ul. Grota Roweckiego 5,

41-200 Sosnowiec

tel. 32 269 18 59

http://www.fil.us.edu.pl/

ul. Grota Roweckiego 5,

41-200 Sosnowiec

tel. 32 269 18 59

http://www.fil.us.edu.pl/

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Sosnowiec - kierunek Filologia angielska
  Podstawę programu nauczania na kierunku filologia angielska stanowią gramatyka, językoznawstwo, język mówiony i pisany oraz rozumienie tekstu anglojęzycznego. Każda z oferowanych specjalności przewiduje jednak inne przedmioty kierunkowe. Specjalności nauczycielskie przygotowują studenta do zawodu nauczyciela, więc obejmują metodykę nauczania języka obcego, pedagogikę, psychologię oraz emisję głosu. Przyszli tłumacze opanowują drugi wybrany język (niemiecki, arabski, chiński, japoński, hiszpański lub języki Indii) a także poznają techniki przekładu ustnego i pisemnego oraz przekładu w środowisku internetowym. Specjalności kultura i literatura angielskiego obszaru językowego oraz kultura-media-translacja obejmują zajęcia z literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, przekładu tekstów użytkowych i literackich oraz komunikacji językowej. Specjalność projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE) zawiera komponent humanistyczny (obejmujący np. wiedzę z teorii narracji oraz historii sztuki) oraz komponent kompetencji twórczych i technicznych (rysunek, tworzenie fabuły i „świata” gry, projektowanie poziomów gry, współpraca w grupie twórczej). Specjalność amerykanistyka dla stosunków międzykulturowych i dyplomacji oferuje zajęcia poświęcone współczesnej historii, kulturze i polityce Kanady i Stanów Zjednoczonych oraz dyplomacji. Natomiast dla osób chcących szkolić język angielski biznesowy przygotowana zastała specjalność z intensywną nauką języka ukierunkowana na sferę biznesu: leksykę oraz gramatykę praktyczną, korespondencję handlową i służbową, bieżącą problematykę ekonomiczno-społeczno-polityczną oraz tłumaczenia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski 

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia angielska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Sosnowiec - kierunek Filologia germańska
  Specjalność język niemiecki od podstaw skierowana jest do absolwentów liceum ogólnokształcących oraz zawodowych. Nowa specjalność przygotowuje studentów do posługiwania się językiem niemieckim (na poziomie B2), pracy w instytucjach kulturalno-oświatowych i centrach biznesowych, a także do obsługi niemieckojęzycznych klientów w przedsiębiorstwach wykorzy stujących strategie outsourcingowe. Program studiów zakłada zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, dydaktyki języka oraz poszerzenie wiedzy z zakresu kultury języka polskiego, filozofii/socjologii. Program tej specjalności przewiduje pozyskanie umiejętności w zakresie pracy z tekstem prasowym i korespondencji handlowej. Zajęcia praktyczne pozwolą studentowi na opanowanie wiedzy z zakresu języka niemieckiego w biznesie, stosunków polsko-niemieckich, standardów kulturowych w krajach niemieckiego obszaru językowego. Podczas zajęć praktycznych student nabywa umiejętność w zakresie teorii i praktyki translacji. Ponad to program studiów obejmuje zajęcia z zakresu literatury i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego, będące uzupełnieniem wiedzy ogólnoakademickiej studenta.
  Specjalność język szwedzki skierowana jest do absolwentów liceum ogólnokształcących oraz zawodowych. Nowa specjalność przygotowuje studentów do pracy w instytucjach kulturalno-oświatowych i centrach biznesowych oraz do obsługi szwedzkich klientów w przedsiębiorstwach wykorzystujących strategie outsourcingowe. Absolwent kierunku filologia germańska specjalność język szwedzki posiądzie umiejętności w zakresie znajomości języka i kultury szwedzkiej na poziomie pozwalającym mu na swobodne posługiwanie się językiem w miejscu pracy, nawiązywanie kontaktów międzynarodowych w tym języku i komunikowanie się w biznesie.
  Specjalność nauczycielska z językiem szwedzkim, której program studiów zakłada bardzo dobre opanowanie języka niemieckiego, zdobycie gruntownej wiedzy o języku niemieckim, osiągnięcie pogłębionej znajomości kultury, realiów życia i literatury krajów niemieckiego obszaru językowego. Podczas zajęć z metodyki nauczania języka niemieckiego studenci przygotowują się do prowadzenia zajęć na potrzeby nauczania wczesnoszkolnego i szkoły podstawowej. W trakcie studiów studenci poznają drugi język–szwedzki, poszerzają swoje wiadomości z zakresu wiedzy o Szwecji, literaturze i kulturze tego kraju skandynawskiego. Przygotowują się do nauczania języka szwedzkiego na poziomie podstawowym;
  Specjalność kultura i literatura niemieckiego obszaru językowego, której program studiów zakłada bardzo dobre opanowanie języka niemieckiego i pozyskanie gruntownej wiedzy z zakresu literatury, historii, kultury i realiów życia krajów niemieckiego obszaru językowego. Student poznaje teorie kultury, funkcjonowanie mediów w krajach niemieckojęzycznych oraz wyrabia umiejętność oceny zjawisk kulturowych, przygotowując się do pracy w instytucjach kultury i mediach. Program studiów obejmuje także zajęcia z literatury i kultury niemieckiej na Śląsku. Skierowany jest ponadto na przygotowanie absolwentów do pracy w charakterze tłumacza języka niemieckiego;
  Specjalność tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych to specjalność zakładająca pozyskanie bardzo dobrej i wybitnej znajomości języka niemieckiego, gruntowne poznanie odmian niemieckiego języka specjalistycznego, w szczególności języka prawniczego i ekonomicznego. Podczas zajęć praktycznych student przygotowuje się do wykonywania tłumaczeń dokumentów i różnych odmian tłumaczenia ustnego. Poznaje dogłębnie terminologię językoznawczą, teorię i praktykę przekładu, kulturowe uwarunkowania językowe, etykietę pracy tłumacza oraz elementy mikroekonomii i prawodawstwa niemieckiego/polskiego.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia germańska jest konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Sosnowiec - kierunek Filologia słowiańska
  Filologia słowiańska to studia dwujęzyczne. Podstawą procesu kształcenia jest nauka jednego lub (w zależności od wybranej ścieżki) dwóch języków słowiańskich, do wyboru:
  • język bułgarski
  • język chorwacki
  • język czeski
  • język macedoński
  • język serbski
  • język słowacki
  • język słoweński
  Tylko śląska slawistyka ma w ofercie aż siedmiu języków słowiańskich. Ponadto jesteśmy jedyną slawistyką, która umożliwia połączenie nauki jednego z języków południowo- lub zachodniosłowiańskich z językiem niesłowiańskim jako drugim językiem kierunkowym. W roku akademickim 2016/2017 jako drugi język kierunkowy, oprócz języków słowiańskich, proponujemy język angielski, niemiecki lub nowogrecki. Na studiach II stopnia oferujemy możliwość kontynuowania nauki języków słowiańskich dla kandydatów posiadających tytuł zawodowy licencjata filologii słowiańskiej lub rozpoczęcia nauki od podstaw dla kandydatów z dowolnym dyplomem studiów licencjackich. Dla przyszłych tłumaczy proponujemy specjalność–przekład w komunikacji międzykulturowej. Śląska slawistyka ma największe spośród slawistyk, bo 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu studiów przekładoznawczych. Ponadto zatrudnia czynnych zawodowo tłumaczy przysięgłych. Osoby zainteresowane tradycyjną filologią mogą wybrać specjalność ogólnofilologiczną. Specjalność komunikacja międzykulturowa Słowian południowych i zachodnich jest odpowiedzią na popularność, jaką cieszą się zorientowane kulturowo studia slawistyczne.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia słowiańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Nowożytny język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia słowiańska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych. 

   

  Dowiedz się więcej

   

 • ENGLISH STUDIES - AMERICAN AND CANADIAN STUDIES FOR INTERCULTURAL COMMUNICATIONS AND DIPLOMACY Stopień: II REKRUTACJA

  Celem tej specjalności jest kształcenie wszechstronnie przygotowanych do pracy zawodowej amerykanistów, których kompetencje zawodowe łączyć będą biegłą praktyczną znajomość języka angielskiego z teoretyczną wiedzą na temat procesów dyplomatycznych i prawa międzynarodowego, relacji międzynarodowych i międzykulturowych, a także umiejętnościami praktycznymi z zakresu dyplomacji i komunikacji międzykulturowej. Absolwenci przygotowani będą do pracy w jednostkach administracji publicznej i dyplomatycznej średniego szczebla, w jednostkach samorządu terytorialnego, w firmach prowadzących działalność międzynarodową i w innych organizacjach, instytucjach i firmach na stanowiskach wymagających biegłej znajomości języków obcych oraz umiejętności dyplomatycznych.

  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku English studies - American and canadian studies for intercultural communications and diplomacy jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Filologia romańska przeznaczony jest dla osób wiążących swoją pracę zawodową z praktycznym wykorzystaniem języków obcych w sferze biznesu, administracji, kultury czy turystyki. Studia na specjalnościach język francuski, język włoski, język hiszpański oraz języki stosowane: język francuski i język angielski lub język włoski i język angielski, każda z nich z programem tłumaczeniowym, rozwijają językowe i ogólnohumanistyczne zainteresowania studentów, pozwalając im jednocześnie nabyć konkretne, praktyczne umiejętności zawodowe. Oprócz przedmiotów z zakresu praktycznej nauki języka, program kształcenia dopełniają przedmioty językoznawcze, literaturoznawcze, realioznawcze oraz przekładoznawcze.  Dzięki tak dobranemu programowi studenci zyskują szansę nabycia biegłej znajomości proponowanego języka w różnych typach dyskursu oraz umiejętność posługiwania się w praktyce najważniejszymi technikami przekładu i nowymi technologiami w pracy nad tekstem pisanym i mówionym

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia romańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia klasyczna jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ROSYJSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  W specjalności języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim na kierunku filologia szczególny nacisk położony jest na przedmioty rozwijające kompetencje translatorskie, dotyczące zarówno tłumaczenia polsko-rosyjskiego, jak i polsko-angielskiego, m.in. lingwistyczne podstawy przekładu, tłumaczenie audiowizualne, tłumaczenie specjalistyczne, tłumaczenie pisemne, tłumaczenie konsekutywne i symultaniczne.

  Realizacja pozostałych przedmiotów ma na celu poszerzenie wiedzy lingwistycznej i kulturowej oraz doskonalenie kompetencji translatorskich, warunkujących adekwatny przekład.

  Perspektywy zawodowe:

   Absolwenta języków stosowanych cechuje doskonała znajomość języka rosyjskiego i dobra angielskiego w mowie i w piśmie, bardzo dobra orientacja w literaturze i kulturze rosyjskiej oraz angielskiego obszaru językowego, gruntowna wiedza językoznawcza, znajomość różnych technik przekładu pisemnego i ustnego.

  Wszechstronna wiedza zdobyta przez absolwenta może być wykorzy­sta­na:

  • w biurach tłumaczeń;
  • w turystyce (instytucje i organizacje turystyczne, biura podróży itp.);
  • w firmach polskich współpracujących z partnerem rosyjskim lub angielskim;
  • w przedstawicielstwach rosyjskich / angielskich firm i instytucji;
  • w wydawnictwach;
  • w mediach elektronicznych i tradycyjnych;
  • w placówkach oświatowych po uzyskaniu odpowiednich uprawnień pedagogicznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia klasyczna jest złożenie wymaganych dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)