Uniwersytet w Białymstoku

Instytut Zarządzania UWB

ul. Warszawska 63, 

15-062 Białystok

telefon: 85 745 77 15

e-mail: iz@uwb.edu.pl 

https://iz.uwb.edu.pl/

Instytut Zarządzania UWB

Uniwersytet w Białymstoku

ul. Warszawska 63, 

15-062 Białystok

telefon: 85 745 77 15

e-mail: iz@uwb.edu.pl 

https://iz.uwb.edu.pl/

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Białymstoku - Uniwersytet w Białymstoku - kierunek studiów zarządzanie

  Absolwent po zakończeniu studiów posiada podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji. Potrafi rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy występujące w gospodarowaniu zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami.

  Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym lub administracyjnym. Ma opanowany język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku.

  Absolwent może podjąć pracę w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz kierownika niższego lub średniego szczebla zarządzania. Może również prowadzić własną działalność. Absolwent posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia, a także rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, w celu utrzymania swojej konkurencyjności na rynku pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie sprzedażą

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Psychologia w zarządzaniu

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie sprzedażą

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Psychologia w zarządzaniu

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę: ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk społecznych oraz średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Białymstoku

Opinie (0)