ul. św. Pawła 3, 

40-008 Katowice

tel. +48 32 359 24 01

sf@us.edu.pl

ul. św. Pawła 3, 

40-008 Katowice

tel. +48 32 359 24 01

sf@us.edu.pl

 • CREATIVE MANAGEMENT IN NEW MEDIA Stopień: II REKRUTACJA

  Studia są propozycją dla osób, które posiadają stopień licencjata (Bachelor) lub magistra (Master of Science) i chcą wzmocnić swoje kompetencje w obszarze komunikacji w mediach społecznościowych, a także poszerzyć, uporządkować i ugruntować wiedzę o nowych narzędziach i technikach wykorzystania mediów społecznościowych. Studia w kompleksowy sposób przygotują do pracy w epoce konwergencji mediów oraz sprawnego poruszania się w świecie mediów cyfrowych.

  Studia mogą podjąć absolwenci dziennikarstwa, sztuk teatralnych i filmowych, marketingu, PR, organizacji produkcji, fotografii, osoby tworzące kreatywne komunikaty sieciowe i działające w obszarze komunikacji w wirtualnej przestrzeni za pomocą obrazu filmowego, osoby, które zamierzają uruchomić własną firmę lub ją prowadzą branży filmowej, telewizyjnej lub social media.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest złożenie portfolio zawierającego informacje o:

  • ukończenia pierwszego lub drugiego stopnia studiów na kierunku w ramach jednej z dyscyplin: sztuk filmowych i teatralnych, nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, nauk socjologicznych, psychologii, sztuk muzycznych, sztuk plastycznych lub pokrewnych;
  • działalności związanej z wykonywaniem zadań kreatywnych w przemyśle audiowizualnym.

  Przyjęcia na studia do granicy limitu odbywać się będą na podstawie:

  Złożonego portfolio i rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim weryfikującej wiedzę o współczesnym przemyśle kreatywnym, instytucjach kultury, ekonomice sektora audiowizualnego oraz weryfikującej predyspozycje do pracy w przemyśle audiowizualnym. 

  W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej, jako kolejne kryterium stosuje się ocenę z pracy dyplomowej, a następnie z egzaminu dyplomowego.

   

  Dowiedz się więcej

 • ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym trwają sześć semestrów. Program realizowany w ciągu trzech lat obejmuje przedmioty zawierające podstawowe treści kształcenia w zakresie  ekonomii, zarządzania, prawa, filmu i sztuk audiowizualnych, mediów, informacji i komunikowania, historii kultury i sztuki oraz przedmioty z zakresu wiedzy zawodowej, w tym przykładowo: organizacji i ekonomiki produkcji filmowo-tv, techniki i technologii tv-filmowej, podstaw sztuki operatorskiej montażu i dźwięku w utworach audiowizualnych. W trakcie studiów student ma kontakt  zarówno z teoretykami w wybranych dziedzinach jak i praktykami zatrudnionymi w jednostkach kinematografii i telewizji.

  Po I i II roku studiów student zobowiązany jest odbyć praktykę zawodową w wybranych przez siebie instytucjach sektora audiowizualnego

  Studia kończą się przygotowaniem i obroną pisemnej pracy dyplomowej na tematy związane przede wszystkim z teoretycznymi i praktycznymi aspektami realizacji przekazów medialnych (filmy, audycje telewizyjne, widowiska artystyczne, formy reklamowe)

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ i dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

  Rozmowa kwalifikacyjna: wiedza o filmie i mediach oraz sprawdzian predyspozycji do sprawowania funkcji kierownika produkcji w filmie i telewizji.

  Kandydaci muszą posiadać zdany egzamin maturalny/egzamin dojrzałości.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO, TELEWIZYJNEGO I FOTOGRAFIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do pracy w zawodach operatora obrazu, operatora kamery, realizatora obrazu telewizyjnego, fotosisty, fotografika i fotooperatora.

  Na program pięcioletnich studiów składają się  przedmioty z zakresu wiedzy humanistycznej, w tym miedzy innymi: propedeutyki kultury, filozofii, historii i teorii filmu, historii sztuki, literatury i dramatu jak również przedmioty kierunkowe mające na celu przygotowanie studenta do realizacji filmów kinematograficznych, form telewizyjnych, fotografii analogowej i cyfrowej oraz pozostałych produkcji audiowizualnych bazujących na najnowszych technologiach zapisu i odtwarzania obrazu (np. komputerowych efektów specjalnych, przestrzeni wirtualnych itp.).

  W toku nauczania student ma kontakt  zarówno z teoretykami w wybranych dziedzinach jak i praktykami zatrudnionymi w jednostkach kinematografii i telewizji.

  W trakcie studiów studenci uczestniczą w praktycznych ćwiczeniach warsztatowych, których każdorocznym finalnym efektem są samodzielne etiudy telewizyjne i filmowe.

  Studia kończą się przygotowaniem i obroną pracy magisterskiej, na którą składają się praca praktyczna (realizatorska) i praca teoretyczna (pisemna).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ i dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

  Warunkiem przystąpienia do I etapu jest złożenie:

  Obowiązkowo minimum 10 fotogramów (odbitek na papierze fotograficznym o wymiarach min. 18x24 cm).
  Dodatkowo można składać dowolne prace plastyczne i filmowe.

  Etap I

  • Przegląd i ocena teczek z pracami własnymi.

  Etap II

  • Egzamin praktyczny: studium fotograficzne;
  • Egzamin pisemny: Analiza warsztatowa obrazu filmowego.

  Etap III

  • Egzamin ustny: Realizacja i obrona zadania inscenizacyjnego;
  • Egzamin ustny: Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wiedzy o sztuce filmowej i fotografii.

  Ocena niedostateczna uzyskana z jakiegokolwiek egzaminu w każdym etapie decyduje o negatywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

  Kandydaci muszą posiadać zdany egzamin maturalny/egzamin dojrzałości.

  Dowiedz się więcej

 • REŻYSERIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Charakterystyka kierunku: Studia na kierunku Reżyseria mają na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu reżysera filmów fabularnych i dokumentalnych, widowisk i spektakli  tv, a także krótkich form telewizyjno-filmowych, w tym filmów reklamowych. 

  Program trzyletnich studiów obejmuje przedmioty podstawowe z zakresu wiedzy o kulturze, filozofii,  socjologii oraz historii i teorii różnych dziedzin twórczości artystycznej (film, teatr, muzyka, literatura, sztuki plastyczne) a także przedmioty kierunkowe mające na celu wyposażenie  studentów w umiejętności zawodowe ( w tym  dotyczące reżyserii fabularnej, dokumentalnej,  form telewizyjnych, montażu, pracy z aktorem, techniki filmowo-telewizyjnej, reklamy, realizacji dźwięku, ekonomiki produkcji filmowej i tv ).

  W trakcie studiów studenci uczestniczą w praktycznych ćwiczeniach warsztatowych prowadzących ostatecznie do   wykonywania samodzielnych etiud telewizyjnych i filmowych. Studia kończą się przygotowaniem i obroną pracy licencjackiej, na którą składają się praca teoretyczna (pisemna) i praca praktyczna (realizatorska)

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ i dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

  Warunkiem przystąpienia do I etapu jest złożenie:

  1. Jednego scenariusza filmu fabularnego (30 min.).
  2. Dwóch projektów filmów dokumentalnych w tym jeden oparty na własnych doświadczeniach, drugi dowolny.
  3. Cykl fotografii — autoportret.
  4. Cyklu dziesięciu fotografii opisujących świat w którym żyje kandydat.
  5. Innych dowolnych prac własnych (film, literatura, sztuki plastyczne).

  Uwaga. Komisja nie zwraca egzemplarzy prac własnych pisemnych. Załączone prace filmowe należy składać wyłącznie w formacie DVD.

  Etap I

  • Egzamin pisemny: Zadanie analityczno – scenariopisarskie.
  • Egzamin pisemny: Zadanie sprawdzające predyspozycje do zawodu.
  • Egzamin ustny: Zadanie plastyczne – inscenizacyjne.
  • Egzamin ustny: Obrona prac własnych (teczka) z zadaniem plastycznym – montażowym.

  Etap II

  • Zadanie dokumentalne – reportaż.
  • Zadanie inscenizacyjne (studio).
  • Rozmowa kwalifikacyjna. Obrona zadania dokumentalnego i inscenizacji.

  Ocena niedostateczna uzyskana z jakiegokolwiek egzaminu w każdym etapie decyduje o negatywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

  O ostatecznym przyjęciu na studia decyduje liczba punktów w ramach ustalonego limitu.

  Kandydaci muszą posiadać zdany egzamin maturalny/egzamin dojrzałości.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych licencjackich kierunku reżyseria /w zakresie reżyserii filmowej/.

  Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

  • potrafi samodzielnie tworzyć, realizować i publicznie prezentować własne założenia estetyczne i autorskie koncepcje artystyczne w zakresie reżyserii w dziedzinie filmu i telewizji;
  • potrafi samodzielnie zmontować i udźwiękowić krótki film fabularny;
  • potrafi zrealizować, zmontować i udźwiękowić krótki film dokumentalny w oparciu o umiejętności obserwacji, rekonstrukcji i inscenizacji profilmowej rzeczywistości;
  • jest zdolny do pogłębiania wiedzy i rozszerzania horyzontów poznawczych w ramach ustawicznego samokształcenia i weryfikowania przyjętych założeń oraz postaw intelektualnych i artystycznych;
  • wykazuje zdolność do krytycznej oceny własnych i cudzych działań i dokonań artystycznych, opinii i postaw twórczych i intelektualnych.

  Rozmowa kwalifikacyjna i sprawdzian uzdolnień artystycznych w oparciu o przedstawione własne prace audiowizualne – film fabularny i dokumentalny zrealizowany w trakcie studiów licencjackich.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)