ul. Nowoursynowska 159c,

02-776 Warszawa,  budynek 7

tel. 22 59 34022

e-mail: anna_odziemkowska@sggw.pl

https://www.we.sggw.pl/

ul. Nowoursynowska 159c,

02-776 Warszawa,  budynek 7

tel. 22 59 34022

e-mail: anna_odziemkowska@sggw.pl

https://www.we.sggw.pl/

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studenci wyposażeni zostają w szerokie teoretyczne podstawy nauk ekonomicznych. Zdobywają również praktyczną wiedzę z obszaru dyscyplin uzupełniających, która umożliwia im przeprowadzanie analiz dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego otoczenia. Program studiów uzupełniają zagadnienia związane z sektorem żywnościowym i agrobiznesem.
  Studenci zdobywają wiedzę z zakresu gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi, uczą się też wykorzystywać metody analityczne do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej.
  Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę ekonomiczną oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafią korzystać z zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów zachodzących we współczesnej gospodarce, otwartej na konkurencję międzynarodową i globalną.
  W programie studiów m.in.: STUDIA I STOPNIA: matematyka, statystyka, mikroi makroekonomia, rachunkowość, analiza ekonomiczna przedsiębiorstw, ekonomia integracji europejskiej, rynki finansowe. STUDIA II STOPNIA: ekonomia, rachunkowość zarządcza, systemy ubezpieczeń, prognozowanie procesów ekonomicznych, prawo gospodarcze.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  Studenci zdobywają wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętność analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Są przygotowani do ewidencji zaszłości gospodarczych i zarządzania na szczeblu operacyjnym finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz samorządów terytorialnych.
  Absolwenci znają i rozumieją przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Potrafią znajdować, klasyfikować i analizować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości. Są przygotowani do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej w tym zakresie.
  W programie studiów m.in.: STUDIA I STOPNIA: matematyka, statystyka, geografia ekonomiczna, prawo, finanse publiczne, bankowość, rynki finansowe, mikro- i makroekonomia, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, specjalistyczny język obcy w obszarze finansów i rachunkowości. STUDIA II STOPNIA: polityka pieniężna, portfel inwestycyjny, doradztwo finansowe, rachunek kosztów.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz średnia ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studenci poznają istotę zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi oraz zasady ich działalności logistycznej. Absolwenci mają szeroką wiedzę w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw. Potrafią przewidywać i myśleć kreatywnie, działać w sposób przedsiębiorczy, rozwiązywać problemy logistyczne. Umieją samodzielnie zaprojektować i wdrożyć łańcuch dostaw zgodny z zasadami rynku i normami etycznymi, prawnymi i innymi obowiązującymi na rynku usług logistycznych.
  Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu:
  • logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw,
  • infrastruktury logistycznej,
  • towaroznawstwa,
  • ekonomii,
  • zarządzania produkcją i usługami,
  • statystyki,
  • zarządzania zapasami,
  • spedycji,
  • transportu krajowego i międzynarodowego,
  • analizy podstawowych zjawisk gospodarczych,
  • specjalistycznego języka obcego w obszarze logistyki

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Turystyka i rekreacja to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, łączący w swoim programie wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania, nauk przyrodniczych, społecznych oraz rolniczych i leśnych.
  Absolwenci potrafią przygotowywać oferty turystyczne i rekreacyjne dla różnych grup odbiorców. Mają również szerokie kompetencje niezbędne do pracy z ludźmi oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
  W programie studiów m.in.: STUDIA I STOPNIA: podstawy turystyki, podstawy rekreacji, ekonomia, zarządzanie, historia architektury i sztuki, pedagogika czasu wolnego, socjologia, fizjologia człowieka, geografia turystyczna, krajoznawstwo, kształtowanie środowiska i ochrona przyrody, ekonomika turystyki i rekreacji, prawo, turystyka kwalifikowana. STUDIA II STOPNIA: region turystyczny, produkt turystyczny, polityka turystyczna, planowanie turystyczne, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, informatyka w turystyce i rekreacji, metody badań ruchu turystycznego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studenci zdobywają gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Nabywają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami.
  Absolwenci mają wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw i instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów.
  Potrafią skutecznie się komunikować, negocjować oraz pracować w zespole. Cechą wyróżniającą absolwentów zarządzania w SGGW jest znajomość specyfiki przedsiębiorstw i jednostek gospodarczych funkcjonujących w sferze szeroko rozumianego agrobiznesu.
  W programie studiów m.in.: STUDIA I STOPNIA: matematyka, statystyka, nauka o organizacji, finanse przedsiębiorstwa, prawo, mikroekonomia, podstawy makroekonomii, zachowania organizacyjne, zarządzanie projektami, język obcy.
  STUDIA II STOPNIA: marketing międzynarodowy, negocjacje, zarządzanie zmianami, rachunkowość zarządcza, zarządzanie strategiczne, język obcy.
  W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:
  • zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie,
  • zarządzanie i marketing w turystyce,
  • zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym,
  • zarządzanie jakością,
  • zarządzanie edukacją i doradztwem.
  Na kierunku zarządzanie można realizować ścieżkę kwalifikacji zawodowej Młodszy menedżer jakości, kończącą się przygotowaniem do uzyskania certyfikatu zawodowego wydanego przez instytucję zewnętrzną.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz średnia ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)