Uniwersytet Wrocławski

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

ul. Uniwersytecka 22-26

50-145 Wrocław

tel. +48 71 343 71 64, +48 71 375 23 38

fax +48 71 375 27 84

https://prawo.uni.wroc.pl/

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

Uniwersytet Wrocławski

ul. Uniwersytecka 22-26

50-145 Wrocław

tel. +48 71 343 71 64, +48 71 375 23 38

fax +48 71 375 27 84

https://prawo.uni.wroc.pl/

 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest umożliwienie zdobywania i pogłębiania wiedzy z zakresu nauk administracyjnych. Studia mają także cel praktyczny. Znaczna część osób zatrudnionych w urzędach administracji publicznej i instytucjach z nią związanych nie posiada wykształcenia prawniczego lub administracyjnego. Studia Podyplomowe Administracji Publicznej umożliwiają takim osobom nie tylko podniesienie kwalifikacji zawodowych i uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk administracyjnych, ale także przyczyniają się do podniesienia jakości funkcjonowania administracji publicznej. W trakcie studiów słuchacze nabędą wiedzę dotyczącą prawa administracyjnego i administracji publicznej oraz ich miejsca w systemie nauk prawnych. Na wykładach, w sposób pogłębiony, poruszane są zagadnienia dotyczące funkcjonowania państwa, jego władz publicznych, a w szczególności  administracji publicznej, ustroju administracji centralnej i terenowej z podkreśleniem roli samorządu terytorialnego. Słuchacze zapoznają się także z podstawowymi pojęciami funkcjonującymi w prawie administracyjnym, formami działania administracji, zasadami tworzenia prawa i wydawania aktów indywidualnych. Omawiane są także zasady organizacji i kierowania w administracji publicznej. Ze wzglądu na procesy globalne, które nie omijają także systemu administracji publicznej w Polsce, prezentowane są także kwestie europeizacji administracji i międzynarodowego prawa administracyjnego. W semestrze drugim prowadzony jest specjalistyczny wykład dotyczący prawa o aktach stanu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem małżeństwa konkordatowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ARCHEOLOGIA SĄDOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest  zapoznanie słuchaczy z kompleksowo ujętą problematyką dotyczącą wykorzystania metod archeologicznych we współcześnie prowadzonych śledztwach (dotyczy to zarówno spraw prowadzonych związku z badaniami zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni komunistycznych jak i ściganiem współczesnej przestępczości kryminalnej. Szczególną uwaga poświecona jest zatem problematyce prowadzenia oględzin na miejscu zdarzenia z uwzględnieniem interdyscyplinarnego instrumentarium kryminalistycznego i archeologicznego. W toku zajęć omawiane są również zagadnienia związane z procedurami prowadzenia oględzin na miejscu katastrof i wypadków masowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na twórcze realizowanie zadań służby BHP, szczególnie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, oceny ryzyka zawodowego, rozpoznawania  i ograniczania szkodliwego wpływu na zdrowie i życie pracowników zagrożeń występujących w środowisku pracy. Studia umożliwią teoretyczną, praktyczną, efektywną i skuteczną realizację wyzwań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa i zakłady pracy. Studia Podyplomowe BHP obejmują kształcenie w zakresie nauk prawnych i pozaprawnych dotyczących BHP. W dziedzinie nauk prawnych koncentrują się zwłaszcza na prawie pracy,  w tym głównie na prawie ochrony pracy oraz na dyscyplinach prawnych określających skutki naruszeń w sferze BHP. W zakresie nauk pozaprawnych Studia  obejmują kształcenie  w dziedzinie nauk technicznych, ergonomii,  metodologii pracy służby bhp oraz pedagogiki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • COMPLIANCE W PRAKTYCE KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresat studiów: osoby, które posiadające aktualnie lub w przyszłości uprawnienia decyzyjne w zakresie projektowania, wdrażania oraz nadzoru nad programami, politykami i strategiami compliance; radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi, specjaliści w działach prawnych, audytu, kontroli wewnętrznej, finansów, relacji inwestorskich, bezpieczeństwa, ochrony danych; osoby, które są odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom, zapobieganie stratom, jak również promocję zachowań etycznych; osoby wiążące swój rozwój zawodowy z zatrudnieniem w działach zarządzania ryzykiem lub audytu wewnętrznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DYSTRYBUCJA UBEZPIECZEŃ W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu teoretycznych i praktycznych zagadnień dotyczących dystrybucji ubezpieczeń. Atutem studiów – w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku – jest połączenie problematyki ekonomicznej, finansowej, prawnej z najlepszymi praktykami rynkowymi. Program studiów zorientowany jest na jak najszersze przekazanie dobrych praktyk stosowanych przez liderów rynku dystrybucji ubezpieczeń w Polsce.

  Głównym celem jest zwiększenie kompetencji słuchaczy, a co za tym idzie zbudowanie ich konkurencyjności i ugruntowanej pozycji, popartej wiedzą i zdobytym doświadczeniem. Absolwent kierunku zyskuje umiejętność holistycznego spojrzenia na zagadnienia poruszane w ramach czynności związanych z dystrybucją ubezpieczeń, spełniając tym samym aktualne oczekiwania rynku ubezpieczeniowego w Polsce. Program Studiów był konsultowany i jest rekomendowany przez Polskie Stowarzyszenie Rekomendowanych Doradców Ubezpieczeniowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie, pogłębienie i uzupełnienie wiedzy o wykonywaniu obowiązków administracyjno-prawnych w trybie egzekucji administracyjnej. Założeniem studiów jest przekazanie słuchaczom teoretycznej wiedzy z przedmiotów kierunkowych z równoczesnym wdrożeniem posługiwania się nabytymi umiejętnościami w praktyce. W związku z tym w programie studiów przewidziane zostały zarówno wykłady jak i warsztaty oraz zespołowe rozwiązywanie problemów prawnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HANDEL MIĘDZYNARODOWY - ASPEKTY CELNE I PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są przeznaczone w głównej mierze dla przedsiębiorców prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, jak również zatrudnionych w korporacjach zajmujących się handlem międzynarodowym. Znajomość i prawidłowe stosowanie regulacji celnych jak i podatkowych stanowi jedno z najbardziej kluczowych elementów pozwalających na prowadzenie międzynarodowej wymiany handlowej w sposób sprawny, efektywny i pozbawiony ryzyka.

  Międzynarodowa wymiana handlowa zyskała ostatnio na znaczeniu szczególnie w kontekście konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy i związaną z tym konfliktem wymianą towarów typu dual – use. Istotna stała się również możliwość jak najszybszej realizacji tego rodzaju zamówień stąd taka tematyka studiów powinna być zachęcająca dla licznego grona przedsiębiorców.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Studiów Podyplomowych Informatyzacja Administracji Publicznej jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na wykonywanie zadań urzędnika w środowisku cyfrowym, w obliczu coraz większej ilości usług publicznych świadczonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i przy użyciu systemów teleinformatycznych. Studia podyplomowe umożliwiają uzyskanie teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy z zakresu informatyzacji administracji publicznej i usług publicznych.

  Studia Podyplomowe Informatyzacja Administracji Publicznej obejmują kształcenie w zakresie nauk prawnych.

  W dziedzinie nauk prawnych koncentrują się zwłaszcza na podstawach prawnych informatyzacji administracji publicznej i usług publicznych świadczonych za pomocą platform elektronicznych, w tym pozyskiwania informacji od innych podmiotów publicznych w drodze wymiany informacji drogą elektroniczną czy dostępu do elektronicznych rejestrów publicznych, metod identyfikacji elektronicznej obu stron usług elektronicznych przewidzianych przez prawo, udzielaniu informacji publicznej, z naciskiem na jej udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej, funkcjonującym w Internecie, tworzenia aktów prawa administracyjnego („urzędniczego”), zasad publikowania aktów prawa miejscowego w wojewódzkich dziennikach urzędowych, załatwiania spraw administracyjnych w formie dokumentu elektronicznego czy ochrony danych osobowych w systemach teleinformatycznych administracji publicznej. Omówione zostaną także podstawy prawne elektronicznego zarządzania dokumentacją w urzędzie i archiwizacji dokumentów elektronicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KRYMINALISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym zainteresowanych powyższą tematyką, a w szczególności dla osób zatrudnionych w resorcie Ministra Spraw Wewnętrznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KRYMINOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zadaniem studentów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy, jak również podniesienie kwalifikacji z zakresu zróżnicowanej i bogatej problematyki dotyczącej przyczyn, przejawów, jak i zwalczania przedsiębiorczości, w tym zwłaszcza biorąc pod uwagę jej perspektywę praktyczną. Studia mają pomóc w zdobyciu najlepszej i najbardziej aktualnej wiedzy – uwzględniającej nowe przejawy uwarunkowania przedsiębiorczości różnego typu – z zakresu skomplikowanej, interdyscyplinarnej i wielowątkowej dziedziny, jaką jest kryminologia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NADZÓR I KONTROLA W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są adresowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw), związków komunalnych, jednostek organizacyjnych JST: w szczególności do  pracowników biur obsługi rad gmin, powiatów, województw, osób i podmiotów świadczących usługi prawne na rzecz tych jednostek,  a także do osób chcących uzupełnić swoją wiedzę z zakresu kontroli i nadzoru w samorządzie terytorialnym; dla osób zainteresowanych podjęciem lub kontynuowaniem zatrudnienia w jednostkach publicznych i prawnych zajmujących się sprawami kontroli i nadzoru w samorządzie terytorialnym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zadaniem studiów jest podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji publicznej i innych podmiotów organizacyjnych mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi. Jego uczestnikami mogą więc zostać wszystkie osoby w nich zatrudnione mające styczność z przetwarzaniem danych o charakterze osobowym, poczynając od informacji o pracownikach czy członkach a na informacjach dotyczących klientów kończąc. W szczególności przeznaczone jest jednak dla osób, które obecnie pełnią funkcje administratora bezpieczeństwa informacji czy rzecznika prasowego, w urzędach administracji rządowej i samorządowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  tudia skierowane są do:

  • osób zajmujących aktualnie stanowiska kierownicze w szpitalach i innych jednostkach organizacyjnych systemu opieki zdrowotnej oraz w zakładach opiekuńczo leczniczych, a także tych osób, które przygotowują się do objęcia tych stanowisk;
  • osób związanych z ochroną zdrowia, zatrudnionych w zakładach ubezpieczeniowych oraz terenowych organach administracji rządowej i samorządowej,
  • absolwentów wyższych uczelni, którzy zamierzają zająć stanowiska kierownicze i specjalistyczne w podmiotach leczniczych.

  Studia spełniają wymagania określone w pkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. (poz.635), w  sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra (Dz. U. 2010 Nr 98, poz. 635).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PODATKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy dotyczącej podatków, tj. prawa podatkowego, rachunkowości oraz prawa karnego skarbowego Słuchacze zostaną zapoznani z regulacją ordynacji podatkowej, poszczególnych podatków, rachunkowości, czy prawa karnego skarbowego. W szczególności program zajęć przewiduje omówienie i analizę instytucji zawartych w ogólnym prawie podatkowym z uwzględnieniem zobowiązań podatkowych i wykładni prawa podatkowego. Ponadto słuchacze zapoznają się z problematyką dotyczącą rachunkowości i prawa karnego skarbowego, gdzie istotnego znaczenia nabiera odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Program studiów zakłada także szczegółową analizę regulacji prawnych dotyczących poszczególnych podatków, gdzie istotnego znaczenia nabiera praktyka podatkowa. Stąd też słuchacze zapoznają się również z orzecznictwem podatkowym sądów administracyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWNIK KORPORACYJNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z wykonywaniem zadań należących do kompetencji prawnika korporacyjnego. Atutem studiów jest połączenie problematyki prawnej z problematyką z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów oraz psychologii.

  Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów prawa, którzy chcą uzyskać odpowiednią wiedzę w celu podjęcia pracy jako prawnik in house w podmiotach gospodarczych, a także dla radców prawnych oraz adwokatów pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie świadczenia pomocy prawnej w organizacjach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatem studiów są przede wszystkim osoby zainteresowane poznaniem prawa, jego znaczeniem dla jednostki, społeczeństwa i państwa w różnych obszarach współczesnego otoczenia społeczno–gospodarczego, w tym osoby realizujące zadania wymagające znajomości określonych praktycznych aspektów prawa, uczestniczące w obrocie gospodarczym, pełniące obowiązki w administracji, pracownicy jak i osoby sprawujące funkcje  kierownicze (menadżerskie) w różnej kategorii podmiotach (jednostkach organizacyjnych)  – biznesowych oraz non profit  – sfery publicznej oraz prywatnej stosujących prawo w swojej działalności, które nie są absolwentami kierunku Prawo.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W rezultacie ukończenia studiów podwyższeniu ulegną merytoryczne kompetencje ich absolwentów w zakresie znajomości unormowań prawa geologicznego i górniczego oraz umiejętności ich praktycznego zastosowania. Podwyższenie merytorycznych kwalifikacji absolwentów studiów będzie sprzyjało polepszeniu ich pozycji zawodowej poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia w organach administracji publicznej i podmiotach gospodarczych, których działalność jest związana z geologią i górnictwem, lub dalszego rozwoju zawodowego w ramach dotychczasowej działalności w tych jednostkach.

  Kompetencje uzyskane przez absolwentów studiów będą miały charakter interdyscyplinarny, jako że w programie studiów znajdują się nie tylko przedmioty stricte prawnicze, lecz także przedmioty z zakresu nauk ekonomicznych i nauk o Ziemi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką współczesnego obrotu, a także pogłębienie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej podstawowych problemów prawa handlowego i gospodarczego na podstawie określonych regulacji prawnych. Program zajęć przewiduje analizę głównych aktów prawnych jakie obowiązują w zakresie tej dziedziny prawa. Ponadto słuchacze zapoznają się z zagadnieniami wykraczającymi poza tradycyjnie rozumiane prawo handlowe i gospodarcze, a mianowicie: prawo podatkowe, prawo karne, procedury cywilne, w tym także postępowania upadłościowe (krajowe i międzynarodowe). Założeniem studiów jest przekazanie słuchaczom nie tylko wiedzy teoretycznej, ale jednocześnie nauczenie posługiwania się określonymi umiejętnościami  w praktyce. W tym celu zakładana proporcja wykładów teoretycznych do problemów praktycznych rozkłada się równomiernie, choć zdaniem słuchaczy istnieje większa potrzeba analiz konkretnych sytuacjach prawnych jakie niesie praktyka stosowania prawa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie, pogłębienie i uzupełnienie wiedzy w zakresie prawa gospodarki nieruchomościami. Założeniem studiów jest przekazanie słuchaczom teoretycznej wiedzy z przedmiotów kierunkowych z równoczesnym wdrożeniem posługiwania się nabytymi umiejętnościami w praktyce. W związku z tym w programie studiów przewidziane zostały zarówno wykłady, jak i warsztaty oraz zespołowe rozwiązywanie problemów prawnych. Absolwent Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarki Nieruchomościami podniesie swoje kwalifikacje w zakresie zrozumienia prawnej istoty - przede wszystkim - obrotu nieruchomościami, sprawnego posługiwania się przepisami prawa i nakazami etyki w zakresie obrotu nieruchomościami oraz wykonywania zarządu w odniesieniu do nieruchomości oraz zagwarantowania praw jednostce pozostającej w relacjach z organem administracji publicznej. Przedstawiciele zawodów prawniczych pogłębią i uszczegółowią swoją wiedzę w dziedzinie prawa gospodarki nieruchomościami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO GOSPODARKI ODPADAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do: pracowników przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce odpadami, pracowników zakładów komunalnych, przedstawicieli organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa), pracowników administracji samorządowej i państwowej, pracowników zakładów gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, pracowników firm doradczych, instytucji kontrolnych, organizacji ochrony środowiska i ekologicznych, specjalistów ochrony środowiska, specjalistów w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, funkcjonariuszy PSP/OSP, operatorów instalacji przetwarzania odpadów oraz dla innych osób zainteresowanych problematyką prawną funkcjonowania gospodarki odpadami, których celem jest dalszy rozwój zawodowy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO I SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent będzie potrafił analizować i rozwiązywać problemy prawne (na gruncie regulacji cywilnoprawnych, karnoprawnych i administracyjnoprawnych) związane z projektowanie, wdrażaniem i utrzymywaniem funkcjonowania systemów teleinformatycznych w organizacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO INWESTYTYCJNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ogólne cele kształcenia wykazują związek z możliwością rozwoju zdolności adaptacyjnych wykonywania zawodu w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych i silnej rywalizacji rynkowej, z pogłębianiem i uzupełnianiem wiedzy słuchaczy dotyczącej prawnych i etycznych aspektów prowadzenia działalności inwestycyjnej w szerokim tego słowa znaczeniu. Uczestnicy studiów aktualizują o rozszerzają wiedzę z zakresu prawa gospodarczego. Zadaniem przedmiotowych studiów jest wykształcenie w jego uczestnikach potrzeby ciągłego doskonalenia zawodowego, umiejętności przekwalifikowania się. Uzyskana na studiach wiedza z prawa gospodarczego i dziedzin pokrewnych stwarza szansę efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem doskonalenia umiejętności menedżerskich lub pełnienia innych funkcji pracowniczych. W toku prowadzonych zajęć akcent kładziony jest nie tylko na poznanie niezbędnych podstaw teoretycznych, ale również na wykształcenie praktycznych umiejętności ich wykorzystania, wykreowania postaw, które są szczególnie pożądane w określonych środowiskach pracy. Wyposaża się beneficjentów studiów w niezbędne narzędzia rozwiązywania wybranych problemów (rozstrzygania sporów).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO KARNE GOSPODARCZE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zadaniem Studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji praktyków z organów ochrony i pomocy prawnej, zarówno organów ścigania i organów wymiaru sprawiedliwości (sądowych, pozasądowych, prokuratorskich i pozaprokuratorskich), jak również adwokatury, radców prawnych, czy też biegłych w zakresie szczególnej dziedziny prawa karnego jaką jest prawo karne gospodarcze, a ponadto zdobycie umiejętności w zakresie wykładni i stosowania przepisów zaliczanych do tej dziedziny prawa.

  Podstawowym celem Studiów jest doskonalenie kwalifikacji osób zajmujących się prawem karnym gospodarczym lub zagadnieniami jego pogranicza (prawo gospodarce, administracyjne i finansowe).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO KARNE WYKONAWCZE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia zostały wpisane przez Centralny Zarząd Służby Więziennej na listę kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego z zakresu zarządzania jest jednak uzyskanie formalnego skierowania (akceptacji) na kurs z Centralnego Zarządu Służby Więziennej bądź Okręgowych Inspektoratów SW do dnia 26 września 2014 roku.

  Zadaniem Studiów jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności sędziów zajmujących się orzekaniem i wykonywaniem kar, kuratorów sądowych, pracowników Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy Policji, Żandarmerii Wojskowej i prokuratorów uczestniczących w szeroko rozumianym postępowaniu wykonawczym.

  Studia sprzyjać będą pogłębieniu i uzupełnieniu wiedzy słuchaczy dotyczącej prawnych aspektów prowadzenia działalności penitencjarnej wśród osób karnie izolowanych oraz pracy ze skazanymi w środowisku wolnościowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO MEDYCZNE I BIOETYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy dotyczącej prawnych i etycznych aspektów prowadzenia działalności medycznej w szerokim rozumieniu. Słuchacze zostaną zapoznani z zasadami prawa medycznego, etyki medycznej i bioetyki. W szczególności program zajęć przewiduje analizę praw i obowiązków pacjenta oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych z jednej strony i praw i obowiązków pacjenta, z drugiej strony. Ponadto słuchacze zapoznają się z problematyką odpowiedzialności prawnej (karnej, cywilnej, administracyjnej), zawodowej, pracowniczej oraz zasadami ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Program studiów zakłada ponadto prezentację i analizę problemów prawno-etycznych współczesnej medycyny, takich jak: transplantologia, badania kliniczne, prokreacja wspomagana oraz inżynieria genetyczna, eutanazja i stany terminalne. W związku z wysokim stopniem sformalizowania wymogów prowadzenia dokumentacji medycznej, słuchacze zostaną zaznajomieni z zasadami prowadzenia tego rodzaju dokumentacji oraz ochrony danych medycznych i sposobów prawidłowego administrowania danymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym zadaniem studiów z zakresu prawa ochrony środowiska jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy dotyczącej prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych aspektów wykonywania zadań publicznych w sferze ochrony środowiska. Słuchacze zostaną zapoznani z rozwojem myśli, prawa, instytucji i pojęć w ochronie środowiska, współczesnymi przesłankami ochrony środowiska, podstawami prawnymi ochrony środowiska, ochroną środowiska w unormowaniach konstytucji, wstępem do prawa ochrony powietrza, ochroną powietrza, ochroną środowiska w Unii Europejskiej, organizacją ochrony środowiska, ochroną przyrody, interesem jednostki w ochronie środowiska, ekonomicznymi instrumentami ochrony środowiska, procedurami w ochronie środowiska. Ponadto słuchacze zapoznają się z problematyką zintegrowanego pozwolenia ekologicznego, ochrony wód, prawno-międzynarodowych aspektów w ochronie środowiska (ONZ, Rada Europy , OECD i inne), ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed odpadami, stanów fizycznych sztucznie wytworzonych przez człowieka (hałas, promieniowanie i odór), odpowiedzialności za szkody w ochronie środowiska, w tym publicznoprawnej odpowiedzialności w ochronie środowiska oraz cywilnoprawnej odpowiedzialność za szkody w ochronie środowiska, zagospodarowania przestrzennego w ochronie środowiska, europeizacji prawa ochrony środowiska, instytucji finansowania ochrony środowiska w wybranych krajach Unii Europejskiej (Niemcy), współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i politycznych w ochronie środowiska, policji ochrony środowiska i podstawowych decyzji, zagadnień bioetycznych i finansowania ochrony środowiska we Włoszech i w Unii Europejskiej oraz systemem finansowania ochrony środowiska w Polsce.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresat studiów: osoby zajmujące kierownicze stanowiska, osoby zatrudnione w działach osobowych (kadry) a także osoby zatrudnione w sferze publicznej, jednostkach działających w obszarze pomocy społecznej, urzędach zatrudnienia, jednostkach organizacyjnych ZUS oraz zespołach opieki zdrowotnej.

  Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: kwalifikacje cząstkowe na poziomie 7, absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, przygotowanie do udziału w specjalistycznych kursach i szkoleniach w dziedzinie prawa pracy i prawa ubezpieczenia społecznego.

  Ogólne cele kształcenia, przewidywane możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia:

  poznanie związków między zjawiskami społecznymi, gospodarczymi, demograficznymi, globalizacją a treścią regulacji w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, pogłębienie i uzupełnienie wiedzy w zakresie prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, nabycie, względnie pogłębienie, umiejętności jego stosowania w praktyce zawodowej, w tym poprzez eliminowanie zachowań sprzecznych z wymogami prawa i przewidywanie konsekwencji takich zachowań.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO W DZIAŁALNOŚCI ARCHITEKTA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są przeznaczone dla architektów prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, jak również zatrudnionych w biurach projektowych, organach administracji architektoniczno-budowlanej oraz organach nadzoru budowlanego. Adresatami studiów podyplomowych są także inni pracownicy biur projektowych, jak również pracownicy firm budowlanych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO W GOSPODARCE PRZESTRZENNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla:
  1) pracowników urzędów i jednostek administracji publicznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką gospodarki przestrzennej,
  2) przedsiębiorców i projektantów zajmującymi się planowaniem przestrzennym,
  3) absolwentów studiów na kierunkach architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna, geografia, ochrona środowiska, geodezja,
  4) osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa planowania i gospodarowania przestrzenią.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO W TURYSTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatem studiów są przede wszystkim pracownicy i kierownicy podmiotów świadczących usługi turystyczne, zatrudnionych m.in. w: biurach podróży, agencjach turystycznych, liniach lotniczych, towarzystwach ubezpieczeniowych, hotelach i innych bazach noclegowych, a także osoby poszukujące miejsca zatrudnienia w ww. podmiotach. Chęć udziału w studiach mogą wyrazić także osoby wykonujące zawód przewodnika turystycznego i pilota wycieczek czy projektanta obiektów hotelarskich. Studia te są kierowane także do pracowników administracji publicznej, realizujących zadania z zakresu turystyki i rekreacji, oraz praktyków, w tym przede wszystkim osób wykonujących zawody prawnicze.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Istotą studiów jest problematyka zasad i trybów udzielania zamówień publicznych, ale w szerokim kontekście prawnym, w tym swobody działalności gospodarczej, etyki, czytelności dokumentów występujących w procedurze zamówień w szerokim kontekście prawnym, ekonomicznym a także socjologicznym. Dokonywana w ramach studiów egzegeza przepisów ustawy poparta jest poparta praktyką przedstawioną przez pracowników podmiotów uczestniczących i kontrolujących prawidłowość procedur zamówień publicznych, czyli praktyków pracujących w podmiotach zamawiających i wykonujących zamówienia publiczne oraz sędziów sądów cywilnych i administracyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WOBEC DZIECI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są adresowane do osób zajmujących się w praktyce szeroko rozumianą przemocą wobec dzieci, w szczególności do: absolwentów wyższych studiów prawniczych, pedagogicznych, psychologicznych, resocjalizacyjnych, kryminologicznych, administracyjnych.

  Grupą docelową są również osoby pracujące w ośrodkach interwencji kryzysowej, pracownicy socjalni, pracownicy domów pomocy i ośrodków wsparcia, pedagodzy i psychologowie szkolni oraz praktykujący powszechnie, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i zespołów interdyscyplinarnych, lekarze rodzinni, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, asystenci rodziny, opiekunowie domowi, asystenci osób niepełnosprawnych, policjanci, strażnicy miejscy, wolontariusze organizacji pomocowych i pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ROLA I ZADANIA INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH W UJĘCIU PRAKTYCZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do:

  • osób zatrudnionych w organach administracji publicznej, rządowej i samorządowej, wykonujących funkcje Inspektora Danych Osobowych lub pracujących w zespole wspomagającym Inspektora Danych Osobowych;
  • osób zatrudnionych w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność, w której przetwarzanie danych osobowych osiąga skalę wymagającą powołania Inspektora Ochrony Danych;
  • osób świadczących usługi consultingowe w zakresie ochrony danych osobowych, które planują zmianę formy i zakresu usług na uwzględniającą wykonywanie funkcji Inspektora Danych Osobowych;

  absolwentów wyższych uczelni (zwłaszcza studiów podyplomowych obejmujących zagadnienia ochrony danych osobowych), którzy posiadając wiedzę i podstawowe doświadczenie w zakresie realizacji zadań Inspektora Danych Osobowych, zamierzają ubiegać się o zatrudnienie we wskazanych powyżej instytucjach i podmiotach lub podjąć własną działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem usług Inspektora Danych Osobowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TRANSFORMACJA ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNA. PRAWO ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatem studiów są przede wszystkim pracownicy i kierownicy podmiotów świadczących usługi w zakresie odnawialnych źródeł energii, zatrudnieni m.in. w: przedsiębiorstwach energetycznych oraz firmach współpracujących przy projektowaniu, finansowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu usług OZE, a także osoby poszukujące miejsca zatrudnienia w ww. podmiotach. Studia te są kierowane także do pracowników administracji publicznej wykonujących zadania m.in. z zakresu rozwoju gospodarczego, energetyki, ochrony klimatu, planowania przestrzennego, gospodarki odpadami, zamówień publicznych oraz osób wykonujących zawody prawnicze.

  Absolwent studiów podyplomowych powinien uzyskać wysoko wyspecjalizowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie transformacji energetyczno-klimatycznej oraz prawa odnawialnych źródeł energii. Powinien rozumieć i znać podstawowe instytucje prawne, a także rozpoznawać prawa i obowiązki podmiotów projektujących, finansujących, wdrażających oraz monitorujących projekty OZE, jak również kompetencje organów administracji publicznej i podmiotów publicznych w tym obszarze. Ważny aspekt tych studiów  stanowią zajęcia praktyczne w obszarze tworzenia umów z zakresu branży energetyczno-klimatycznej i projektów OZE.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z wykonywaniem zadań w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem. Atutem studiów jest połączenie zagadnień z zakresu prawa i informatyki z problematyką ekonomiczną, psychologiczną, a także z zakresu zarządzania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do: pracowników działu kadr, agencji pracy, urzędów pracy innych państwowych i samorządowych instytucji, osób związanych ze świadczeniem usług na rzecz innych podmiotów z wykorzystaniem pracowników cudzoziemców, posiadających wykształcenie wyższe, a także dla osób chcących uzupełnić swoją wiedzę z zakresu tematyki związanej z zatrudnianiem cudzoziemców i ich legalnego pobytu. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski .
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (4)

julian Ocena odpowiedz

Prawo to zdecydowanie jeden z najcięższych kierunków studiów. Ale musi taki być, skoro stanowi podstawę przyszłego ładu, porządku, szacunku dla prawa. Staram się wykorzystać czas studiów jak najlepiej, aby zapewnić sobie jak najlepszą przyszłość.

ewelina Ocena odpowiedz

Nie da się studiować Ekonomii bez wysiłku i spędzania czasu nad książkami. Ale dzięki temu przynajmniej wiem, że studiuję, czuję, że zdobywam wiedzę, którą będę starała się wykorzystać w życiu zawodowym. Uniwersytet Wrocławski daje świetne warunki do nauki i jeśli miałabym ponownie wybierać uczelnię, to znowu postawiłabym na wrocławski uniwerek.

maciek Ocena odpowiedz

Studiuję specjalność ?Bezpieczeństwo wewnętrzne? nie tylko dlatego, że interesuje mnie ta dziedzina, ale także dlatego, że rynek pracy nie zdążył jeszcze nasycić się absolwentami tej specjalności. Największe zalety tego kierunku? Ciekawe przedmioty prowadzone w interesujący sposób. No i Wrocław, zawsze chciałem tu studiować.

bon Ocena odpowiedz

Lokalizacja Wydziału na plus, wykładowcy bardzo kompetentni i pomocni, gorzej z pracą po studiach. Mimo wszystko polecam!