Wydział Społeczno-Ekonomiczny

ul. Myśliborska 30

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. (91) 444 10 83

faks: 91 444 14 92

e-mail: katarzyna.matysiak@univ.szczecin.pl

http://gorzow.univ.szczecin.pl/

Wydział Społeczno-Ekonomiczny

ul. Myśliborska 30

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. (91) 444 10 83

faks: 91 444 14 92

e-mail: katarzyna.matysiak@univ.szczecin.pl

http://gorzow.univ.szczecin.pl/

 • ADMINISTRACJA Stopień: I II

  Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Administracja
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja posiada umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzpełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym w zakresie administracji, prawa i ekonomii, w stosunku koniecznym do wykonywania zawodu.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: historia, matematyka, filozofia, wiedza o społeczeństwie, geografia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Przyjęcia na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów w ramach uchwalonego limitu miejsc. Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk społecznych. Kandydatów po studiach z innych obszarów kształcenia obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • EKONOMIA Stopień: II

  Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Ekonomia
  Celem kształcenia na drugim stopniu kierunku ekonomia jest zdobycie przez studenta wszechstronnej umiejętności analizy, oceny i interepretacji zjawisk ekonomicznych, na gruncie pogłębionej wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych. Zakres wiedzy absolwenta kierunku ekonomia obejmuje przede wszystkim:
  • funkcjonowanie współczesnej gospodarki i poszczególnych podmiotów w zmiennych warunkach otoczenia;
  • politykę gospodarczą i społeczną w ujęciu historycznym i współczesnym;
  • zrównoważony rozwój w ujęciu krajowym i regionalnym oraz społecznie odpowiedzialne funkcjonowanie podmiotów gospodarczych;
  • sposoby planowania oraz modele realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstw z uwzględnieniem elementów ryzyka oraz efektywności gospodarowania zasobami i zasad etycznych i międzynarodowych zależności sfery realnej i finansowej gospodarki;
  • innowacyjność procesów i produktów.
  Uzupełnieniem wiedzy absolwenta stanowią zagadnienia dotyczące problematyki mierzenia i kształtowania wartości przedsiębiorstw oraz ich wyceny, metod ekonometrycznych, komunikacji rynkowej, rachunkowości zarządczej oraz systemów informatycznych zarządzania.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia oraz ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I

  Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Finanse i rachunkowość
  Celem kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość jest przygotowanie studentów do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach. Zdobyta przez nich wiedza daje podstawy do zajmowania samodzielnych stanowisk (także kierowniczych) w instytucjach finansowych, jednostkach sektora finansów publicznych oraz służbach finansowo- księgowych jednostek gospodarczych.  Absolwent studiów na kierunku finanse i rachunkowość: 
  • posługuje się przepisami prawa handlowego, podatkowego, bilansowego oraz regulacjami międzynarodowymi w podejmowaniu decyzji finansowych, wykorzystuje zasady ewidencji księgowej i ewidencji podatkowej w rozliczeniach podatkowych;
  • potrafi tworzyć zestawienia informacji na podstawie ksiąg rachunkowych;
  • cechuje się znajomością finansów, wykorzystuje wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych, w szczególności przedsiębiorstw, banków, instytucji ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów sektora finansów publicznych;
  • podejmuje decyzje na podstawie analizy informacji finansowo- księgowych oraz wszechstronnej oceny ryzyka;
  • rozumie występowanie ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz umie nim zarządzać;
  • przeprowadza analizę fundamentalną rynku kapitałowego i wyciąga z niej wnioski decyzyjne;
  • stosuje narzędzia niezbędne do podejmowania decyzji dotyczących oceny kondycji finansowej jednostek; 
  • posługuje się językiem obcym w praktyce finansów, rachunkowości i bankowości.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie,
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • KOMUNIKACJA MEDIALNA I WIZERUNKOWA Stopień: I

  Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Komunikacja medialna i wizerunkowa
  Absolwent kierunku komunikacja medialna i wizerunkowa posiada umiejętność wykonywania podstawowych działań z zakresu dzinnikarstwa, zarówno w mediach tradycyjnych jak i w najnowszych (Internet), posiada również umiejętności z dziedziny funkcjonowania działów PR. Specjalista do public relations kształtuje korzystny, spójny wizerunek organizacji, marki lub osoby publicznej. Buduje dobre i trwałe relacje z otoczeniem zewnętrznym, na przykład z mediami, odbiorcami, władzami lokalnymi oraz wewnątrz danej struktury: z pracownikami, udziałowcami, radą nadzorczą. Prowadzi z nimi dialog, w którym ważna jest informacja zwrotna. Do jego zadań należy monitorowanie mediów, analiza danych i opinii pod kątem szans lub zagrożeń dla organizacji. Przygotowuje m.in. materiały promocyjno- komunikacyjne, komunikaty prasowe, inicjuje publikacje w mediach, organizuje konferecnje prasowe i inne wydarzenia (eventy), pokazując organizację, markę lub osobę w dobrym świetle. Przekazywane informacje są prawdziwe, uczciwe i sprawdzalne. Zapobiega sytuacjom niekorzystnym dla wizerunku oraz rynkowej i społecznej pozycji organizacji, marki lub osoby publicznej. W sytuacji kryzysowej podejmuje szybkie i skuteczne działania (zarządzanie sytuacją kryzysową), mające na celu utrzymanie lub odbudowanie dobrego wizerunku.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Komunikacja medialna i wizerunkowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)