• COACH RODZINNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe mają na celu umożliwienie osobom z wyższym wykształceniem kierunkowym (nauki o rodzinie, pedagogika, psychologia, praca socjalna), uzyskania dodatkowych kwalifikacji do pracy z rodzinami.

  Coaching rodzinny jest interaktywnym zespołem oddziaływań, którego głównym celem jest wzmacnianie oraz wspieranie rodziny w jej rozwoju, w poszczególnych fazach życia rodzinnego i wydarzeniach (zamierzonych i niezamierzonych), poprzez samodzielne dokonywanie zmian, w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby systemu rodzinnego. Oczekiwanymi efektami kształcenia na studiach podyplomowych jest wiedza z zakresu coachingu, funkcjonowania i rozwoju rodziny, relacji rodzinnych (w tym małżeńskich, rodzicielskich) oraz możliwości wsparcia rodzin; umiejętności: diagnozy i oceny systemu rodzinnego, wsparcia rodziny, budowania relacji oraz komunikacji w rodzinie, stosowania technik i narzędzi coachingowych w pracy z rodziną.

  Absolwenci studium uzyskają nie tylko umiejętności stosowania podstawowych narzędzi i technik coachingowych oraz samodzielnego prowadzenia sesji i procesu coachingowego, lecz nabędą również umiejętności rozpoznawania, diagnozowania oraz wszechstronnego wspierania systemu rodzinnego.

  Program studiów obejmuje 240 godzin (3 semestry) wykładów, ćwiczeń, warsztatów, treningów indywidualnych i grupowych oraz superwizji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MIĘDZYNARODOWE STUDIA MENEDŻERSKIE I COACHINGU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Międzynarodowe Studia Menadżerskie i Coachingu - studia podyplomowe, wyposażające w praktyczne umiejętności lidera, menadżera w połączeniu z wykorzystaniem kompetencji coacha.

  Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy, niezbędnej w zarządzaniu współczesną firmą metodami coachingowymi oraz doskonalenie kwalifikacji kierowniczych kluczowych w sprawnym kierowaniu zespołami ludzkimi.

  Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zarządzaniem na wysokim i średnim szczeblu hierarchii organizacyjnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SEKTORZE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SEKTORZE ZDROWIA adresowane są do osób zatrudnionych w szeroko rozumianym sektorze medycznym: szpitalach, centrach medycznych, ośrodkach zajmujących się zapisem, przetwarzaniem i archiwizacją danych pacjentów, jako menadżerowie, informatycy, prawnicy i lekarze. Adresaci Studiów, to osoby, które obecnie zajmują się ochroną informacji niejawnych w sektorze ochrony zdrowia, ochroną danych osobowych pacjentów, szczególnie w sektorze transplantologii, farmakologii, służby krwi oraz laboratoriów medycznych. Adresatami studiów są także osoby, które zamierzają podjąć taką pracę w istniejących już centrach medycznych, stworzyć własne ośrodki lecznicze, badawcze lub laboratoryjne a także poznać zasady współpracy z centrami juz istniejącymi w celu należytej i wymaganej prawem ochrony pacjenta.Warunkiem uczestnictwa w Studiach jest posiadanie tytułu magistra lub licencjata. Rekrutacja jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest uzyskanie przewidzianych programem studiów zaliczeń.
  Celem Studiów Podyplomowych OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SEKTORZE ZDROWIA stworzonych pod patronatem i we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) jest przekazanie absolwentom wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych pacjentów oraz ich zarządzaniem w dynamicznie zmieniającym się sektorze zdrowia.
  Celem Studiów jest również zapoznanie słuchaczy z metodami i środkami ochrony informacji na temat danych osobowych pacjentów. W ramach studiów zdobędą oni wiedzę zarówno praktyczną, jak i teoretyczną konieczną do zatrudnienia na stanowiskach pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych dotyczących klientów centrów medycznych, kierowników i pracowników „pionów ochrony” danych, a także administratorów bezpieczeństwa informacji.
  Studia trwają dwa semestry: pierwszy, to semestr zimowy roku akademickiego 2019/20, drugi – to semestr letni roku akademickiego 2019/20. Obejmuje około 14 zjazdów sobotnio-niedzielnych, łącznie około 180 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się na WSR UKSW. Są one prowadzone przez pracowników naukowych oraz praktyków z doświadczeniem zawodowym w zakresie tematyki Studiów. Zdecydowana większość prowadzących zajęcia, to pracownicy lub współpracownicy GIODO.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIUM NAUK O RODZINIE - DLA OSÓB DUCHOWNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podejmując wyzwania stawiane przez współczesny świat i odpowiadając na apel Papieża Franciszka o objęcie duszpasterską troską narzeczonych, małżonków, rodziny i osoby żyjące w nieformalnych związkach ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE skierowane do duszpasterzy rodzin, do osób duchownych: księży, zakonników, sióstr zakonnych. CELEM STUDIÓW jest umożliwienie zdobycia praktycznej interdyscyplinarnej wiedzy o małżeństwie i rodzinie niezbędnej w pracy duszpasterskiej podejmowanej we współczesnych uwarunkowaniach.

  STUDIA TRWAJĄ 4 SEMESTRY i obejmują 340 godzin zajęć dydaktycznych. Wykłady i ćwiczenia odbywają się podczas comiesięcznych spotkań studyjnych we środy i czwartki. We środy zajęcia zaplanowane są w godz. 9.45 – 18.15, w czwartki w godz. 8.00-16.30 (z przerwą w godz. 13.00 – 15.00 w czasie której jest możliwość odprawienia Mszy Świętej, spożycia posiłku, konsultacji w ramach seminariów dyplomowych).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIUM NAUK O RODZINIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Studium Nauk o Rodzinie
  Celem studiów jest umożliwienie zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy odnoszącej się do małżeństwa i rodziny z obszaru nauk filozoficzno-teologicznych, psychologiczno-pedagogicznych, biomedycznych i socjologiczno-prawnych.
  W ramach realizacji programu studiów przekazywana jest wiedza na temat:
  • filozoficznych, teologicznych, historycznych, społeczno-kulturowych, biologicznych, psychologicznych i prawnych podstaw małżeństwa i rodziny;
  • wybranych filozoficznych, teologicznych, psychologicznych i społecznych koncepcji człowieka, stanowiących teoretyczne podstawy działalności na rzecz małżeństwa i rodziny;
  • rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym, społecznym, moralnym i religijnym;
  • rodzajów więzi rodzinnych, społecznych i rządzących nimi prawidłowościach, o procesach komunikowania interpersonalnego i społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w małżeństwie i rodzinie, ich prawidłowości i zakłóceń;
  • podstawowych teorii dotyczących wychowania, etapów życia rodzinnego, uczenia się i nauczania oraz uwarunkowania tych procesów;
  • różnych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących;
  • struktury i funkcji systemu rodzinnego; celów, podstaw prawnych i administracyjnych funkcjonowania wybranych instytucji związanych ze służbą małżeństwu i rodzinie;
  • zasad i norm etycznych odnoszących się do życia małżeńskiego, rodzinnego i społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia prokreacyjnego i ochrony ludzkiego życia;
  • sposobów wspierania rodziny w wypełnianiu przez nią funkcji prokreacyjnej i wychowawczej, poprzez znajomość metod rozpoznawania płodności i znajomość procesu wychowawczego, rozpoznawanie zagrożeń;
  • sposobów wspierania rodziny w sytuacjach trudnych i konfliktowych, diagnozowania przyczyn i skutków kryzysów małżeńskich i rodzinnych;
  • polityki społecznej oraz o instytucji i organizacji działających na rzecz małżeństwa i rodziny, w strukturach Kościoła katolickiego i państwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Opinie (0)