• ADMINISTRACJA PUBLICZNA – PRAWO, ZARZĄDZANIE, ORGANIZACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Studia skierowane są do osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze w administracji publicznej, a także do osób, które chcą zdobyć i pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w administracji.
  Studia podyplomowe dostarczą niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawa i administracji, ustroju samorządu terytorialnego, prawa finansów publicznych oraz zarządzania w administracji.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DORADZTWO ZAWODOWO-EDUKACYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są skierowane do osób zatrudnionych w szkołach/placówkach oświatowych, absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne, a także do osób, które planują swoją karierę zawodową w systemie poradnictwa zawodowego.

  Osoby, które po ukończeniu studiów chcą podjąć pracę w placówce oświatowej jako doradca zawodowy i edukacyjny, powinny posiadać przygotowanie pedagogiczne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwenci studiów podyplomowych będą przygotowani do prowadzenia zajęć w szkoła ponadpodstawowych z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, zgodnie z nową podstawą programową, w zakresie:

  • dydaktyki oraz metodyki przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa,
  • treści programowych zgodnie z nową Podstawą Programową,
  • kompetencji nauczyciela przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa,
  • wyrabiania u uczniów nawyków oraz opanowania zasad działania ratowniczego, szczególnie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych z  zakresu surdopedagogiki jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne słuchaczy do pracy wychowawczo-opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z  dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą w przedszkolach, szkołach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ETYKA I FILOZOFIA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z etyki dla nauczycieli skierowane są przede wszystkim do osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, które zamierzają uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu etyka i filozofia w szkołach bądź pracować w ramach interdyscyplinarnych ścieżek problemowych.

  Celem studiów jest kształcenie nauczycieli w zakresie filozofii i etyki ze szczególnym uwzględnieniem wątków społecznych i politycznych zawartych w historycznych i współczesnych systemach filozoficznych. W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia może ono obejmować wyłącznie przygotowanie do pracy w szkołach podstawowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE MARKĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania i wdrażania decyzji związanych z zarządzaniem marką / portfelem marek przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Udział w zajęciach pozwoli słuchaczom na pozyskanie wiedzy na temat kształtowania i zarządzania marką.

  Pogram uwzględnia specyfikę budowania marki na rynku klienta indywidualnego, na rynku instytucjonalnym, w odniesieniu do miast i regionów oraz przedsiębiorstw usługowych i handlowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć a nie posiadający przygotowania psychologiczno – pedagogicznego i dydaktycznego zyska przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela poprzez uzyskanie przygotowania psychologiczno – pedagogicznego i dydaktycznego, z tym, że w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia może ono obejmować wyłącznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych.

  Studia kierowane są do obecnych lub przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego, a także do psychologów, socjologów, pracowników socjalnych i innych osób, pragnących uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LEAN MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Koncepcja lean management jest odpowiedzią na wciąż zmieniające się warunki gospodarcze i na rosnącą konkurencję. Jej racjonalna metodologia, jasne zasady i praktyczne narzędzia pozwalają na optymalizację funkcjonowania przedsiębiorstwa. Stanowią w ten sposób zachętę dla firm szukających sposobów na zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku.

  Lean management to system zarządzania przedsiębiorstwem opierający się na zasadach pozwalających na zminimalizowanie marnotrawstwa (w zakresie pracy, procesów, energii i surowców), które nie dodaje produktowi żadnej wartości.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGISTYKA I SPEDYCJA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Logistyka i spedycja jest przygotowanie nauczycieli szkół średnich i policealnych do kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu transportu, logistyki  i spedycji.

  Studia pozwalają nauczycielom zawodu na zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania oraz w jednostkach organizacyjnych, organizowania i nadzorowania transportu i zarządzania środkami technicznymi, obsługi klientów i kontrahentów a także z zakresu dydaktyki przedmiotowej, praktyczne przełożenie zdobytej wiedzy na proces kształcenia uczniów szkół średnich i policealnych w zawodach technik logistyk i technik spedytor.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGISTYKA I SPEDYCJA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Logistyka i spedycja jest przygotowanie nauczycieli szkół średnich i policealnych do kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu transportu, logistyki i spedycji.

  Studia pozwalają nauczycielom zawodu na zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania oraz w jednostkach organizacyjnych, organizowania i nadzorowania transportu i zarządzania środkami technicznymi, obsługi klientów i kontrahentów a także z zakresu dydaktyki przedmiotowej, praktyczne przełożenie zdobytej wiedzy na proces kształcenia uczniów szkół średnich i policealnych w zawodach technik logistyk i technik spedytor.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NEGOCJACJE I MEDIACJE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wykształcenie profesjonalistów w zakresie rozwiązywania konfliktów metodami opartymi na negocjacjach i mediacjach.  Program studiów wpisuje się w wytyczne dotyczące standardów szkolenia mediatorów, tym samym stanowiąc świetne przygotowanie teoretyczne i praktycznie dla wszystkich osób pragnących specjalizować się w tej dziedzinie.

  W zależności od wybranej ścieżki, studenci uzyskają szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą mediacji gospodarczych i biznesowych, rodzinnych i szkolnych, sądowych lub z zakresu pomocy społecznej. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Praktyka pedagogiczna wymaga od współczesnego nauczyciela wciąż nowych umiejętności, nie tylko edukacyjnych, ale również wychowawczych, komunikacyjnych i terapeutycznych. Nauczyciel powinien indywidualizować pracę na lekcji oraz prowadzić wsparcie terapeutyczne dla uczniów  o zaburzonym lub nieharmonijnym rozwoju.

  Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjnej poszerzają wiedzę i kompetencje słuchaczy o metody terapii zaburzeń rozwojowych dziecka. Zwiększają tym samym efektywność pracy pedagogicznej każdego nauczyciela, na każdym przedmiocie oraz przygotowują do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacze zdobywają wiedzę na temat doboru pracowników z wykorzystaniem metod jakościowych i ilościowych. Uczestnicy nabywają umiejętności formułowania wymagań, opracowywania zadań adekwatnych do stanowiska, syntezy wyników uzyskanych różnymi metodami przez zespół obserwatorów.

  Student zapozna się z możliwościami i ograniczeniami oceny efektywności różnych form doskonalenia pracowników (rozmowa oceniająca, coaching). Nabędzie umiejętności w diagnozie stylów kierowania na podstawie wskaźników obserwacyjnych i danych kwestionariuszowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe “rachunkowość i zarządzanie w administracji publicznej” wykształci absolwenta posiadającego umiejętności i kompetencje do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi w organizacji  i zarządzaniem instytucjami oraz do określenia wpływu otoczenia: technologicznego, społecznego, politycznego, prawnego,  ekonomicznego i ekologicznego, na decyzje finansowe, funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Żywienie człowieka to jeden z najczęściej poruszanych tematów w zakresie ochrony zdrowia, a procesy przetwarzania żywności to rynek, który nieustannie się rozwija, co oznacza wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tej dziedzinie. Absolwent będzie odpowiedzialny za jakość produktów spożywczych i stanie się się ekspertem do spraw zagadnień prawnych żywności. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności profesjonalnego organizowania wczesnej, kompleksowej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem i z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

  Podczas zajęć słuchacze poznają warunki organizowania i realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, rozumianego jako wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację dziecka niepełnosprawnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Problematyka zamówień publicznych należy niewątpliwie do bardzo złożonych zagadnień, co związane jest z koniecznością współdziałania podmiotów należących do sektora finansów publicznych z podmiotami sektora prywatnego. Stosowanie Prawa zamówień publicznych wymaga nie tylko dogłębnej znajomości przepisów prawnych, ale także praktycznych rozwiązań stosowanych w tym obszarze.

  Niezwykle pomocna jest także znajomość najczęściej występujących problemów w stosowaniu poszczególnych przepisów prawnych oraz praktycznych sposobów ich rozwiązania. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych nabiera szczególnego znaczenia dla podmiotów ubiegających się o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE BHP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW:

  Wyposażenie absolwentów w pełen wachlarz narzędzi, dzięki którym będą oni potrafili sprawić, by w zakładzie pracy było po prostu bezpiecznie.

  Ilość wypadków przy pracy jest w Polsce wciąż zatrważająco wysoka – chcemy kształcić fachowców, którzy zajmować się będą nie tylko przestrzeganiem regulaminów i wypełnianiem dokumentów, ale także profilaktyką zdrowotną, przeciwdziałaniem wypadkom przy pracy, rozpoznawaniem zagrożeń.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE I EKONOMIKA W ADMINISTRACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwenci studiów podyplomowych kierunku “zarządzanie i ekonomika w administracji” będą potrafili wdrażać skuteczne metody zarządzania w administracji. 

  Studia mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w administracji publicznej z uwzględnieniem treści związanych z zarządzaniem, organizacją, marketingiem, promocją i public relations. 

  Obecnie jednostki rządowe i samorządowe przywiązują wagę do kreowania wizerunku i zwiększenia efektywności wykonywanych zadań, poprzez skuteczne zarządzanie i sprawne organizowanie. Program oferowanych studiów odpowiada na wszystkie te potrzeby.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE I EKONOMIKA W ADMINISTRACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwenci studiów podyplomowych kierunku “zarządzanie i ekonomika w administracji” będą potrafili wdrażać skuteczne metody zarządzania w administracji. 

  Studia mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w administracji publicznej z uwzględnieniem treści związanych z zarządzaniem, organizacją, marketingiem, promocją i public relations. 

  Obecnie jednostki rządowe i samorządowe przywiązują wagę do kreowania wizerunku i zwiększenia efektywności wykonywanych zadań, poprzez skuteczne zarządzanie i sprawne organizowanie. Program oferowanych studiów odpowiada na wszystkie te potrzeby.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie jakością są osoby posiadające wyższe wykształcenie i chcące realizować się zawodowo w obszarze związanym z tematyką jakości, w szczególności odpowiedzialne za wdrażanie nowych systemów zarządzania jakością i doskonalenie tych już funkcjonujących w świetle aktualnie obowiązujących norm.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I OCHRONA LUDNOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do funkcjonariuszy służb mundurowych oraz pracowników różnych szczebli administracji państwowej i samorządowej. Studia są doskonałą propozycją dla kadry kierowniczej administracji publicznej i samorządowej (gmin, powiatów, województw) oraz wszystkich zainteresowanych problemami bezpieczeństwa wewnętrznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I INNOWACJAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Specjalność zarządzanie projektami i innowacjami przygotowuje słuchaczy do pracy w zespole, w którym zarządzanie i planowanie to szereg działań zmierzających do osiągnięcia celów biznesowych poprzez realizację projektu w określonym budżecie oraz czasie.

  Sprawność zarządzania projektem jest umiejętnością osiągania celów projektu, wymagającą od kierownika zarówno umiejętności interpersonalnych, wiedzy praktycznej i elastyczności w działaniu, jak również wiedzy teoretycznej opartej na rozwiązaniach praktycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE SPORTEM I REKREACJĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do efektywnego zarządzania organizacją sportową (klubem sportowym, klubem fitness, obiektem rekreacyjno-sportowym) oraz praktycznych umiejętności pomocnych przy organizowaniu imprez sportowych o charakterze komercyjnym jak i niekomercyjnym.

  Program kształcenia skupiony jest na przekazaniu słuchaczowi kompleksowej wiedzy potrzebnej do zarządzania organizacjami sportowymi, budowania wizerunku instytucji sportowych jak również prowadzenia negocjacji. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ I HOTELARSTWEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  DLA KOGO?

  • dla nauczycieli, którzy chcą zdobyć uprawnienia do nauczania przedmów z dziedziny turystyki i hotelarstwa,
  • dla właścicieli i menedżerów obiektów hotelarskich ( np. hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych),
  • dla właścicieli i menedżerów biur podróży (touroperatorów, pośredników turystycznych i agencji turystycznych),
  • dla osób, które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą w sektorze turystyki i hotelarstwa,
  • dla pracowników sektora publicznego, administracji samorządowej, samorządu branżowego i lokalnych/regionalnych organizacji turystycznych, odpowiedzialnych za rozwój i promocję turystyki w regionie,
  • dla wszystkich osób zainteresowanych rozwojem kompetencji zawodowych,
  • dla wszystkich osób, które chciałyby się przekwalifikować i pozyskać nowe kompetencje zawodowe w dziedzinie turystyki i hotelarstwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W OPIECE ZDROWOTNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem rocznych studiów podyplomowych jest przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej oraz ukształtowanie umiejętności praktycznych niezbędnych do profesjonalnego wykonywania   obowiązków menedżera zdrowia. Modułowy program studiów obejmuje ramowe zagadnienia zdrowia publicznego oraz zagadnienia szczegółowe dotyczące tworzenia, działania i przekształcania podmiotów leczniczych funkcjonujących w warunkach konkurencyjnej gospodarki rynkowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE / MENEDŻER OŚWIATY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Oferta skierowana jest do nauczycieli i pracowników dydaktycznych szkół oraz osób, które pragną podwyższyć swoje kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.
  Program studiów podyplomowych, obok specjalistycznej wiedzy, niezbędnej do prowadzenia placówki oświatowej, kładzie nacisk na rozbudowę umiejętności zakresu diagnozowania, analizowania i wskazywania kierunków rozwoju placówki.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane dla wszystkich, którzy cenią wysokie kompetencje i praktyczne umiejętności. Studia powstały z myślą o osobach, które wiedzą, że ich wykształcenie jest zbyt ogólne bądź mało praktyczne, aby znaleźć pracę zgodną z własnymi aspiracjami.

  Zarządzanie zasobami ludzkimi to płaszczyzna, która daje ogromne możliwości zatrudnienia na współczesnym, wymagającym rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Opinie (0)