ul. Lotnicza 2

82-300 Elbląg

Nr tel: 55 239 38 10/ 512 543 321

e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl

ul. Lotnicza 2

82-300 Elbląg

Nr tel: 55 239 38 10/ 512 543 321

e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl

 • ADMINISTRACJA CYFROWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Sprawne i przejrzyste usługi publiczne mają bezpośredni wpływ na jakość naszego życia. Przy pełnym wykorzystaniu ich potencjału współczesne narzędzia cyfrowe wspierające administrację publiczną usprawniają procesy administracyjne i dostosowują je do potrzeb użytkowników, poprawiają również jakość usług oraz zwiększają aktywność sektora publicznego.

  Studia podyplomowe na kierunku Administracja cyfrowa mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry administracyjnej na szczeblu rządowym i samorządowym w zakresie prawa administracyjnego w powiązaniu z zagadnieniami związanymi z działaniami organów administracji publicznej, systemów i sieci komputerowych, a także dostępnych usług stworzonych dla społeczeństwa, jak również bezpieczeństwem wewnętrznym.

  Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny np. lekarz)

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku administracja publiczna umożliwiają podniesienie kwalifikacji zawodowych i uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk administracyjnych, ale także przyczyniają się do podniesienia jakości funkcjonowania administracji publicznej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jest jednym z największych priorytetów stawianych za podstawowy cel zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Wraz z rozwojem Internetu natrafić można na zagrożenia, które wynikają z niewłaściwego zabezpieczenia i niepoprawnego korzystania z zasobów sieci.

  Celem studiów podyplomowych na kierunku Cyberbezpieczeństwo jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem w działalności gospodarczej oraz bezpiecznym funkcjonowaniu instytucji sektora publicznego, z uwzględnieniem zapewnienia ochrony systemów, infrastruktury teleinformatycznej oraz samych informacji.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • DOBRA PRAKTYKA BADAŃ KLINICZNYCH DLA BADACZKI I BADACZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  BEZPŁATNE STUDIA PODYPLOMOWE

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • DORADZTWO ZAWODOWE Z ELEMENTAMI COACHINGU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu doradcy zawodowego poprzez wyposażenie słuchaczy w kompleksową wiedzę i niezbędne umiejętności praktyczne m.in. z zakresu właściwego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • FIZJOTERAPIA W KOŃCOWEJ FAZIE ŻYCIA PACJENTÓW Z NIEWYDOLNOŚCIĄ ODDECHOWĄ W WARUNKACH DOMOWYCH Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI TELEMEDYCZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  BEZPŁATNE STUDIA PODYPLOMOWE

  Uczestnik/ Uczestniczka pozna i zrozumie:

  • zasady rehabilitacji w chorobach układu oddechowego – Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP) i chorobach śródmiąższowych (choroby przewlekłe, kacheksja, przewlekła sterydoterapia),
  • procedury oceny stanu chorego z chorobami pulmonologicznymi oraz proces rehabilitacji pulmonologicznej,
  • podstawowe pojęcia dotyczące prewencji i leczenia bólu u kresu życia,
  • podstawy fizjoterapii stanów paliatywnych w kardiologii,
  • pojęcie niewydolności wielonarządowej,
  • ogólne zasady podmiotowego i przedmiotowego badania pulmonologicznego dla potrzeb fizjoterapii w warunkach domowych, istotne badania dodatkowe i pomocnicze oraz testy funkcjonalne, przydatne w kwalifikacji i monitorowaniu fizjoterapii oddechowej pacjentów w warunkach domowych,
  • zasady fizjoterapii pacjenta: nieprzytomnego, w okresie ostrej niewydolności krążenia, w okresie ostrej niewydolności oddechowej, wentylowanego mechanicznie,
  • zasady diagnozowania i planowania fizjoterapii pacjentów z problemami oddechowymi w końcowej fazie życia w warunkach domowych z zastosowaniem m.in. takich urządzeń jak spirometr, pulsoksymetr, ciśnieniomierz, stetoskop.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Z ELEMENTAMI COACHINGU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów na kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą z elementami coachingu jest przygotowanie dyrektorów przedszkoli, szkół wszystkich szczebli i rodzajów, a także pracowników służb nadzoru i doradztwa pedagogicznego do prawidłowej realizacji ich ról zawodowych w polskim systemie oświaty. Ukończenie studiów jest spełnieniem warunku formalnego, sformułowanego wobec tej grupy pracowników oświaty przez ministra resortu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW

  Studia przygotowują słuchaczy do pracy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (np. w środowiskowych domach opieki), internatach, świetlicach oraz na stanowisku pedagoga szkolnego. Studia na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza pozwalają słuchaczom realizować działania z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, dają umiejętność rozwiązywania problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych. Kierunek ten promuje wrażliwość społeczną i zachowania prozdrowotne.

  ADRESACI STUDIÓW

  adresatami mogą być osoby posiadające wyższe wykształcenie w zakresie nauk społecznych i humanistycznych – przede wszystkim pedagodzy, kierunek ten przeznaczony jest dla nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne.

   

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOLOGIA SPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest poszerzenie oraz zdobycie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności praktycz-nych oraz odpowiednich kompetencji do pracy psychologa w sporcie.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SKUTECZNE WDRAŻANIE INNOWACJI W PODMIOTACH LECZNICZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  BEZPŁATNE STUDIA PODYPLOMOWE

  Uczestnik/ Uczestniczka dowie się:

  • czym są innowacje (w szczególności jakie są uwarunkowania regulacyjne, systemowe i prawne dot. innowacji) i w jaki sposób je wdrażać,
  • czym jest metodologia problem-based learning, metoda design thinking oraz service design, jakie są narzędzia lean management,
  • w jaki sposób identyfikować problemy występujące w firmie (organizacji, podmiocie leczniczym) / procesie oraz sposoby ich rozwiązania,
  • w jaki sposób wdrażać innowacje, w szczególności z wykorzystaniem pilotaży oraz metodyki Szpitalnej Oceny Technologii Medycznych (z ang. Hospital-based Health Technology Assessment, w skrócie HB-HTA), w szczególności innowacyjnych technologii medycznych,
  • w jaki sposób skomercjalizować wdrożone innowacje,
  • w jaki sposób przeprowadzić zmianę w podmiocie publicznym,
  • w jaki sposób zidentyfikować i wdrożyć usprawnienia procesowe z wykorzystaniem narzędzi lean management.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Współczesny świat to pędząca machina zmian, których efektem nierzadko jest wzrost sytuacji kryzysowych o różnej patogenezie. Powoduje to, że coraz częściej instytucje publiczne i organizacje związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem poszukują specjalistów posiadających aktualną wiedzę i umiejętności szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

  Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem państwa ukierunkowane są na przekazaniu uczestnikom lub uzupełnianiu ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem państwa. Studia kierowane są przede wszystkim do osób wykonujących swoje obowiązki zawodowe na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem w administracji publicznej i samorządowej oraz w podmiotach działających w sektorze bezpieczeństwa narodowego i publicznego.

  Umiejętności nabędą uczestnicy podczas trwania studiów podyplomowych to m.in. zarządzanie bezpieczeństwem, ochrony bezpieczeństwa publicznego i narodowego, zarządzanie sytuacją kryzysową czy też negocjacje w sytuacjach kryzysowych. Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów będzie zdecydowanym atutem w zdobyciu zatrudnienia między innymi w: administracji publicznej i samorządowej, podmiotach działających w sektorze bezpieczeństwa narodowego i publicznego, jednostkach policji, służbach specjalnych, innych służbach mundurowych, jednostkach i strukturach Wojska Polskiego, instytucjach zajmujących się organizacją imprez masowych, wszelkiego rodzaju instytucjach zajmujących się dbaniem o bezpieczeństwo państwa.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I BEZPIECZEŃSTWO CYWILNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zadania realizowane w ramach zarządzania kryzysowego wymagają koordynacji działań wielu niezależnych merytorycznie podmiotów, konsolidacji procedur działania i wykorzystywanych technologii. Wymagają również podejmowania trafnych i racjonalnych decyzji. Niezbędna jest tutaj szeroka wiedza, ciągłe doskonalenie, podnoszenie kompetencji, świadomości oraz nieustanne uzupełnianie informacji. Zarządzania kryzysowego nie da się ująć w sztywne ramy, gdyż każda sytuacja kryzysowa jest odmienna, zróżnicowana i złożona.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  O rozwoju i sukcesie firmy decydują przede wszystkim ludzie. Zarządzanie zasobami ludzkimi to jeden z najtrudniejszych aspektów zarządzania w przedsiębiorstwie, dlatego potrzeba dużego zrozumienia i umiejętności interpersonalnych, żeby stać się dobrym specjalistą w tej dziedzinie. Współcześnie skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi wymaga rozumienia całości zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, dostosowaniem strategii i polityki personalnej do potrzeb strategii organizacji

  Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi dają możliwość zdobycia wiedzy w zakresie technik wywierania wpływu, rozwiązywania konfliktów, pozyskiwanie nowych pracowników w organizacji i kształtowania liderów a także umiejętności myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, rozmawiania z pracownikami oraz motywowania pracowników i siebie samego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)