• BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów

  • Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi problemami w zakresie bezpieczeństwa;
  • Przedstawienie słuchaczom głównych założeń systemu bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim;
  • Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności w jednostkach służb ratowniczych i organach służb ratowniczych i Zarządzania Kryzysowego;
  • Przygotowanie do pracy we wszelkich instytucjach administracji publicznej i jednostkach służb mundurowych, które zajmują się bezpieczeństwem regionalnym, jak i centralnym

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uzyskanie przygotowania teoretycznego i praktycznego do prowadzenia diagnozy psychologicznej w różnych obszarach praktyki klinicznej i dla różnych celów klinicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DYPLOMACJA WSPÓŁCZESNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Dyplomacja współczesna utworzone są dla osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką międzynarodową, które  planują podjąć pracę zarówno w zagranicznej służbie państwowej (dyplomatycznej i konsularnej), jak i w instytucjach i organizacjach międzynarodowych.

  Studia skierowane są także do pracowników oraz osób zamierzających podjąć pracę w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w komórkach odpowiedzialnych za organizowanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej,  jak również do osób zajmujących się kontaktami i współpracą międzynarodową w przedsiębiorstwach krajowych oraz koncernach międzynarodowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Studiów Podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela/ nauczyciela wychowawcy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

  Poza nauczaniem absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo – rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I TERAPIA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Studiów Podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne* do zawodu nauczyciela/ nauczyciela wychowawcy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i rehabilitacyjnych z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

  Absolwent uzyskuje kwalifikacje zgodne ze standardem przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela szkół i placówek specjalnych oraz do pracy z dziećmi i z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne w kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkoli, szkół i placówek realizujących kształcenie integracyjne i włączające w zakresie pracy z dziećmi i z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MEDIACJE SĄDOWE I INTERWENCJA KRYZYSOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zgodnie z tytułem studiów podyplomowych, nastawione są one na moc mobilizowania ludzkich możliwości, radzenie sobie z kryzysami oraz opanowanie sztuki dostrajania się do drugiego człowieka. Przekazywana wiedza, wykorzystana zapobiegawczo, może pomóc słuchaczom podczas  pracy w rozwinięciu dojrzałej, pozbawionej psychicznych mechanizmów obronnych rozumnej osoby, która w przyszłości będzie sobie konstruktywnie radziła z napięciami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach przedszkolnych i w klasach 1-3 szkoły podstawowej jako kolejnego przedmiotu (zajęć).* 
  *przy niezmienionych resortowych regulacjach prawnych. W przypadku wprowadzenia zmian przez MEN lub MNiSW studia będą respektowały obowiązujące je rozporządzenia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA KLINICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów podyplomowych w zakresie specjalizacji w Psychologii Klinicznej uzyskuje przygotowanie teoretyczne i kwalifikacje praktyczne do pracy w instytucjach, których zadaniem i celem jest diagnostyka, opiniowanie oraz oddziaływanie psychologiczne i społeczne wobec osób z różnymi problemami rozwojowymi, zdrowotnymi (zarówno somatycznymi jak i psychicznymi), a także wobec osób zdrowych w zakresie profilaktyki pierwszego stopnia. Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie specjalizacji w Psychologii Klinicznej oraz zdanie państwowego egzaminu specjalizacyjnego (PESoz) prowadzi do uzyskania tytułu specjalisty psychologa klinicznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA PRZYWÓDZTWA W ORGANIZACJACH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przede wszystkim rozwój indywidualnych umiejętności menedżerskich oraz umiejętności interpersonalnych w zakresie zarządzania jednostkami organizacyjnymi oraz kompetencjami własnymi i pracowników.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA SPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy na temat dyscypliny naukowej jaką jest psychologia sportu oraz praktycznych informacji związanych z optymalizacją wyników sportowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA TRANSPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia jest przekazanie słuchaczom szerokiej – zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy z zakresu psychologii transportu i ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Studia obejmują szczegółowe zagadnienia z zakresu psychologii pracy, psychologii klinicznej, psychologii osobowości, procesów poznawczych, emocji, psychologii stresu, ergonomii, psychometrii, elementów medycyny pracy oraz z zakresu aspektów prawnych i etycznych pracy psychologa transportu.
  Wiedza zdobyta na studiach podyplomowych powinna pozwolić na:

  • nabycie umiejętności profesjonalnego przeprowadzania badań  kierowców
  •  nabycie umiejętności orzekania o predyspozycjach psychicznych niezbędnych do wykonywania określonych zadań osób prowadzących pojazdy
  • nabycie umiejętności prowadzenia działalności psychoedukacyjnej (programy i przeprowadzanie szkoleń dla kierowców naruszających przepisy i zasady obowiązujące w ruchu drogowym), której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOTRAUMATOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Do programu studiów podyplomowych zostały wdrożone wytyczne i cele Spójnego Planu Działania w zakresie Zdrowia Psychicznego 2013 - 2020 (WHO, 2013), Europejskiego Planu Działania na rzecz Zdrowia Psychicznego (WHO, 2013), Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health), Europejskiego Paktu na Rzecz Zdrowia Psychicznego i Dobrostanu (Unia Europejska, 2008).

  Zajęcia będą przeprowadzane w oparciu o wiele analiz przypadków, prezentowanych przez kadrę dydaktyczną. Będzie istniała również możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów i przeprowadzania pracy superwizyjnej przypadków zgłaszanych przez uczestników szkolenia. Pozwoli to na zweryfikowanie swoich dotychczasowych metod pracy oraz analizę sukcesów i niepowodzeń zawodowych w tym obszarze.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RESOCJALIZACJA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA WEDŁUG STANDARDU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Każdy w życiu codziennym obserwuje przejawy różnego rodzaju zjawisk patologii społecznej. Praca w obszarze resocjalizacji stanowi złożoną profesję. Uzyskaną wiedzę i umiejętności uczestnicy mogą wykorzystać do poprawy efektywności podejmowanych przez siebie interwencji pedagogicznych. Jednocześnie mogą również uniknąć wielu konfliktów, przez co będą się lepiej czuć i dobrze wykonywać swoją pracę.

  Warto zauważyć, że istnieje szereg studiów podyplomowych koncentrujących się wyłącznie na teoretycznych zagadnieniach, dlatego przedstawiony tu program zajęć nie jest dla osób zainteresowanych jedynie teoretycznymi zagadnieniami. Natomiast studia te są dedykowane dla nauczycieli wychowawców i nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć a nieposiadających przygotowania w zakresie resocjalizacji, którzy chcą dowiedzieć się jak umiejętnie łączyć teorię z praktyką, aby skutecznie osiągać zamierzone cele wychowawcze, terapeutyczne i resocjalizacyjne.

  Uczestnicy dowiedzą się, jak trafnie dobierać poszczególne koncepcje do pojawiających się problemów. Uczestnicy zajęć mogą uświadomić sobie, jak obszerną wiedzę na temat resocjalizacji posiadają i jaką jeszcze zdobędą. Zmieni to ich potencjalną sytuację zawodową w tej trudnej sytuacji na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RESOCJALIZACJA I WCZESNA INTERWENCJA SPOŁECZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Praca w obszarze resocjalizacji jest złożoną profesją. Uzyskaną wiedzę i umiejętności słuchacze mogą wykorzystać do poprawy efektywności podejmowanych przez siebie interwencji niezależnie od tego, czy to będzie w życiu prywatnym, czy w pracy. Jednocześnie mogą również uniknąć wielu konfliktów, przez co będą się lepiej czuć i dobrze wykonywać swoją pracę. Warto zauważyć, że istnieje szereg studiów podyplomowych koncentrujących się wyłącznie na teoretycznych zagadnieniach, Dlatego przedstawiony tu program zajęć nie jest dla osób zainteresowanych jedynie teoretycznymi zagadnieniami.

  Natomiast studia te są dedykowane dla osób, które chcą dowiedzieć się jak umiejętnie łączyć teorię z praktyką, aby skutecznie osiągać zamierzone cele wychowawcze, terapeutyczne i resocjalizacyjne. Słuchacze dowiedzą się, jak trafnie dobierać poszczególne koncepcje do pojawiających się problemów. Uczestnicy zajęć mogą uświadomić sobie, jak obszerną wiedzę na temat resocjalizacji posiadają i jaką jeszcze zdobędą.

  Zmieni to ich potencjalną sytuację zawodową w tej trudnej sytuacji na rynku pracy. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności przydatne w pracy resocjalizacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w takich miejscach jak: placówki wychowawcze i poprawcze, zakłady karne, rodzinna piecza zastępcza, czy klasy integracyjne. Zadaniem studiów podyplomowych jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania, projektowania i ewaluacji działań profilaktycznych, resocjalizacyjnych oraz terapeutycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SOCJOTERAPIA I PRACA Z GRUPĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w zaawansowane, praktyczne umiejętności pracy z grupą podopiecznych wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W ramach studiów interaktywnie zostaną przekazane informacje na temat ludzkiego zachowania oraz tego, co działa i co nie działa w pracy z grupą.  

  Program studiów uwzględnia wiele przydatnych umiejętności, które mogą zostać wykorzystane w pracy i życiu prywatnym. Znajomość odpowiednich technik pozwoli absolwentom szybciej reagować na trudne sytuacje i uniknąć niepotrzebnych konfliktów w grupie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SOCJOTERAPIA: ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE - WEDŁUG STANDARDU KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Socjoterapia: zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - według standardu  kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela są jedynym kierunkiem studiów podyplomowych, które skupiają różnorodne aspekty pracy pedagogicznej z grupą.

  Warto również zauważyć, że istnieje szereg studiów podyplomowych koncentrujących się wyłącznie na teoretycznych zagadnieniach, dlatego przedstawiony tu program zajęć nie jest dla osób zainteresowanych jedynie teoretycznymi zagadnieniami. Studia te natomiast są dedykowane dla nauczycieli wychowawców i nauczycieli, którzy chcą dowiedzieć się jak umiejętnie łączyć teorię z praktyką, aby skutecznie osiągać zamierzone cele wychowawcze, terapeutyczne i resocjalizacyjne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • START FOR PH.D. IN SOCIAL SCIENCES - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rozwijanie kompetencji niezbędnych do samodzielnej pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w obszarze nauk społecznych. Zapoznanie z najnowszymi międzynarodowymi osiągnieciami naukowymi w zakresie nauk społecznych oraz rozwój zainteresowań naukowych uczestnika.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STOSOWANA ANALIZA ZACHOWANIA: TERAPIA SPEKTRUM ZABURZEŃ AUTYSTYCZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Po pierwsze, celem studiów jest gruntowne (teoretyczne i praktyczne) wykształcenie absolwentów w bardzo konkretnym nurcie terapeutyczno-diagnostycznym, jakim jest stosowana analiza zachowania. Po drugie, ponieważ studia SAZ mają charakter kwalifikacyjny, ich celem jest otwarcie dróg przyszłego rozwoju dla osób, które będą chciały certyfikować się jako terapeuci pracujący w nurcie behawioralnym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Pedagogiczne w Uniwersytecie Gdańskim realizują standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym, określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 r. (D.U. z dn. 6 lutego 2012 r., p. 131). Zdefiniowane w w/w Rozporządzeniu obowiązujące efekty kształcenia wpisują się w wyodrębnioną część dwóch obszarów kształcenia – nauk humanistycznych i nauk społecznych – realizowaną w uczelni w sposób określony przez program kształcenia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TERAPIA I EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów podyplomowych zostanie wyposażony w aktualną wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnej pracy w swoim zawodzie. Szczególną szansę stwarza system zajęć warsztatowych oraz zajęć stażowych w placówkach, którym został poświęcony cały drugi semestr studiów.

  Zajęcia te wyposażą absolwenta w umiejętność wykonywania czynności diagnostycznych, odpowiednich do wykonywanego zawodu, które pozwolą mu na opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, uwzględniających potrzeby rozwojowe dziecka. Ponadto absolwent zostanie wyposażony w umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć grupowych z dziećmi i młodzieżą.

  Zajęcia stworzą także okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy słuchaczami. Pozwoli to na dokonanie analizy dotychczasowych sukcesów i niepowodzeń w pracy edukacyjno-terapeutycznej, co może być źródłem inspiracji do nowych działań na rzecz własnego rozwoju i wdrażania nowych form pracy, poznanych na studiach podyplomowych. Zapoznanie się ze współczesną literaturą i sposobami docierania do niej stworzy szansę kontynuowania samokształcenia po zakończeniu studiów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TERAPIA I EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów podyplomowych zostanie wyposażony w aktualną wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnej pracy w swoim zawodzie. Szczególną szansę stwarza system zajęć warsztatowych oraz zajęć stażowych w placówkach, którym został poświęcony cały drugi semestr studiów.

  Zajęcia te wyposażą absolwenta w umiejętność wykonywania czynności diagnostycznych, odpowiednich do wykonywanego zawodu, które pozwolą mu na opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, uwzględniających potrzeby rozwojowe dziecka. Ponadto absolwent zostanie wyposażony w umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć grupowych z dziećmi i młodzieżą.

  Zajęcia stworzą także okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy słuchaczami. Pozwoli to na dokonanie analizy dotychczasowych sukcesów i niepowodzeń w pracy edukacyjno-terapeutycznej, co może być źródłem inspiracji do nowych działań na rzecz własnego rozwoju i wdrażania nowych form pracy, poznanych na studiach podyplomowych. Zapoznanie się ze współczesną literaturą i sposobami docierania do niej stworzy szansę kontynuowania samokształcenia po zakończeniu studiów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ORAZ EDUKACJA I TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI ROZWOJU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Studiów Podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy posiadających wykształcenie w zakresie pedagogiki specjalnej w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach kształcenia ogólnodostępnego i specjalnego. Absolwent uzyskuje kwalifikacje zgodne ze standardem kształcenia nauczycieli w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I REWALIDACJA DZIECKA Z AUTYZMEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Studiów Podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela/ nauczyciela wychowawcy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach kształcenia ogólnodostępnego. Poza kwalifikacjami do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju absolwent będzie posiadał kwalifikacje projektowania pracy rewalidacyjnej w obszarze edukacji i terapii dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu uprawniające do pracy w placówkach kształcenia ogólnodostępnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZAKŁADANIE I PROWADZENIE ALTERNATYWNYCH PLACÓWEK WCZESNEJ EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie kadr gotowych do podejmowania samodzielnego tworzenia i prowadzenia placówek wczesnej edukacji typu przedszkolnego, szkolnego i pozaszkolnego oraz nowatorskiego przekształcania ich dla realizacji funkcji innowacyjnych, aktywizującego, wykraczającego poza tradycyjne metody wspierania uczenia się i rozwoju dzieci. Z drugiej strony celem jest odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie społeczne na istnienie tego rodzaju placówek zarówno w sektorze publicznym jak i niepublicznym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Opinie (10)

Natalia Ocena odpowiedz

Socjologia to wciągająca dyscyplina, ale żeby zainteresować nią na poważnie potrzeba ciekawych zajęć. Takie odnaleźć można na Uniwersytecie Gdańskim, który oferuje ciekawe ścieżki kształcenia i zdecydowanie wyróżnia się na tle innych uczelni.

Patrycja Ocena odpowiedz

Uniwersytet Gdański to miejsce, w którym można poznać ciekawych ludzi, od których także można się wiele nauczyć. To, co podoba mi się najbardziej to kształcenie o praktycznym wymiarze, aby zdobyte umiejętności rzeczywiście mogły sprostać wymaganiom rynku.

Seweryn Ocena odpowiedz

Uniwersytet Gdański to uczelnia dla osób ambitnych, ciekawych świata i kreatywnych. Studia to coś więcej niż tylko wykłady i egzaminy. To przygotowanie do dorosłego i zawodowego życia.

Justyna Ocena odpowiedz

Zawsze chciałam studiować na Uniwersytecie Gdańskim. Uważam, że to dobre miejsce do zdobycia wykształcenia, a także uczelnia, która może pochwalić się wieloma osiągnięciami.

Agnieszka Ocena odpowiedz

Pedagogikę wybrałam z jednego powodu; chciałam pomagać. Ale pomagać trzeba wiedzieć jak. Tutaj wszystkiego się nauczę.

Igor Ocena odpowiedz

Każdemu mogę polecić studia na Uniwersytecie Gdańskim. Niezależnie od kierunku, wszyscy otrzymują bardzo dobre warunki do rozwijania umiejętności i zdobycia wysokiej jakości wykształcenia, na miarę XXI wieku.

Sebastian Ocena odpowiedz

Dla mnie najważniejsza jest praktyka i rzeczywista nauka zawodu dziennikarza. Dlatego wybrałem studia na Uniwersytecie Gdańskim, ponieważ uczelnia gwarantuje ciekawe praktyki, w profesjonalnych redakcjach.

Mateusz Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Gdańskim są wymagające, ale intensywna nauka poprowadzić ma do osiągnięcia celów zawodowych. Wystarczy tylko poważnie podejść do sprawy, ponieważ realizowane zajęcia dostarczają szerokiej wiedzy i różnorodnych umiejętności

Michał Ocena odpowiedz

Uniwersytet Gdański to uczelnia wyjątkowa, w której każdy student otrzymuje bardzo dobre warunki do nauki i rozwoju zainteresowań. Studiuję dopiero na drugim roku, ale wiem, że jeśli znowu miałbym wybierać dla siebie uczelnię, to wybór padłby na UG. Polecam.

Julia Morświn Ocena odpowiedz

Bardzo dobry uniwersytet! Polecam