• ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Siedlce - studia podyplomowe na kierunku Architektura krajobrazu
  Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia:
  • zdobycie wiedzy przyrodniczej niezbędnej do prawidłowego doboru roślin oraz pielęgnacji parków i ogrodów,
  • uzyskanie podstawowej wiedzy planistycznej dotyczącej zasad kształtowania i kompozycji terenów zieleni oraz podstawowej wiedzy technologicznej z zakresu urządzania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu,
  • zdobycie umiejętności sporządzania opracowań projektowych obiektów architektury krajobrazu,
  • umiejętność wykorzystania obsługi i wykorzystania oprogramowania projektowego,
  • uzyskanie kwalifikacji do nauki przedmiotów zawodowych w szkołach średnich o specjalności Architekt krajobrazu.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Architektura krajobrazu decydująca jest kolejność zgłoszeń.

 • BIOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Siedlce - studia podyplomowe na kierunku Biologia i ochrona środowiska 
  Studia te adresowane są do osób, które pracują na stanowiskach wymagających wyższego wykształcenia z dziedziny biologii i, ochrony środowiska. W przypadku nauczycieli uczących w szkołach biologii w gimnazjum lub szkołach ponadgimnazjalnych, studia te są okazją do aktualizacji wiedzy i podwyższenia kwalifikacji nauczycielskich. W przypadku osób pracujących poza oświatą studia te dają możliwość poszerzenia i zaktualizowania wiedzy z zakresu biologii i ochrony środowiska.
  Studia mają na celu:
  • przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu biologii i ochrony środowiska,
  • przekazanie wiedzy dotyczącej planowania i nadzoru procesów biotechnologicznych,
  • wyrobienie umiejętności posługiwania się zaawansowanymi technikami w nauczaniu biologii,
  • przygotowanie do zastosowania wiedzy biologicznej w praktyce.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Biologia i ochrona środowiska decydująca jest kolejność zgłoszeń.

 • INTERDYSCYPLINARNE STUDIUM W ZAKRESIE NAUCZANIA PRZYRODY W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Siedlce - studia podyplomowe na kierunku Interdyscyplinarne studium w zakresie nauczania przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych
  Studia są adresowane do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (np. biologia, chemia, geografia, fizyka) pracujących w szkołach ponadgimnazjalnych. Mogą również zainteresować nauczycieli gimnazjów i szkół podstawowych chcących poszerzyć swoja wiedzę przyrodniczą i uzyskać umiejętność interdyscyplinarnego spojrzenia na przyrodę. Przedmioty realizowane w ramach programu studiów, to treści z zakresu: biologii, chemii fizyki i geografii, jak również przedmioty przygotowujące metodycznie nauczyciela do nauczania przyrody. Zwraca się szczególnie uwagę na nowe metody nauczania z uwzględnieniem takich jak: eksperyment i obserwacja, czy prace w terenie.
  • Przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych.
  • Przekazanie wiedzy dotyczącej różnych zjawisk przyrodniczych w sposób interdyscyplinarny.
  • Wyrobienie umiejętności planowania i wykonywania obserwacji i doświadczeń przyrodniczych.
  • Przygotowanie do zastosowania wiedzy w praktyce w celu ułatwienia integracji i prowadzenia przedmiotu przyroda w szkole ponadgimnazjalnej (IV etap edukacyjny).
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Interdyscyplinarne studium w zakresie nauczania przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych decydująca jest kolejność zgłoszeń.

 • KSZTAŁCENIE BLOKOWE W ZAKRESIE PRZYRODY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Kształcenie blokowe w zakresie przyrody
  Studia są adresowane do nauczycieli pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje jak i zdobyć nowe kwalifikacje do nauczania przyrody.
  Studia mają na celu:
  • przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych,
  • przekazanie wiedzy odnośnie nauczania treści dotyczących przyrody,
  • wyrobienie umiejętności planowania i wykonywania obserwacji i doświadczeń przyrodniczych,
  • przygotowanie do zastosowania wiedzy w praktyce.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Kształcenie blokowe w zakresie przyrody decydująca jest kolejność zgłoszeń.

 • OCHRONA PRZYRODY I ZARZĄDZANIE OBSZARAMI NATURA 2000 - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Siedlce - studia podyplomowe na kierunku Ochrona przyrody i zarządzanie obszarami natura 2000
  Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska (w tym kadry zajmującej się administrowaniem i zarządzaniem obszarami Natura 2000), poprzez pogłębienie i aktualizację wiedzy z zakresu biologii i ochrony środowiska w zakresie funkcjonowania i zarządzania obszarami Natura 2000 i innymi terenami chronionymi. Studia umożliwią ugruntowanie wiedzy na temat siedlisk przyrodniczych i gatunków stanowiących przedmiot ochrony. Przedstawione zostaną główne zagrożenia dla przedmiotów ochrony, zasady ich monitoringu. Uwzględnione też zostaną treści dotyczące oceny wpływu inwestycji na obszary Natura 2000 oraz kompensacji przyrodniczych.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Ochrona przyrody i zarządzanie obszarami natura 2000 decydująca jest kolejność zgłoszeń.

 • PRODUKCJA OGRODNICZA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Produkcja ogrodnicza
  Szczegółowe treści realizowane w ramach studiów podyplomowych dotyczą:
  • zagadnień związanych z planowaniem i prowadzeniem produkcji warzyw w polu i pod osłonami, produkcji sadowniczej, produkcji roślin zielarskich i ozdobnych,
  • oceny jakości produktów ogrodniczych, metod oraz sposobów ich przechowywania i konfekcjonowania,
  • zasad funkcjonowania rynków warzyw i owoców.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Produkcja ogrodnicza decydująca jest kolejność zgłoszeń.

 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI W ROLNICTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Siedlce - studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i Podatki w Rolnictwie
  Studia podnoszą kwalifikacje z zakresu rachunkowości i podatków związanych z działalnością rolniczą. Słuchacze poszerzą swoją wiedzę z księgowości oraz poznają sposoby prowadzenia rachunkowości przez producentów rolnych i w działalności pozarolniczej. Pozwolą też zrozumieć kwestie podatkowe obowiązujące w działalności rolniczej i pozarolniczej. Przedmioty realizowane w ramach programu to m.in. Rachunkowość finansowa i podatkowa, Sprawozdawczość i analiza finansowa, Programy pomocowe dla rolnictwa, Podatki w działalności gospodarczej i rolniczej, Prawo podatkowe, Rachunek kosztów i kalkulacje rolnicze, Systemy informatyczne w rachunkowości, Rachunkowość gospodarstw rolnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i podatki w rolnictwie decydująca jest kolejność zgłoszeń.

 • ROLNICTWO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

 • TECHNOLOGIA PRODUKCJI GRZYBÓW JADALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Siedlce - studia podyplomowe na kierunku Technologia produkcji grzybów jadalnych
  Celem procesu kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu: technologii produkcji grzybów jadalnych (głównie pieczarki); produkcji podłoża i okrywy do uprawy grzybów; zagadnień środowiskowych procesu produkcji – zwłaszcza gospodarki odpadami; zagadnień ekonomicznych uprawy grzybów oraz praktyczne zapoznanie z sektorem obsługującym produkcję grzybów uprawnych.
  Program nauczania obejmuje realizację następujących przedmiotów:
  • Biologia grzybów uprawnych, grzybów konkurencyjnych  i pasożytniczych;
  • Produkcja podłoża do uprawy grzybów;
  • Produkcja okrywy do uprawy grzybów;
  • Choroby i szkodniki grzybów uprawnych;
  • Budownictwo oraz wyposażenie nowoczesnych pieczarkarni;
  • Warunki   mikroklimatyczne w pieczarkarni;
  • Agrotechnika grzybów uprawnych;
  • Ocena jakości owocników grzybów uprawnych, podłoża i okrywy;
  • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem; grupy producenckie
  • Systemy zarządzania jakością;
  • Doradztwo, marketing i obrót grzybów uprawnych;
  • Przechowalnictwo, opakowalnictwo i transport grzybów uprawnych;
  • Przetwórstwo grzybów uprawnych;
  • Podłoże popieczarkowe i jego zagospodarowanie;
  • Higiena i bezpieczeństwo pracy w pieczarkarniach;
  • Seminarium;
  • Ćwiczenia terenowe: pieczarkarnie.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Technologia produkcji grzybów jadalnych decydująca jest kolejność zgłoszeń.

 • TECHNOLOGIE PRODUKCJI DROBIU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Siedlce - studia podyplomowe na kierunku Technologie produkcji drobiu
  Studium jest adresowane do osób, które ukończyły studia wyższe i są zainteresowane wprowadzeniem do praktyki drobiarskiej nowoczesnych metod i technologii utrzymania drobiu, osiągania wskaźników produkcyjnych gwarantujących wysoką efektywność produkcji jaj i żywca drobiowego, przestrzeganie zasad produkcji bezpiecznej żywności, przy jednoczesnym zachowaniu dobrostanu ptaków. Adresatami studiów podyplomowych są również osoby, które pragną poszerzyć i uaktualnić swoja wiedzę z zakresu szeroko rozumianego drobiarstwa w skali mikro i makro. Odnosi się to zwłaszcza do właścicieli ferm drobiarskich, osób w nich zatrudnionych lub pragnących rozwinąć swoją działalność w kierunku produkcji drobiu. Należy dodać, że region nasz należy do znaczących w produkcji drobiarskiej. Istniejące i powstające specjalistyczne fermy drobiarskie są adresatem planowanych studiów podyplomowych, a decyzja o ich uruchomieniu wynika z realnej potrzeby regionu.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Technologie produkcji drobiu decydująca jest kolejność zgłoszeń.

 • WALORYZACJA PRZYRODNICZA I OCENA ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO W OBSZARACH WIEJSKICH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Siedlce - studia podyplomowe na kierunku Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań inwestycji na środowisko w obszarach wiejskich
  Studia kierowane są do pracowników administracji publicznej różnego szczebla zajmujących się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska oraz osób chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie waloryzacji i oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.
  Studia obejmą zagadnienia skupione w pięciu blokach programowych:
  • Funkcjonowanie środowiska (przyrodnicze podstawy funkcjonowania środowiska, bioróżnorodność i jej znaczenie dla środowiska, podstawy ekologii krajobrazu oraz zajęcia terenowe – rozpoznawanie siedlisk i gatunków o znaczeniu wspólnotowym).
  • Zagrożenia i ochrona środowiska (prawne i ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, finansowanie ochrony środowiska, formy ochrony przyrody i krajobrazu, monitoring i standardy ochrony środowiska, zagrożenie środowiska, jako efekt antropopresji oraz konflikty ekologiczne i mediacje społeczne).
  • Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza (klasyfikacja i bonitacja terenów rolniczych i leśnych, siedliska przyrodnicze, inwentaryzacja i waloryzacja flory, fauny oraz abiotycznych elementów środowiska).
  • Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko (podstawy oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz technologie przyjazne środowisku i odnawialne źródła energii).
  • Podstawy geoinformacji (gromadzenie i przetwarzanie danych przestrzennych, kartograficzne i teledetekcyjne źródła wiedzy o środowisku).
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływania inwestycji na środowisko w obszarach wiejskich decydująca jest kolejność zgłoszeń.

Opinie (0)