ul. Wielkopolska 15

70 - 451 Szczecin

tel.:  91 444 1215

fax. 91 444 14 27

http://www.wmf.usz.edu.pl/

ul. Wielkopolska 15

70 - 451 Szczecin

tel.:  91 444 1215

fax. 91 444 14 27

http://www.wmf.usz.edu.pl/

 • FIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Fizyka
  Student nabywa podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki i informatyki, które pozwalają na rozwiązanie średniozaawansowanych problemów z zakresu fizyki. Absolwent kierunku Fizyka rozumie zjawiska fizyczne i posiada umiejętność ich zastosowania w praktyce. Jest przygotowany do modelowania tych zjawisk za pomocą metod teoretycznych, numerycznych oraz doświadczalnych. Jest przygotowany do pisania prostych programów komputerowych. Zna funkcjonowanie organizmu, procesy biofizyczne oraz metody diagnozowania (L), podstawy systemów komputerowych i umie je wykorzystać (K), rozpoznaje zagrożenia dla środowiska i umie je mierzyć (M), zna zjawiska zachodzące w nanomateriałach, technologie wytwarzania (N). Zna budowę i zasady działania reaktorów jądrowych (P) oraz bardziej zaawansowane problemy fizyki (O). W zależności od specjalności zapoznał się z nowoczesnymi technikami wykorzystywanymi w danej dziedzinie Fizyki, np. w fizyce medycznej (magnetyczny rezonans jądrowy, metody fizyki jądrowej, lasery), w nanotechnologii (metody analizy właściwości materiałów za pomocą technik mikroskopii tunelowej, techniki kalorymetryczne) czy w fizyce teoretycznej (zaawansowane metody matematyczne, wielkoskalowe symulacje numeryczne i innowacyjne technologie informacyjne).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Fizyka lub matematyka
  • Język obcy nowożytny lub język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Matematyka
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka posiada: podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań, jest kreatywny, samodzielny, komunikatywny, posiada umiejętności inicjowania nowego modelu działania, zna język na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu matematyki. posiada umiejętności:
  • przeprowadzania rozumowań matematycznych (dowodów), w szczególności   klarownej identyfikacji założeń i konkluzji,
  • dokonywania złożonych obliczeń,
  • przedstawiania treści matematycznych w mowie i na piśmie,
  • wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych,
  • formułowania problemów matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie,
  • korzysta z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki i ich rozwijania,
  • posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, informatyka, chemia
  • Język polski lub język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • OPTYKA OKULAROWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Optyka okularowa
  Celem kształcenia na kierunku optyka okularowa jest przygotowanie studentów do pracy w różnych podmiotach gospodarczych, które wytwarzają, naprawiają lub świadczą usługi w obszarze optycznym. 
  Student nabywa podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki i biologii, które pozwalają na świadome wykorzystanie urządzeń i aparatury optycznej ze szczególnym uwzględnieniem optyki okularowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Optyka okularowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski lub język obcy nowożytny
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, informatyka
  • Fizyka lub matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: