ARTES LIBERALES >

ANTROPOZOOLOGIA >

FILOLOGIA NOWOGRECKA >

CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA >


artes liberales studia

Artes Liberales

Studia na kierunku artes liberales, jedyne takie studia w Polsce, są realizowane w Kolegium Artes Liberales – eksperymentalnej jednostce dydaktycznej i naukowej Wydziału „Artes Liberales”. Koncepcja studiów powstała w wyniku prac prowadzonych z udziałem profesorów ze Stanów Zjednoczonych i z Europy. 
W Kolegium wierzymy, że postępującemu rozwojowi cywilizacyjnemu musi odpowiadać kształcenie biorące pod uwagę wiele obszarów współczesnej rzeczywistości oraz że innowacyjność i kreatywność rodzą się z połączenia kanonu klasycznej wiedzy z umiejętnością rozpoznawania i oceniania zjawisk kluczowych dla współczesności.
Studia w Kolegium Artes Liberales opierają się na formule liberal arts. Jej założeniem jest umożliwianie studentowi jak najpełniejszego rozpoznania własnych potrzeb i talentów, a jej sednem – program zajęć obejmujący zakres wiedzy uznanej za niezbędną do rozumienia świata społecznego – świata kultury osadzonego w środowisku naturalnym. Zajęcia w Kolegium prowadzone są w większości w małych seminaryjnych grupach, co umożliwia swobodną dyskusję i wymianę poglądów. Studenci kształcą w ten sposób kluczowe kompetencje komunikacyjne – umiejętność argumentacji i obrony swojego stanowiska.
Kolegium Artes Liberales oferuje wyjątkowe zajęcia, które łączą wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Wykłady teoretyczne są powiązane z działaniami artystycznymi i warsztatowymi, co sprzyja całościowemu – indywidualnemu i obywatelskiemu – rozwojowi jednostki. Przykładowe zajęcia: „Miejsce-po-getcie” – topografia doświadczenia (resztki / ślady / sygnatury); Teatr filozoficzny albo o działaniu scenicznym Gillesa Deleuze’a; Humans and Their Great Ape Cousins; Gry wideo i teksty kultury cyfrowej. Ujęcie porównawcze; Biopolityka, biopolityki; Mądrość i magia: od świętości do zabobonu; Wszechświat, życie, człowiek w ujęciu ewolucyjnym. Przedmioty do wyboru zmieniają się co roku.
 
Studia I stopnia
W programie studiów I stopnia artes liberales jest sześć „wyzwań kierunkowych”:
 • Mądrość i filozofia: wyzwanie obejmuje poszukiwania mądrości od czasów najdawniejszych do dzisiaj w różnych aspektach – tego, jak mądrości szukają filozofowie, artyści, poeci, biologowie, matematycy oraz przedstawiciele innych dyscyplin. W ramach wyzwania proponujemy zajęcia prowadzone przez specjalistów z rozmaitych dziedzin nauki.
 • Bogowie i ludzie: proponowane przez nas zajęcia dotyczące pojawiania się, obecności i zanikania obszarów świętości, bogów, wyznawców oraz wszelkich zjawisk nadprzyrodzonych od czasów najdawniejszych do dzisiaj. Proponowane zajęcia nie dotyczą tylko historii religii, lecz także dziejów obecności sacrum w kulturze.
 • Dzieje myśli obywatelskiej: proponujemy zajęcia dotyczące kształtowania się myślenia o państwie, prawie, postawach obywatelskich, stosunku jednostki do zbiorowości od czasów najdawniejszych do dzisiaj.
 • Pamięć i tożsamość: zajęcia dotyczą sposobów współistnienia (pokojowego bądź nie) występujących w regionach wielokulturowego świata. Rozważają także możliwości dialogu międzykulturowego i relacji między kulturą a naturą w perspektywie historycznej. Zajęcia dotyczą również kształtowania się tożsamości jednostkowej i zbiorowej, szczególnie w sytuacjach napięć i konfliktów.
 • Theatrum mundi: zajęcia dotyczą pojawiania się widowisk zarówno artystycznych, jak i społecznych od czasów najdawniejszych do dzisiaj ze szczególnym naciskiem na działania performatywne i proces powstawania „społeczeństwa widowiska”, czyli sposobu istnienia współczesnych społeczeństw – głównie tych zachodnich – opierającego się na budowaniu spektakli w przestrzeni publicznej, życiu politycznym oraz stosunkach międzyosobowych.
 • Ekologia kultury: proponujemy zajęcia, które dotyczą możliwości inscenizacji „kultury czynnej”, np. rewitalizacji martwych i umierających języków, współtworzenia działań kulturalnych w różnych środowiskach społecznych oraz innych akcji o charakterze naukowo-artystycznym. Współpracujemy w tym celu m.in. z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, Teatrem Polskim w Warszawie i Pracownią Spotkań Starego i Nowego Świata na Wydziale „Artes Liberales”
 
Studia II stopnia
Studia II stopnia na kierunku artes liberales mają na celu przekazanie i rozwijanie u studentów interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych oraz nauk o sztuce, a także rozwijanie umiejętności opisywania, analizowania i rozumienia zjawisk z pogranicza tych nauk. Łącząc różne dyscypliny wiedzy, studia przygotowują do podejmowania wciąż zmieniających się wyzwań w życiu zawodowym i do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
W roku akademickim 2016/2017 na kierunku artes liberales studenci mogą wybierać spośród pięciu specjalności:
 • Dzieło sztuki w kulturze: Specjalność oparta na ideach powinowactwa sztuk i nauk humanistycznych. Zajęcia mają na celu ukazanie możliwości wielostronnej analizy każdego zjawiska – zarówno od strony nauk o kulturze, filozofii, socjologii, psychologii, politologii itd. Proponowane kursy dotyczą wszelkich przejawów kultury, zarówno najwyższej jak popularnej i masowej. Podobnie szeroki jest zakres chronologiczny, sięgający od antyku po współczesność.
 • Ideowe i materialne aspekty życia społecznego: Specjalność opiera się na współpracy Wydziału z kilkoma jednostkami UW, zwłaszcza z Wydziałem Filozofii i Socjologii i Wydziałem Prawa oraz z instytucjami spoza UW, szczególnie Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, których pracownicy rokrocznie prowadzą w Kolegium zajęcia powiązane z badaniami o tematyce społecznej.
 • Chrześcijaństwo w kulturze: Specjalność poruszająca kwestie funkcjonowania w kulturze różnych pojęć teologicznych, jak i konteksty kulturowe różnych zjawisk związanych z kulturą chrześcijańską ze szczególnym uwzględnieniem problemów aktualnych, takich jak religia i przemoc, ekumenizm, dialog chrześcijaństwa z innymi religiami. Na zajęciach poruszana jest problematyka innych religii, zwłaszcza judaizmu i islamu oraz ich związków z chrześcijaństwem. Zajęcia prowadzą m.in. badacze z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. 
 • Różnorodność biologiczna i kulturowa: Specjalność ma na celu przekazanie i rozwijanie u studentów interdyscyplinarnej wiedzy na styku nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz sztuki, która pozwoli zrozumieć złożone i wielowymiarowe relacje pomiędzy człowiekiem a przyrodą. Wiedza ta pozwoli humanistom uwzględniać wyniki badań prowadzonych w ramach nauk przyrodniczych oraz nauczy ich twórczo korzystać z osiągnięć nauk przyrodniczych w humanistyce i naukach społecznych. W ramach specjalności poruszone zostaną zagadnienia dotyczące różnorodności biologicznej na różnych poziomach organizacji świata żywego (od genów do krajobrazów i biomów) oraz bogactwa kulturowego. Studia te adresujemy do osób zainteresowanych relacją człowiek-przyroda w kontekście poznawczym, praktycznym i etycznym.
 • Między Wschodem a Zachodem – historia kultury i myśli: Studia dające możliwość uzyskania podwójnego dyplomu, oprócz polskiego również niemieckiego lub rosyjskiego. Celem programu jest zapoznanie studentów z najlepszymi tradycjami naukowymi uczelni wschodnich i zachodnich w zakresie historii kontaktów kulturowych i intelektualnych między Wschodem i Zachodem oraz wykształcenie w nich zdolności refleksji nad tymi tradycjami. Przeznaczone są dla osób z dobrą znajomością języka rosyjskiego lub niemieckiego, które poszukują studiów II stopnia umożliwiających rozpoczęcie pracy naukowej w międzynarodowym środowisku. Student spędza przynajmniej semestr na uczelni partnerskiej, na której wybiera drugiego promotora pracy magisterskiej. W ośrodkach partnerskich (Kolonia, Moskwa, Warszawa) student ma możliwość zaliczenia modułów wspólnego programu i realizowania tych przedmiotów, które najlepiej odpowiadają jego zainteresowaniom badawczym. Student korzysta z indywidualnej opieki merytorycznej i naukowej tutora, a także ze wsparcia zagranicznych wykładowców należących do programu. Bliższe informacje o uczelniach partnerskich i szczegóły programu znajdują się na stronie: www.cih.phil-fak.uni-koeln.de.

 

 

 


antropozoologia studia

Antropozoologia

Antropozoologia to nowy międzyobszarowy kierunek studiów licencjackich, którego nie znajdziecie nigdzie indziej w Polsce! Ten unikatowy kierunek powstał dzięki współpracy trzech wydziałów UW: Wydziału Biologii, Wydziału Psychologii i Wydziału „Artes Liberales”. Program adresowany jest do osób zainteresowanych relacjami między ludźmi i (innymi) zwierzętami w kontekście poznawczym, praktycznym i etycznym. 
Zajęcia, w tym m. in. zajęcia laboratoryjne i terenowe, prowadzone będą na wszystkich trzech wydziałach. Studenci mają możliwość zdobycia wiedzy o relacjach ludzko-zwierzęcych z zakresu m. in. socjologii, prawa, historii, historii sztuki, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, filozofii, etyki, etologii, ekologii, weterynarii, psychologii porównawczej i stosowanej psychologii zwierząt. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy dotyczącej prawnych i etycznych podstaw oraz historycznych i kulturowych uwarunkowań wykorzystywania i ochrony zwierząt. Przygotowują również do kompetentnego i skutecznego rozwiązywania problemów wynikających z konfliktów interesów między ludźmi i innymi gatunkami, z poszanowaniem podmiotowości i godności ludzi i zwierząt. 
Absolwenci antropozoologii będą posiadać warsztat, metodologie i język, które umożliwią rozumienie współczesnego świata zarówno w wymiarze idei, nurtów intelektualnych i społecznych, jak i nowoczesnych technologii. Będą przygotowani do pracy w instytucjach związanych ze sferą edukacji, kultury, turystyki, mediów, w instytucjach administracji państwowej, kultury i oświaty, w placówkach ochrony przyrody, organizacjach pozarządowych i firmach prowadzących działalność opartą na interakcji ze zwierzętami. 
bsolwenci mogą kontynuować edukację w ramach specjalności „Różnorodność biologiczna i kulturowa” na studiach II stopnia w Kolegium Artes Liberales, a następnie w programie doktoranckim „Na styku natury i kultury” w ramach Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich.

 

 


filologia nowogreckaFilologia nowogrecka

Grecja to ojczyzna mitycznych herosów, kraina bogów olimpijskich, kolebka europejskiej kultury... Grecja to kraina słońca, pięknych plaż i błękitnego morza, kraj, gdzie turyści z całego świata przyjeżdżają na urlop. Grecja to wreszcie ojczyzna współczesnych Greków, potomków starożytnych, którzy zamieszkują dziś tę ziemię zdobioną marmurowymi kolumnami. Grecja to też kraj kryzysu, ekonomicznego i imigracyjnego, kraj stojący na pierwszej linii przemian gospodarczych i społecznych, które w przyszłości zapewne nie oszczędzą i nas. Tych, którzy chcieliby lepiej poznać ten fascynujący kraj i znaleźć odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście Grecja XXI wieku to tylko kraj ruin, pięknych plaż i kryzysu, zapraszamy do Pracowni Studiów Helleńskich (PSH) Wydziału „Artes Liberales”.
Nasze studia nie skupiają się tylko na nauce języka i na literaturze. Traktujemy język nowogrecki i teksty zapisane w tym języku, szczególnie literackie, również jako bramy do poznania Grecji i Greków. Dlatego wiele zajęć dotyczy życia we współczesnej Grecji: jej historii, topografii, różnorodności regionalnej, problematyki społecznej i  politycznej, sztuki kulinarnej oraz obyczajowości, łączącej w harmonijnych proporcjach Wschód z Zachodem.
W trakcie trzyletnich studiów licencjackich na kierunku filologia nowogrecka nasi słuchacze studiują język, kulturę i historię Grecji od czasów Homera po dzień dzisiejszy, a także mają szansę poznania dziejów Wyspy Afrodyty – Cypru. Szeroka i wciąż wzbogacana oferta zajęć fakultatywnych pozwala studentom rozszerzyć wiedzę na temat grecko-prawosławnego kręgu kulturowego oraz sztuki, kultury Śródziemnomorza, a przede wszystkim zrozumieć problemy, z jakimi ten region boryka się obecnie. 
Studentom umożliwiamy też uczestnictwo w naszych programach badawczych oraz w pracach nad przygotowaniem kolejnych tomów serii „Arcydzieła Literatury Nowogreckiej”, której XI i XII tom planowane są na początek 2017 roku. W pracach nad poprzednimi tomami brało już udział ponad 50 studentów i absolwentów i dzięki temu mogli sprawdzić się w zawodzie tłumacza literatury pięknej. Cały projekt pozostaje pod opieką tłumaczki literatury staro- i nowogreckiej, prof. dr hab. Małgorzaty Borowskiej. 
Od roku akademickiego 2016/2017 wprowadzamy zmiany programowe, które mają uwspółcześnić tematykę studiów. Skupimy się głównie na Grecji współczesnej, zaś postrzegania dawniejszych epok – wzorem samych Greków – będziemy nauczać z dzisiejszej perspektywy.
Po ukończeniu studiów licencjackich możliwa jest kontynuacja kształcenia na naszym Wydziale i zdobycie dyplomu magisterskiego na greckiej ścieżce studiów kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska, również prowadzonych przez Wydział „Artes Liberales”. Najlepsi studenci mają szansę otrzymania stypendiów na letnie kursy językowe organizowane na Uniwersytecie Ateńskim i przez salonicki Instytut Studiów Bałkańskich oraz uczestnictwa w programie Erasmus + na uniwersytetach w Joaninie, Retimno, a także w Nikozji na Cyprze.
 
 
 

cywilizacja śródziemnomorska studiaCywilizacja sródziemnomorska

Śródziemnomorze to bardzo ważny region świata – kolebka naszej cywilizacji, a także wspólnota kulturowa, która wykracza poza granice geograficzne jednego obszaru. Jeśli czytasz te słowa, to znaczy, że i Ty do niej należysz. Interdyscyplinarne studia na kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska dają możliwość poznania i zrozumienia tej wspólnoty. 

Studia I stopnia

Na poziomie licencjackim studenci wybierają ścieżkę, którą chcieliby przemierzać Śródziemnomorze. Proponujemy cztery:
 • bałkańsko-grecką,
 • włosko-francuską,
 • iberyjską, 
 • transatlantycką. 
Studenci zapoznają się z ewolucją kultury danego regionu, od czasów grecko-rzymskich po współczesność, z uwzględnieniem kultury masowej. 

Studia II stopnia 

Program studiów II stopnia, na których również podąża się wybraną ścieżką tematyczną, kładzie nacisk na tematykę kulturową współczesnych regionów Śródziemnomorza: nowogreckiego, włoskiego i iberyjskiego, w tym także na współczesną kulturę masową. Dzięki odpowiednio dobranej ofercie seminariów, wykładów monograficznych i konwersatoriów studenci mogą wybierać sprofilowane specjalizacje w zakresie cywilizacji antycznej i jej recepcji czy współczesnej kultury Śródziemnomorza (kultura nowogrecka, włoska, hiszpańska).
Przykładowe przedmioty to m.in. Historia kultury i literatury Grecji i Rzymu; Historia literatury bizantyńskiej; Historia i literatura Grecji nowożytnej; Historia literatury francuskiej i włoskiej; Historia kultury iberyjskiej; Historia kultury iberoamerykańskiej; Sztuka renesansu i baroku; Dzieje współczesnego Śródziemnomorza; Tradycje antyczne w Europie Środkowej; Kultura audiowizualna; Kultura prezentacji i sztuki pisania; Podstawy ochrony własności intelektualnych; Instytucje kulturalne i ich zasady; Metodologia pracy naukowej. Ważnym filarem studiów jest uwzględnienie w programie zajęć koniecznych do pełnego zrozumienia zagadnień sytuujących się na przecięciu różnych dyscyplin (antropologii, semiotyki, literaturoznawstwa itp.).
Dzięki bogatemu i wszechstronnemu programowi kształcenia nasi absolwenci są otwarci i przygotowani do pracy w tych wszystkich sektorach, gdzie wymagane są wiedza o kulturze i tradycji Śródziemnomorza, umiejętności organizacyjne oraz wysokie kompetencje społeczne, np. działalność wydawnicza, tłumaczenia, dziennikarstwo i media, organizacja wydarzeń kulturalnych, turystyka, dyplomacja, edukacja, praca w instytucjach europejskich. Po studiach magisterskich istnieje także możliwość kontynuowania nauki na studiach doktoranckich oferowanych przez nasz Wydział.

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Opinie (3)

Kamil Ocena odpowiedz

Zajęcia prowadzone są przez wybitnych wykładowców

sylwia Ocena odpowiedz

Studia powinny być procesem rozwijania zainteresowań, a nie pustym, nic nieznaczącym obowiązkiem. Trzeba zagłębiać się w dziedziny, które nas pasjonują. Na Uniwersytecie Warszawskim każdy ma taką możliwość

Edyta Ocena odpowiedz

Grecja to moje ulubione miejsce na Ziemi, dlatego wybór Filologii nowogreckiej był, po prostu, dla mnie obowiązkowy; inny kierunek studiów nie wchodził w grę. A dlaczego studiuję na Uniwersytecie Warszawskim? Bo właśnie tutaj znalazłam możliwość rozwijania swoich zainteresowań