Uniwersytet Szczeciński

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

ul. Cukrowa 8

71-004 Szczecin

Tel.: 0914443115

Fax: 0914443116

http://www.wzieu.pl/

ul. Cukrowa 8

71-004 Szczecin

Tel.: 0914443115

Fax: 0914443116

http://www.wzieu.pl/

 • AUTOPREZENTACJA I NEGOCJACJE W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program studiów obejmuje zajęcia na których przestawione zostaną techniki negocjacyjne, sposoby rozwiązywania konfliktów za pomocą negocjacji i mediacji. Uczestnicy studiów zdobędą również wiedzę z zakresu protokołu dyplomatycznego i zrozumieją znaczenie różnic międzykulturowych w biznesie. Słuchacze zapoznają się również z problematyką dotyczącą autoprezentacji i kształtowania własnego wizerunku, sposobów walki ze stresem oraz wezmą udział w praktycznych warsztatach negocjacyjnych.

  Dowiedz się więcej

 • BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM -STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Podczas studiów podyplomowych Budowanie relacji z klientem uczestnicy poznają najważniejsze narzędzia tworzenia więzi z klientem. Słuchacze nauczą się budować i realizować program lojalnościowy, strategię budowania relacji w  social media oraz pozostałych nowoczesnych kanałach w internecie. Dowiedzą się czy  storytelling, kampanie Google AdWords lub działania SEO mogą im w tym pomóc.  Eventy, spotkania biznesowe, targi i wystawy to kolejne narzędzia, za pomocą który można skutecznie budować relacje. Słuchacze dowiedzą się także na czym polega profesjonalna obsługa klienta oraz w praktyce będą uczyć się rozwiązywać sytuacje konfliktowe z trudnym klientem. Ponadto zdobędą wiedzę jak efektywnie analizować dane zawarte w bazach danych, wyodrębnić kluczowych klientów, zbadać ich satysfakcję, lojalność oraz poznać ich potrzeby i preferencje. Słuchacze wezmą także udział w warsztatach z wystąpień publicznych i własnej autoprezentacji oraz nauczą się radzić sobie ze stresem.

  Dowiedz się więcej

 • CERTYFIKOWANY MENEDŻER PROJEKTÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  We współczesnym, dynamicznym otoczeniu gospodarczym, realizacja działalności biznesowej coraz częściej odbywa się poprzez projekty.  Skutkuje to wzrostem zapotrzebowania na profesjonalne kompetencje  z zakresu zarządzania projektami. Specjaliści zarządzania projektami to grupa zawodowa, która jest najbardziej poszukiwana obecnie na rynku pracy, ceniona i dobrze opłacana. Słuchacz studiów podyplomowych "Certyfikowany menedżer projektów" zdobędzie wiedzę i umiejętności umożliwiające mu skutecznie i efektywne zarządzanie projektami. Ukończenie studiów zapewni przygotowanie do uzyskania certyfikatu międzynarodowej organizacji International Project Management Association (IPMA) na poziomie IPMA Level D.

  Dowiedz się więcej

 • COACHING ZESPOŁOWY I BUDOWANIE EFEKTYWNYCH ZESPOŁÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe organizowane w partnerstwie z firmą DCC Grygorcewicz Development Consulting Coaching, jako propozycja utworzenia nowego, oryginalnego kierunku w odpowiedzi na trendy i potrzeby współczesnych organizacji biznesowych, opartego na praktycznym, komercyjnym doświadczeniu wykładowców w pracy coachingowej z zespołami przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Zaproszeni Eksperci praktycy poprowadzą zajęcia z obszaru m.in. Team buildingu, Storytellingu i Coachingu w sporcie.

  Studia mają na celu:

  • zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami coachingu zespołowego w zakresie budowania efektywności i zaangażowania zespołów,
  • przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli coacha zespołowego w organizacji,
  • wyposażenie słuchaczy w praktyczne kompetencje do prowadzenia coachingu zespołowego, według modelu coachingu zespołowego DCC Evolution i zgodnie ze standardami etycznymi International Coach Federation.

  Dowiedz się więcej

 • E - COMMERCE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Kierunek został przygotowany we współpracy z firmą eMARKETINGOWO.PL. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu: genezy i rozwoju handlu elektronicznego, modeli biznesowych w Internecie, oprogramowania E-commerce, wielokanałowej sprzedaży w sklepach internetowych. Ponadto Uczestnicy przedmiotowych zajęć  poznają zasady prowadzenia działalności e-commerce w aspekcie prawnym, w tym również w zakresie wynikającym z przetwarzania danych osobowych. Dodatkowe informacje dotyczące programu kształcenia znajdują się w dokumentach do pobrania.

  Dowiedz się więcej

 • MENEDŻER SPRZEDAŻY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem kształcenia jest dostarczenie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania sprzedażą i obsługą klienta, jak również przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczych w działach sprzedaży, handlowych i obsługi klienta. Ważne jest zarówno zdobycie przydatnej wiedzy, jak i prakttycznych umiejętności. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianą sprzedażą i obsługą klienta. Bardzo ważne jest poznanie klienta i dostosowanie do niego odpowiednich technik sprzedaży. Słuchacz pozna również metody pomocne w zarządzaniu sprzedażą.

  Dowiedz się więcej

 • PUBLIC RELATIONS - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program studiów obejmuje zajęcia z zakresu public relations. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące m.in. relacji z mediami i pracownikami. Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę dotyczącą wykorzystania technik komunikacyjnych (werbalnych i niewerbalnych), by przekazać czytelny i zrozumiały komunikat dla rozmówcy. Uzyskają także wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie udzielania wywiadów dla mediów, organizowania konferencji czy wystąpień publicznych. Zdobycie ich ułatwi słuchaczom komunikację z mediami oraz zniweluje popełniane błędy, jak również umożliwi lepszą współpracę z dziennikarzami. Słuchacze będą doskonalić umiejętności z zakresu różnorodnych sytuacji negocjacyjnych i radzenia sobie ze stresem, jak również poznają metody efektywnego zarządzania czasem. Zapoznają się z konkretnymi narzędziami do praktycznego wykorzystania w Internecie, szczególnie zostanie przybliżona tematyka dotycząca mediów społecznościowych. 

  Dowiedz się więcej

 • RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem Studiów Podyplomowych Rachunkowość Budżetowa jest nabycie wiedzy i umiejętności między innymi w zakresie:

  • rozróżniania i klasyfikowania składników majątku i źródeł finansowania majątku jednostek sektora finansów publicznych;
  • rozróżniania i klasyfikowania dochodów i wydatków jednostek sektora finansów publicznych;
  • przychodów i kosztów jednostek sektora finansów publicznych;
  • ewidencji na kontach księgowych;
  • systemu podatkowego w Polsce;
  • analizowania przepisów prawa administracyjnego i podatkowego;
  • sporządzania i czytania sprawozdań finansowych;
  • audytu i kontroli wewnętrznej;
  • zamówień publicznych;
  • partnerstwa publiczno-prywatnego;
  • budżetowania zadaniowego;
  • stosowania narzędzi rachunkowości zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych;
  • controllingu środków z funduszy Unii Europejskiej.

  Dowiedz się więcej

 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI NGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem Studiów Podyplomowych Rachunkowość i podatki NGO (organizacji pozarządowych) jest nabycie wiedzy i umiejętności między innymi w zakresie:

  • charakteryzowania różnych aspektów prowadzenia działalności NGO (w tym OPP),
  • organizacji rachunkowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych i uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów NGO,
  • sporządzania elementów sprawozdania finansowego i merytorycznego NGO,
  • stosowania narzędzi rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej dla potrzeb NGO,
  • rozróżniania, charakteryzowania i ustalania obciążeń z tytułu podatków (podatek CIT, podatek VAT i inne), opłat i innych zobowiązań publicznoprawnych NGO,
  • prowadzenia dokumentacji kadrowo – płacowej NGO,
  • wykorzystania systemów informatycznych na potrzeby prowadzenia systemu rachunkowości NGO.

  Dowiedz się więcej

 • RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem Studiów Podyplomowych Rachunkowość Zarządcza i Controlling jest nabycie wiedzy i umiejętności między innymi w zakresie:

  • wskazywania możliwości wykorzystania informacji ekonomicznych pochodzących z systemu rachunkowości,
  • rozróżniania systemu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej i controllingu,
  • rozróżniania, klasyfikowania i charakteryzowania przychodów, kosztów i wyników osiąganych przez jednostki gospodarcze,
  • sporządzania, badania i czytania elementów sprawozdania finansowego,
  • stosowania narzędzi strategicznej rachunkowości zarządczej,
  • wykorzystania podziału kosztów na stałe i zmienne dla potrzeb decyzyjnych,
  • budżetowania operacyjnego i kapitałowego,
  • zarządzania zasobami ludzkimi,
  • identyfikowania i zarządzania procesami zachodzącymi w jednostkach gospodarczych,
  • zarządzania podatkiem dochodowym i podatkiem VAT w jednostce gospodarczej,
  • zarządzania czasem i finansami projektów,
  • zarządzania środkami unijnymi,
  • rozróżniania i zarządzania ośrodkami odpowiedzialności w jednostkach gospodarczych,
  • wykorzystania rozwiązań informatycznych wspomagających system rachunkowości zarządczej i controllingu,
  • obliczania i interpretowania wskaźników ekonomicznych.

  Dowiedz się więcej

 • REKRUTACJA I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Koncepcja studiów zakłada pobudzenie u słuchaczy chęci stałego rozwoju swoich kompetencji oraz wiedzy w związku z dynamicznie rozwijającym się sektorem HR. Słuchacze uzyskają aktualne informacje przekazywane w dużej części przez praktyków, długotrwale związanych z lokalnym rynkiem pracy. Kierunek zapewni słuchaczom uzyskanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych pozwalających na dalszy rozwój w specjalnościach związanych z branżą HR, takich jak: HR Biznes Partner, HR Manager, czy Employer Branding.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI I POTENCJAŁEM KADROWYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest podniesienie poziomu kwalifikacji przedsiębiorców w zakresie możliwości nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. Koncepcja zakłada przedstawienie zarówno teorii jak i dobrych praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. W procesie dydaktycznym zakłada się współuczestnictwo praktyków biznesowych. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu: strategicznego planowania zasobów ludzkich, procesu doboru pracowników, szkolenia, motywowania i oceniania personelu. Słuchacze studiów nabędą również wiedzę i umiejętności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, audytu kadrowego. Będą uczestniczyć również w warsztatach dotyczących zarządzania czasem, kierowania zespołem oraz w treningu kierowniczym.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)