• KATECHEZA PRZEDSZKOLNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej do podjęcia podyplomowych studiów katechezy przedszkolnej. Program studiów umożliwia nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu teologii dogmatycznej, moralnej, biblijnej, liturgiki i katechetyki w łącznym wymiarze 180 godzin.

   Podyplomowe Studia z katechezy przedszkolnej w świetle Porozumienia Komisji Episkopatu Polski z Ministrem Edukacji narodowej z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii - uprawniają do prowadzenia zajęć z religii w przedszkolu przez osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia zajęć z religii w przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych, zgodnie z aktualnymi założeniami programowymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MARIOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem  studiów mariologicznych jest:

  - pogłębienie wiedzy na temat Najświętszej Maryi Panny i Jej misji w historii Zbawienia

  - przygotowanie mariologiczne liderów ( moderatorów, animatorów  a także członków ruchów i stowarzyszeń maryjnych)

  - przygotowanie mariologiczne wykładowców i wychowawców zakonnych

  - pogłębienie wiedzy i duchowości maryjnej

  Adresaci studiów

  - studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterium lub studia I stopnia - licencjat) z jakiejkolwiek dziedziny

  -zapraszamy kustoszów sanktuariów maryjnych, liderów (moderatorów i animatorów) oraz członków ruchów, bractw i stowarzyszeń maryjnych, tak duchownych jak i świeckich;

  - zapraszamy wykładowców i wychowawców zakonnych, zarówno zakonów żeńskich, jak i męskich, zwłaszcza tych, którzy w swoim charyzmacie mają duchowość maryjną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA BIBLIJNO-PASTORALNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia trwają sześć semestrów (trzy lata) i obejmują następujące specjalności:

  • teologia biblijna
  • teologia systematyczna (specjalności: teologia moralna i duchowości)
  • teologia praktyczna (specjalności: teologia pastoralna i katechetyka)

  Po ukończeniu studiów słuchacze posiadający tytuł zawodowy magistra teologii mają możliwość uzyskania dyplomu licencjata kanonicznego na Wydziale Teologicznym UKSW.

  Po tym cyklu istnieje możliwość kontynuowania kształcenia w szkole doktorskiej, bądź na studiach podyplomowych predoktoranckich (Ad Lauream).

  Aby zostać przyjętym na Podyplomowe Studia Biblijno-Pastoralne należy zarejestrować się w systemie IRK oraz złożyć w dziekanacie (p.41) dokumenty.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA FORMACJI BIBLIJNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jaki jest cel studiów?

  Jego celem jest przygotowanie kompetentnej kadry do animacji duszpasterstwa biblijnego. To zamierzenie będzie realizowane poprzez:

  - przekaz podstawowych wiadomości o Biblii, środowisku jej powstania, kulturach, które na nią wpłynęły oraz  o wpływie kulturowym samej Biblii;

  - propagowanie duchowej lektury Biblii, Lectio Divina;

  - przygotowanie do głębszego przeżywania Liturgii Słowa;

  - uczenie, jak wychowywać z Biblią i do życia nią;

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferta Studiów skierowana jest do osób duchownych i świeckich posiadających ukończone studia wyższe. W sposób szczególny do przełożonych i formatorów zakonnych, formatorów i ojców duchownych seminariów duchownych, duszpasterzy zaangażowanych w posługę wobec różnego rodzaju ruchów i wspólnot życia chrześcijańskiego, wszystkich duszpasterzy i innych osób, które mogą stanąć wobec wyzwania, jakim jest towarzyszenie na drodze do zjednoczenia z Bogiem, wreszcie do tych wszystkich, którzy na tej drodze pragną pogłębiać swoją wiedzę z zakresu życia duchowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA RELIGIOZNAWCZE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Religioznawstwo kieruje uwagę na złożoność problematyki związanej z religią jako zjawiskiem społecznym oraz wielością religijną; w odróżnieniu od teologii, która skupia się tylko na jednej religii. Kształci specjalistów w zakresie różnych religii, którzy posiadając także wiedzę z nauk humanistycznych i społecznych, są przygotowani do pracy w edukacji wielokulturowej i wieloreligijnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA TEOLOGII APOSTOLSTWA I TEOLOGII ŻYCIA KONSEKROWANEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem trzyletnich podyplomowych studiów z teologii apostolstwa i życia konsekrowanego jest pogłębiona refleksja teologiczna na nad naturą szeroko rozumianego apostolstwa, czyli zbawczego posłannictwa Kościoła. Refleksja ta obejmuje wszystkie traktaty teologiczne. - przygotowanie do podjęcia we współczesnym świecie przez wszystkich członków ludu Bożego: duchownych i świeckich zadań ewangelizacyjnych, których celem jest kompetentne włączenie się w „głoszenie Ewangelii Jezusa Chrytsusa” i wprowadzenie wszystkich ludów i narodów w doświadczenie chrześcijańskie na miarę wyzwań początku trzeciego tysiąclecia - przygotowanie biblijne, teologiczne i duszpasterskie liderów (moderatorów, animatorów, a także członków ruchów i stowarzyszeń kościelnych oraz wspólnot parafialnych) - przygotowanie nauczycieli i wychowawców w szkołach: dotyczy to zdobycia wiedzy niezbędnej do awansu zawodowego nauczycieli religii/katechetów, ale nie tylko ich - uzupełnienie apostolskiego aspektu wiedzy religijnej wykładowców w uczelniach kościelnych, zwłaszcza w seminariach duchownych i w ramach przygotowania diakonów stałych, a także w formacji osób konsekrowanych, w szczególności sióstr zakonnych - pogłębienie społecznego nauczania Kościoła, z uwzględnieniem istotnych aspektów polityki, pracy, prawa i kultury, w tym wykorzystania środków społecznego przekazu - pogłębienie wiedzy i duchowości, niezbędnej dla odnowy religijnej współczesnego świata i budowania cywilizacji miłości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIUM MISJOLOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Aby zostać przyjętym na Podyplomowe Studia Misjologiczne należy zarejestrować się oraz złożyć w dziekanacie (p.48) n/w dokumenty: Podanie wydrukowane z systemu; dowód osobisty ( oryginał do wglądu); 1 zdjęcie; odpis i kserokopia dyplomu magisterskiego. Dokumenty przyjmowane są od dnia od dnia 20 czerwca 2018 r.do 15 września 2018 r. Komplet dokumentów należy składać w Sekretariacie Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie ul. Dewajtis 5,01-815 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 13.00.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TEOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studium umożliwia pogłębienie wiedzy z teologii oraz zdobycie umiejętności i kompetencji w obszarze różnych specjalności  teologicznych.

  Przy wyborze dodatkowych modułów, (PST) umożliwi nabycie kwalifikacji do nauczania religii we wszystkich typach szkół, zgodnie z Porozumieniem pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (porozumienie zacznie obowiązywać od 1 września 2019 roku):

  1. Osoby posiadające przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne uzyskują kwalifikacje do nauczania religii w wyżej wymienionych szkołach po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  - ukończenie PST (moduł A)

  - zaliczenie przedmiotów katechetycznych (moduł B)

  - pozytywne zaliczenie praktyk katechetycznych.

  2. Osoby bez przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i teologicznego uzyskują kwalifikacje do nauczania religii w wyżej wymienionych szkołach po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  - ukończenie PST (moduł A)

  - ukończenie Podyplomowych Studiów Katechetyczno-Pedagogicznych: przedmioty katechetyczne (moduł B) oraz psychologiczno-pedagogiczne (moduł C)

  - pozytywne zaliczenie praktyk psychologiczno-pedagogicznych i praktyk katechetycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Opinie (0)