ul. Ogińskiego 16, piętro VI, pokój 604

85-092 Bydgoszcz

telefon: 52 323 67 38

email: sekretariatwains@ukw.edu.pl 

http://www.ukw.edu.pl/jednostka/wydzial_administracji

ul. Ogińskiego 16, piętro VI, pokój 604

85-092 Bydgoszcz

telefon: 52 323 67 38

email: sekretariatwains@ukw.edu.pl 

http://www.ukw.edu.pl/jednostka/wydzial_administracji

 • ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania - skierowane do wszystkich zainteresowanych osób, które ukończyły studia wyższe i chcą poszerzyć zdobytą dotychczas wiedzę, mają szansę awansu zawodowego lub chciałyby w przyszłości zmienić pracę. Dlatego też uczestnikami studiów są zarówno pracownicy administracji różnych szczebli, jak również osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, a także absolwenci studiów wyższych, którzy nie podjęli jeszcze pracy zawodowej. Absolwent posiada wiedzę w zakresie podstawowych gałęzi prawa w tym prawa administracyjnego, gospodarczego, prawa pracy. Potrafi samodzielnie dotrzeć do interesujących go uregulowań prawnych, posiada umiejętności posługiwania się przepisami i interpretowania ich. Zna zasady pracy w organach administracji i innych instytucjach państwowych i niepaństwowych.

  Dowiedz się więcej

 • BANKOWOŚĆ I FINANSE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwent studiów będzie posiadał bardzo szeroką wiedzę z zakresu bankowości i finansów, oprócz wiedzy teoretycznej, nabędzie lub udoskonali umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Ogólne cele kształcenia: zapoznanie z elementarnymi teoretycznymi oraz praktycznymi zagadnieniami z dziedziny bankowości i finansów. Typowe miejsca zatrudnienia: banki i instytucje parabankowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i pozostałe instytucje finansowe oraz urzędy.

  Dowiedz się więcej

 • BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia dają kwalifikacje do pracy w bibliotekach szkolnych oraz przygotowują do pracy w bibliotekach resortu edukacji narodowej i bibliotekach placówek opiekuńczo-wychowawczych. Przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni posiadających tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne. Duża część zajęć odbywa się w specjalistycznej pracowni komputerowej. Program obejmuje zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, jak również pracę z programami z stosowanymi w bibliotekach szkolnych: MAK+, MOL, SOWA.

  Dowiedz się więcej

 • EKONOMIA I ZARZĄDZANIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwent studiów będzie posiadał bardzo szeroką wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania, oprócz wiedzy teoretycznej, nabędzie lub udoskonali umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

  Ogólne cele kształcenia:

  • zdobycie elementarnej wiedzy ekonomicznej, w tym zwłaszcza z zagadnień o charakterze mikro- i makroekonomicznym,
  • uzyskanie wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami,
  • zrozumienie aktualnych zjawisk gospodarczych zachodzących w Polsce i Unii Europejskiej, a także procesów globalizacyjnych.

  Typowe miejsca zatrudnienia:

  • przedsiębiorstwa przemysłowe,
  • banki i pozostałe instytucje finansowe,
  • urzędy publiczne,
  • własny biznes.

  Dowiedz się więcej

 • FILOZOFIA I ETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Instytut prowadzi studium podyplomowe z filozofii i etyki przeznaczone dla wszystkich pragnących pogłębić wiedzę z zakresu etyki opartej na rzetelnej wiedzy ogólnofilozoficznej. Ukończenie studium daje osobom posiadającym już uprawnienia pedagogiczne prawo do nauczania etyki i filozofii w szkole. Studium podyplomowe z Filozofii i Etyki jest skierowane przede wszystkim (choć nie wyłącznie) do nauczycieli chcących prowadzić zajęcia z etyki. Dlatego w zestawie przedmiotów - oprócz standardowych - znalazły się również te związane z dydaktyką filozofii.

  Dowiedz się więcej

 • MARKETING INTERNETOWY I E- BIZNES - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest kształcenie w zakresie najnowszych technik marketingowych wykorzystywanych w sieci, jak również zapoznanie z charakterystyką prowadzenia biznesu internetowego. Studia są skierowane do osób posiadających wyższe wykształcenie i chcących zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje we wskazanych wyżej obszarach. Słuchaczami mogą być osoby zarówno niezajmujące się marketingiem, jak i specjaliści od marketingu tradycyjnego.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO I ZARZĄDZANIE W SPORCIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest nabycie przez uczestników wiedzy na temat prawa oraz zarządzania w sporcie ze szczególnym uwzględnieniem prawa sportowego, medycyny, oraz nauk o zarządzaniu. Przeznaczone są one dla szerokiego kręgu słuchaczy, dla których z perspektywy profesjonalnej i osobistej istotne jest zdobycie wiedzy na temat szeroko pojętego sportu, oraz praw które nim rządzą. Studia są skierowane w szczególności do działaczy klubów, związków sportowych, przedstawicieli organów administracji rządowej, samorządowej którzy w swej pracy zawodowej spotykają się z problemami sportu, zawodników którzy chcą poszerzyć wiedzę na temat sportu.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Cele i zadania:

  • zapoznanie słuchaczy z systemem zamówień publicznych i przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu zamówień publicznych, omówienie najważniejszych zmian w prawie zamówień publicznych oraz występujących trendów w europejskim prawie zamówień publicznych,
  • przygotowanie uczestników do udziału w realizacji postępowań dotyczących zamówień publicznych,
  • wykształcenie umiejętności we właściwym przygotowaniu i konstrukcji zamówienia publicznego w oparciu o podstawowe zasady prawa zamówień publicznych,
  • przygotowanie wykonawców - realizatorów zamówień publicznych do uczestnictwa w ramach postępowania o zamówienia publiczne,
  • przekazanie niezbędnej wiedzy dla potrzeby korzystania ze środków ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne,
  • zapoznanie słuchaczy z problematyką prawa cywilnego, handlowego, finansowego, administracyjnego i karnego przydatnego i użytecznego w postępowaniu o zamówienia publiczne.

  Absolwent studiów będzie posiadał bardzo szeroką wiedzę z zakresu prawa zamówień publicznych oraz innych gałęzi prawa powiązanych z sektorem zamówień publicznych; oprócz wiedzy teoretycznej, absolwent nabędzie lub udoskonali umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

  Dowiedz się więcej

 • REWITALIZACJA SPOŁECZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe przygotowujące absolwentów do realizacji projektów rewitalizacji społecznej. Przygotowują do tworzenia i realizowania działań rewitalizacyjnych z udziałem mieszkańców, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studium przygotowuje do pracy w charakterze menadżera kultury i organizatora imprez kulturalnych. Kształci umiejętności organizowania i zarządzania instytucjami kultury, pozyskiwania funduszy dodatkowych, konstruowania budżetów, zarządzania projektami, pozyskiwania sponsorów, współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, działań marketingowych, budowania pozytywnego wizerunku instytucji, promocji i reklamy. Absolwenci mogą podjąć pracę w bibliotekach, teatrach, kinach, muzeach, galeriach sztuki, agencjach artystycznych, urzędach samorządowych.

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

ada Ocena

ybrałam Ekonomię na UKW bo w klasie maturalnej przyszedł mi do głowy pomysł na własny biznes. Studia mają nauczyć mnie mechanizmów, dzięki którym zrealizowanie tego pomysłu będzie możliwe. Ogólnie rzecz biorąc, wybrałam bardzo ważny i ceniony kierunek na ważnej i cenionej uczelni