Studium Doktoranckie na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu zostało powołane w październiku 1988 roku. Pierwszą rekrutację przeprowadzono w czerwcu 1989 roku.
Wielu absolwentów z tego rocznika podjęło już obowiązki promotora wobec własnych wychowanków: prof. Ewa Skwara, prof. Bogumiła Kaniewska, prof. Izolda Kiec, prof. Agata Stankowska.

Pierwszym kierownikiem Studium Doktoranckiego był prof. Edward Balcerzan, następnie prof. Zofia Trojanowiczowa oraz prof. Anna Legeżyńska. Od października 2012 roku funkcję Kierownika Studium Doktoranckiego pełni prof. Elżbieta Nowicka.

1. Studia doktoranckie na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej są prowadzone
w dziedzinie nauk humanistycznych w następujących dyscyplinach:
a. literaturoznawstwo,
b. językoznawstwo,
c. nauki o sztuce.
2. W rekrutacji na studia doktoranckie preferowany jest tytuł zawodowy magistra (lub równorzędny) w zakresie nauk humanistycznych.
3. Studia doktoranckie są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia niestacjonarne są odpłatne. Wysokość opłaty określają odrębne przepisy.
4. Do wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie, poza dokumentami wymienionymi w §7 Uchwały nr 45/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z 24 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2017/2018, należy dołączyć:
a. egzemplarz pracy magisterskiej lub poświadczenie pozyskania Diamentowego Grantu,
b. informację o znajomości języków obcych,
c. opis zainteresowań badawczych kandydata, propozycję osoby opiekuna naukowego oraz krótki zarys (maks. 2 strony maszynopisu) projektu badawczego,
d. wykaz osiągnięć naukowych: osobno wykaz publikacji oraz wykaz wystąpień z referatem na konferencjach naukowych, a także informacja o pracy w kołach naukowych, odbytych stażach krajowych i zagranicznych, zdobytych nagrodach i wyróżnieniach,
e. teksty wygłoszonych referatów konferencyjnych, także nieopublikowanych oraz teksty publikacji,
f. udokumentowaną informację świadczącą o ponadprzeciętnym przygotowaniu kandydata do studiów doktoranckich, w szczególności o studiach realizowanych w trybie indywidualnym, ukończeniu drugiego kierunku studiów, ukończonych kursach.

Kandydaci na studia doktoranckie stacjonarne proszeni są o składanie dokumentów w białych teczkach zapinanych na gumkę lub zawiązywanych tasiemką. Załączniki powinny być opisane w lewym górnym rogu i ponumerowane zgodnie z pozycją na wykazie osiągnięć naukowych. Zarys projektu badawczego (z nazwiskiem kandydata na studia i proponowanym tematem rozprawy doktorskiej) należy złożyć w 12-stu egzemplarzach (zszytych zszywaczem).

5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się biorąc pod uwagę następujące kryteria (od 12 do 35 pkt):
• oryginalność tematu na tle stanu badań (od 2 do 6 pkt: nikła/znaczna/wybitna)
• zakres materiałowy (od 1 do 2 pkt: nieadekwatny/adekwatny)
• hipotezy badawcze (od 3 do 9 pkt: stopień konkretyzacji i oryginalności)
• znajomość stanu badań (od 2 do 6 pkt: niewystarczająca/wystarczająca)
• świadomość metodologiczna (od 3 do 9 pkt: nikła/średnia/bardzo dobra)
• umiejętność zreferowania projektu - kultura języka, retoryka wywodu (od 1 do 3 pkt:  nikła/średnia/bardzo dobra)
a także:
• dyplom magisterski lub tytuł zawodowy licencjata (Diamentowy Grant) – ukończenie studiów z określonym wynikiem (od 3 do 5 pkt),
• konkurs osiągnięć naukowych, w tym publikacje, praca w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, staże krajowe i zagraniczne, nagrody i wyróżnienia (od 0 do 5 pkt),
6. Każdy kandydat może uzyskać od 15 do 45 punktów.
7. Rekrutacja na niestacjonarne studia doktoranckie jest dokonywana w oparciu o te same zasady.

 

Więcej informacji: https://wfpik.amu.edu.pl/dla-doktoranta/dla-doktoranta/rekrutacja

Studium Doktoranckie na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu zostało powołane w październiku 1988 roku. Pierwszą rekrutację przeprowadzono w czerwcu 1989 roku.
Wielu absolwentów z tego rocznika podjęło już obowiązki promotora wobec własnych wychowanków: prof. Ewa Skwara, prof. Bogumiła Kaniewska, prof. Izolda Kiec, prof. Agata Stankowska.

Pierwszym kierownikiem Studium Doktoranckiego był prof. Edward Balcerzan, następnie prof. Zofia Trojanowiczowa oraz prof. Anna Legeżyńska. Od października 2012 roku funkcję Kierownika Studium Doktoranckiego pełni prof. Elżbieta Nowicka.

 

1. Studia doktoranckie na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej są prowadzone
w dziedzinie nauk humanistycznych w następujących dyscyplinach:
a. literaturoznawstwo,
b. językoznawstwo,
c. nauki o sztuce.
2. W rekrutacji na studia doktoranckie preferowany jest tytuł zawodowy magistra (lub równorzędny) w zakresie nauk humanistycznych.
3. Studia doktoranckie są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia niestacjonarne są odpłatne. Wysokość opłaty określają odrębne przepisy.
4. Do wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie, poza dokumentami wymienionymi w §7 Uchwały nr 45/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z 24 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2017/2018, należy dołączyć:
a. egzemplarz pracy magisterskiej lub poświadczenie pozyskania Diamentowego Grantu,
b. informację o znajomości języków obcych,
c. opis zainteresowań badawczych kandydata, propozycję osoby opiekuna naukowego oraz krótki zarys (maks. 2 strony maszynopisu) projektu badawczego,
d. wykaz osiągnięć naukowych: osobno wykaz publikacji oraz wykaz wystąpień z referatem na konferencjach naukowych, a także informacja o pracy w kołach naukowych, odbytych stażach krajowych i zagranicznych, zdobytych nagrodach i wyróżnieniach,
e. teksty wygłoszonych referatów konferencyjnych, także nieopublikowanych oraz teksty publikacji,
f. udokumentowaną informację świadczącą o ponadprzeciętnym przygotowaniu kandydata do studiów doktoranckich, w szczególności o studiach realizowanych w trybie indywidualnym, ukończeniu drugiego kierunku studiów, ukończonych kursach.

Kandydaci na studia doktoranckie stacjonarne proszeni są o składanie dokumentów w białych teczkach zapinanych na gumkę lub zawiązywanych tasiemką. Załączniki powinny być opisane w lewym górnym rogu i ponumerowane zgodnie z pozycją na wykazie osiągnięć naukowych. Zarys projektu badawczego (z nazwiskiem kandydata na studia i proponowanym tematem rozprawy doktorskiej) należy złożyć w 12-stu egzemplarzach (zszytych zszywaczem).

5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się biorąc pod uwagę następujące kryteria (od 12 do 35 pkt):
• oryginalność tematu na tle stanu badań (od 2 do 6 pkt: nikła/znaczna/wybitna)
• zakres materiałowy (od 1 do 2 pkt: nieadekwatny/adekwatny)
• hipotezy badawcze (od 3 do 9 pkt: stopień konkretyzacji i oryginalności)
• znajomość stanu badań (od 2 do 6 pkt: niewystarczająca/wystarczająca)
• świadomość metodologiczna (od 3 do 9 pkt: nikła/średnia/bardzo dobra)
• umiejętność zreferowania projektu - kultura języka, retoryka wywodu (od 1 do 3 pkt:  nikła/średnia/bardzo dobra)
a także:
• dyplom magisterski lub tytuł zawodowy licencjata (Diamentowy Grant) – ukończenie studiów z określonym wynikiem (od 3 do 5 pkt),
• konkurs osiągnięć naukowych, w tym publikacje, praca w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, staże krajowe i zagraniczne, nagrody i wyróżnienia (od 0 do 5 pkt),
6. Każdy kandydat może uzyskać od 15 do 45 punktów.
7. Rekrutacja na niestacjonarne studia doktoranckie jest dokonywana w oparciu o te same zasady.

 

Więcej informacji: https://wfpik.amu.edu.pl/dla-doktoranta/dla-doktoranta/rekrutacja

 

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opinie (4)

Majka6 Ocena odpowiedz

Polecam slawistykę nastawioną na Bałkany. Ciekawa przygoda, przyjazna atmosfera w Instytucie.

Kinga Ocena odpowiedz

Wiele ciekawych zajęć rozwijających moje zainteresowania

Kamil Ocena odpowiedz

Bardzo przyjazny Wydział

Bor Ocena odpowiedz

Polecam wydział i kierunki studiów. Ukończyłem dawno,ale dziś ewoluuje. Siostra studiuje. Warto!