Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

al. Armii Krajowej 21

42-201 Częstochowa

tel/fax: 34 325-05-04

e-mail: biuro@wimii.pcz.pl

wimii.pcz.czest.pl

al. Armii Krajowej 21

42-201 Częstochowa

tel/fax: 34 325-05-04

e-mail: biuro@wimii.pcz.pl

wimii.pcz.czest.pl

 • ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Energetyka
  Program studiów na tym kierunku oferuje studentom do wyboru dwa moduły obieralne: odnawialne źródła energii oraz efektywność energetyczną i został przygotowany oraz jest realizowany z udziałem interesariuszy zewnętrznych. W trakcie trwania studiów jeden cały semestr jest poświęcony na odbycie praktyki zawodowej realizowanej w zakładach przemysłowych regionu związanych z branżą energetyczną. Program kształcenia pozwala osiągnąć absolwentowi wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się zarówno projektowaniem, jak i eksploatacją efektywnych systemów energetycznych, a także wytwarzaniem, przetwarzaniem oraz dystrybucją różnych form energii. Absolwenci mogą być zatrudnieni jako specjaliści w zakresie odnawialnych źródeł energii w jednostkach samorządowych oraz instytucjach realizujących jak również finansujących tego typu inwestycje.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, technologia informacyjna (informatyka)

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. Możliwe są dodatkowe kryteria oceny kandydata, takie jak kierunek ukończonych studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Informatyka
  Absolwenci są przygotowani do samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich i badawczych w zakresie inżynierii sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym klasyfikacji ich pod kątem złożoności, specyfikacji i implementacji rozwiązań. Posiadają umiejętność przygotowywania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych oraz szybkiej adaptacji do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. W ramach specjalności uzyskują wiedzę z zakresu sieci komputerowych, technik multimedialnych i metod sztucznej inteligencji, systemów mikrokomputerowych i mikroprocesorowych oraz zastosowania informatyki w ekonomii, zarządzaniu i organizacji. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako: pracownik naukowy, projektant i twórca oprogramowania, administrator złożonych systemów informatycznych i sieci komputerowych, specjalista od bezpieczeństwa systemów informatycznych. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera. Po skończeniu studiów II stopnia możliwa jest kontynuacja nauki na 4 – letnich studiach doktoranckich, po ukończeniu których i obronie pracy doktorskiej uzyskuje się stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, technologia informacyjna (informatyka)

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. Możliwe są dodatkowe kryteria oceny kandydata, takie jak kierunek ukończonych studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MASZYNY I SYSTEMY ENERGETYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku Maszyny i systemy energetyczne kształcą specjalistów z zakresu najnowszych technologii, umożliwiają zdobywanie szeroko rozumianej wiedzy technicznej, ukierunkowanej na projektowanie i optymalizację maszyn i urządzeń, z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod i komputerowych narzędzi inżynierskich. Absolwent posiada wiedzę w zakresie konstrukcji oraz eksploatacji maszyn i silników cieplnych, urządzeń grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Potrafi również wykonywać pomiary różnych parametrów, kontrolować i sterować pracą tych urządzeń.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Maszyny i systemy energetyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Dodatkowy przedmiot

   

  Dowiedz się więcej

 • MATEMATYKA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Matematyka
  Absolwent studiów I stopnia kierunku Matematyka posiada ogólną wiedzę matematyczną na tyle wszechstronną, aby mógł rozwiązywać problemy związane z modelowaniem matematycznym, analizą statystyczną oraz metodami optymalizacyjnymi. Posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów matematycznych. Absolwent specjalności matematyka finansowa i ubezpieczeniowa zna metody matematyczne wykorzystywane do analizy rynków finansowych i ubezpieczeniowych, posiada umiejętność organizacji badań statystycznych oraz budowania prognoz ekonomicznych. Absolwent specjalności matematyka przemysłowa potrafi budować modele matematyczne występujące w problemach technicznych i wykorzystywać je do analizowania zachodzących procesów oraz posiada umiejętność realizacji obliczeń numerycznych i analizy wyników. Absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach wykorzystujących metody modelowania matematycznego. Po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych mogą wykonywać zawód nauczyciela matematyki w szkole podstawowej. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. Możliwe są dodatkowe kryteria oceny kandydata, takie jak kierunek ukończonych studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MATEMATYKA STOSOWANA I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Koncepcja kształcenia w ramach kierunku Matematyka stosowana i technologie informatyczne zakłada dostosowanie obecnego systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez powiązanie dwóch dyscyplin naukowych: matematyki i informatyki technicznej i telekomunikacji.

  Połączenie tych dyscyplin, powoduje że tego typu studia w bardzo wszechstronny sposób przygotowują absolwenta do aktywności na szybko zmieniającym się rynku pracy, w szczególności w szybko rozwijającej się branży IT.

  Wiele współczesnych instytucji i jednostek uczestniczących w życiu społeczno-gospodarczym, w celu optymalizacji swych przedsięwzięć, musi opierać swą działalność na pogłębionej analizie informacji.

  Współczesne metody realizujące ten cel opierają się na dwóch wspomagających się, a jednak odrębnych fundamentach: na modelach matematycznych służących do opisu problemów oraz na technologii informatycznej pozwalającej na ich analizę i rozwiązywanie.

  Kształcenie osobno w zakresie tych dwóch dyscyplin skutkuje brakiem specjalistów posiadających jednoczesną umiejętność zrozumienia matematycznych podstaw wielorakich procesów analityczno-decyzyjnych, budowy ich modeli oraz technologii informatycznych pozwalających na ich praktyczne wykorzystanie.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka stosowana i technologie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Dodatkowy przedmiot

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Mechanika i budowa maszyn
  Absolwenci otrzymują gruntowne przygotowanie z zakresu mechaniki, budowy maszyn, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów produkcyjnych. Na specjalnościach z zakresu inżynierii samochodowej oraz inżynierii cieplnej i samochodowej uzyskują wiedzę obejmującą podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń energetycznych oraz pojazdów samochodowych, miernictwo w technice cieplnej, diagnostykę, trwałość, niezawodność oraz projektowanie systemów energetycznych i siłowni cieplnych z uwzględnieniem zagadnień energooszczędności i dynamiki maszyn. Na specjalnościach o charakterze konstrukcyjno-technologicznym wiedza obejmuje nowoczesne metody technologiczne oraz przygotowanie do konstruowania i projektowania maszyn, narzędzi i oprzyrządowania z wykorzystaniem technik komputerowych. Absolwenci są przygotowani do pracy w jednostkach badawczych, projektowokonstrukcyjnych, technologicznych, do kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłach pokrewnych. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera. Po skończeniu studiów II stopnia możliwa jest kontynuacja nauki na 4 – letnich studiach doktoranckich, po ukończeniu których i obronie pracy doktorskiej uzyskuje się stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika lub budowa i eksploatacja maszyn. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, technologia informacyjna (informatyka)

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. Możliwe są dodatkowe kryteria oceny kandydata, takie jak kierunek ukończonych studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHATRONIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Mechatronika
  Specjalność ma charakter interdyscyplinarny w obszarze nauk inżynierskich łączących mechanikę, technologię i budowę maszyn, automatykę, robotykę, sterowanie oraz elektronikę i informatykę. Absolwenci tej specjalności mają wiedzę i umiejętności z zakresu:
  • projektowania układów mechatronicznych,
  • sterowania i programowania manipulatorów i robotów,
  • programowania obrabiarek sterowanych numerycznie,
  • budowy i sterowania układów hydraulicznych i pneumatycznych stosowanych w maszynach i urządzeniach,
  • zastosowania robotów i maszyn w zautomatyzowanych systemach wytwarzania.
  Absolwenci uzyskują podstawy teoretyczne i praktyczne w dziedzinie metrologii, sterowania i automatyzacji układów elektromechanicznych, projektowania mechanizmów manipulatorów i ich podzespołów oraz obsługi systemów komputerowego wspomagania projektowania CAD/CAM. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają podjęcie pracy zawodowej we wszystkich gałęziach przemysłu, w szczególności w nowoczesnych przedsiębiorstwach powszechnie stosujących komputerowe wspomaganie działań inżynierskich, w biurach projektowych i jednostkach naukowo-badawczych oraz szkolnictwie. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, technologia informacyjna (informatyka)

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronika jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. Możliwe są dodatkowe kryteria oceny kandydata, takie jak kierunek ukończonych studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)