• BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia Warszawa - kierunek bezpieczeństwo narodowe

  Bezpieczeństwo Narodowe to kierunek będący odpowiedzią na złożoność sytuacji politycznej we współczesnym świecie. To odpowiedź na zapotrzebowanie na wiedzę i praktyczne przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

  Kierunek ten został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie.

  Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju w dobie integracji europejskiej i nasilających się procesów globalizacji.

  Kierunek ten daje możliwość zdobycia wiedzy i podstawowych umiejętnościami w zakresie administrowania bezpieczeństwem, kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej. Kształtuje wśród studentów twórczość i innowacyjność myślenia, elastyczność, zdolności adaptacyjne oraz umiejętności samokształcenia i samorozwoju;

  Kierunek z obszaru nauk społecznych, w ramach, którego prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie). Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” w zakresie wybranej specjalności i tytuł licencjata (po studiach I stopnia) lub magistra (po studiach II stopnia).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo zasobów informacyjnych
  • Ochrona ludności i infrastruktury
  • Zarządzanie kryzysowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analiza i ewaluacja zagrożeń bezpieczeństwa państwa
  • Bezpieczeństwo euroatlantyckie
  • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej państwa
  • Zarządzanie systemami reagowania kryzysowego

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo zasobów informacyjnych
  • Ochrona ludności i infrastruktury
  • Zarządzanie kryzysowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Analiza i ewaluacja zagrożeń bezpieczeństwa państwa
  • Bezpieczeństwo euroatlantyckie
  • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej państwa
  • Zarządzanie systemami reagowania kryzysowego

   


  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie – max. 45 pkt. rankingowych
  • matematyka – max. 30 pkt. rankingowych
  • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
  • język polski – max. 5 pkt. rankingowych
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest konkurs dyplomów.
   

 • LOGISTYKA Stopień: I II Jednolite REKRUTACJA

  Studia Warszawa - kierunek logistyka

  Kierunek wojskowy logistyka prowadzony jest w formie studiów jednolitych magisterskich, natomiast studia cywilne w formie  studiów I i II stopnia. Program kształcenia dla kierunku studiów logistyka o profilu praktycznym jest efektem konsultacji środowiska akademickiego z podmiotami, zajmującymi się szeroko rozumianą logistyką. Wydział Logistyki utrzymuje w tym względzie stałą współpracę z kilkudziesięcioma podmiotami logistycznymi funkcjonującymi w obszarze gospodarki cywilnej i wojskowej. Program studiów na kierunku logistyka obejmuje trzy grupy zajęć (podstawowe, kierunkowe oraz specjalistyczne) oraz 3 miesięczną praktykę zawodową.

  Absolwent kierunku logistyka posiada wszechstronną wiedzę teoretyczną i przygotowanie praktyczne do wykonywania zawodu logistyka. Potrafi swobodnie poruszać się w obszarach obejmujących analizowanie, planowanie, kontrolowanie działalności przedsiębiorstwa w zakresie przepływów finansowych, przepływów fizycznych surowców, materiałów i wyrobów gotowych, odpadów oraz przepływów informacyjnych. Bazując na wiedzy ekonomicznej oraz znajomości funkcjonowania rynków wyrobów i usług absolwent przygotowany jest do podejmowania decyzji i analizowania zjawisk gospodarczych w obszarze logistyki. Potrafi dokonywać oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa branży TSL, identyfikacji i oceny problemów związanych z działalnością firmy na rynku w warunkach konkurencji oraz oceny możliwości funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy.

  Absolwent jest przygotowany do pracy m.in. w: przedsiębiorstwach (transportowych, spedycyjnych, dystrybucyjnych, handlowych), centrach usług logistycznych, uczelniach, jednostkach (projektowych, badawczo-rozwojowych, doradczych), instytucjach (rządowych i samorządowych) zajmujących się funkcjonowaniem branży TSL.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych
  • Logistyka przedsiębiorstw
  • Logistyka w motoryzacji

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych
  • Logistyka przedsiębiorstw
  • Logistyka w motoryzacji

   


  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max 45 pkt.
  • fizyka/fizyka z astronomią – max 30 pkt.
  • język obcy nowożytny – max 20 pkt.
  • język polski – max 5 pkt.
   

   
   

  Studia II stopnia
   

  Proces rekrutacji przebiega na podstawie wyników ukończenia studiów wyższych i wyników uzyskanych w czasie trwania studiów oraz posiadanych kompetencji. O przyjęcie na kierunek logistyka może ubiegać się wyłącznie kandydat posiadający co najmniej tytuł zawodowy inżyniera. Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

   

   

   


  Studia jednolite magisterskie - wojskowe
   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max 45 pkt.
  • fizyka z astronomią (fizyka) – max 30 pkt.
  • język obcy nowożytny – max 20 pkt.
  • język polski – max 5 pkt.

 • LOGISTYKA EKONOMICZNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Celem jednolitych studiów magisterskich na kierunku LOGISTYKA EKONOMICZNA o profilu praktycznym jest:

  • uzyskanie przez absolwentów interdyscyplinarnej wiedzy z dziedziny nauk społecznych, czyli nauk tworzących fundament dla współczesnej logistyki ekonomicznej;
  • przygotowanie absolwentów do właściwego analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk w obszarze ekonomiczno-finansowym resortu obrony narodowej oraz zaspokojenia potrzeb logistycznych jednostek i instytucji wojskowych z uwzględnieniem wykonywania zadań w kraju jak i poza jego granicami;
  • nabycie przez absolwentów umiejętności wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej i uzyskanych w czasie praktyk umiejętności do formułowania i analizy problemów ekonomiczno-finansowych oraz zabezpieczenia logistycznego w jednostkach i instytucjach wojskowych realizujących zadania w czasie pokoju, kryzysu i ewentualnej wojny w uwarunkowaniach XXI wieku.

  Studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego realizowane są jako jednolite studia magisterskie. Trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra  oraz stopnia wojskowego podporucznika

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie - wojskowe
   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku logistyka ekonomiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max 45 pkt.
  • geografia lub historia lub wos - max 30 pkt.
  • język obcy nowożytny - max 20 pkt.
  • język polski - max 5 pkt.

  Dowiedz się więcej

   

 • OBRONNOŚĆ PAŃSTWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia Warszawa - kierunek obronność państwa

  Program kształcenia dla kierunku studiów obronność państwa o profilu praktycznym jest efektem konsultacji środowiska akademickiego z przedstawicielami: gospodarki, administracji lokalnej oraz instytucji i organizacji zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa. Program studiów na kierunku obronność państwa obejmuje trzy grupy zajęć (podstawowe, kierunkowe oraz specjalistyczne) oraz 3 miesięczną praktykę zawodową.

  Kierunek studiów Obronność państwa stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy, na którym poszukiwani są absolwenci przygotowani do działalności związanej z bezpieczeństwem oraz obronnością państwa, szczególnie w zakresie organizowania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w czasie pokoju, zagrożenia i wojny. Osiągnięcie przez absolwenta specjalizacji jednoznaczne będzie z uzyskaniem kompetencji umożliwiających zrozumienie i analizę różnorodnych zjawisk i procesów, związanych z funkcjonowaniem poszczególnych obszarów systemów bezpieczeństwa i obronności państwa.

  Absolwent jest przygotowany do pracy m.in. w: administracji rządowej i samorządowej, agencjach państwowych, spółkach skarbu państwa, podmiotach gospodarczych, organizacjach pozarządowych oraz innych instytucjach, których działalność ma na celu zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Logistyka obronności i bezpieczeństwa
  • Zarządzanie obronnością państwa
  • System militarny państwa
  • System pozamilitarny państwa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Logistyka obronności i bezpieczeństwa
  • Ochrona infrastruktury logistycznej
  • Współpraca cywilno-wojskowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Logistyka obronności i bezpieczeństwa
  • Zarządzanie obronnością państwa
  • System militarny państwa
  • System pozamilitarny państwa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Logistyka obronności i bezpieczeństwa
  • Ochrona infrastruktury logistycznej
  • Współpraca cywilno-wojskowa

   


  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Obronność państwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie – max. 45 pkt. rankingowych
  • matematyka – max. 30 pkt. rankingowych
  • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
  • język polski – max. 5 pkt. rankingowych
   

   


  Studia II stopnia

   

  Proces rekrutacji odbywa się na podstawie wyników ukończenia studiów wyższych i wyników uzyskanych w czasie trwania studiów oraz posiadanych kompetencji. O przyjęcie na kierunek logistyka może ubiegać się wyłącznie kandydat posiadający co najmniej tytuł zawodowy inżyniera. Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia Warszawa - kierunek zarządzanie

  Kierunek ZARZĄDZANIE oferuje studentom możliwość opanowania szerokiego zakresu specjalistycznej wiedzy i nabycia umiejętności koniecznych do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwami, a także instytucjami nienastawionymi na zysk (administracja publiczna oraz organizacje pożytku publicznego).

  Kierunek przygotowuje zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, jak i podejmowania funkcji menedżerskich i specjalistycznych w różnego typu organizacjach, poszukujących odpowiednio przygotowanych specjalistów.

  Charakter kierunku określają przedmioty wchodzące w zakres takich dziedzin wiedzy, jak: zarządzanie, marketing, ekonomia, rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa, prawo,  zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, informatyka gospodarcza.

  W trakcie studiów studenci wyposażani są także w aktualną wiedzę z obszaru nauk technicznych (zwłaszcza teleinformatyki) oraz humanistycznych. Mają także możliwość pozyskiwania wiedzy i zdobywania doświadczenia w takich obszarach jak: negocjacje, biznes plan, zarządzanie projektami i procesami, public relations, grafika menedżerska, rynki kapitałowe i operacje giełdowe.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Informatyczne wspomaganie zarządzania
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Systemy business intelligence w zarządzaniu
  • Zarządzanie kapitałem intelektualnym

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Informatyczne wspomaganie zarządzania
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy business intelligence w zarządzaniu
  • Zarządzanie kapitałem intelektualnym

   


  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie – max. 45 pkt. rankingowych
  • matematyka – max. 30 pkt. rankingowych
  • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
  • język polski – max. 5 pkt. rankingowych
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku zarządzanie jest konkurs dyplomów.
   

Opinie (2)

Kacper Ocena

Super. Kierunek skończony na tej uczelni ceni się wśród pracodawców.

magda Ocena

Przyjemni wykładowcy, jak ktoś chce to można się wiele nauczyć. POLECAM