ul. Słowackiego 114/118

97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 44 73 27 400

fax 44 73 27 405

www.unipt.pl

ul. Słowackiego 114/118

97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 44 73 27 400

fax 44 73 27 405

www.unipt.pl

 • ADMINISTRACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

 • ADMINISTRATION Stopień: I REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Bezpieczeństwo narodowe
  Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Rozumie oraz potrafi analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Zna istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania. Zna zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest ocena na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

   

 • EKONOMIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Ekonomia
  Absolwent kierunku Ekonomia może podjąć pracę w przedsiębiorstwach przemysłowych, bankach, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, administracji centralnej i lokalnej, organizacjach non - profit, głównie na stanowiskach operacyjnych i pomocniczych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Absolwent przygotowany jest również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

   

   

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I REKRUTACJA

  W związku z koniecznością dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z wprowadzającymi ją przepisami, opis sylwetki absolwenta będzie zamieszczony po dostosowaniu programu studiów przez Senat UJK.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

 • HISTORIA Stopień: I REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

 • LOGISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

  Czytaj dalejZwiń

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Pedagogika
  Absolwent studiów pierwszego stopnia dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Ma umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ma umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność pedagogiczną. Jest przygotowany do pracy w: szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest ocena na dyplomie ze studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

   

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. W związku z koniecznością dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z wprowadzającymi ją przepisami, opis sylwetki absolwenta będzie zamieszczony po dostosowaniu programu studiów przez Senat UJK.

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • biologia lub geografia lub historia lub wos

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Zarządzanie
  Absolwent kierunku Zarządzanie może podjąć pracę przede wszystkim w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, bankach, centrach logistycznych, administracji centralnej i lokalnej, organizacjach non-profit.
  Absolwent specjalności "rachunkowość zarządcza w agrobiznesie" jest przygotowany do pracy w komórkach finansowo-księgowych w charakterze specjalisty ds. organizacji i zarządzania w podmiotach agrobiznesu, w tym m.in.: przemyśle i podmiotach handlowych zaopatrujących rolnictwo w środki produkcji rolnej, grupach producenckich, spółdzielniach, przemyśle spożywczym oraz w podmiotach handlowych na rynku rolno-spożywczym, oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej w agrobiznesie.
  Absolwenci specjalności "zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie" są wyposażeni w wiedzę i umiejętności menedżerskie z zakresu: zarządzania finansami przedsiębiorstwa, budowania strategii finansowych i oceny efektywności działania przedsiębiorstwa, finansowania bieżącej i rozwojowej działalności przedsiębiorstwa.
  Absolwenci specjalności "zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstw" wyposażeni są w wiedzę i umiejętności menedżerskie niezbędne do sprawnego zarządzania logistycznego w działach funkcjonalnych różnych podmiotów gospodarczych, są przygotowani do pracy w krajowych i międzynarodowych firmach spedycyjnych, logistycznych, transportowych, kurierskich. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w lokalnych firmach logistycznych m.in. na terenie powiatu i miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
  Absolwenci specjalności „zarządzanie w administracji publicznej” są wyposażeni w wiedzę i umiejętności menedżerskie z zakresu strategicznego zarządzania rozwojem gospodarczym, zasad współpracy w układzie partnerstwa publiczno-prywatnego, zarządzania finansami publicznymi, w tym zamówieniami publicznymi oraz majątkiem komunalnym.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

   

   

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I REKRUTACJA

  W związku z koniecznością dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z wprowadzającymi ją przepisami, opis sylwetki absolwenta będzie zamieszczony po dostosowaniu programu studiów przez Senat UJK.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Geografia lub historia lub WOS

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

Dawid Ocena

Kolega namów mnie na studiowanie tutaj i to był bardzo dobry wybór

studentka Ocena

Polecam. Uniwersytet jest blisko mojego domu, wiedza przekazywana rzetelnie .

ekono Ocena

studiuję ekonomię i nie polecam jej w filii ujk, przenoszę się do Łodzi na UŁ