• ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku administracja pierwszego stopnia przygotowują absolwenta do podjęcia zatrudnienia w podmiotach administracji rządo­wej i samorządowej oraz w instytucjach niepublicznych. W trakcie procesu kształcenia absolwent nabywa zaawansowaną wiedzę z zakresu administracji, wzbogaconą o niezbędną w pracy zawodowej wiedzę prawniczą, społeczną i ekono­miczną. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów na poziomie drugiego stopnia oraz kontynuowania uczenia się przez całe życie.

  Studia na kierunku administracja drugiego stopnia przygotowują absolwentów do podjęcia zatrudnienia w jednostkach rządowej i samorządowej administracji publicznej, w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, instytucjach doradczych, organizacjach poza­rządowych współpracujących z administracją publiczną oraz instytucjach UE. Absolwenci są przygotowani do podejmowania wyzwań badawczych, w tym do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • dwa przedmioty spośród: geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

   Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny uzyskanej przez kandydata na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe adresowane są do maturzystów zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa narodowego. Celem studiów jest dostarczenie wiedzy oraz umiejętności wykorzystywanych w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz w innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

  Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo narodowe obejmuje wiedzę z zakresu prawnych podstaw bezpieczeństwa, polityki bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego,  międzynarodowych stosunków politycznych i wojskowych, instytucji bezpieczeństwa, a także umiejętności w zakresie: sztuk samoobrony oraz użycia broni palnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • dwóch przedmiotów spośród: geografia, historia, język obcy,  matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

   Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny uzyskanej przez kandydata na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne adresowane są do osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego, chcących związać swoją przyszłość zawodową ze służbami mundurowymi odpowiedzialnymi za utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego lub podmiotami administracji publicznej, które realizują zadania w tym obszarze.

  Celem studiów na tym kierunku jest wyposażenie absolwenta w wiedzę dotyczącą istoty bezpieczeństwa wewnętrznego, szczególnych zadań, kompetencji, budowy struktur i zasad współpracy instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także umiejętności w zakresie terenoznawstwa, sztuk samoobrony oraz użycia broni palnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów przygranicznych
  • Obrona terytorialna kraju

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Służby bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Bezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeni

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów przygranicznych
  • Obrona terytorialna kraju

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Służby bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Bezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeni

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy,  matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

   Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny uzyskanej przez kandydata na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

 • GEOPOLITYKA I STUDIA STRATEGICZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku geopolityka i studia strategiczne adresowane są do maturzystów zainteresowanych problematyką zmieniających się trendów w światowej geopolityce, wykonywaniem symulacji i analiz strategicznych, będących odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rynku pracy.

  Kształcenie na kierunku geopolityka i studia strategiczne obejmuje wiedzę z zakresu geografii politycznej i geografii regionów, współczesnych modelów bezpieczeństwa, metodyki analiz geopolitycznych i międzynarodowych stosunków społeczno-kulturowych, a także umiejętności w zakresie metodyki analiz geopolitycznych oraz prognozowania i symulacji międzynarodowych.

  Geopolityka i studia strategiczne to kierunek interdyscyplinarny, a zaproponowane moduły kształcenia pozwalają na kształtowanie sylwetki absolwenta świadomego procesów zachodzących we współczesnym świecie, gotowego do podjęcia pracy zawodowej lub rozwijania dalszej kariery naukowej w szkole doktorskiej. Studia na kierunku geopolityka i studia strategiczne pozwolą studentom na rozwijanie zainteresowania problematyką międzynarodową oraz zaspokoją ich dążenia do samodoskonalenia i samorozwoju.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geopolityka i studia strategiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • dwa przedmioty spośród: obowiązkowo język obcy, do wybou geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny uzyskanej przez kandydata na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

 • KRYMINOLOGIA Stopień: II REKRUTACJA

  Absolwent studiów II stopnia kierunku kryminologia w pogłębionym stopniu zna i rozumie fakty, teorie, metody stosowane w kryminologii oraz złożone zależności występujące pomiędzy nimi oraz różnorodne, złożone uwarunkowania i kontekst prowadzonej działalności kryminologicznej.

  Absolwent potrafi wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy będące w obszarze zainteresowania nauk społecznych (zwłaszcza w kryminologii) z wykorzystaniem nowej wiedzy oraz samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie. Gotowy jest do tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i życia; podejmowana decyzji, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny uzyskanej przez kandydata na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • KRYMINOLOGIA STOSOWANA Stopień: I REKRUTACJA

  Na kierunku kryminologia stosowana absolwent nabywa wiedzę i umiejętności uwzględniające dziedziny nauk społecznych i ścisłych, ponadto jest przygotowany do uczestniczenia w pracach naukowych i projektach badawczych.

   Studia wyposażone są w obszerny moduł umiejętności i kompetencji praktycznych. Zajęcia zawierają dwa moduły fakultatywne do wyboru: moduł 1 - technologia kryminalistyczna, moduł 2 - kryminologia środowiskowa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kryminologia stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy,  język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Dowiedz się więcej

 • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku logistyka pierwszego stopnia przygotowują absolwenta do pracy w podmiotach logistycznych i produkcyjnych, w jednostkach projektowych i doradczych w zakresie logistyki oraz w jednostkach publicznych na stanowiskach wymagających kompetencji logistycznych i menadżerskich.

  Dają także podstawy do podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów na poziomie drugiego stopnia oraz kontynuowania uczenia się przez całe życie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • dwa przedmioty spośród: geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny uzyskanej przez kandydata na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

 • MANAGEMENT Stopień: II REKRUTACJA

  The Second-Cycle Management Studies offered in English is a full-time four-term programme. Having completed term 1, the student is requested to choose between two specialization: Small and Medium Enterprise Management or Management in Logistics. The studies end with an MA degree. The studies prepare the student to undertake own business activity, and to work in commerce, industry, services and various consulting agencies, economic organisations and organisations for employers hiring middle and executive management.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  The procedure includes:

   diploma results - in the case of graduates of the same or related field of study;

   or

   an interview covering major subjects appropriate for the undergraduate course of the Department of national security -in the case of candidates with a degree in other fields of study (sample topics are posted below - as ADDITIONAL INFORMATION).

  Dowiedz się więcej

 • NATIONAL SECURITY Stopień: II REKRUTACJA

  Second degree studies in the field of national security are addressed to graduates of the first degree studies of the humanities, social and natural sciences as well as officers' higher schools who want to acquire or deepen their knowledge of the broadly understood issues of national security. 

  The studies are addressed to graduates of the first degree studies in the humanities, social and natural sciences as well as officers’ higher schools.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  The procedure includes:

  diploma results - in the case of graduates of the same or related field of study;

  or

  an interview covering major subjects appropriate for the undergraduate course of the Department of national security -in the case of candidates with a degree in other fields of study (sample topics are posted below - as ADDITIONAL INFORMATION).

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Absolwent studiów I stopnia dysponuje podstawową wiedzą pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia i pracy wychowawczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

  Posiada umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Jest świadomy własnej roli zawodowej, rozumie pogłębioną rzeczywistość edukacyjną. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
  • Opiekun i wychowawca dziecka
  • Doradztwo personalne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Edukacja wieku dziecięcego
  • Profilaktyka społeczna
  • Doradztwo zawodowe i coaching kariery

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
  • Opiekun i wychowawca dziecka
  • Doradztwo personalne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Edukacja wieku dziecięcego
  • Profilaktyka społeczna
  • Doradztwo zawodowe i coaching kariery

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • dwa przedmioty spośród: biologia, geografia, historia, język obcy,  język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny uzyskanej przez kandydata na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Studia jednolite magisterskie (5–letnie) na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna realizowane są  w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie (5-letnie) o profilu ogólnoakademickim zdobywa szeroką wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne oraz merytoryczne i metodyczne kwalifikacje zawodowe. W pogłębionym stopniu zna i rozumie fakty, teorie, metody stosowane  w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz złożone zależności występujące pomiędzy nimi.

  Ma poszerzoną wiedzę z zakresu uwarunkowań działalności nauczycielskiej mającej na celu umożliwienie dzieciom i innym powiązanym edukacyjnie podmiotom prawidłowe funkcjonowanie w społecznie oczekiwanych rolach na miarę ich potrzeb i możliwości. Potrafi wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy będące w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wykorzystaniem wiedzy z różnych dziedzin, samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie oraz komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców.

  Jest gotów do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły, podejmowania decyzji, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • dwa przedmioty spośród: biologia, geografia, historia, język obcy,  język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

   Studia 5-letnie jednolite magisterskie na kierunku pedagogika specjalna realizowane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Studia przygotowują absolwenta do samodzielnego podejmowana decyzji oraz krytycznej oceny planowanych działań w zakresie podejmowania aktywności na rzecz włączania społecznego osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych ze względu na ich specjalne potrzeby wynikające z rozwoju psychospołecznego i możliwości.

  Absolwent jest gotowy do współdziałania i współpracy w zespołach którymi kieruje, i organizacji w których uczestniczy oraz przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań. Jest wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające na diagnozowanie różnorodnych obszarów problemowych; projektowanie oddziaływań terapeutycznych, pomocowych, rewalidacyjnych i resocjalizacyjnych oraz ich ewaluowanie i ocenę efektywności. Potrafi innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy będące w obszarach zainteresowań pedagogiki specjalnej w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • dwa przedmioty spośród: biologia, geografia, historia, język obcy,  język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ranking ocen z dyplomów.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Studia 5-letnie jednolite magisterskie o profilu praktycznym na kierunku prawo przygotowują absolwenta do podjęcia zatrudnienia w organach władzy publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa, w instytucjach i organizacjach publicznych i niepublicznych, na stanowiskach wymagających posiadania wiedzy prawniczej, przygotowują również do podejmowania działalności gospodarczej i obsługi prawnej podmiotów prywatnych oraz pełnienia funkcji w życiu publicznym.

  W trakcie studiów absolwent nabywa wiedzę z zakresu nauk prawnych, umiejętności praktyczne stosowania norm prawnych, identyfikowania i rozwiązywania problemów prawnych z wykorzystaniem narzędzi zgodnych z regułami sztuki prawniczej, w tym dorobku doktryny i orzecznictwa. Studia na kierunku prawo kształcą w zakresie zdolności myślenia abstrakcyjnego i analitycznego, uczą hierarchizowania możliwych rozwiązań i skutków oraz podejmowania decyzji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku zarządzanie pierwszego stopnia przygotowują absolwenta do pracy w  charakterze menedżera, w tym do zajmowania stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych oraz podmiotach administracji publicznej. Dają także podstawy do zdobycia kompetencji niezbędnych do podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów na poziomie drugiego stopnia oraz kontynuowania uczenia się przez całe życie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • dwa przedmioty spośród: geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny uzyskanej przez kandydata na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Paulina Ocena

Studia w dobrej atmosferze. Polecam