Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Wydział V – Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

ul. Okólnik 2,

00–368 Warszawa

tel. (0 22) 827 72 41 w. 272

e-mail: wdch@chopin.edu.pl

http://www.chopin.edu.pl/pl/wydzialy/v

Wydział V – Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

ul. Okólnik 2,

00–368 Warszawa

tel. (0 22) 827 72 41 w. 272

e-mail: wdch@chopin.edu.pl

http://www.chopin.edu.pl/pl/wydzialy/v

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej kształci dyrygentów zespołów muzycznych i chóralnych, nauczycieli muzyki i animatorów kultury muzycznej. Studia licencjackie na specjalności prowadzenie zespołów muzycznych trwają 6 semestrów. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata, przygotowanie do pracy z zespołami wokalnymi i muzycznymi, oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w placówkach szkolnych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej są sprawdziany z:

  • kształcenia słuchu
  • sprawdzeniu predyspozycji 
  • wybrany instrument

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Proces kwalifikacyjny na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jest uzależniony od wybranej specjalności.

   

  Dowiedz się więcej

 • MUZYKA KOŚCIELNA Stopień: I II REKRUTACJA

  ​Studia licencjackie na kierunku muzyka kościelna obejmują wielopłaszczyznowe kształcenie, przygotowujące do pełnienia funkcji muzyka-organisty odpowiedzialnego za kształt oprawy muzycznej liturgii i realizującego w praktyce wszystkie niezbędne elementy przewidziane przez stosowne przepisy liturgiczne i tradycję. Moduł kierunkowy obejmuje:  naukę gry na organach – pozwalającą na prezentowanie zróżnicowanych stylistycznie solowych utworów organowych z różnych epok, ze szczególnym odniesieniem do kompozycji inspirowanych liturgią,  improwizację organową i akompaniament liturgiczny – rozwijające zdolność kształtowania akompaniamentu liturgicznego w różnych stylach, oraz poznanie i praktyczną realizację form improwizowanych, mających zastosowanie w liturgii,  dyrygenturę – przygotowującą do pracy z zespołem wokalnym (jednogłosowym i wielogłosowym), chórem, scholą liturgiczną – umożliwiającą praktyczne poznanie reprezentatywnego dla kierunku studiów repertuaru muzyki wokalnej i wokalnoinstrumentalnej,  emisję głosu z metodyką nauczania – pozwalającą na zdobycie wiedzy teoretycznopraktycznej w zakresie emisji głosu na potrzeby prowadzenia różnorodnych zespołów śpiewaczych. Ponadto student ma możliwość zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie historii i semiologii gregoriańskiej, zasad wykonawczych śpiewu gregoriańskiego, historii muzyki i literatury muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej, teologii, liturgiki – zwłaszcza w odniesieniu do prawodawstwa muzyki liturgicznej. Program studiów umożliwia także rozszerzenie o moduł kształcenia nauczycielskiego, pozwalający na uzyskanie kwalifikacji do pracy pedagogicznej w szkolnictwie niższego szczebla.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Muzyka kościalna są sprawdziany z: 

  • Kształcenie słuchu
  • sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych
  • organy lub fortepian

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Muzyka kościelna jest dyrygentura chóralna, emisja głosu, kształcenie głosu oraz predyspozycji z gry na organach.

   

  Dowiedz się więcej

 • TANIEC Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent specjalności pedagogika baletowa po osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia, otrzymuje tytuł zawodowy licencjata oraz uprawnienia pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 roku. Przygotowany jest do nauczania tańca we wszystkich technikach, formach i stylach przewidzianych programem szkoły baletowej. Predestynowany jest także do prowadzenia zajęć teoretycznych związanych ze sztuką tańca. Ma kwalifikacje merytoryczne i dydaktyczne potrzebne do pracy w różnego rodzaju instytucjach kultury, szkołach, zespołach, klubach, etc. Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów (niedziele, poniedziałki) co dwa tygodnie oraz w trybie ciągłym podczas sesji zimowej (styczeń/luty) i sesji letniej (czerwiec/lipiec).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Taniec jest sprawdzenie umiejętności praktycznych i teoretycznych obejmujących techniki, style, formy tańca: taniec klasyczny, współczesny, ludowy i charakterystyczny .

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Taniec są sprawdziany:

  • praktyczny sprawdzian umiejętności tanecznych (lekcja tańca klasycznego i tańca współczesnego)
  • pokaz przygotowanej wcześniej, około 2,5-minutowej, kompozycji ruchowej do muzyki, w dowolnym stylu bądź technice tańca, wykonanej osobiście
  • improwizacja inspirowana utworem muzycznym, bądź tematem, losowo wybranym przez kandydata
  • odpowiedź na dwa z trzech wylosowanych pytań z zakresu teorii, historii i wiedzy o tańcu

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)