niestacjonarnych i podyplomowych,
 • ugruntowanie i rozwój jakości kształcenia we współpracy z interesariuszami dla studentów, studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych,
 • zwiększenie umiejętności praktycznych przygotowujących studentów do wejścia na rynek pracy,
 • doskonalenie procesu współpracy z interesariuszami w zakresie wzbogacania oferty badawczej i rozwoju naukowego Wydziału,
 • komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych,
 • utrzymanie stanu infrastruktury pozwalającego na zaspokojenie potrzeb studentów i pracowników,
 • rozwój bazy laboratoryjnej Wydziału,
 • nawiązywanie współdziałania z partnerami z otoczenia na rzecz rozwoju infrastruktury,
 • promowanie Wydziału w środowisku lokalnym.
 • By w pełni zrealizować wymienione powyżej cele na rzecz studentów i interesariuszy Wydziału konieczne jest ciągłe doskonalenie procesów wewnętrznych realizowane w ramach trzeciej perspektywy poprzez:
 • poszerzenie i doskonalenie oferty edukacyjnej w zakresie kierunków kształcenia i studiów podyplomowych,
 • doskonalenie systemu jakości kształcenia zgodnie ze standardami krajowymi i międzynarodowymi,
 • doskonalenie i rozwój współpracy międzynarodowej w obszarze kształcenia,
 • usystematyzowanie relacji z podmiotami zewnętrznymi,
 • doskonalenie procesów związanych z rozwojem i aktywnością kadry naukowej,
 • i doskonalenie systemu zarządzania Wydziałem.
Niezbędne jest także zapewnienie Wydziałowi wystarczających źródeł finansowania poprzez realizację celów wyodrębnionych w czwartej, finansowej perspektywie strategicznej karty wyników i obejmującej:
 • zapewnienie wystarczalności i ciągłości finansowania procesu dydaktycznego,
 • zwiększenie potencjału Wydziału w zakresie komercjalizacji innowacji oraz nowoczesnych technologii i rozwiązań organizacyjnych,
 • zapewnienie źródeł finansowania umożliwiających prowadzenie badań naukowych i rozwój naukowy pracowników,
 • wzrost uczestnictwa w projektach międzyorganizacyjnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • racjonalizację kosztów funkcjonowania i dążenie do zwiększenia przychodów własnych Wydziału,
 • pozyskiwanie środków finansowych na rozwój ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych.
Tak sformułowane zamierzenia strategiczne są systematycznie realizowane w formie codziennych działań operacyjnych.
Prof. dr hab. inż. Marian Turek – Dziekan
Dr hab. inż. Jan Brzóska – Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Opinie (4)

Student logistyki Ocena odpowiedz

Kierunek Logistyka spoko. Polecam I potwierdzam praktycznosc

Emil Ocena odpowiedz

duża ilość zajęć praktycznych

Kasia Ocena odpowiedz

super wydzial

olek Ocena odpowiedz

najplepszy wydział na PŚ. polecam