ul. Nowoursynowska 159c,

02-776 Warszawa,  budynek 7

tel. 22 59 34022

e-mail: anna_odziemkowska@sggw.pl

http://www.wne.sggw.pl/

ul. Nowoursynowska 159c,

02-776 Warszawa,  budynek 7

tel. 22 59 34022

e-mail: anna_odziemkowska@sggw.pl

http://www.wne.sggw.pl/

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  studenci zdobywają wiedzę z zakresu gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi lub materialnymi, jak również umiejętności wykorzystania metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej; są przygotowani do opracowywania projektów ekonomicznych i świadczenia usług doradczych oraz przeprowadzenia audytu 
  ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
  studia I stopnia: matematyka, statystyka, mikro- i makroekonomia, rachunkowość, analiza ekonomiczna przedsiębiorstw, ekonomia integracji europejskiej, rynki finansowe studia II stopnia: ekonomia menedżerska, rachunkowość zarządcza, systemy ubezpieczeń, prognozowanie procesów ekonomicznych, prawo gospodarcze w zależności od poziomu studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie: ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, międzynarodowych stosunków gospodarczych, organizacji i ekonomiki agrobiznesu, ekonomiki sektora publicznego, ekonomiki menedżerskiej, rozwoju wsi i rolnictwa, gospodarki turystycznej, bioekonomii na kierunku ekonomia student może realizować ścieżkę kwalifikacji zawodowej – „Młodszy menedżer jakości” – poprzez wybór określonej grupy przedmiotów i kończącą się uzyskaniem certyfikatu zawodowego wydanego przez instytucję zewnętrzną
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  absolwenci zdobywają gruntowną wiedzę ekonomiczną oraz umiejętności do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi; charakteryzują się ponadto umiejętnościami wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- oraz makroekonomicznej w warunkach współczesnej gospodarki, otwartej na konkurencję międzynarodową i globalną
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE
  absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w administracji państwowej i samorządowej, bankach i handlu zagranicznym, placówkach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolniczych, jednostkach i zakładach gospodarki żywnościowej, instytucjach zagranicznych i międzynarodowych związanych z agrobiznesem
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  studenci zdobywają wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętność analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych; są teoretycznie i praktycznie przygotowani do ewidencji zaszłości gospodarczych i zarządzania na szczeblu operacyjnym finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz samorządów terytorialnych
  ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
  studia I stopnia: matematyka, statystyka, geografia ekonomiczna, prawo, finanse publiczne, bankowość, rynki finansowe, mikro- i makroekonomia, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw studia II stopnia: polityka pieniężna, portfel inwestycyjny, doradztwo finansowe, rachunek kosztów w zależności od poziomu studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie: bankowości, rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, ubezpieczeń, inżynierii finansowej
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  absolwenci znają i rozumieją przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej; posiadają umiejętności znajdowania materiałów źródłowych z zakresu finansów i rachunkowości oraz ich analizowania; są przygotowani do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej 
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE
  absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, giełdach, biurach maklerskich, instytucjach rachunkowych, agencjachkonsultingowych, przedsiębiorstwach agrobiznesu, jednostkach i zakładach gospodarki żywnościowej, administracji państwowej i samorządowej, placówkach naukowo-badawczych
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  studenci zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych; poznają istotę zarządzania  współczesnymi podmiotami gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych
  ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
  studia I stopnia: matematyka, inżynieria systemów i analiza systemowa, marketing, towaroznawstwo, zarządzanie produkcją i usługami, logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, infrastruktura logistyczna, logistyka zaopatrzenia i produkcji studia II stopnia: zarządzanie logistyczne, projektowanie systemów i procesów logistycznych, logistyka międzynarodowa, gospodarka elektroniczna, wyposażenie magazynów, informatyka w logistyce, metody i techniki ilościowe w logistyce, infrastruktura transportu, intermodalne jednostki ładunkowe, gospodarka magazynowa i opakowania w zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie: operatora logistycznego, menedżera
  logistyki na kierunku logistyka student może realizować ścieżkę kwalifikacji zawodowej – „Młodszy menedżer jakości” – poprzez wybór określonej grupy przedmiotów i kończącą się uzyskaniem certyfikatu zawodowego wydanego przez instytucję zewnętrzną
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  absolwenci mają podstawową wiedzę w obszarze logistyki, jej miejscu w systemie nauk i relacji do innych dziedzin wiedzy; potrafią przewidywać i myśleć kreatywnie, działać w sposób przedsiębiorczy rozwiązując podstawowe problemy logistyczne; umieją samodzielnie zaprojektować i wdrożyć łańcuch dostaw zgodny z zasadami rynku i normami etycznymi, prawnymi i innymi obowiązującymi na rynku usług logistycznych
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE
  absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach transportowych, jednostkach zaopatrzenia i zbytu, hurtowniach, zagranicznych i międzynarodowych instytucjach związanych z transportem
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, dotyczący obszarów z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych oraz rolniczych i leśnych, umożliwiający zaznajomienie się z problematyką funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku usług turystycznych, turystyki na obszarach leśnych i przyrodniczo cennych oraz turystyki wiejskiej, hotelarstwa i gastronomii
  ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
  studia I stopnia: podstawy turystyki, podstawy rekreacji, ekonomia, zarządzanie, historia architektury i sztuki, pedagogika czasu wolnego, socjologia, fizjologia człowieka, geografia turystyczna, krajoznawstwo, kształtowanie środowiska i ochrona przyrody, ekonomika turystyki i rekreacji, prawo, turystyka kwalifikowana studia II stopnia: region turystyczny, produkt turystyczny, polityka turystyczna, planowanie turystyczne, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, informatyka w turystyce i rekreacji, metody badań ruchu turystycznego w zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie: organizacji ruchu turystycznego, hotelarstwa i gastronomii, turystyki na obszarach leśnych i przyrodniczo cennych, komunikacji społecznej i medialnej w turystyce
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych, leśnych i rolniczych, są przygotowani do podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji, przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, nawiązywania kontaktów i komunikowania się, prowadzenia własnej działalności gospodarczej
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE
  absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji, gospodarstwach agroturystycznych, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjach społecznych
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  studenci zdobywają gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych; posiadają również umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami
  ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW  
  studia I stopnia: matematyka, statystyka, nauka o organizacji, finanse przedsiębiorstwa, prawo, mikroekonomia, podstawy makroekonomii, zachowania organizacyjne, zarządzanie projektami studia II stopnia: marketing międzynarodowy, negocjacje, zarządzanie zmianami, rachunkowość zarządcza, zarządzanie strategiczne w zależności od poziomu studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie: zarządzania i marketingu w turystyce, zarządzania i marketingu w przedsiębiorstwie, zarządzania edukacją i doradztwem, zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym, zarządzanie jakością na kierunku zarządzanie student może realizować ścieżkę kwalifikacji zawodowej – „Młodszy menedżer jakości” – poprzez wybór określonej grupy przedmiotów i kończącą się uzyskaniem certyfikatu zawodowego wydanego przez instytucję zewnętrzną
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  absolwenci posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw i instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów; posiadają umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole; szczególną cechą wyróżniającą absolwentów jest biegła znajomość specyfiki przedsiębiorstw i jednostek gospodarczych funkcjonujących w sferze szeroko rozumianego agrobiznesu
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE
  absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach agrobiznesu, handlu, usługach, różnego rodzaju agencjach konsultingowych, organizacjach gospodarczych i samorządowych, szkolnictwie, placówkach naukowo-badawczych oraz w instytucjach zagranicznych i międzynarodowych związanych z agrobiznesem
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)