ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 428; 22 55 20 696

fax.22 55 21 101

e-mail: dziekan.polon(at)uw.edu.pl

http://www.polon.uw.edu.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 428; 22 55 20 696

fax.22 55 21 101

e-mail: dziekan.polon(at)uw.edu.pl

http://www.polon.uw.edu.pl

 • FILOLOGIA POLSKA W PRAKTYCE – DYDAKTYKA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Dydaktyka języka polskiego jako obcego przygotowują do pracy lektora języka polskiego jako języka obcego. Program studiów obejmuje takie zagadnienia jak dydaktyka i metodyka nauczania języka oraz kultury, historia i założenia europejskiej glottodydaktyki, historia języka polskiego oraz kultury polskiej poza granicami kraju, a także zajęcia warsztatowe, w trakcie których słuchacze uczą się technik nauczania wymowy, intonacji, pisowni, słownictwa, gramatyki, jak również konstruowania własnych pomocy dydaktycznych.

  Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia powinna posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym na poziomie B1 (cudzoziemców obowiązuje znajomość języka polskiego na minimalnym poziomie B2).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FILOLOGIA POLSKA W PRAKTYCE – JĘZYK POLSKI JAKO OBCY I DRUGI W PRACY Z DZIECKIEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem mają charakter doskonalący i zostały zaplanowane jako forma rozwoju kompetencji zawodowych aktywnych nauczycieli języka polskiego na II etapie edukacyjnym oraz  nauczycieli edukacji początkowej pracujących w przedszkolach oraz w szkołach podstawowych.

  O przyjęcie na studia w zakresie ścieżki programowej będą mogli się ubiegać nauczyciele, należący do jednej z wymienionych grup:

  • nauczyciele języka polskiego, legitymujący się dyplomem filologii polskiej i mający kwalifikacje pedagogiczne, aktualnie zatrudnieni w szkole podstawowej lub zainteresowani podjęciem pracy na II etapie edukacyjnym,
  • nauczyciele wychowania przedszkolnego i nauczyciele zintegrowanego nauczania wczesnoszkolnego, którzy ukończyli studia pedagogiczne w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i/lub wczesnoszkolnym.

  Nauczyciele mający kwalifikacje do pracy na kilku etapach edukacyjnych wskazują jeden z nich jako obszar kształcenia na studiach podyplomowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FILOLOGIA POLSKA W PRAKTYCE – MEDIA BEZ BARIER. AUDIODESKRYPCJA (AD I NAPISY DLA NIESŁYSZĄCYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  O przyjęcie na studia będą mogli ubiegać się absolwenci licencjackich lub magisterskich.

  Studia są skierowane do słuchaczy, którzy chcieliby zdobyć umiejętności opracowania dodatkowej ścieżki narracji audialnej przeznaczonej przede wszystkim dla niewidomych i słabowidzących konsumentów kultury wizualnej oraz napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących, wspomagających odbiór utworów audiowizualnych.

  Słuchacze zapoznają się z zasadami opracowania skryptów AD oraz napisów dla niesłyszących, poznają specyfikę procesów poznawczych u osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, nabędą umiejętności redagowania skryptów odzwierciedlających właściwości języka przekazu w zakresie różnych sztuk.

  Otrzymają również wiedzę na temat historii, uregulowań prawnych i administracyjnych dotyczących usług ułatwiających dostęp do informacji i kultury dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku i słuchu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FILOLOGIA POLSKA W PRAKTYCE – POLONISTYKA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów rozwija wiedzę uzyskaną przez słuchaczy w trakcie ich studiów magisterskich i uzupełnia ją o przygotowanie merytoryczne z dziedziny nauk o literaturze i kulturze polskiej oraz językoznawstwa, a także o elementy dydaktyki przedmiotowej.

  Studia podyplomowe Polonistyka dla nauczycieli skierowane są do absolwentów studiów magisterskich w zakresie kierunków humanistycznych, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne, ale do nauczania innego przedmiotu niż język polski. Wymagane jest wykształcenie magisterskie w zakresie nauk będących przedmiotem nauczania w polskim systemie oświaty. Studia mają na celu przygotowanie absolwentów innych kierunków studiów humanistycznych do wykonywania zawodów polonistycznych.

  Studia mają na celu przygotowanie absolwentów innych kierunków studiów humanistycznych do wykonywania zawodów polonistycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FILOLOGIA POLSKA W PRAKTYCE – REDAKCJA JĘZYKOWA TEKSTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Redakcja językowa tekstu są przeznaczone dla słuchaczy, którzy chcieliby pogłębić swoje umiejętności praktyczne w zakresie korekty i redakcji językowej − w związku z pracą wykonywaną przez nich w najróżniejszych wydawnictwach (naukowych, specjalistycznych, popularnonaukowych, popularnych itd.) czy wszelkich redakcjach prasowych (od prasy lokalnej poprzez środowiskową do ogólnopolskiej).

  Słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach doskonalących ich umiejętności zawodowe, uzyskują też wiedzę przydatną w praktyce redaktorskiej: gruntownie poznają najtrudniejsze zagadnienia ortograficzne i interpunkcyjne, śledzą łatwe, trudne i najtrudniejsze zagadnienia poprawności językowej na przykładzie całych tekstów, ćwiczą obróbkę językową spójnych tekstów cudzych przeznaczonych do druku. Otrzymują zatem wiedzę niezbędną w pracy redaktorskiej w różnego typu instytucjach rynku wydawniczego i prasowego.

  Dla słuchaczy mających doświadczenie nawet kilkunastoletnie systematyczne poznawanie polszczyzny najnowszej oznacza wygodną i efektywną aktualizację ich stanu wiedzy. Jednakże z zajęć skorzystają również początkujący korektorzy, redaktorzy językowi czy prowadzący. Swoje zainteresowania uporządkują miłośnicy polszczyzny, bez względu na dotychczasowe wykształcenie. Skorzystają również ci studenci polonistyki, którzy podczas studiów filologicznych nie zostali przyjęci na zajęcia ze specjalizacji edytorsko-wydawniczej lub też nie starali się o taką kwalifikację, a po latach żałują.

  Wymagane jest ukończenie studiów humanistycznych I lub II stopnia, a w przypadku aktywnych zawodowo redaktorów z wydawnictw branżowych – studiów I lub II stopnia w zakresie nauk przyrodniczych, medycznych, ścisłych lub technicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FILOLOGIA POLSKA W PRAKTYCE – REDAKCJA JĘZYKOWA TEKSTU DLA ZAAWANSOWANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia dla zaawansowanych są adresowane do absolwentów ścieżki programowej Redakcja językowa tekstu.

  Studia dla zaawansowanych są adresowane wyłącznie do absolwentów ścieżki programowej Redakcja językowa tekstu, przy czym w nowym bloku mogą uczestniczyć zarówno aktualni słuchacze studiów, jak i absolwenci poprzednich edycji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FILOLOGIA POLSKA W PRAKTYCE – SŁOWO NA EKRANIE, W MOWIE I W PIŚMIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program obejmuje zajęcia teoretyczne w zakresie między innymi poetyki reklamy, analizy języka w mediach, prawa prasowego oraz zajęcia praktyczne, podczas których słuchacze uczą się warsztatu scenarzysty, copywritera i zdobywają umiejętności kształtowania wizerunku publicznego. Studenci odbywają także szkolenie mikrofonowo-ekranowe/realizacja filmowa/postprodukcja.

  Studia podyplomowe w zakresie zawodów medialnych przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich kierunków humanistycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FILOLOGIA POLSKA W PRAKTYCE – SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA DLA POLONISTÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe studia polonistyczne w kierunku nauczycielskim są skierowane do wszystkich chcących uzupełnić swe dotychczasowe wykształcenie w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela-polonisty. Obejmują zagadnienia pedagogiczne, metodyczne oraz zaznajamiające z postępem badań literaturoznawczych i językoznawczych, wreszcie z zagadnieniami organizacyjnymi i prawnymi towarzyszącymi pracy nauczyciela w szkole.

  Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów kierunków polonistycznych szkół wyższych, którzy w trakcie studiów magisterskich nie ukończyli kursów specjalizacyjnych, a którzy chcą albo utrzymać pracę w zawodzie nauczyciela, albo ją podjąć. Słuchaczami studiów mogliby być także posiadacze stopnia licencjata w zakresie polonistyki, którzy, będąc w podobnej sytuacji, chcieliby uzyskać uprawnienia do pracy w szkole podstawowej.

  Studia są ponadto adresowane do nauczycieli czynnych zawodowo pragnących uzupełnić i udoskonalić swą wiedzę szczególnie w zakresie nowoczesnych metod i środków dydaktycznych oraz w zakresie wiedzy merytorycznej pogłębiającej stan wykształcenia i umiejętności nauczyciela, a także zaznajamiających ich z najnowszymi zjawiskami literackimi, które nie były przedmiotem ich studiów.

  W ten sposób studia będą pomocne szczególnie w rozwijaniu wiedzy na temat współczesnych zjawisk literackich a także zjawisk z pogranicza literatury i innych języków przekazu artystycznego charakterystycznych dla kultury nowoczesnej. Studia takie będą dla takich słuchaczy formą doskonalenia potrzebnego zarówno do podniesienia kwalifikacji, jak i do awansu zawodowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FILOLOGIA POLSKA W PRAKTYCE – SZKOŁA KOMUNIKACJI PROFESJONALNEJ. STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH I UŻYTKOWEGO PISANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Szkoła komunikacji profesjonalnej. Studia podyplomowe w zakresie wystąpień publicznych i użytkowego pisania są adresowane do osób, które z racji wykonywanego zawodu chciałyby uzyskać lub udoskonalić kompetencje komunikacyjne w zakresie wystąpień publicznych i tworzenia tekstów użytkowych.

  O przyjęcie na studia w zakresie nowej ścieżki programowej będą mogli się ubiegać absolwenci studiów licencjackich i magisterskich:

  • w dziedzinie nauk humanistycznych bądź społecznych (filologie, nauki o zarządzaniu, nauki o polityce, nauki o mediach, nauki o kulturze);
  • w innych dziedzinach nauki, o ile wykonywany przez kandydata zawód wiąże się z tworzeniem tekstów i przygotowywaniem wystąpień publicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • GLOTTODYDAKTYKA POLONISTYCZNA – NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są kierowane do absolwentów polonistyki oraz wydziałów humanistycznych wykazujących się doskonałą znajomością gramatyki języka polskiego i wiedzą z kultury polskiej oraz znajomością języka obcego (poziom B2).

  Program studiów (272 godziny, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące bloki tematyczne: Psychologiczne podstawy nauczania języków obcych, Język polski jako obcy, Wiedza o kulturze polskiej, Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i warsztat lektora, Metodyka nauczania kultury polskiej, Testowanie znajomości języka polskiego jako obcego oraz hospitacje i praktyki dydaktyczne.

  Absolwent posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w kraju i za granicą. Ma wiedzę z zakresu metodyki nauczania cudzoziemców zarówno języka polskiego, jak i polskiej kultury.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LITERATURA I KSIĄŻKA DLA MŁODYCH ODBIORCÓW W KULTURZE XXI WIEKU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Studia adresowane są do absolwentów różnych kierunków studiów humanistycznych i społecznych, w tym do aktywnych zawodowo przedstawicieli profesji związanych z szeroko pojętą kulturą literacką młodego pokolenia, m.in.: nauczycieli, bibliotekarzy, pedagogów, pracowników instytucji kulturalnych, dziennikarzy, redaktorów wydawnictw książkowych i czasopism.
  Program studiów (150 godzin, 45 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Antypedagogika w literaturze i kulturze dziecięcej, Baśń i mit: od tradycji oralnej do popkultury, Historia i współczesność fantastyki dziecięcej i młodzieżowej, Historia polskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej, Inicjacje czytelnicze, Kierunki rozwoju współczesnej literatury dziecięcej i młodzieżowej, Komiks dla dzieci i młodzieży, Konteksty medialne literatury dziecięcej i młodzieżowej, Książka dla dzieci i młodzieży w świetle badań czytelniczych, Książka dla młodych odbiorców – źródła informacji, krytyka literacka, nagrody i organizacje, Lektury szkolne poza stereotypami, Literatura dla dzieci i młodzieży wobec kulturowego tabu, Literatura dla młodych odbiorców w kulturze popularnej, Literatura i książka dla najmłodszych dzieci, Metody badań i interpretacji literatury dziecięcej i młodzieżowej, Poezja dla dzieci, Seminarium dyplomowe, Twórczość dla dzieci i młodzieży na ekranie i na scenie, Warsztat twórcy książek dla dzieci i młodzieży, Współczesna ilustracja i książka obrazkowa, Współczesna proza inicjacyjna dla młodych dorosłych.
  Absolwent studiów zna najnowsze tendencje rozwojowe polskiej i światowej literatury dla dzieci i młodzieży oraz metody badań i kierunki interpretacyjne utworów literackich (zarówno współczesnych, jak i klasycznych). Dostrzega i rozumie kulturowe i pedagogiczne konteksty funkcjonowania książki dziecięcej oraz jej związki z kulturą popularną i tzw. nowymi mediami. Jest przygotowany do posługiwania się najnowszymi metodami animacji czytelnictwa.
   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA TEATRU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia zostały zaplanowane w momencie, kiedy w Polsce brakuje ośrodków zajmujących się kształceniem w obszarze szeroko rozumianej edukacji teatralnej. Proponowane studia podyplomowe mają za zadanie wypełnić ten brak. Ich program wynika z bogatych doświadczeń polskich oraz czerpie z niemieckiej tradycji pedagogiki teatru, która stanowi jeden z nurtów przemian w edukacji w ogóle, opierający się na aktywnych, angażujących formach kształcenia, przekraczających hierarchiczne podziały.

  Program studiów podyplomowych zakorzeniony jest również w refleksji nad kulturą podejmowanej w ramach badań i dydaktyki IKP UW. Czerpie zarówno z antropologicznych ujęć zawartych w podręcznikach z serii Wiedza o kulturze, jak i realizowanych w zakładzie Teatru i Widowisk badań z obszaru poetyki kulturowej teatru. Różne formy praktyki teatralnej, w tym szeroko rozumianą pedagogikę teatru, rozumiemy jako zjawiska kulturowe, które jednocześnie wynikają z określonej rzeczywistości społecznej, jak i ją przekształcają.

  Unikatowe i długo oczekiwane studia podyplomowe powstały z inspiracji polskimi doświadczeniami z obszaru teatru społecznego i edukacji teatralnej oraz niemiecką pedagogiką teatru. Wypełniają go zajęcia poświęcone analizom kultury i teatru, warsztaty teatralne oraz zajęcia wprowadzające kontekst psychologiczny i pedagogiczny pracy w grupie.

  Dział analiz kultury i teatru tworzą zajęcia poświęcone kategoriom kultury, podstawom teorii teatralnych XX wieku, inicjatywom teatralnym podejmującym dialog z otoczeniem społecznym oraz analizie współczesnej mapy różnorodnych ośrodków teatralnych w Polsce. Planowane warsztaty stanowią przede wszystkim praktyczne zajęcia teatralne, takie jak praca z ciałem, teatr i media, teatr stosowany, reżyseria i pedagogika teatru. Są one uzupełnione przez warsztaty planowania i realizacji projektu działań teatralnych oraz zajęcia przybliżające różne formy działalności edukacyjnej na polu sztuki.

  Absolwent to praktyk kultury przygotowany teoretycznie i metodologicznie do różnych form działań teatralnych, do prowadzenia zajęć edukacji teatralnej, inicjowania projektów teatralnych z różnymi grupami uczestników. To pracownik instytucji kultury takich jak teatry, ośrodki/domy kultury, organizacje pozarządowe lub osoba zamierzająca podjąć pracę o takim charakterze.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • POMAGISTERSKIE STUDIUM LOGOPEDYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy. PSLog UW przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z różnego typu zaburzeniami mowy i jej rozwoju, z trudnościami w uczeniu się, a zwłaszcza z problemami w opanowaniu języka ojczystego, czytania i pisania, a także do pracy z dorosłymi, którzy utracili umiejętności porozumiewania się językowego lub którzy chcą poprawić swoją wymowę i właściwie operować głosem. Absolwenci uzyskują tytuł logopedy dyplomowanego, uprawniający do wykonywania zawodu logopedy.

  Studia w PSLog UW są adresowane do absolwentów studiów magisterskich, którzy mają nienaganną wymowę, słuch w normie, prawidłowy zgryz i układ warg. Preferowane kierunki studiów to: filologia polska (także inne kierunki filologiczne), psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, a także pielęgniarstwo i aktorstwo.

  600 godzin zajęć audytoryjnych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria) i 100 godzin praktyk. W jego skład wchodzą następujące bloki przedmiotowe: 1) przedmioty medyczne (np. anatomia i fizjologia człowieka, foniatria, neurologia i psychiatria); 2) przedmioty lingwistyczne (np. fonologia, fonetyka, gramatyka normatywna); 3) przedmioty psychologiczne (np. psychologia rozwojowa, neuropsychologia) oraz 4) przedmioty dotyczące zaburzeń mowy i języka.

  Zajęcia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowców i praktyków, m.in. specjalistów z Zakładu Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej UW oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Zajęcia odbywają się zasadniczo stacjonarnie w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Praktyki logopedyczne słuchacze odbywają w niektóre dni robocze (ok. 8–10 dni w roku akademickim). Jednakże, w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej i treści zarządzeń administracyjnych wydawanych przez właściwe władze, zajęcia i praktyki będą realizowane w formach zdalnej lub mieszanej. Z tych też względów zmianom mogą ulec terminy zjazdów lub/i terminy odbywania praktyk.

  W trakcie czterech semestrów nauki słuchacze zdają 13 egzaminów oraz przygotowują pracę dyplomową.

  Absolwent PSLog jest przygotowany do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i języka na poziomie poradnictwa ogólnego w placówkach oświatowych (przedszkolach, masowych szkołach podstawowych i gimnazjach) i placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego (poradnie logopedyczne), poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w domach pomocy społecznej.

  Osoba kończąca PSLog ma praktyczne umiejętności kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia, co umożliwia podjęcie pracy na stanowisku logopedy również w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, placówkach kulturalnych i innych zatrudniających ludzi zawodowo posługujących się głosem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SZKOŁA MISTRZÓW. STUDIA TECHNIK PISARSKICH I PREZENTACJI TEKSTU LITERACKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów podyplomowych „Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego” zorientowany jest na rozwijanie u słuchaczy umiejętności pisania oraz nowoczesnej i atrakcyjnej prezentacji tekstu artystycznego. Proponowane zajęcia prowadzone przez wielokrotnie nagradzanych wybitnych pisarzy, naukowców, wydawców, krytyków literackich i ludzi kultury pogłębiać będą świadomość literacką studentów, która pozwoli im lepiej rozumieć współczesne przemiany sztuki słowa oraz widzieć własne propozycje literackie w określonym ciągu konwencji i technik artystycznych.

  Wykładowo-warsztatowa forma prowadzenia zajęć umożliwi uczestnikom studiów nie tylko teoretyczne, lecz przede wszystkim praktyczne zapoznanie się z problematyką gatunków poetyckich, prozatorskich, dramatycznych, gatunków literatury popularnej i cyfrowej, zaznajomienie się z technikami scenariopisarstwa filmowego i radiowego, typami stylizacji literackiej, specyfiką form synkretycznych oraz stylami argumentacji charakterystycznymi dla krytyki literackiej.

  Ponadto omawiane będą następujące formy prezentacji tekstu literackiego: radiowa, multimedialna, sceniczna, translatorska oraz performance i happening. W ramach zdobywania wiedzy o tradycji literackiej na zajęciach przekazywane będą informacje na temat konwencji, gatunków i tematów w literaturze polskiej XIX, XX i XXI wieku, zarówno wysokoartystycznej, jak i popularnej ‒ polskiej i światowej.

  Słuchacze zapoznają się także z problematyką intertekstów literackich oraz pogranicza sztuk. Istotnym dopełnieniem oferty będą wykłady wybitnych pisarzy, spotkania z przedstawicielami instytucji życia literackiego poświęcone aktywności stowarzyszeń twórczych, nagrodom, wydawnictwom, czasopismom oraz rynkowi literackiemu. Zaplanowaliśmy również zajęcia na temat zarządzania projektami literackimi oraz możliwości pozyskiwania przez młodych pisarzy grantów i stypendiów twórczych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Opinie (7)

wojtek Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Warszawskim to najlepszy pomysł na świetne wykształcenie

kasia Ocena odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Uniwersytet Warszawski zachęca bardzo dużym wyborem kierunków i specjalności. Tutaj każdy znajdzie dziedzinę dla siebie i odnajdzie swoje miejsce.

Moscicka W odpowiedzi do: kasia odpowiedz

cześć Kasia,tu Maja.Nie słyszałaś może o studiach polonistycznych bo chciałam się wybrać na te studia.Maja

Malwina Ocena odpowiedz

Zawsze interesowała mnie kultura antyczna i chciałam rozwijać się w tych zainteresowaniach. Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie były niemal oczywistym wyborem, podobnie jak Uniwersytet Warszawski, bo to jedna z najlepszych uczelni w naszym kraju.

dagmara Ocena odpowiedz

Dobra uczelnia to taka, która daje studentom możliwość kształcenia się w różnych dziedzinach, nawet tych, które wydają się być niszowe. Zatem, Uniwersytet Warszawski to bardzo dobra uczelnia

vicky Ocena odpowiedz

fajny filmik :)

uw 4ever Ocena odpowiedz

mój wydział na zawsze. Polecam

POKAŻ WIĘCEJ

NIESTACJONARNE


Studia II stopnia: