Co dalej...

Słuchacze naszych studiów doktoranckich będą mieli okazję uczestniczyć w interdyscyplinarnym programie studiów, którego naczelnym celem jest przywracanie pamięci o jedności nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz stymulowanie całościowego – indywidualnego i obywatelskiego – rozwoju człowieka. Udział w zajęciach, m.in. w eksperymentalnym seminarium badawczo-integracyjnym dla młodej kadry i doktorantów, umożliwi aktywne poszerzanie zainteresowań uczestników, ich udział w projektach realizowanych na Wydziale oraz kreatywne formułowanie i podejmowanie nowych inicjatyw oraz wyzwań badawczych.
Naszą ofertę kierujemy do kandydatów ambitnych i twórczych, którzy są zainteresowani przekraczaniem barier akademickich i dyscyplinarnych. Oferujemy możliwość indywidualnego kształtowania ścieżki rozwoju naukowego w inspirującym i stymulującym środowisku skupiającym wybitnych przedstawicieli nauk humanistycznych. 

Środowiskowe Transdyscyplinarne Studia Doktoranckie są prowadzone przez nasz Wydział wspólnie z Wydziałem Historycznym UW. Studia stwarzają doktorantom warunki do indywidualnej pracy naukowej pod opieką dwóch opiekunów naukowych, samodzielnych badań i współpracy naukowej w zespołach badawczych, a także realizacji indywidualnego programu studiów, który obejmuje zajęcia obowiązkowe, fakultatywne oraz praktyki zawodowe. Program studiów prowadzi doktoranta do zdobycia pogłębionej wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, pozwalającej na interdyscyplinarne badania we współpracy ze specjalistami z innych dziedzin; znajomości terminologii i metodologii nauk; znajomości metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim.
Doktorantom oferujemy możliwość udziału w programach badawczych, w tym:
  • Searching Identity: Global challenges, local traditions (W poszukiwaniu tożsamości: globalne wyzwania, lokalne tradycje): Celem programu jest zintegrowanie badań nad zagadnieniem tożsamości ze studiowaniem i przygotowaniem dysertacji doktorskiej. Z propozycją udziału w programie zwracamy się przede wszystkim do osób z Europy Środkowej i terenów określanych jako postradzieckie, gdzie społeczeństwa mają świadomość odrębności własnej tożsamości i okazują zdolność do określenia swej przynależności cywilizacyjnej. Program jest otwarty na wszelkie inicjatywy badawcze i każdego rodzaju poszukiwanie rozwiązań, które wiążą się z rozumieniem tożsamości jako zdolności do istnienia i samoidentyfikacji.
  • Na styku natury i kultury: Program skupia się na badaniu ludzkiej kultury zarówno z perspektywy jej opozycji względem środowiska naturalnego, jak i przenikania się ze światem przyrodniczym. Problematyka studiów będzie mieścić się w obszarze refleksji humanistycznej i społecznej, do podjęcia której konieczne jest twórcze wykorzystanie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych. Seminaria i planowane dysertacje doktorskie obejmują między innymi następujące obszary tematyczne: ludzka kultura wobec środowiska naturalnego; nauki przyrodnicze wobec problemów istotnych dla refleksji humanistycznej; nowe spojrzenie na relacje ludzko-zwierzęce. 
Studia doktoranckie w zakresie nauk humanistycznych (kulturoznawstwo i literaturoznawstwo z otwarciem na inne dyscypliny) wyrastają z długiej tradycji naszego środowiska. Od wielu lat prowadzimy wszechstronną działalność naukową w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, podejmując i realizując z powodzeniem eksperymentalne inicjatywy w zakresie kształcenia i badań naukowych. Zaplecze dla studiów stanowią nowatorskie jednostki i programy dydaktyczno-badawcze cieszące się renomą w kraju i za granicą:
  • Kolegium Artes Liberales (www.clas.al.uw.edu.pl);
  • OBTA – Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną (www.al.uw.edu.pl/pl-47);
  • zespołowe projekty badawcze realizowane w Pracowniach i Laboratoriach Wydziału, w tym prestiżowe projekty zespołowe finansowane przez European Research Council, Narodowe Centrum Nauki i Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.
Proponujemy oryginalną formułę studiów opartych na nowatorskim w humanistyce modelu współpracy naukowej skupionej wokół kilkunastu międzyuczelnianych i międzynarodowych zespołów badawczych działających na Wydziale „Artes Liberales“ 

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Opinie (3)

Kamil Ocena odpowiedz

Zajęcia prowadzone są przez wybitnych wykładowców

sylwia Ocena odpowiedz

Studia powinny być procesem rozwijania zainteresowań, a nie pustym, nic nieznaczącym obowiązkiem. Trzeba zagłębiać się w dziedziny, które nas pasjonują. Na Uniwersytecie Warszawskim każdy ma taką możliwość

Edyta Ocena odpowiedz

Grecja to moje ulubione miejsce na Ziemi, dlatego wybór Filologii nowogreckiej był, po prostu, dla mnie obowiązkowy; inny kierunek studiów nie wchodził w grę. A dlaczego studiuję na Uniwersytecie Warszawskim? Bo właśnie tutaj znalazłam możliwość rozwijania swoich zainteresowań