Ul. Pigonia 1 

35-310 Rzeszów

tel.: +48 17 851  8764

e-mail: biotech@ur.edu.pl

Ul. Pigonia 1 

35-310 Rzeszów

tel.: +48 17 851  8764

e-mail: biotech@ur.edu.pl

 • BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwenci studiów I stopnia dzięki dobrym podstawom teoretycznym i umiejętnościom praktycznym są przygotowani do prowadzania badań naukowych i podjęcia studiów drugiego stopnia na wybranej specjalności kierunku Biologia lub na kierunkach pokrewnych. Z kolei absolwenci studiów II stopnia mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe podejmując studia III stopnia.

  Absolwenci kierunku są dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej. Posiadają kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w laboratoriach naukowych, badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, weterynaryjnych, placówkach ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, zakładach hodowli roślin i zwierząt w zakresie wykonywania podstawowej analityki. Absolwenci są przygotowani do pracy z materiałem biologicznym, do obsługi specjalistycznej aparatury badawczej i samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią lub fizyka, geografia, matematyka 

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen. 

   

  Dowiedz się więcej

   

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Biotechnologia
  Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach i laboratoriach przemysłu biotechnologicznego, także przemysłu pokrewnego; pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych. W szczególności absolwent kierunku biotechnologia posiada wiedzę w zakresie: osiągnięć biotechnologii oraz możliwości jej wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym, tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, podstaw technik informatycznych, terminologii i zastosowania narzędzi grafiki inżynierskiej w rozwiązywaniu problemów naukowych; zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium biotechnologicznym oraz ergonomii pracy przy wykorzystaniu aparatury badawczej. Zna podstawowe mechanizmy regulacji procesów rozwojowych i fizjologicznych organizmów żywych oraz sposoby ich analizy. Definiuje i klasyfikuje substancje biologicznie czynne mające potencjalnie zastosowanie w gospodarce. Zna zasady organizacji produkcji biotechnologicznej oraz typowe technologie stosowane do otrzymywania bioproduktów. Zna podstawowe narzędzia oraz procesy biotechnologiczne stosowane w ochronie środowiska, rolnictwie oraz medycynie.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: