ul. Żwirki i Wigury 61,

02-091 Warszawa

tel. (0-22) 572 02 13

fax. (0-22) 572 02 73

e-mail: urszula.kordosz@wum.edu.pl

http://wld.wum.edu.pl/

ul. Żwirki i Wigury 61,

02-091 Warszawa

tel. (0-22) 572 02 13

fax. (0-22) 572 02 73

e-mail: urszula.kordosz@wum.edu.pl

http://wld.wum.edu.pl/

 • HIGIENA STOMATOLOGICZNA Stopień: I REKRUTACJA

 • KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu LDEK (Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego) absolwent może podjąć pracę w zawodzie lekarza-dentysty. Zadania zawodowe lekarza dentysty mogą być realizowane w Zakładach Opieki Zdrowotnej, szkolnictwie, instytucjach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej oraz realizujących programy profilaktyczne w zakresie zdrowia jamy ustnej, a także firmach zajmujących się produkcją i dystrybucją materiałów i sprzętu stomatologicznego. Posiadana przez absolwenta wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności w zakresie poszczególnych dziedzin stomatologii, umożliwiają sprawowanie ogólnostomatologicznej opieki nad pacjentem (z uwzględnieniem współpracy interdyscyplinarnej). Dodatkowo pozwala na kształtowanie stomatologicznych postaw prozdrowotnych. Zdobyta wiedza w zakresie nauk podstawowych i medycznych umożliwia współpracę z lekarzami medycyny i innymi pracownikami zawodów medycznych, dotyczącą zdrowia jamy ustnej i diagnostyki ogólnych problemów zdrowotnych. Absolwent ma również możliwość 13 tu jesteś: Studia ubiegania się o specjalizację zawodową zgodnie z przepisami danego państwa oraz jest przygotowany do zdobywania kolejnych stopni i tytułów naukowych oraz dalszego doskonalenia zawodowego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarsko-dentystycznym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Chemia
  • Fizyka i astronomia, fizyka lub matematyka

  Dowiedz się więcej

 • TECHNIKI DENTYSTYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Techniki dentystyczne są kierunkiem z obszaru studiów medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Nauczanie techniki dentystycznej uwzględnia efekty kształcenia niezbędne do wykonywania zawodu technika dentystycznego a osoba, która ukończyła studia legitymuje się między innymi umiejętnością wykonywania protez i aparatów jako środków profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych układu stomatognatycznego, na podstawie dostarczonych wycisków i według zaleceń lekarza dentysty. Absolwent posiada umiejętność ścisłej współpracy z lekarzem dentystą i zespołem stomatologicznym oraz wiedzę w zakresie współczesnej techniki dentystycznej, umiejętności dostrzegania i wdrażania nowych metod i technologii, zgodnych z rozwojem nauk medycznych, w szczególności dyscyplin stomatologicznych i zapotrzebowań leczniczych. Po nabyciu odpowiedniej praktyki, absolwent może kierować pracownią techniki dentystycznej, w oparciu o obowiązujące normatywy oraz organizować szkolenia zawodowe. Absolwent ma również możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Techniki dentystyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka i astronomia/fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

zainteresowany Ocena

Brak czytelnych list rankingowych,jakie są na innych uczelniach(dotyczy wszystkich wydziałów)