• ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Administracja
  Studia na kierunku Administracja prowadzone są dwustopniowo. I stopień trwa 6 semestrów, kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia, które trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra administracji. Celem kształcenia studentów na kierunku Administracja jest rzetelne przygotowanie przyszłych urzędników znających organizację i funkcjonowanie administracji, zwłaszcza publicznej, sprawnie posługujących się systemami informatycznymi, umiejących współpracować z petentami i mediami, prezentujących stanowisko pracodawcy wiarygodnie i rzetelnie. Studia dają solidną wiedzę, która może być wykorzystana w szeroko rozumianym sektorze prywatnym, a także w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest średnia ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Ekonomia
  tudia na kierunku Ekonomia prowadzone są dwustopniowo. I stopień trwa 6 semestrów, kończy się uzyskaniem tytułu licencjata nauk ekonomicznych. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia, które trwają  4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra ekonomii.
  Kierunek Ekonomia kształci specjalistów w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi. Podczas studiów studenci poznają zagadnienia ekonomiczne oraz zjawiska: bezrobocia, inflacji, równowagi i wzrostu gospodarczego. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: matematyka, geografia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest średnia ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Prawo
  Jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo o profilu praktycznym trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu magistra prawa. Prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
  Studenci mają możliwość wyboru modułów kształcenia z zakresu nauk prawnych takich jak: prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo karne, prawo pracy, prawna regulacja gospodarki oraz prawo międzynarodowego, stosownie do ich zainteresowań. Absolwent tego kierunku będzie wysoko wykwalifikowanym specjalistą wyposażonym w odpowiedni zasób wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego. Zostanie także wyposażony w umiejętności pozwalające rozumieć procesy gospodarcze i swobodnie poruszać się wśród realiów biznesowych.
  Elementem wyróżniającym profil naszych studiów jest nastawienie na praktykę, większa ilość godzin ćwiczeniowych, konwersatoryjnych oraz warsztatowych, a także zajęcia przygotowujące do aplikacji prawniczych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • TOWAROZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Towaroznawstwo
  Studia na kierunku Towaroznawstwo prowadzone są dwustopniowo. I stopień trwa 7 semestrów, kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera. Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia, które trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.
  Towaroznawstwo to nauka interdyscyplinarna łącząca ze sobą elementy wiedzy ekonomicznej, technicznej i przyrodniczej. Taka wiedza ukierunkowana na doskonalenie jakości wszelkiego rodzaju procesów i produktów w firmach, pozwala tym ostatnim osiągać przewagę konkurencyjną tak ważną w gospodarce rynkowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Towaroznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: matematyka, chemia, fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Towaroznawstwo jest średnia ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)