ul. Akademicka 13

20-950 LUBLIN

tel. 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11

http://www.up.lublin.pl/biologia/

ul. Akademicka 13

20-950 LUBLIN

tel. 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11

http://www.up.lublin.pl/biologia/

 • AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I AGROTURYSTYKA KWALIFIKOWANA Stopień: I REKRUTACJA

  Dynamiczne studia to jeden z najlepszych okresów życia, a także klucz do kariery zawodowej. Oferujemy solidne doskonalenie własnych umiejętności sportowych i nabywanie nowych oraz kształtujemy umiejętności praktyczne do ich nauczania. Podstawą jest własny ośrodek jeździecki, ośrodek sportów wodnych, Centrum Sportowo Rekreacyjne (http://www.sport.up.lublin.pl/) oraz użytkowane na zasadzie porozumienia obiekty MOSIR Lublin.

  Absolwent będzie przygotowany do pracy w klubach sportowych (szczególnie LZS) oraz przedsiębiorstwach zajmujących  się szeroko pojętą kulturą fizyczną, a przede wszystkim  w instytucjach samorządu gminnego/miejskiego, ośrodkach sportu i rekreacji i organizacjach non-profit,  jako specjalista od organizowania kultury fizycznej i turystyki kwalifikowanej w środowiskach wiejskich i naturalnych.

  Szczególny nacisk zostanie położony na żeglarstwo i jeździectwo, będące dynamicznie rozwijającymi się formami sportu, turystyki i rekreacji współczesnego, wysoko rozwiniętego społeczeństwa. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia
    

  Kandydat powinien posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

  Dowiedz się więcej

 • BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT Stopień: I II REKRUTACJA

  Behawiorystyka zwierząt jest nowym i jedynym kierunkiem w Polsce, który obejmuje kształcenie  w zakresie etologii i dobrostanu zwierząt różnych gatunków, behawioru oraz optymalizacji warunków utrzymania i użytkowania zwierząt z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i planowanych zmian legislacyjnych.
     
  Studia umożliwią poznanie:


  • mechanizmów odpowiedzialnych za występowanie określonego rodzaju zachowania;
  • związków między bodźcami a reakcjami na podstawie których można przewidywać zachowanie w określonych sytuacjach ze wskazaniem tych , które wywołały dane zachowanie w tym również niepożądane lub niebezpieczne z możliwością jego eliminacji;
  • powiązania warunków bytowania zwierząt (dobrostanu) różnych gatunków i grup użytkowych z ich potrzebami emocjonalnymi (psychicznymi) w aspekcie zachowań typowych dla gatunku.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Behawiorystyka zwierząt brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Behawiorystyka zwierząt jest posiadanie dyplomu inżyniera.
   

 • BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI Stopień: I II REKRUTACJA

  Kształcimy praktycznie!  Zagwarantowanie bezpieczeństwa i autentyczności żywności to najważniejsze żądanie i oczekiwanie konsumentów w stosunku do nabywanej i spożywanej żywności. Absolwent tego kierunku studiów będzie miał wiedzę z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz jej certyfikacji.
  Będzie miał wiedzę na temat wpływu składników żywności na bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta. Pozna zasady budowania, wdrażania, funkcjonowania i doskonalenia systemów zapewnienia i zarządzania jakością stosowanych w branży spożywczej (GMP, GHP, HACCP, ISO 9000, ISO 22000, IFS, BRC).
  Pozna obowiązujące przepisy prawa żywnościowego, zasady systemu identyfikowalności oraz funkcjonowania urzędowych nadzorów nad bezpieczeństwem żywności, zasady certyfikacji i akredytacji stosowane w Polsce, UE i na świecie
  Przykładowe przedmioty:
  • zagrożenia w produkcji i przetwórstwie: mleka, mięsa, owoców, warzyw, zbóż;
  • normalizacja, standaryzacja i certyfikacja żywności,
  • identyfikowalność żywności i pasz,
  • podstawy zarządzania przedsiębiorstwem,
  • światowe systemy produkcji żywności,
  • zintegrowane systemy zarządzania,
  • współczesne trendy w przetwórstwie żywności i produkcji potraw,
  • alergie i nietolerancje pokarmowe

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności jest posiadanie dyplomu studiów I stopnia. 
   

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent

  Absolwent może  podjąć  pracę związaną z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy - w tym:  w służbie bhp u małych, średnich i dużych przedsiębiorców oraz w instytucjach zajmujących się poradnictwem czy upowszechnianiem wiedzy z zakresu bhp oraz organach nadzoru nad warunkami pracy.


  Jest przygotowany do pracy w jednostkach badawczych prowadzących, które  projektują i wdrażają  rozwiązania techniczne i organizacyjne minimalizujące skutki  oddziaływania procesu pracy na człowieka.
  Stawiamy na praktykę!

  •  zajęcia terenowe i praktyczne
  •  samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
  •  praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe, staże i praktyki zagraniczne
  •  wymiana międzynarodowa w ramach programu  Erasmus oraz krajowa poprzez program  MOSTAR
  •  wsparcie Biura Karier Studenckich
  •  lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
  •  szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy jest posiadanie tytułu magistra lub inżyniera.
   

   

 • HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Hipologia i jeździectwo jest to pierwszy tego rodzaju kierunek studiów w Polsce. Hipologia obejmuje nauki o koniu. Powstanie kierunku umożliwiły nasze wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu dotychczasowej specjalności o podobnym profilu, a także zainteresowanie kandydatów.

  Kierunek daje możliwość realizowania  szerokiego, ale ścisle specjalistycznego programu skoncentrowanego na koniu, jego hodowli i użytkowaniu. Zajęcia prowadzi najwyższej klasy kadra naukowodydaktyczna. W ramach programu, zależnie od ewentualnych umiejętności jeździeckich i preferencji, można wybrać jedną z dwóch ścieżek tematycznych wierzchowego lub wszechstronnego użytkowania koni.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Hipologia i jeździectwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

  Kandydatów obowiązuje dodatkowo sprawdzian z kontaktu z koniem na jednym z trzech poziomów do wyboru przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   

   

 • MLECZARSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Mleczarstwo to nowy, unikatowy, realizowany w ścisłej współpracy z przemysłem mleczarskim kierunek studiów uruchamiany od roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.


  Absolwent tego kierunku studiów pozna podstawy produkcji i pozyskiwania mleka z zachowaniem standardów higieny. Pozna szczegółowo technologie oraz nabędzie praktycznych umiejętności wytwarzania podstawowych produktów mlecznych.

  Pozna podstawy mechaniki, chłodnictwa i gospodarki cieplnej. Zapozna się z metodami zagospodarowania produktów ubocznych przemysłu mleczarskiego, z zasadami właściwej higieny w zakładach mleczarskich oraz gospodarką wodno-ściekową i mitygacją emisji ścieków i innych form presji na środowisko.

  Ponadto będzie dysponował szczegółową wiedzą z zakresu oceny jakości surowca i wytwarzanych na jego bazie produktów w kontekście spełnienia wymagań i zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego.

  Będzie posiadał umiejętność wdrażania i utrzymania systemów zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym i jakością w zakładach mleczarskich (GMP, GHP, HACCP, ISO 9000, ISO 22000, IFS, BRC). Absolwent będzie miał możliwość zdobycia gruntownego przygotowania do pracy w zakładach przetwórstwa mleka, ale także w laboratoriach zajmujących się oceną jakości mleka i jego produktów, jednostkach kontrolujących jakość produktów mlecznych czy instytucjach badawczych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mleczarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia

  Dowiedz się więcej

 • PIELĘGNACJA ZWIERZĄT I ANIMALOTERAPIA Stopień: I REKRUTACJA

  Proponowany kierunek studiów jest niewątpliwie unikatowy, łącząc kilka ważnych aspektów związanych z pielęgnacją zwierząt. Dotychczas nie funkcjonuje analogiczny kierunek nie tylko w obrębie lubelskich uczelni ale również uczelni krajowych.

  Unikatowość kierunku jest wynikiem bogatego programu studiów, przygotowującego przyszłych absolwentów do pracy ze zwierzętami na różnych płaszczyznach, takich jak groomer, asystent lekarza weterynarii czy animaloterapeuta. Proponowane studia zamykają się w stwierdzeniu: człowiek pomaga zwierzętom – zwierzęta pomagają człowiekowi.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

  Dowiedz się więcej

 • PSZCZELARSTWO W AGROSYSTEMACH Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent pozna szerokie możliwości współczesnego wykorzystania pszczół oraz produktów pszczelich z uwzględnieniem apiterapii.  Uzupełnieniem tego będzie wiedza dotycząca ekologii pszczół w ekosystemach przyrodniczych.  


  Zdobyta w czasie studiów szeroka wiedza, rolnicze kwalifikacje zawodowe i kompetencje pozwolą absolwentowi nie tylko prowadzić gospodarstwo pasieczne lub działalność gospodarczą związaną z sektorem pszczelarskim, lecz także znaleźć zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw i instytucji z otoczenia rolnictwa, w tym także świadczyć usługi doradcze.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pszczelarstwo w agrosystemach brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka i astronomia, infromatyka, matematyka, geografia

  Dowiedz się więcej

 • ZOOTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt kierunku Zootechnika prowadzone są studia dwustopniowe w systemie stacjonarnym (dzienne) i niestacjonarnym (zaoczne). Na studiach stacjonarnych zajęcia na studiach pierwszego stopnia trwają 7 semestrów i kończą się egzaminem dyplomowym inżynierskim, po którym student uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

  Studia drugiego stopnia trwają 3 semestry i kończą się egzaminem dyplomowym magisterskim, po którym absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera zootechniki. 

  Podczas pierwszych czterech semestrów studenci wszystkich specjalności realizują, zgodnie ze standardami nauczania, jednolity program studiów. Po szóstym semestrze studenci odbywają ośmiotygodniową praktykę zawodową w specjalistycznych gospodarstwach oraz zakładach pracy.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Hodowla i użytkowanie zwierząt

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zootechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zootechnika jest posiadanie dyplomu z tytułem inżyniera.

   

Opinie (1)

Ocena