15-062 Białystok, ul. Warszawska 63

nr tel. (portiernia) (85) 745 77 00

e-mail: weiz@uwb.edu.pl

http://www.weiz.uwb.edu.pl/

15-062 Białystok, ul. Warszawska 63

nr tel. (portiernia) (85) 745 77 00

e-mail: weiz@uwb.edu.pl

http://www.weiz.uwb.edu.pl/

 • BANKOWOŚĆ I FINANSE RYNKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  tudia adresowane do obecnych i przyszłych pracowników sektora usług finansowych, przede wszystkim sektora bankowego posiadających wykształcenie wyższe. Celem studiów podyplomowych Bankowość i rynki finansowe jest wykształcenie specjalistów dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą z zakresu usług finansowych – głównie bankowości. Absolwenci studiów uzyskają przygotowanie do pracy m.in. w:

  • Bankach – w zakresie współpracy z klientami, przeprowadzania analiz sytuacji finansowej kredytobiorców, windykacji należności bankowych.
  • Instytucjach finansowych współpracujących z bankami.
  • Firmach w charakterze doradców finansowych, wyszukujących najkorzystniejsze możliwości finansowania przedsięwzięć gospodarczych oraz znajdujących optymalne warunki lokowania wolnych środków finansowych.

  Studia są odpowiedzią na potrzeby pracowników sektora usług finansowych, w tym sektora bankowego. Praca w sektorze finansowym wymaga ciągłego pogłębiania oraz aktualizowania wiedzy, co zapewnią studia podyplomowe.

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SEKTORZE PUBLICZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Głównym celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji, niezbędnych do efektywnego, zgodnego z prawem, sprawnego i profesjonalnego wykonywania zadań administratora bezpieczeństwa informacji (od maja 2018 roku inspektora ochrony danych) oraz zadań administratora danych osobowych i procesora (związanych z sektorem publicznym). Zdobyte w czasie studiów kwalifikacje zawodowe pozwolą absolwentom profesjonalnie wykonywać i organizować własną pracę, ale też przygotować się do wykonywania zadań na stanowisku administratora bezpieczeństwa informacji w danym podmiocie sektora publicznego, skutecznie zbudować efektywną współpracę administratora bezpieczeństwa informacji z administratorem danych lub procesorem, profesjonalnie szkolić personel, po to by spełniać wymogi określone przepisami prawa, usprawniać działanie organizacji i zapewniać ochronę danych osobowych zarówno personelu wewnętrznego, jak i osób obsługiwanych przez dany podmiot. Studia kierowane są zwłaszcza do obecnych administratorów bezpieczeństwa informacji oraz przyszłych inspektorów ochrony danych, a także administratorów danych osobowych w jednostkach sektora publicznego, procesorów związanych z sektorem publicznym, jak również osób zajmujących się ochroną danych osobowych bądź zainteresowanych rozpoczęciem pracy w tej dziedzinie.

  Dowiedz się więcej

 • CELNO - PODATKOWA I LOGISTYCZNA OBSŁUGA MIĘDZYNARODOWEGO OBROTU TOWAROWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest pogłębianie oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu obsługi celnej, spedycyjnej, transportowej oraz logistycznej, związanej z obsługą międzynarodowej wymiany towarowej. Problematyka uwzględnia instytucjonalne zamiany w procesach europejskiej integracji gospodarczej i intensyfikacji wymiany towarowej oraz przewozów, zwłaszcza Polski jako członka Unii Europejskiej, z krajami trzecimi, w tym z Europy Wschodniej (Rosji, Białorusi i Ukrainy), jako jednolitego obszaru Unii Celnej i Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Po 5 edycjach program studiów został zaktualizowany w związku z wejściem w życie 1.05.2016r.Unijnego Kodeksu Celnego oraz uwzględniając sugestie Słuchaczy i przedsiębiorców.

  Dowiedz się więcej

 • DORADZTWO ZAWODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przygotowują do pełnienia funkcji doradcy zawodowego pracującego w publicznych i niepublicznych instytucjach rynku pracy, w instytucjach realizujących projekty outplacementowych i aktywizacyjne oraz do pełnienia roli doradców kariery osób dorosłych stojących przed znaczącymi decyzjami zawodowymi. Służą także wsparciu w realizacji zadań zawodowych doradców, którzy chcą pogłębiać i rozwijać swoje kompetencje w ramach idei uczenia się przez całe życie oraz w warunkach gospodarki opartej na wiedzy; przekazaniu specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi niezbędnych do skutecznego, sprawnego i profesjonalnego zarządzania nimi; nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pozwalających absolwentowi na sprawniejszą organizację zarówno pracy własnej, jak i na skuteczne zarządzanie zespołami pracowniczymi, profesjonalne motywowanie i ocenianie personelu w celu rozwoju organizacji i wzmacniania jej konkurencyjności.

  Dowiedz się więcej

   

 • DWUJĘZYCZNA OBSŁUGA FIRMY NA POTRZEBY RYNKU MIĘDZYNARODOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego jest przekazanie i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym, w warunkach zmiennego otoczenia. Słuchacz zdobędzie/rozwinie kwalifikacje z zakresu zarządzania czynnikami produkcji, marketingu i negocjacji. Pozna m.in. techniki sprzedaży, strategie marketingowe, metody zarządzania strategicznego, zakres prowadzenia negocjacji handlowych. Zdobędzie kompetencje z zakresu: kooperacji osób na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej przy realizacji złożonych zawodowych działań i projektów, ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje, komunikacyjności, elastyczności i otwartości na zmiany, rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz przystosowywania się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Ponadto zdobędzie umiejętności posługiwania się słownictwem specjalistycznym z dziedziny nauk ekonomicznych i prawnych w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w dwóch (wybranych) językach obcych w mowie i piśmie. Zdobyte w czasie studiów kwalifikacje zawodowe i umiejętności językowe pozwolą absolwentom sprawnie zarządzać przedsiębiorstwem oraz nawiązywać i rozwijać współpracę gospodarczą w skali krajowej i międzynarodowej.

  Dowiedz się więcej

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwent Studiów Podyplomowych Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw posiada szeroką wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa. W szczególności zna podstawowe zasady rachunkowości finansowej oraz sprawozdawczości finansowej, ponadto posiada niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, instrumentów finansowych oraz podstawowych narzędzi informatycznych wspomagających prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie. Posiada umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem z zakresu finansów i rachunkowości. Absolwent zaznajomiony jest z problematyką norm prawnych regulujących procesy finansowe w przedsiębiorstwie, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego, jak również systemu podatkowego oraz systemu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Jest zapoznany ze specyfiką prowadzenia zawodu przede wszystkim w wymiarze praktycznym oraz z rzeczywistymi problemami spotykanymi w codziennej pracy, dlatego po ukończeniu Studiów Podyplomowych z powodzeniem może podjąć pracę m.in. w biurach rachunkowych czy działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem Studiów Podyplomowych „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” jest wyposażenie absolwenta w ustrukturyzowaną oraz aktualną wiedzę, a także praktyczne umiejętności i kompetencje z zakresu stosowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Polsce, w tym w szczególności z zasadami zatrudniania i zwalniania pracowników w warunkach różnych typów umów, wynagradzania, czasu pracy, urlopów, obowiązków pracodawcy i pracownika, zasadami ustalania wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, obowiązkami płatników składek i zasadami ich kontroli, ogólnymi zasadami rozstrzygania sporów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Studia kierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych problematyką prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności tych, które zajmują się nią w praktyce: pracodawców, kierowników i pracowników działów kadr, menedżerów oraz osób, które rozważają możliwość zmiany kwalifikacji i zatrudnienia. Merytoryczna zawartość studiów obejmuje cztery moduły, w których uwzględnione zostały takie aspekty, jak: prawo pracy, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnego prawa pracy (a zwłaszcza regulacje w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników z uwzględnieniem różnych typów form zatrudnienia, wynagradzania, czasu pracy, urlopowania); prawa ubezpieczeń społecznych zwłaszcza w kontekście relacji pracodawca – pracownik – ZUS; wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi oraz moduł zajęć praktycznych, kładący nacisk na umiejętności interpretacji zapisów prawa pracy zwłaszcza w kontekście rozliczania wynagrodzeń i jego pochodnych, w tym składek na ubezpieczenia społeczne.

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu psychologicznych aspektów zarządzania i marketingu. Ukazany zostanie także z praktyczny wymiar funkcjonowania pracowników w organizacji. Głównym celem studiów jest doskonalenie kluczowych kompetencji psychologicznych i społecznych, niezbędnych dla efektywnego poruszania się w szeroko pojętej sferze biznesu i zarządzania. W programie studiów uwzględniono specyficzne zadania i trudne sytuacje, które pojawiają się życiu zawodowym. Studia pozwalają lepiej zrozumieć psychologiczne mechanizmy zachowań człowieka w wyżej wymienionych sytuacjach. Dają możliwość przewidywania zachowań i relacji w zespołach pracowniczych. Większość osób zajmujących stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach i innych instytucjach to osoby o wykształceniu, technicznym, ekonomicznym lub prawniczym i o ile z reguły posiadają  tzw. „twarde” kompetencje potrzebne do zarządzania, to często zgłaszają potrzebę uzupełnienia ich o kompetencje „miękkie”. Nawet osoby zajmujące się zarządzaniem w zakresie podsystemu technicznego organizacji (zarządzaniem produkcją, logistyką, procesami itp.) twierdzą, że zgłębienie psychologicznych aspektów kierowania ludźmi wpływa znacząco na podniesienie skuteczności ich pracy. Znajomość psychologicznych uwarunkowań zachowania klientów i kontrahentów jest też istotnym czynnikiem zwiększającym szanse na sukces przedsiębiorców. Studia skierowane są do przedsiębiorców, osób piastujących stanowiska kierownicze oraz absolwentów kierunków technicznych, ekonomicznych i prawniczych zamierzających uzupełnić swoje kompetencje kierownicze.

   

 • RACHUNKOWOŚĆ I AUDYT WEWNĘTRZNY W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  CEL STUDIÓW:

  w szczególności:

  • zdobycie wiedzy w zakresie wymagań dotycząych instytucji audytu wewnęrznego w sektorze publicznym oraz praktycznych umiejętności realizacji zadań audytowych,
  • zdobycie wiedzy z zakresu zarzązania ryzykiem, w tym praktycznych technik identyfikacji, analizy ryzyka, jak i jego kontroli,
  • przekazanie słchaczom wiedzy na temat szczególnych zasad i metod prowadzenia rachunkowośi w jednostkach sektora finansów,
  • poznanie nowych regulacji dotycząych kontroli zarządczej w sektorze publicznym oraz zasad jej sprawowania,
  • pogłębienie wiedzy w zakresie prawa finansów publicznych i administracji publicznej.

  STUDIA ADRESOWANE SĄ DO:

  • osób chcących zdobyć kwalifikacje audytora wewnęrznego w sektorze publicznym,
  • głwnych księgowych i kadry kierowniczej w jednostkach sektora finansów publicznych,
  • pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie nowoczesnego systemu audytu wewnęrznego i kontroli zarzączej w jednostkach sektora publicznego.

  Dowiedz się więcej

 • STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH SPOŁECZNO - EKONOMICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania i realizacji badań z dziedziny nauk społecznych, ekonomicznych jak również biologicznych oraz medycznych, analizy danych uzyskanych w toku badań oraz ze źródeł wtórnych, a także umiejętności interpretacji oraz prezentacji wyników badań i formułowania na ich podstawie wniosków. Słuchacze zapoznają się z zastosowaniami metod, modeli i technik analiz statystycznych w badaniach społeczno-ekonomicznych, zostaną także przygotowani do samodzielnego kierowania badaniami mającymi na celu pozyskanie informacji w tym obszarze. Zajęcia praktyczne będą oparte między innymi na pakiecie statystycznym SPSS oraz arkuszu kalkulacyjnym EXCEL. Absolwenci zdobędą też podstawowe umiejętności analizy danych z wykorzystaniem darmowego pakietu R.

  Dowiedz się więcej

   

 • STUDIA KOMUNIKACJI I PUBLIC RELATIONS - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Podyplomowe studia komunikacji i PR pozwolą uczestnikom na rozwój kompetencji w zakresie budowania wizerunku osób, organizacji czy instytucji  oraz odpowiednio przygotują do pracy w dziale promocji, jako specjalista ds. PR, rzecznik prasowy. Absolwenci zdobędą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie kompetencji menedżera komunikacji i PR.

  Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

  • zagadnień związanych z procesem komunikacji,
  • kreowania wizerunku zarówno osób, jak i instytucji,
  • przygotowywania tekstów, jak również innych materiałów z dziedziny PR,
  • reagowania i komunikowania się w sytuacjach kryzysowych
  • wystąpień przed kamerą i mikrofonem oraz skutecznego komunikowania się z mediami,
  • posługiwania się nowoczesnymi technologiami w procesie komunikowania się i budowania wizerunku.

  Studia skierowane są do osób odpowiedzialnych za decyzje z zakresu komunikacji i promocji w przedsiębiorstwach, samorządach lokalnych, instytucjach edukacji, kultury i organizacjach pozarządowych, zainteresowanych zdobyciem bądź pogłębieniem wiedzy i umiejętności w obszarze skutecznego komunikowania się z odbiorcą i osiąganiem celów, związanych z budowaniem wizerunku.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA MENEDŻERSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Podyplomowe Studia Menedżerskie dają możliwość uzyskania wiedzy z wielu dyscyplin koniecznych do sprawnego zarządzania firmą lub organizacją w różnych uwarunkowaniach społecznych i gospodarczych. Absolwent PSM jest przygotowany do zarządzania zasobami ludzkimi w kierunku efektywnego wykorzystania kapitału społecznego, pomysłowości i wiedzy jakie drzemią w pracownikach. Posiada szeroką wiedzę z zakresu zarządzania finansami firmy, potrafi pozyskiwać zewnętrzne źródła finansowania, w tym z Unii Europejskiej. Zdobywa niezbędną wiedzę z zakresu zamówień publicznych i rachunkowości. Absolwent PSM to skuteczny negocjator, komunikatywny, ze zdolnością do szybkiego podejmowania decyzji. Potrafi odnaleźć się na nowoczesnym i dynamicznym rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

 • WYCENA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwent studiów podyplomowych Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami niezależnie od wybranej specjalności posiada niezbędny zasób wiedzy z podstaw prawa, ekonomii oraz wiedzy technicznej. W zależności od wybranej specjalności (zarządzanie nieruchomościami, wycena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami) absolwent zdobywa wiedzę z zakresu   funkcjonowania wybranego zawodu na rynku nieruchomości, podstaw teoretycznych wykonywanych czynności, jego statusu, organizacji zawodowych oraz standardów i etyki zawodowej. Zakłada się, że absolwent dysponuje niezbędną wiedzą pozwalającą na podjęcie praktyk zawodowych, stanowiących kolejny etap (po ukończeniu studiów) w ubieganiu się o uzyskanie uprawnień zawodowych (odpowiednio: zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowego oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami). Program studiów umożliwia poznanie różnych aspektów funkcjonowania rynku nieruchomości i zagadnień pozwalających na swobodne poruszanie się na nim. Absolwenci uzyskują niezbędną wiedzę teoretyczną, która uzupełniona o praktykę powinna pozwolić na ich funkcjonowanie na rynku w zawodzie według obranej specjalności. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności podjęcia praktyk zawodowych. Absolwent jest zdolny do realizacji praktycznych działań i rozwiązywania problemów zarządców, rzeczoznawców i pośredników, z którymi muszą sobie radzić osoby wykonujące te zawody. Studia stanowią swego rodzaju przygotowanie teoretyczne z częściowym przygotowaniem praktycznym do wykonywania licencjonowanych zawodów na rynku nieruchomości.

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI UNII EUROPEJSKIEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami Unii Europejskiej(PSZPUE) posiada praktyczne umiejętności z zakresu: metodyki przygotowania i zarządzania projektu i jego budżetowania; realizacji studium wykonalności projektu i biznes planu; przygotowania wniosków, gwarantujących przesyłanie środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach różnych programów operacyjnych, ich wdrażania i zamykania; rozliczania projektu oraz budowania i zarządzania zespołem projektowym; zarządzania ryzykiem, jakością i komunikacją w projekcie; prowadzenia sprawozdawczości i monitoringu; stosowania procedur zamówień publicznych i przetargów; promocji i ewaluacji projektu, znajomości informatycznych narzędzi w zarządzaniu projektem oraz podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej, funduszy strukturalnych  i alternatywnych źródeł finansowania projektów europejskich. Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji eksperta w dziedzinie zarządzania projektami Unii Europejskiej w różnego typu instytucjach, firmach, fundacjach, itp. Studia dają możliwość nawiązania kontaktów z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Głównym celem studiów podyplomowych: ZARZĄDZANIE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jest przygotowanie kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli oraz liderów lokalnych do skutecznego, sprawnego i profesjonalnego zarządzania nakierowanego na intensyfikację rozwoju lokalnego i regionalnego poprzez nabycie wiedzy i wykształcenie odpowiednich umiejętności menedżerskich.

  Studia umożliwiają nabycie wiedzy w zakresie trzech bloków tematycznych, tj.:

  - bloku kształcenia ogólnego w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (polityka gospodarcza i regionalna, organizacja ucząca się, systemy informatyczne w jednostce samorządu terytorialnego, podstawy finansów publicznych, zamówienia publiczne),

  - blok kształcenia merytorycznego w zakresie zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (zarządzanie regionalne i lokalne, zarządzanie organizacją publiczną, zarządzanie kadrami, zarządzanie środowiskowe w jednostkach samorządu terytorialnego, zarządzanie funduszami europejskimi, zarządzanie projektami),

  - blok specjalizacyjny (strategie rozwoju regionalnego i lokalnego, prognozowanie procesów gospodarczych w jednostkach samorządu terytorialnego, budżetowanie, kontrola i audyt wewnętrzny, wieloletnia prognoza finansowa, podatki i opłaty lokalne, projekty i przedsięwzięcia środowiskowe- nowe unormowania w sprawie  utrzymania czystości i porządku w gminach, zagospodarowanie i planowanie przestrzenne, gospodarowanie mieniem komunalnym, public relations, przywództwo w samorządzie).

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwent dwusemestralnych Podyplomowych Studiów Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (PSZZL) uzyskuje usystematyzowaną oraz zaktualizowaną wiedzę, a także praktyczne umiejętności z zakresu: sporządzania opisów stanowisk pracy, i profili wymagań osobowościowych, przygotowania i prowadzenia procedury rekrutacyjno-selekcyjnej, opracowywania i modyfikacji systemów ocen pracowniczych, wartościowania pracy i budowania systemów wynagradzania pracowników, budowania ścieżek kariery dla pracowników, znajomości prawa pracy, rynku pracy i zbiorowych stosunków pracy, zasad ubezpieczeń społecznych, znajomości informatycznych narzędzi w zarządzaniu kadrami oraz podstaw zarządzania zasobami ludzkimi, etyki w stosunkach pracy i aspektów proefektywnościowych i antyefektywnościowych kultury organizacyjnej oraz negocjacji zbiorowych. Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji eksperta w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi w różnego typu instytucjach , w tym w przedsiębiorstwach, itp.

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

studentka Ocena

Dodam jeszcze, że wybór tej uczelni był moim błędem życiowym. Nie chcę mieć z tą uczelnią nic wspólnego. Najgorsze jest to, że nawet nie można pójść do dziekana na skargę bo to wiąże się z nieukończeniem studiów. Przykre ale prawdziwe

studentka Ocena

Poziom nauczania na kierunku ekonomii poniżej przeciętnej. Wykładowcy pomiatają studentami, może niektórzy leczą swoje kompleksy zwłaszcza Pani xxx

Student Ocena

Niestety musze stwierdzić słaby poziom ekonomii na uwb. Kadra nie potrafi nawet rzutnika obsługiwać i prostych programów. Potrafią jednym egz uwalic po 150 osob. A wykladowcy mają bardzo dużo humorów :/