• BIOETYKA I PRAWO MEDYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Bioetyka i prawo medyczne
  Cel studiów: przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy w zakresie bioetyki i prawa medycznego oraz nauczenie ich umiejętności aplikacji nabytej wiedzy i rozwiązywania konkretnych problemów etyczno – prawnych w praktyce zawodowej. Grupa docelowa: lekarze, personel medyczny, pracownicy administracji służby zdrowia, duchowni związani ze służbą zdrowia oraz osoby zainteresowane problematyką bioetyczną. Założenia programowe: zapoznanie z kryteriami i zasadami umożliwiającymi ocenę istniejących problemów bioetycznych w Polsce i na świecie a związanych z dylematami etyczno – prawnymi w praktyce medycznej. Zakres tematyczny studiów obejmuje m.in.: uwarunkowania antropologiczne i filozoficzne problematyki medycznej bezpieczeństwo danych medycznych prawne aspekty ochrony zdrowia psychicznego prawa pacjenta i odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta zasady działania i praktyka komisji bioetycznych prokreacja wspomagana medycznie problemy współczesnej tanatologii i opieki paliatywnej aspekty etyczno – prawne reklamy produktów leczniczych refundacja leków w świetle nowelizacji ustawy farmaceutycznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FILOZOFIA I ETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcieliby poszerzyć swoje kompetencje dydaktyczne w zakresie filozofii i etyki w związku z wprowadzeniem nowych podstaw programowych. W ramach zajęć prowadzone są zajęcia w formie konwersatoriów z różnych dziedzin filozofii (metafizyka, etyka, antropologia, aksjologia, estetyka, epistemologia), ale także z metodyki nauczania filozofii oraz kultury logicznej, na którą w ramach podstaw programowych dla przedmiotu filozofia i etyka, położony jest szczególny nacisk. W ramach zajęć proponowane są również wykłady ukazujące główne problemy oraz spory filozoficzne i etyczne, co umożliwia wyjście poza historyczno-filozoficzne nauczanie filozofii i odnoszenie ich do współczesnej sytuacji kulturowej, historycznej i społecznej. Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu od października do czerwca. Studia trwają 2 semestry w wymiarze 243 godzin dydaktycznych (w tym ponad 30 godzin w ramach e-learningu). Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. W roku akademickim 2018/2019 nabór na studia prowadzony będzie w terminie 01.06.2018 r. - 30.09.2018 r. Rozpoczęcie zajęć uzależnione jest od liczby kandydatów na studia. Zainteresowani powinni dokonać rejestracji w IRK (w systemie znajdują się informacje na temat wymaganych dokumentów i terminów ich składania).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OTWARTY DIALOG I ROZWÓJ SIECI SPOŁECZNYCH W SYTUACJI KRYZYSU PSYCHICZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe są skierowane do osób, które zawodowo zajmuję się pracą z osobami po kryzysie psychicznymi i/lub mającymi zaburzenia psychiczne. Studia kończą się uzyskaniem uprawnień do prowadzenia terapii w podejściu OTWARTEGO DIALOGU. Rola terapeuty jest związana z modelem opieki psychiatrycznej, w którym istotę rolę odgrywa wzmocnienie relacji interpersonalnych pacjentów oraz ich oparcia w ich społeczności lokalnej. Program szkolenia/studiów został opracowany przez Fundację Otwarty Dialog. Źródło finansowania: w latach 2019-2020 ze środków projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt horyzontalny”.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROWADZENIE TERAPII ŚRODOWISKOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” prowadzone są w ramach projektu pn. „Inwestycja w kompetencje i kwalifikacje gwarancją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RELACJE INTERPERSONALNE I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  SPRIiPU oferują, oprócz wykładów obejmujących problematykę dotyczącą tych dwóch aspektów, także warsztaty pozwalające na nabycie, czy pogłębienie umiejętności interpersonalnych, wspieranie rozwoju osobistego, czy rozwoju wychowanków, autoprezentacji, integrującego rozwiązywania konfliktów, strategii radzenia sobie ze stresem, rozwijania inteligencji emocjonalnej, usuwania zranień z okresu dzieciństwa przeżywanego w rodzinie dysfunkcyjnej oraz metod pracy z dorosłymi dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, doświadczającymi przemocy, uzależnionymi i współuzależnionymi i ich rodzinami. W ramach Studium prowadzone są także zajęcia umożliwiające zapoznanie uczestników z wybranymi programami oddziaływań prozdrowotnych i profilaktycznych stosowanych w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi oraz warsztaty umożliwiające nabycie umiejętności tworzenia własnych programów profilaktycznych. Na Studia Podyplomowe zapraszamy nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników służby zdrowia oraz wszystkich zainteresowanych doskonaleniem swoich kompetencji i relacji międzyosobowych w rodzinie, w szkole, w miejscu pracy oraz osoby zainteresowane pracą prozdrowotną i profilaktyczną w szkołach, placówkach wychowawczych, gminach, w zakładach pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SZKOŁA KREATYWNYCH LIDERÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dzisiejsza rzeczywistość społeczna to nieustanna zmiana, do której trzeba się adaptować. Taka sytuacja wymaga nowych umiejętności zarządzania projektami i prowadzenia zespołów: większej zwinności, kreatywnej adaptacji do zmiany i nieustannego poszukiwania pomysłów na innowacje. Wiele firm stoi obecnie w obliczu konieczność transformacji na nowy typ zarządzania, poszukując narzędzi i metod zmiany struktur, polepszania współpracy w zespołach.

  Celem studiów jest rozwój umiejętności nowego typu  lidera, prowadzącego do innowacji.  Organizacje stoją dziś przed wyzwaniem zmiany swoich sposobów zarządzania, odejścia od struktur hierarchicznych na rzecz współpracy, zwinności,  tworzenia rozwiązań w zmiennej, nieprzewidywalnej przyszłości. Kreatywność jeszcze nigdy nie była tak ważną kompetencją, rozwijaną nie tylko na szczeblu pracowniczym, ale wkomponowaną w całe kultury organizacji. Nowy typ lidera nie tylko dba o działanie zespołu, ale przede wszystkim o wartość biznesową i rynkową produktów, które wymagają nieustannej innowacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ POWIETRZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dlatego celem projektu jest zbudowanie studiów podyplomowych adresowanych do pracowników administracji publicznej, zajmujących się ochroną środowiska, w tym ochroną powietrza. Choć wielu pracowników administracji ukończyło studia z obszaru ochrony środowiska to konieczne jest nieustanne podnoszenie kompetencji i umiejętności wobec nowych wyzwań w tym obszarze.
  Proponowane studia zostały tak skonstruowane zajęciowo, aby uczestnicy mogli zapoznać się zarówno z nowoczesnymi metodami monitorowania stanu środowiska, a w tym jakości powietrza, technologiami środowiskowymi, jak również aktami prawnymi dotyczącymi ochrony powietrza oraz metodami edukowania w tej tematyce.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Opinie (0)