al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

00-910 Warszawa

e-mail: dziekanat.wzid@akademia.mil.pl

tel. 261 813 189

Informacje o rekrutacji na studia:

I i II stopnia: tel. 261 814 113

podyplomowe: 261 813 568

http://www.akademia.mil.pl/

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

00-910 Warszawa

e-mail: dziekanat.wzid@akademia.mil.pl

tel. 261 813 189

Informacje o rekrutacji na studia:

I i II stopnia: tel. 261 814 113

podyplomowe: 261 813 568

http://www.akademia.mil.pl/

 • DOWODZENIE Stopień: I REKRUTACJA

  Dla kogo?

  Absolwenci szkół średnich zainteresowani systemem obronnym państwa oraz zagadnieniami teorii i praktyki dowodzenia, sztuki wojennej, w tym taktyki prowadzenia działań przez wojska lądowe (WL) i wojska obrony terytorialnej (WOT), a także wybranymi zagadnieniami z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, zarządzania kryzysowego, cyberzagrożeń, logistyki cywilnej i wojskowej oraz związanych z analizą i oceną współczesnego i przyszłego środowiska działań militarnych.

  Perspektywy zawodowe

  Absolwenci kierunku dowodzenie są przygotowani do pracy w komórkach organizacyjnych administracji samorządowej realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz do realizacji zadań w komórkach i jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP na poziomie taktycznym, jak również wykonywania zadań w jednostkach organizacyjnych terenowych organów administracji wojskowej. Absolwenci tego unikatowego w skali kraju kierunku posiadają również kwalifikacje predysponujące do podjęcia zawodowej służby wojskowej w jednostkach WOT lub nauki w ramach studium oficerskiego w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu z przeznaczeniem do służby w jednostkach obrony terytorialnej, a także do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Ochrony Państwa, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.

  Specjalności:

  • planowanie i organizacja działań WOT, 
  • praca analityczno-sztabowa.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dowodzenie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Przedmioty do wyboru: informatyka, geografia, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Dla kogo?

  Absolwenci szkół średnich, w tym techników logistycznych, interesujący się logistyką podmiotów gospodarczych, sił zbrojnych, instytucji publicznych administracji rządowej i pozarządowej oraz ośrodków zarządzania kryzysowego.

  Perspektywy zawodowe

  Absolwenci są przygotowani do wykonywania obowiązków menedżera ds. logistyki na stanowiskach operacyjnych (absolwenci studiów pierwszego stopnia) i wyższych stanowiskach menedżerskich (absolwenci studiów drugiego stopnia). Nowoczesny program kształcenia gwarantuje przygotowanie absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach, podmiotach sił zbrojnych oraz innych organizacjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym do prowadzenia badań naukowych.

  Specjalności:

  • logistyka przedsiębiorstwa
  • logistyka w sytuacjach kryzysowych
  • logistyka wojskowa
  • transport
  • rachunek ekonomiczny w logistyce
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Przedmioty do wyboru: geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • LOTNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Dla kogo?

  Absolwenci szkół średnich, którzy chcą związać swoją przyszłość z działalnością lotniczą w ramach podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych administracji rządowej, w tym wojskowej i pozarządowej oraz ośrodków zarządzania kryzysowego. Osoby pragnące studiować kierunek lotnictwo powinny posiadać umiejętność logicznego myślenia oraz być kreatywne. 

  Perspektywy zawodowe

  Absolwenci kierunku lotnictwo mogą znaleźć zatrudnienie jako kierownicy lub specjaliści, zajmujący stanowiska w administracji publicznej i państwowej czy doradcy w zakresie współpracy cywilno-wojskowej. Z wiedzy i doświadczenia absolwentów kierunku lotnictwo korzystają instytucje i organizacje lotnicze lub związane z branżą lotniczą: instytucje naukowe, prywatne podmioty sektora lotniczego, urzędy obsługujące organy centralnej administracji rządowej, w tym Urząd Lotnictwa Cywilnego. W kwietniu 2018 roku Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała kierunkowi lotnictwo Certyfikat i Znak Jakości Studia z Przyszłością oraz Certyfikat Nadzwyczajny Lider Jakości Kształcenia. Wyróżnienia te przyznawane są takim specjalnościom i kierunkom, które kładą nacisk na nowoczesność koncepcji kształcenia, odznaczają się najwyższą jakością realizowanych programów oraz wychodzą naprzeciw potrzebom rynku pracy.

  Specjalności

  • organizacje lotnicze, 
  • zarządzanie ruchem lotniczym
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lotnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Przedmioty do wyboru: informatyka, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Lotnictwo jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Dla kogo?

  Absolwenci szkół średnich zainteresowani systemem zarządzania i dowodzenia państwem oraz osoby, które chcą związać swoją przyszłość z działalnością w administracji publicznej, i samorządowej, instytucjach wojskowych i organizacjach pozarządowych, ośrodkach zarządzania kryzysowego oraz innych podmiotach gospodarczych. Mile widziane są osoby posiadające umiejętność analitycznego myślenia, zdolność dostrzegania związków i zależności w otoczeniu społeczno-politycznym, umiejętność do współpracy w grupie i pod presją czasu.

  Perspektywy zawodowe

  Absolwenci tego unikalnego w Polsce kierunku zarządzanie i dowodzenie będą posiadać umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie gospodarowania zasobami materialnymi i niematerialnymi organizacji wchodzących w skład struktur bezpieczeństwa państwa. Uzyskane wykształcenie pozwoli na podjęcie pracy w charakterze specjalisty analityka, projektanta w jednostkach administracji publicznej czy kierownika na podstawowych szczeblach zarządzania w organizacjach militarnych i pozamilitarnych. Preferowane miejsca zatrudnienia dla absolwenta to jednostki administracji publicznej, instytucje zarządzania kryzysowego, komórki i jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych RP.

  Specjalności: 

  • zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,  
  • zarządzanie jakością,  
  • zarządzanie systemami informacyjnymi.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i dowodzenie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Przedmioty do wyboru: geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i dowodzenie jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen na studiach I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)