• STUDIA GOSPODARKA PRZESTRZENNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Podyplomowych Studiów Gospodarka Przestrzenna jest interdyscyplinarne kształcenie słuchaczy w zakresie problematyki planowania, rozwoju regionalnego i ochrony  środowiska w gospodarce przestrzennej. Studia te uzupełniają i poszerzają wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej osobom zatrudnionym lub planującym zatrudnienie w jednostkach samorządowych, administracji gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej. Akcent postawiono na opanowanie wysoko cenionych na rynku pracy umiejętności, na które składają się:

  • analizowanie przyrodniczych i społeczno-kulturowych uwarunkowań gospodarki przestrzennej,
  • inwentaryzacja przestrzeni i wycena jej zasobów,
  • stosowanie komputerowych narzędzi projektowania w gospodarce przestrzennej,
  • wykonywanie opracowań z zakresu projektowania przestrzennego i urbanistycznego,
  • sporządzanie planów infrastruktury technicznej,
  • opracowanie planów rewitalizacji oraz wykonywanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW W ROLNICTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pogram studiów obejmuje m.in. przedmioty z zakresu:

  • rachunkowości finansowej i podatkowej
  • sprawozdawczości i analizy finansowej
  • programów pomocowych dla rolnictwa
  • podatków w działalności gospodarczej i rolniczej
  • prawa podatkowego
  • rachunków kosztów i kalkulacji rolniczych
  • systemów informatycznych w rachunkowości
  • rachunkowości gospodarstw rolnych

  - studia są skierowane do osób, które zajmują się rolnictwem, w szczególności do przedsiębiorców rolnych, doradców w zakresie rolnictwa, urzędników w instytucjach publicznych zajmujących się rolnictwem, pracowników biur rachunkowych, banków, nauczycieli szkół rolniczych zainteresowanych problematyką rachunkowości i podatków w sektorze rolnym,
  - studia dają możliwość podniesienia kwalifikacji z zakresu rachunkowości i podatków związanych z działalnością rolniczą, pozwolą też zrozumieć kwestie podatkowe obowiązujące w działalności rolniczej i pozarolniczej, - słuchacze poszerzą swoją wiedzę z księgowości oraz poznają sposoby prowadzenia rachunkowości przez producentów rolnych i w działalności pozarolniczej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA Z ROLNICTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów obejmuje przedmioty zawodowe z zakresu:

  • podstaw chemii rolniczej (żyzność gleb i metody badania żyzności, mineralne żywienie roślin i ich skład chemiczny, technologia produkcji i właściwości nawozów, technologia nawożenia i wpływ nawozów na plon i jego jakość),
  • podstaw uprawy roli (teoretyczne podstawy uprawy roli, specyficzne cechy polowej produkcji roślinnej, uprawa pod różne grupy roślin w zmianowaniu, współczesne problemy i nowe kierunki w uprawie roli i roślin),
  • technologii uprawy roślin (biologia gatunków roślin uprawnych i ich znaczenie gospodarcze, kierunki użytkowania gatunków roślin rolniczych, technologie uprawy roślin rolniczych),
  • łąkarstwa (rola użytków zielonych w produkcji pasz i ochronie środowiska, nawożenie, metody zagospodarowania i użytkowanie użytków zielonych),
  • integrowanej ochrona roślin (wpływ czynników chorobotwórczych na plonowanie
   i jakość plonu, budowa, rozwój i szkodliwość podstawowych agrofagów, zwalczanie chorób i szkodników roślin uprawnych),
  • żywienia zwierząt z fizjologią (zasady żywienia podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich, skład chemiczny pasz, trawienie i przyswajanie składników pokarmowych),
  • chowu zwierząt gospodarskich (etapy pracy hodowlanej zwierząt, znaczenie gospodarcze i produkcyjność pogłowia zwierząt, wskaźniki wydajności mlecznej, nieśnej i wartości rzeźnej, technologie wychowu zwierząt, produkcji mleka, mięsa
   i innych surowców pochodzenia zwierzęcego),
  • ekonomiki rolnictwa (funkcjonowanie gospodarstwa rolniczego w warunkach unijnych, uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa, Wspólna Polityka Rolna
   a gospodarstwo rolnicze),
  • podstaw rachunkowości rolnej (prowadzenie rachunkowości w przedsiębiorstwach rolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, Dyrektywami UE oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości),
  • techniki rolniczej (racjonalne wykorzystanie maszyn i rządzeń stosowanych
   w produkcji roślinnej i zwierzęcej),
  • marketingu rolniczego (znaczenie marketingu, marketingowe aspekty działalności rolniczej, promocja i reklama usług w otoczeniu rolnictwa),
  • ekologii rolniczej (znaczenie, funkcje i rozwój rolnictwa ekologicznego),
  • doradztwa technologicznego (doskonalenie systemów wiedzy rolniczej, umiejętności metodyczne w pracy informacyjnej i w pracy z ludźmi),
  • agroinformatyki (programy komputerowe stosowane w rolnictwie),
  • postępu biologicznego (osiągnięcia hodowli, wprowadzanie nowych odmian do praktyki rolniczej).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Opinie (0)