ul. Komandorska 118/120

53-345 Wrocław

Tel.: 71 36 80 902

e.mail: dzge@ue.edu.pl

http://www.ue.wroc.pl/wydzial_ne

ul. Komandorska 118/120

53-345 Wrocław

Tel.: 71 36 80 902

e.mail: dzge@ue.edu.pl

http://www.ue.wroc.pl/wydzial_ne

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Ekonomia
  Absolwent studiów I stopnia na kierunku Ekonomia posiada wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii i jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafi stosować nowoczesne metody obliczeniowe oraz pozyskiwać i analizować informacje potrzebne przy podejmowaniu decyzji operacyjnych. Łączy umiejętności identyfikacji i analizy zjawisk ekonomicznych z wiedzą pozwalająca wypracować metody oraz techniki wykorzystania ich w działalności gospodarczej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ekonomii.
  Oferta specjalności:
  • Analityk Rynku,
  • Ekobiznes,
  • Gospodarka Publiczna.
  Perspektywy zatrudnienia
  Absolwent kierunku Ekonomia jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach prywatnych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach publicznych, na stanowiskach szczebla operacyjnego. Jest przygotowany do pracy w zespołach, wykorzystujących kreatywność i innowacyjność, umiejętność porozumiewania się na poziomie analitycznym i realizacji zadań zespołowych, wykorzystujących umiejętności wykorzystania nowoczesnego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego do prac ze zbiorami informacji.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, historia muzyki, historia sztuki.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Finanse i rachunkowość
  Absolwent studiów I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość posiada szeroką wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych i banków, a także umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych różnych podmiotów. Rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Potrafi wyszukiwać i analizować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości.
  Oferta specjalności:
  • Bankowość i Ubezpieczenia,
  • Finanse i Administracja Publiczna,
  • Finanse i Rachunkowość Spółek,
  • Inwestycje i Nieruchomości,
  • Rynki Finansowe.
  Perspektywy zatrudnienia
  Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość jest przygotowany do podjęcia pracy we wszystkich komórkach organizacyjnych instytucji lub przedsiębiorstw, mających do czynienia z szeroko rozumianą rachunkowością finansową i menedżerską, biurach rachunkowych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, biurach maklerskich, a także w jednostkach administracji publicznej. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, historia muzyki, historia sztuki

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • KONSULTING PRAWNY I GOSPODARCZY Stopień: II REKRUTACJA

  Jeśli chcesz studiować kierunek, który da Ci interesujący zawód, duże możliwości na rynku pracy oraz możliwość uzupełnienia lub pogłębienia  dotychczas zdobytej wiedzy, wybierz Konsulting prawny i gospodarczy. To jedne z pierwszych we Wrocławiu interdyscyplinane studia magisterskie  realizowane wspólnie przez Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydział  Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kończące się uzyskaniem dyplomu obu Uniwersytetów.
  Uzyskasz tu wiedzę prawniczą związaną ze stanowieniem, stosowaniem i interpretacją prawa, połączoną z umiejętnościami analitycznymi i menedżerskimi. Służyć ma temu proporcjonalne łączenie w programie problematyki prawnej, administracyjno i cywilno prawnej (bazujące na dominacji przedmiotów dotyczących materii prawno-gospodarczych), z problematyką ekonomiczną skoncentrowaną na zagadnieniach zarządzania biznesem i finansami, rachunkowości czy zarządzania projektami doradczymi. Uzupełnione zostaną one zestawem przedmiotów do wyboru mieszczącymi się w nurcie przedmiotów podstawowych poszerzających ogólną wiedzę.

 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  Absolwent studiów I stopnia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze posiada podstawową wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych warunkującą uzyskanie określonych umiejętności praktycznych. Jest przygotowany do opracowywania programów działania przedsiębiorstw, ich wdrażania oraz kontroli realizacji w warunkach postępującego umiędzynaradawiania działalności gospodarczej i rozwoju procesów integracyjnych. Posiada umiejętności gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji oraz pracy zespołowej. Zna dwa języki obce – w tym zalecany język angielski – na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu ekonomii i zarządzania.
  Oferta specjalności:
  • Biznes Międzynarodowy
  • International Business 
  • Innowacje i przedsiębiorczość
  • Konkurowanie w Przestrzeni Międzynarodowej
  • Rynki Europejskie
  • Zarządzanie Projektami Europejskimi 
  Perspektywy zatrudnienia
  Absolwent kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach operacyjnych i analitycznych w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą oraz w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, historia muzyki, historia sztuki

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Zarządzanie
  Absolwent studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw i instytucji publicznych). Posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami i przedsięwzięciami (projektami) w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym. Potrafi skutecznie komunikować się, negocjować i przekonywać do swoich racji, myśleć twórczo i krytycznie oraz pracować w zespole. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania.
  Oferta specjalności:
  • Komunikacja Marketingowa,
  • Menedżer Biznesu,
  • Zarządzanie Marką
  • Zarządzanie Projektami,
  • Zarządzanie Przedsiębiorstwem,
  • Zarządzanie Sprzedażą.
  Perspektywy zatrudnienia
  Absolwent kierunku Zarządzanie jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, specjalisty ds. marketingu a także kierownika zespołu czy też menadżera średniego szczebla zarządzania w rożnego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach. Jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, historia muzyki, historia sztuki

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

El-ekonomi. Ocena

MSG - kochana perełka. Plany które miałam na życie były zupełnie inne niż to co teraz studiuję. Chyba mam szczęście, że tu trafiłam, bo spotkać tak przyjazne otoczenie, ludzi i BA! nawet wykładowcy są "znośni" a u niektórych żałuję, że tak szybko kończą zajęcia (np. wykłada z HSM czy współczesne systemy polityczne). Nie żałuję, bo te studia i życie studenckie w tym miejscu wiele mnie nauczyło. Polecam, jeśli ktoś się boi ;)