• BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Podyplomowe studia Bezpieczeństwa i higieny pracy skierowane są do osób zainteresowanych pracą w służbie bhp. Ich celem jest nadanie kwalifikacji w dziedzinie bhp zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r. Prowadzenie studiów podyplomowych BHP przez katedrę UNESCO UWM w Olsztynie jest zatwierdzone decyzją Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego nr DSS-2-ML-624-40A/08. Nabory na studia prowadzone są dwa razy w roku w miesiącach: lutym i wrześniu. Do czerwca 2014r. zrealizowano osiemnaście edycji studiów. Na program studiów składa się 275 godzin dydaktycznych realizowanych w ramach 18 przedmiotów. Organizacja zajęć obejmuje 16 zjazdów sobotnio – niedzielnych (średnia częstotliwość zjazdów - 2 zjazdy w miesiącu), które prowadzone są w budynkach Wydziału Nauk Społecznych, (ul. Szrajbera 11, ul. Prawocheńskiego 13, ul. Żołnierska 14) oraz Wydziału Nauk Medycznych (ul. Żołnierska 14C). Na potrzeby studiów podyplomowych zakupiony został specjalistyczny program komputerowy Vademecum BHP, wspomagający proces zarządzania bhp w przedsiębiorstwach. Cykl studiów kończy napisanie pracy końcowej i egzamin. Podyplomowe studia Bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone przez Katedrę UNESCO UWM w Olsztynie Program studiów 1. Podstawy prawne ochrony pracy - 40 godz. 2. Psychofizjologiczne problemy człowieka w środowisku pracy - 20 godz. 3. Czynniki fizyczne zagrażające człowiekowi w środowisku pracy - 10 godz. 4. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy - 10 godz. 5. Czynniki biochemiczne zagrażające człowiekowi w środowisku pracy-15 godz. 6. Awarie elektryczne - 10 godz. 7. Awarie mechaniczne - 10 godz. 8. Awarie chemiczne - 10 godz. 9. Zagrożenia pożarowe - 10 godz. 10. Środki ochrony indywidualnej - 8 godz. 11. Choroby zawodowe i pierwsza pomoc przedlekarska - 15 godz. 12. Metody pracy służb BHP - 8 godz. 13. Metodyka nauczania BHP - 20 godz. 14. Komputerowe wspomaganie zarządzaniem BHP - 30 godz. 15. Kreowanie relacji międzyludzkich w zakładzie pracy - 15 godz. 16. Ocena ryzyka zawodowego - 12 godz. 17. Dokumentacja powypadkowa - 12 godz. 18. Seminarium dyplomowe - 20 godz. RAZEM 275 godz.

  Dowiedz się więcej

 • DIAGNOSTYKA I TERAPIA PSYCHOPEDAGOGICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Oferowane przez nas studia podyplomowe nastawione są na zdobycie przez słuchaczy umiejętności praktycznych w zakresie diagnozy pedagogicznej i psychologicznej, interwencji i terapii psychopedagogicznej, interwencji kryzysowej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, korekcyjno-wyrównawczych, terapii zachowań suicydalnych, terapii uzależnień, terapii rodzin itp. 

  Dowiedz się więcej

   

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia trwają 2 semestry i mają charakter kwalifikacyjny. Uprawniają do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach specjalnych i integracyjnych. W trakcie studiów realizowanych jest 370 godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych (w tym 120 godzin praktyk), co zgodne jest z rozporządzeniem MEN o studiach podyplomowych. Kandydaci powinni być absolwentami kierunków pedagogicznych (studia licencjackie lub magisterskie) bądź mieć ukończony kurs przygotowania pedagogicznego.

  Dowiedz się więcej
   

 • EDUKACJA INKLUZYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Podyplomowe Studia Edukacji Inkluzyjnej mają na celu przygotowanie specjalistów z zakresu edukacji inkluzyjnej, tzn. edukacji dotyczącej kształcenia uczniów z różnymi typami niepełnosprawności w szkolnictwie ogólnodostępnym.Absolwent uzyska wiedzę na temat specyfiki kształcenia uczniów z niepełnosprawnością (intelektualną, słuchową, wzrokową, sprzężoną, ruchową, behawioralną, autyzmem, zaburzeniami mowy, zachowania i schorzeniami somatycznymi) w systemie szkolnictwa powszechnego/ogólnodostępnego, w umiejętności pracy z takimi uczniami poprzez metodyki szczegółowe skorelowane z konkretnym typem niepełnosprawności. Także wiedza psychologiczna oraz wiedza na temat rozwiązań prawnych adresowanych do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, organizacji systemu wsparcia społecznego w korelacie historycznym i aktualnym. Absolwenci studiów będą mogli pracować z uczniami niepełnosprawnymi edukującymi się w szkolnictwie ogólnodostępnym, jako nauczyciele wspomagający. Studia trwają 3 semestry i obejmują łacznie 360 godzin zajęć dydaktycznych. Ponadto słuchacze zobowiązani są do odbycia praktyki ciągłej w wymiarze 120 godzin.

  Dowiedz się więcej

 • ETYKA I KULTURA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Oferta skierowana jest do nauczycieli różnych specjalności z wyższym wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym, wszystkich szczebli nauczania. Mają one na celu uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji do prowadzenia zajęć z etyki. Jednocześnie mają być odpowiedzią na współczesne potrzeby wynikające z życia w społeczeństwie obywatelskim, takie jak: wartości i ideały polityczne, tolerancja polityczna, uczestnictwo polityczne i obywatelskie, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje i mediacja.

  Dowiedz się więcej

 • KSZTAŁCENIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia kierowane są do absolwentów nienauczycielskich kierunków studiów (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) chcących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela. Program Studiów został opracowany, m.in. w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 1991 roku O systemie oświaty, Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, Ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku  Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Dowiedz się więcej

   

 • PEDAGOG SPECJALNY W EDUKACJI INTEGRACYJNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe odpowiadają kwalifikacjom zamieszczonym w Module V Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012r.  w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U.Nr 164, poz.1365, z póź.zm). Cel studiów: przygotowanie specjalistów z zakresu kształcenia uczniów z różnymi typami niepełnosprawności (np. intelektualnej, słuchowej, wzrokowej, ruchowej, autyzmem czy choromami przewlekłymi.

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktyczne niezbędne w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki opiekuńczej, metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej i pracy z rodzina, profilaktyki, gerontologii, zagadnień prawnych i organizacyjnych w zakresie opieki i wychowania, pracy z grupą, zagadnienia z zakresu metodyki pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dziećmi, podstawy psychologii rozwojowej, praktyki opiekuńczej.

  Dowiedz się więcej

 • SOCJOTERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia trwają 2 semestry i mają charakter kwalifikacyjny. Absolwent studiów podyplomowych Socjoterapii UWM w Olsztynie uzyskuje kwalifikacje socjoterapety - zawód socjoterapeuty. W trakcie studiów realizowanych jest 360 godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych (w tym 180 godzin warsztatów i 45 godzin treningu interpersonalnego oraz 50 godzin praktyk). Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń zachowania, posługiwania się wieloma technikami z zakresu terapii behawioralnej, poznawczej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach; zdobycie i udoskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych, prowadzenia grup socjoterapeutycznych, doskonalenie własnego stylu pomagania dzieciom, młodzieży i dorosłym. Studia nastawione są przede wszystkim na zdobycie umiejętności praktycznych – zgodnie z wymogami współczesnego europejskiego rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

 • SURDOLOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Podyplomowe Studia Surdologopedii mają na celu przygotowanie specjalistów z zakresu surdologopedii, czyli obszaru logopedii zajmującego się (re)habilitacją oraz rozwojem mowy osób z uszkodzonym słuchem- szczególnie dzieci i młodzieży. Absolwent studiów zostanie wyposażony w gruntowną wiedzę na temat możliwości wspomagania rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem (ze szczególnym uwzględnieniem zadań terapii logopedycznej- surdologopedycznej),w umiejętności diagnozowania potrzeb rozwojowych (przede wszystkim potrzeb komunikacyjnych osoby niepełnosprawnej słuchowo), w praktyczne umiejętności realizacji terapii surdologopedycznej ukierunkowanej na zróżnicowane grupy osób z niepełnosprawnością słuchową (zależnie od stopnia uszkodzenia słuchu,wieku, uzyskanego poziomu funkcjonowania, indywidualnych potrzeb i możliwości oraz sytuacji społecznej i środowiskowej).

  Dowiedz się więcej


   

 • TRENER WARSZTATU UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Kierujemy się zasadą, że skuteczna edukacja polega na doświadczaniu nauki Cele studiów: Celem studiów jest przygotowanie do pracy z grupą poprzez rozwijanie umiejętności psychospołecznych w zakresie samodzielnego planowania i prowadzenia szkoleń i warsztatów tematycznych metodami aktywizującymi oraz wyposażenie uczestniczek/ów w praktyczne umiejętności z zakresu konstruktywnej komunikacji i kontaktu interpersonalnego.

  Studia wyróżnia:

  • Możliwość udziału w 50-godzinnym treningu interpersonalnym
  • Edukacja w 16 osobowej grupie • Kadra prowadząca zajęcia - rekomendowane trenerki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, praktycy w zakresie coachingu, terapii, szkoleń biznesowych.
  • Praktyczny wymiar studiów – 200 godzin warsztatów/50 treningu interpersonalnego/40 ćwiczeń/10 wykładów.
   

 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I EDUKACJA EUROPEJSKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przeznaczone są dla nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym, pragnącym zdobyć kwalifikacje do nauczania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Studia kształcą nauczycieli, pracowników organizacji pozarządowych, menadżerów, liderów struktur lokalnych. Program zawiera wiedzę o polityce i stosunkach międzynarodowych oraz kulturowych współczesnego świata. Studia dają podstawowe informacje na temat procesu integracji europejskiej i założeń prawa wspólnotowego.

  Dowiedz się więcej

 • ZINTEGROWANA WCZESNA EDUKACJA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Podyplomowe Studia Zintegrowanej Wczesnej Edukacji przeznaczone są dla osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie, pragnących zdobyć uprawnienia do pracy w przedszkolu oraz klasach I-III szkoły podstawowej. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i bezpośrednio odnosi się do wymagań ostatniej reformy programowej. W ramach studiów słuchacze zdobywają rzetelną i aktualną wiedzę na temat edukacji małego dziecka oraz nabywają kompetencje do prowadzenia efektywnych działań pedagogicznych w zakresie rozpoznawania dziecięcego potencjału oraz sposobów jego wspierania i rozwijania. Plan studiów przewiduje dużą liczbę zajęć o charakterze warsztatowym, stwarzających okazję do zdobywania doświadczeń w podejmowaniu różnego typu działań edukacyjnych z małym dzieckiem. Studia umożliwiają nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu pedagogiki, rozwinięcie refleksyjnego spojrzenia na rolę zawodową nauczyciela i pogłębienie rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w przedszkolach, punktach i zespołach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i w klasach I-III w systemie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

filip Ocena

w liceum długo zastanawiałem się nad studiami, wiedziałem tylko, że chcę mieć mało wspólnego z matematyką dlatego szukałem czegoś w obrębie studiów humanistycznych. Ostatecznie zdecydowałem się na politologię. Studia są bardzo ciekawe, w przyszłości mam zamiar pracować w mediach lub pr.