• ARCHEOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Archeologia
  Studia z zakresu archeologii mieszczą się w obszarze nauk humanistycznych, ze względu na sposób uprawiania archeologii, na przedmiot badao i metody badao, podejmowane w przekazywaniu wiedzy na btemat pradziejów i wczesnych dziejów społeczeństw z obszaru Europy, zwłaszcza Europy Środkowej, jak i z terenów kultur pozaeuropejskich. W Europie kontynentalnej archeologia mieści się w grupie nauk historycznych, natomiast odmiennie sytuuje się w tradycji anglosaskiej, gdzie znajduje się w ramach antropologii kulturowej lub społecznej. Archeologia prahistoryczna definiowana jest najogólniej jako dyscyplina zajmująca się dziejami kultury ludzkiej i procesami społecznymi w czasach przedpiśmiennych, natomiast archeologia średniowieczna i nowożytna oraz orientalna i klasyczna, dotyczy czasów, w których posługiwano się pismem. Przedmiotem jej zainteresowao są w szczególności działania ludzi i efekty tych działań, w związku z tym rozważa takie zagadnienia jak strategie gospodarcze i ich usytuowanie ekologiczne, organizację społeczeostwa, symboliczne aspekty życia („sztuka”, „religia”), etc. Archeologia daje w rezultacie obraz poszczególnych zjawisk i procesów społecznych w konkretnym czasie i przestrzeni w przeszłości (w pradziejach, starożytności, średniowieczu i nowożytności). Umiejscowienie archeologii w obszarze nauk humanistycznych wynika zasadniczo z faktu, że dyskusja nad kwestiami poznawczymi w humanistyce doprowadziła do pojawienia się w archeologii refleksji nad sposobami uprawiania archeologii i dociekao nad przeszłością. Spowodowało to powstanie różnorodnych i odmiennych konceptualizacji przeszłej rzeczywistości. Przyczyniły się do tego m.in. studia z pogranicza bhistorii, geografii, antropologii, filozofii. Miały one wpływ nie tylko na teorię archeologii, ale na jej metody badawcze, w tym metody z zakresu źródłoznawstwa oraz na praktykę. Archeologia jest dziś dziedziną interdyscyplinarną. Buduje programy badawcze na styku nauk historycznych, społecznych i przyrodniczych. Archeologia należy w ostatnim czasie do dynamicznie rozwijających się nauk, dlatego program studiów uwzględnia tą dynamikę i pewien zakres interdyscyplinarności archeologii. Profil ogólnoakademicki archeologii przejawia się w kilku aspektach. Pierwszy dotyczy szerszej oferty zajęd skoncentrowanych na problemach źródłoznawczych. Drugi obejmuje podstawy teoretyczne archeologii na tle rozwoju humanistyki. Obydwa znajdują zastosowanie w trzecim aspekcie, jakim jest praktyka. Archeologia oferuje w ramach programu studiów I stopnia zajęcia z zakresu archeologii pradziejowej i średniowiecznej oraz archeologii orientalnej i antycznej (dwie specjalizacje).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Archeologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Archeologia jest wynik rankingu ocen z I stopnia studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • ETNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Etnologia
  Etnologia jako nauka o człowieku i jego kulturze sytuuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. Kultura jest w etnologii rozumiana wieloaspektowo jako sposób życia, droga ekspresji twórczej i odtwarzania społecznego, ujmowana jest w perspektywie porównawczej, holistycznej i przy wykorzystaniu jakościowych metod badawczych. Ze względu na swoją specyfikę, tj. szerokie ujęcie człowieka i jego kultury niektóre przedmioty nauczane w ramach etnologii mogą realizować także wybrane efekty kształcenia z obszaru nauk społecznych. Studia drugiego stopnia na kierunku etnologia dostarczają zaawansowanej wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych, kierunkowych oraz specjalistycznych objętych programem studiów. Absolwent tych studiów nabywa wysokich kompetencji w zakresie nauk humanistycznych i pokrewnych, dysponuje pogłębioną znajomością etnologii, w tym dobrą orientacją na temat teorii kultury, głównych nurtów antropologicznej analizy oraz antropologicznych interpretacji współczesnych procesów i form społeczno-kulturowej rzeczywistości. Studia drugiego stopnia z zakresu etnologii przygotowują do pracy zawodowej w instytucjach kulturalnych i oświatowych, muzealnych, turystycznych, informacyjnych (media) oraz wszędzie tam, gdzie prowadzone są badania opinii społecznej (reklama, marketing, public relations). Absolwenci przygotowani są do pracy w tych instytucjach i urzędach, gdzie niezbędne jest łączenie umiejętności kontaktu z ludźmi z kompetencjami specjalisty do spraw społecznych i kulturowych (administracja, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, agendy pomocowe itp.) oraz tam, gdzie wykorzystana być może analityczna umiejętność interpretowania zjawisk społeczno-kulturowych w formie antropologicznych ekspertyz. Wyróżniający się absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy badawczej w instytucjach naukowych i/lub kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Etnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Etnologia jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • HISTORIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Historia
  Zasadniczym celem kształcenia na studiach historycznych jest przygotowanie absolwenta do podejmowania różnych zawodów i ról społecznych wymagających ogólnych kwalifikacji i umiejętności dynamicznego dostosowywania się do zadań zawodowych. Program studiów jest tak opracowany, aby studiowanie historii wykraczało poza przyswajanie wiadomości o dziejach społeczeństwa i obejmuje w równiej mierze zagadnienia wyjaśniające. Studia historyczne w swym założeniu mają u absolwenta wyrobić krytyczny stosunek do literatury naukowej, do poznawanych faktów oraz wyzwolić umiejętność poprawnego rozumienia i odtwarzania dziejów m.in. poprzez opanowanie warsztatu pracy historyka. Dzięki studiom historycznym studenci wyrabiają u siebie określone umiejętności, np.: wyszukiwania informacji, panowania nad dużą ilością danych, samodzielności pracy, pisania, dyscypliny, krytycyzmu czy też wrażliwości na odmienności kulturowe. Studia historyczne wdrażają studenta do samodzielnego przygotowywania prac naukowych. Program studiów kształtowany wielowariantowo, dostosowany jest do standardów europejskich i umożliwia studiowanie przedmiotów, które szczególnie interesują. Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne oraz wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • HISTORIA SZTUKI Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Historia sztuki
  Celem studiów licencjackich na kierunku historia sztuki jest zdobycie przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu historii sztuki europejskiej i polskiej, od starożytności po współczesność oraz znajomość charakterystycznej nomenklatury oraz podstaw metodologii historii sztuki. Absolwent zna miejsce historii sztuki wśród nauk humanistycznych oraz rozumie wzajemne oddziaływanie filozofii, literatury, historii na sztuki plastyczne. Absolwent studiów pierwszego stopnia z historii sztuki jest przygotowany do pomocniczych prac z zakresu dokumentacji dzieł sztuki, w tym do inwentaryzacji, do przygotowania wystaw, upowszechniania wiedzy o sztuce (np. lekcje muzealne) oraz obrotu dziełami sztuki. Wyznaczone cele znajdują odbicie w treściach kształcenia i całkowicie odpowiadają założonym efektom kształcenia i kwalifikacji.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia sztuki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty wybrane przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia sztuki jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej motywacji kandydata oraz jego wiedzy z zakresu humanistyki, za którą można uzyskać 20 punktów.

   

  Dowiedz się więcej

 • HUMANISTYKA W SZKOLE - POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Humanistyka w szkole
  Jeśli chcesz podjąć trzyletnie studia o profilu praktycznym i zdobyć zawód nauczyciela języka polskiego i historii a jednocześnie mieć możliwość kontynuowania studiów na studiach magisterskich to HUMANISTYKA W SZKOLE Ci to zapewni. Absolwent uzyskuje uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów: języka polskiego, historii i społeczeństwa w szkole podstawowej. Absolwent studiów licencjackich humanistykaw szkole może podjąć studia magisterskie między innymi na filologii polskiej, historii, filologiczn-historycznych studiach europejskich.Studia oferują trzy rodzaje praktyk: praktykę pedagogiczną, przedmiotowe praktyki polonistyczne i historyczne.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Humanistyka w szkole brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny 
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   

 • MUZYKOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Muzykologia
  Absolwent dziennych studiów I stopnia na kierunku Muzykologia UAM posiada umiejętności i wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych oraz innych objętych programem studiów. Licencjackie studia muzykologiczne umożliwiają nabycie wiedzy z historii i teorii muzyki w kontekście ogólnych zjawisk kultury oraz kształcą umiejętności analizy dzieł muzycznych różnych epok. Ponadto absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności dotyczące podstawowych zagadnienia współczesnej krytyki muzycznej zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym lub - alternatywnie - wiedzę i umiejętności dotyczące różnych rodzajów źródeł wykorzystywanych w muzykologii, różnych postaci źródeł zawierających notację muzyczną, metod stosowanych w badaniach źródłoznawczych, sposobu funkcjonowania bibliotek i archiwów posiadających źródła muzyczne. Abolwent winien znać przynajmniej jeden język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się fachową terminologią muzyczną w języku obcym. Absolwent studiów muzykologicznych I stopnia na UAM jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem kultury muzycznej oraz organizacją życia muzycznego, a także nabywa kompetencji w zakresie edytorstwa muzycznego, pracy źródłoznawczej lub szeroko pojętej krytyki muzycznej. Zakres wiedzy akademickiej na licencjackich studiach muzykologicznych umożliwia podjęcie magisterskich studiów muzykologicznych oraz studiów magisterskich na innych wydziałach UAM i na innych uczelniach. Absolwent trzyletnich studiów zawodowych otrzymuje tytuł licencjata muzykologii.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Muzykologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, historia, historia muzyki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Muzykologia jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia/studiów wyższych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • WSCHODOZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Wschodoznawstwo
  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Wschodoznawstwo ma być specjalistą przygotowanym do pracy w charakterze analityka i specjalisty (1) w administracji krajowej i samorządowej, (2) w instytucjach międzynarodowych, (3) w przedsiębiorstwach polskich kontaktujących się z rynkami wschodnimi lub działającymi na tych rynkach oraz (4) w organizacjach pozarządowych. Aby to uzyskać, winien dysponować znajomością języka rosyjskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, a ponadto powinien nabyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych i politycznych, prawa, ekonomii i nauk o kulturze, ukierunkowaną na obszary i społeczeństwa Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii, jak również umiejętności umożliwiające mu rozpoznawanie i analizowanie problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych na tym obszarze. Zdobyta wiedza i umiejętności, wzbogacone o praktykę w przedsiębiorstwach i instytucjach prowadzących działalność na Wschodzie oraz w polskich placówkach dyplomatycznych, pozwoli absolwentowi na łatwe przystosowanie się do wymogów pracodawcy. Absolwent powinnien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wschodoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język rosyjski lub inny obcy język nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, geografia, historia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wschodoznawstwo jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia/studiów wyższych.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

marcin poznań Ocena

świetni ludzie, miła atmosfera, panie z dziekanatu pomocne. Jestem na drugim stopniu historii i polecam wszystkim!