• ADMINISTRACJA I FINANSE PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Siedlce - studia podyplomowe na kierunku Administracja i finanse publiczne
  Program studiów obejmuje dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich dotyczy ogólnych treści z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, a drugi - finansów publicznych. 
  Studia oferują zarówno podstawy wiedzy teoretycznej, jak również znaczny zasób umiejętności praktycznych. Program kształcenia uwzględnia podstawowe zagadnienia dotyczące organizacji organów administracji publicznej i zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, prawa administracyjnego i kodeksu postępowania administracyjnego, zagadnień dotyczących sektora finansów publicznych w ujęciu ekonomicznym i prawnym, problematykę zamówień publicznych, audytu w administracji, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych oraz zasad partnerstwa publiczno-społecznego.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Administracja i finanse publiczne decydująca jest kolejność zgłoszeń.

 • ADMINISTRACJA I ROZWÓJ LOKALNY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Siedlce - studia podyplomowe na kierunku Administracja i rozwój lokalny
  Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu uregulowań prawnych dotyczących działalności administracji publicznej w Polsce. Realizowane treści programowe dotyczą zagadnień systemu prawnego Unii Europejskiej, a także organizacji i zasad funkcjonowania banków i sądownictwa powszechnego. W planie studiów uwzględnione są również zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy oraz szczególnego statusu prawnego pracowników zatrudnionych w administracji samorządowej, administracji rządowej i pracowników służby cywilnej. Ponadto program studiów obejmuje kwestie finansów publicznych i finansów samorządu terytorialnego, problematykę dotyczącą polityki strukturalnej i sposobów jej finansowania w UE oraz instytucjonalnych aspektów ochrony środowiska w Polsce. W ramach studiów omawiane są także zagadnienia dotyczące zarządzania podmiotami publicznymi i gospodarczymi, zarządzania kadrami oraz polityki rozwoju lokalnego i regionalnego.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Administracja i rozwój lokalny decydująca jest kolejność zgłoszeń.

 • AUDYT WEWNĘTRZNY I RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Siedlce - studia podyplomowe na kierunku Audyt wewnętrzny i rachunkowość
  Studia przygotowują do pracy w zawodzie audytora wewnętrznego. W trakcie procesu kształcenia słuchacze zdobywają specjalistyczną wiedzę i zapoznają się z najnowszymi standardami i trendami audytu.  Celem studiów jest również wyposażenie słuchaczy w umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych, a także wykorzystywania nowoczesnych narzędzi rachunkowości. Zakładane cele realizowane są w trakcie profesjonalnie prowadzonych zajęć dydaktycznych, w tym z takich przedmiotach jak: audyt wewnętrzny, audyt wewnętrzny w sektorze publicznym, rachunkowość finansowa, rachunkowości podatkowa, rachunkowość zarządcza, zarządzanie finansami i bankowość, controling, analiza ekonomiczna, systemy informatyczne rachunkowości.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Audyt wewnętrzny i rachunkowość decydująca jest kolejność zgłoszeń.

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Siedlce - studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Zdobyta w trakcie studiów wiedza pozwoli absolwentom poznać i zrozumieć specyfikę zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz ich negatywnego oddziaływania na ludzi i środowisko. Ponadto absolwenci poznają metody i techniki ochrony ludzi i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, nauczą się dobierać oraz stosować odpowiednie do występującego rodzaju i poziomu zagrożeń środki ochrony. Zdobędą umiejętność oceny warunków pracy pod względem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz organizowania ergonomicznych stanowisk pracy i stosowania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i komfort pracy na stanowiskach. Poznają także podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej. W ramach studiów absolwenci nabędą również umiejętności postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia spowodowanych wypadkiem lub awarią oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Poznają także przepisy prawa i procedury obowiązujące w pracy specjalisty bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznają się z wymaganą w tym zakresie dokumentacą i nauczą się ją w sposób prawidłowy prowadzić. Zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne w zarządzaniu bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w zakładzie pracy. Po zakończeniu studiów absolwenci będą przygotowani do propagowania wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  samodzielnego tworzenia planów szkoleń bhp, ich prawidłowego przygotowania i prowadzenia.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy decydująca jest kolejność zgłoszeń.

 • NOWOCZESNE FORMY REKLAMY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Siedlce - studia podyplomowe na kierunku Nowoczesne formy reklamy
  Studia przygotowują słuchaczy do samodzielnego tworzenia materiału reklamowego, w tym w szczególności do formułowania haseł reklamowych, tworzenia grafiki reklamowej, przygotowywania prezentacji i broszur reklamowych, opracowywania spotów reklamowych oraz rozpowszechniania treści reklamowych. Umiejętności zdobyte w trakcje studiów pozwalają na profesjonalizację prowadzenia działań reklamowych, w szczególności przeprowadzania badań w zakresie potrzeb rynku, planowania kampanii reklamowej, efektywnego wykorzystania nowoczesnych narzędzi reklamowych (Internetu, telewizji, radia, prasy) oraz zarządzania realizacją projektu reklamowego i budowania wizerunku firmy. W ramach studiów słuchacze obowiązkowo odbywają dziesięciogodzinny trening z zakresu autoprezentacji i wizażu.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Nowoczesne formy reklamy decydująca jest kolejność zgłoszeń.

 • ORGANIZACJA TRANSPORTU I SPEDYCJI MIĘDZYNARODOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Siedlce - studia podyplomowe na kierunku Organizacja transportu i spedycji międzynarodowej
  Przekazywana w trakcie studiów wiedza obejmuje specyfikę funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwami transportowymi i spedycyjnymi, zasady funkcjonowania gospodarki transportowej i rynków transportowych w branży TSL oraz zasady prowadzenia własnej firmy transportowej. Plan studiów uwzględnia między innymi zajęcia dydaktyczne z takich przedmiotów: podstawy ekonomiki transportu, transport i spedycja, prawo celne, procedury celne i przewozowe, infrastruktura logistyczna w transporcie, ubezpieczenia w transporcie i spedycji, obsługa finansowa firm transportowych, systemy teleinformatyczne w firmie transportowej, obowiązki celne w międzynarodowym obrocie towarami.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Organizacja transportu i spedycji międzynarodowej decydująca jest kolejność zgłoszeń.

 • STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PERSONELEM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Siedlce - studia podyplomowe na kierunku Strategiczne Zarządzanie Personelem
  Zajęcia bazują na metodach problemowych, warsztatowych i treningowych. Treści programowe obejmują: budowanie strategii przedsiębiorstwa, pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej, kierowanie personelem, w tym wykorzystywanie nowoczesnych metod pracy kierowniczej, doradztwo personalne, planowanie i organizowanie public relations, wycenę kapitału intelektualnego, prowadzenie dokumentacji personalnej oraz zarządzanie dokumentacją Kadry-Płace-ZUS. Ponadto program studiów uwzględnia wybrane zagadnienia prawa pracy, BHP, analizy rynków pracy i technologii informatycznych wspomagających procesy decyzyjno-kadrowe. 
  Słuchacze uczestniczą obowiązkowo w Warsztacie Kompetencji Personalnych oraz przygotowują projekt kadrowy (cease study).
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Strategiczne Zarządzanie Personelem decydująca jest kolejność zgłoszeń.

 • STUDIA W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ I KARNO-SKARBOWEJ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Siedlce - studia podyplomowe na kierunku Studia w zakresie odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej w działalności gospodarczej
  Program studiów uwzględnia trzy bloki tematyczne. Pierwszy z nich stanowią zagadnienia prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, omawiane przede wszystkim pod kątem wyjaśnienia ryzyka odpowiedzialności (w tym także majątkowej) i możliwości jego ograniczania. Kolejny blok obejmuje kwestie kontroli przedsiębiorcy i zasad jej przeprowadzania. Szczególny nacisk kładzie się na wzajemne relacje i uprawnienia kontrolującego i kontrolowanego, a także na zasady zbierania materiału dowodowego i możliwości późniejszego jego wykorzystania. W ramach ostatniego bloku omawiane są zasady odpowiedzialności karno-skarbowej przedsiębiorców. Istotne w tym zakresie jest wskazanie powodów stosowania sankcji karno-skarbowych. Wyjaśnione zostaną także dopuszczone prawem możliwości uniknięcia poniesienia odpowiedzialności karno-skarbowej np. poprzez czynny żal.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Studia w zakresie odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej w działalności gospodarczej decydująca jest kolejność zgłoszeń.

Opinie (1)

Paulina Ocena

Studia w dobrej atmosferze. Polecam