15-062 Białystok, ul. Warszawska 63

nr tel. (portiernia) (85) 745 77 00

e-mail: weiz@uwb.edu.pl

http://www.weiz.uwb.edu.pl/

15-062 Białystok, ul. Warszawska 63

nr tel. (portiernia) (85) 745 77 00

e-mail: weiz@uwb.edu.pl

http://www.weiz.uwb.edu.pl/

 • BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  To już piąta edycja cieszących się dużym zainteresowaniem studiów podyplomowych związanych z obszarem, który zyskał na znaczeniu w szczególności od maja 2018 roku, czyli od momentu rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia 2016/679 UE nazywanego RODO.

  Głównym celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji, niezbędnych do efektywnego, zgodnego z prawem, sprawnego i profesjonalnego wykonywania zadań inspektora ochrony danych, zastępcy inspektora ochrony danych osobowych oraz zadań administratora i podmiotu przetwarzającego.

  Zdobyta w czasie studiów wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom profesjonalnie wykonywać i organizować własną pracę, ale też przygotować się do wykonywania zadań na stanowisku inspektora ochrony danych i zastępcy inspektora ochrony danych w danym podmiocie tak  sektora publicznego jak i prywatnego, skutecznie zbudować efektywną współpracę inspektora ochrony danych i jego zastępcy (jeśli zostanie ustanowiony) z administratorem danych lub podmiotem przetwarzającym, profesjonalnie szkolić personel, po to by spełniać wymogi określone przepisami prawa, usprawniać działanie organizacji i zapewniać ochronę danych osobowych zarówno personelu wewnętrznego, jak i osób obsługiwanych przez dany podmiot.

  Studia kierowane są zwłaszcza do byłych administratorów bezpieczeństwa informacji oraz obecnych inspektorów ochrony danych oraz powoływanych zastępców inspektora ochrony danych, a także administratorów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego, podmiotów przetwarzających, jak również osób zajmujących się ochroną danych osobowych bądź zainteresowanych rozpoczęciem pracy w tej dziedzinie. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • CELNO-PODATKOWA I LOGISTYCZNA OBSŁUGA MIĘDZYNARODOWEGO OBROTU TOWAROWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest pogłębianie oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu obsługi celnej, spedycyjnej, transportowej oraz logistycznej, związanej z obsługą międzynarodowej wymiany towarowej. Problematyka uwzględnia instytucjonalne zamiany w procesach europejskiej integracji gospodarczej i intensyfikacji wymiany towarowej oraz przewozów, zwłaszcza Polski jako członka Unii Europejskiej, z krajami trzecimi, w tym z Europy Wschodniej (Rosji, Białorusi i Ukrainy), jako jednolitego obszaru Unii Celnej w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Program studiów na bieżąco jest aktualizowany w związku z wejściem w życie Unijnego Kodeksu Celnego oraz zmian w Krajowej Administracji Skarbowej.  Uwzględniane są też sugestie Słuchaczy i przedsiębiorców.

  Studia podyplomowe adresowane są do:

  • przedsiębiorców i menedżerów, specjalistów działów handlowych firm realizujących: transakcje handlowe w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej oraz z krajami trzecimi, obsługę transportową i spedycyjną międzynarodowego obrotu towarowego;
  • pracowników świadczących usługi  przedstawicielstwa w zakresie obsługi celnej
   i podatków pośrednich przed organami podatkowymi (firmy spedycyjne, transportowe, logistyczne, agencje celne, doradcy handlowi);
  • administracji  skarbowej i innych służb państwowych (organy podatkowe, Straż Graniczna, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Celno-Skarbowa, itd.), państwowych służb sanitarnych (weterynarii, fitosanitarnej, sanitarno-epidemiologicznej, kontroli jakości handlowej produktów rolno-spożywczych).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Studiów Podyplomowych Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw jest przygotowanie uczestników do organizacji i prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach, wykorzystania rachunkowości do podejmowania decyzji i sterowania procesami ekonomicznymi oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  Wiedza i umiejętności nabyte na studiach podyplomowych są niezbędnym elementem pracy na stanowiskach finansowo-księgowych w biurach rachunkowych, działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw oraz innych jednostkach prowadzących księgi rachunkowe. Pozwalają również na skuteczne i efektywne wykonywanie zawodu księgowego, a także wykonywania innych zawodów i funkcji, w których znajomość wiedzy z zakresu rachunkowości jest szczególnie przydatna.

  W ramach studiów podyplomowych uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie:

  • podstawowych zasad rachunkowości finansowej oraz sprawozdawczości finansowej, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, instrumentów finansowych oraz podstawowych narzędzi informatycznych wspomagających prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie.
  • posługiwania się specjalistycznym językiem z zakresu finansów i rachunkowości;
  • norm prawnych regulujących procesy finansowe w przedsiębiorstwie, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego, jak również systemu podatkowego oraz systemu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych;
  • specyfiki prowadzenia zawodu przede wszystkim w wymiarze praktycznym oraz z rzeczywistymi problemami spotykanymi w codziennej pracy na stanowisku finansowo-księgowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Studiów Podyplomowych „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” jest wyposażenie absolwenta w ustrukturyzowaną oraz aktualną wiedzę, a także praktyczne umiejętności i kompetencje z zakresu stosowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Polsce, w tym w szczególności zapoznanie z zasadami zatrudniania i zwalniania pracowników w warunkach różnych typów umów, wynagradzania, czasu pracy, urlopów, obowiązków pracodawcy i pracownika, zasadami ustalania wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, obowiązkami płatników składek i zasadami ich kontroli, ogólnymi zasadami rozstrzygania sporów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

  Studia kierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych problematyką prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności tych, które zajmują się nią w praktyce: pracodawców, kierowników i pracowników działów kadr, działów płac, menedżerów oraz osób, które rozważają możliwość zmiany kwalifikacji i zatrudnienia. 

  Merytoryczna zawartość studiów obejmuje cztery moduły, w których uwzględnione zostały takie aspekty, jak: prawo pracy, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnego prawa pracy (a zwłaszcza regulacje w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników z uwzględnieniem różnych typów i form zatrudnienia, wynagradzania, czasu pracy, urlopowania); prawa ubezpieczeń społecznych zwłaszcza w kontekście relacji pracodawca – pracownik – ZUS; wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi oraz moduł zajęć praktycznych, kładący nacisk na umiejętności interpretacji zapisów prawa pracy, zwłaszcza w kontekście rozliczania wynagrodzeń i jego pochodnych, w tym składek na ubezpieczenia społeczne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ I AUDYT WEWNĘTRZNY W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie Słuchaczy do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego lub uzupełnienie wiedzy osób, które już wykonują ten zawód lub kierują jednostką do spraw finansów i kontroli, przez przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu organizacji i prowadzenia audytu wewnętrznego, rachunkowości oraz sprawozdawczości i kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych.

  W ramach Studiów Podyplomowych Słuchacze zdobywają wiedzę m.in. w zakresie:

  • wymagań dotyczących instytucji audytu wewnętrznego w sektorze publicznym oraz praktycznych umiejętności realizacji zadań audytowych;
  • zarządzania ryzykiem, w tym praktycznych technik identyfikacji, analizy ryzyka, jak i jego kontroli;
  • zasad i metod prowadzenia rachunkowości w jednostkach sektora finansów;
  • aktualnych regulacji dotyczących kontroli zarządczej w sektorze publicznym oraz zasad jej sprawowania;
  • prawa finansów publicznych i administracji publicznej.

  Zajęcia na Studiach Podyplomowych są prowadzone przez kadrę dydaktyczną posiadającą bogate doświadczenie zawodowe w zakresie audytu wewnętrznego, zarówno w pracy na stanowiskach audytorskich w administracji publicznej szczebla centralnego, jak i trenerskiej i szkoleniowej. Zajęcia są prowadzone głównie w formie warsztatowej, łącząc niezbędną wiedzę i umiejętności audytorskie z analizą praktycznych zagadnień związanych z codzienną pracą audytora wewnętrznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA MENEDŻERSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Menedżerskie dają możliwość uzyskania wiedzy z wielu dyscyplin koniecznych do sprawnego zarządzania firmą lub organizacją w różnych uwarunkowaniach społecznych i gospodarczych. Absolwent PSM jest przygotowany do zarządzania zasobami ludzkimi w kierunku efektywnego wykorzystania kapitału społecznego, pomysłowości i wiedzy jakie drzemią w pracownikach.

  Posiada szeroką wiedzę z zakresu zarządzania finansami firmy, potrafi pozyskiwać zewnętrzne źródła finansowania, w tym z Unii Europejskiej. Zdobywa niezbędną wiedzę z zakresu zamówień publicznych i rachunkowości. Absolwent PSM to skuteczny negocjator, komunikatywny, ze zdolnością do szybkiego podejmowania decyzji. Potrafi odnaleźć się na nowoczesnym i dynamicznym rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA WYCENY I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów podyplomowych Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami specjalności wycena nieruchomości posiada niezbędny zasób wiedzy z podstaw prawa, ekonomii oraz wiedzy technicznej (budownictwa). Absolwent zdobywa wiedzę z zakresu zawodu rzeczoznawcy majątkowego, podstaw teoretycznych wykonywanych czynności, jego statusu, organizacji zawodowych oraz standardów i etyki zawodowej. Zakłada się, że absolwent dysponuje niezbędną wiedzą pozwalającą na podjęcie praktyk zawodowych, stanowiących kolejny etap (po ukończeniu studiów) w ubieganiu się o uzyskanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego.

  Program studiów umożliwia poznanie różnych aspektów funkcjonowania rynku nieruchomości i zagadnień pozwalających na swobodne poruszanie się na nim. Absolwenci uzyskują niezbędną wiedzę teoretyczną, która uzupełniona o praktykę powinna pozwolić na ich funkcjonowanie na rynku w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności podjęcia praktyk zawodowych.

  Absolwent jest zdolny do realizacji praktycznych działań i rozwiązywania problemów rzeczoznawców majątkowych, z którymi muszą sobie radzić osoby wykonujące ten zawód. Studia stanowią swego rodzaju przygotowanie teoretyczne z częściowym przygotowaniem praktycznym do wykonywania zawodu na rynku nieruchomości (po odbyciu praktyki i zdaniu egzaminu państwowego).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNII EUROPEJSKIEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami Unii Europejskiej(PSZPUE) posiada praktyczne umiejętności z zakresu: metodyki przygotowania i zarządzania projektu i jego budżetowania; realizacji studium wykonalności projektu i biznes planu; przygotowania wniosków, gwarantujących przesyłanie środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach różnych programów operacyjnych, ich wdrażania i zamykania; rozliczania projektu oraz budowania i zarządzania zespołem projektowym; zarządzania ryzykiem, jakością i komunikacją w projekcie; prowadzenia sprawozdawczości i monitoringu; stosowania procedur zamówień publicznych i przetargów; promocji i ewaluacji projektu, znajomości informatycznych narzędzi w zarządzaniu projektem oraz podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej, funduszy strukturalnych  i alternatywnych źródeł finansowania projektów europejskich.

  Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji eksperta w dziedzinie zarządzania projektami Unii Europejskiej w różnego typu instytucjach, firmach, fundacjach, itp. Studia dają możliwość nawiązania kontaktów z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.

  PSZPUE istnieją od 2003 r. Przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych różnych specjalności, którzy  są zobowiązani lub pragną z tytułu potrzeb lub planów zawodowych otrzymać wiedzę dotyczącą pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej i zarządzania nimi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów podyplomowych: ZARZĄDZANIE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jest przygotowanie kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli oraz liderów lokalnych do skutecznego, sprawnego i profesjonalnego zarządzania nakierowanego na intensyfikację rozwoju lokalnego i regionalnego poprzez nabycie wiedzy i wykształcenie odpowiednich umiejętności menedżerskich.

  Studia umożliwiają nabycie wiedzy w zakresie trzech bloków tematycznych, tj.:

  • bloku kształcenia ogólnego w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (polityka gospodarcza i regionalna, organizacja ucząca się, systemy informatyczne w jednostce samorządu terytorialnego, podstawy finansów publicznych, zamówienia publiczne),
  • blok kształcenia merytorycznego w zakresie zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (zarządzanie regionalne i lokalne, zarządzanie organizacją publiczną, zarządzanie kadrami, zarządzanie środowiskowe w jednostkach samorządu terytorialnego, zarządzanie funduszami europejskimi, zarządzanie projektami),
  • blok specjalizacyjny (strategie rozwoju regionalnego i lokalnego, prognozowanie procesów gospodarczych w jednostkach samorządu terytorialnego, budżetowanie, kontrola i audyt wewnętrzny, wieloletnia prognoza finansowa, podatki i opłaty lokalne, projekty i przedsięwzięcia środowiskowe- nowe unormowania w sprawie  utrzymania czystości i porządku w gminach, zagospodarowanie i planowanie przestrzenne, gospodarowanie mieniem komunalnym, public relations, przywództwo w samorządzie).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Białymstoku

Opinie (4)

Studentka Ocena odpowiedz

Nie zmarnuj swojego życia studiując bezrobocie na weif.

studentka Ocena odpowiedz

Dodam jeszcze, że wybór tej uczelni był moim błędem życiowym. Nie chcę mieć z tą uczelnią nic wspólnego. Najgorsze jest to, że nawet nie można pójść do dziekana na skargę bo to wiąże się z nieukończeniem studiów. Przykre ale prawdziwe

studentka Ocena odpowiedz

Poziom nauczania na kierunku ekonomii poniżej przeciętnej. Wykładowcy pomiatają studentami, może niektórzy leczą swoje kompleksy zwłaszcza Pani xxx

Student Ocena odpowiedz

Niestety musze stwierdzić słaby poziom ekonomii na uwb. Kadra nie potrafi nawet rzutnika obsługiwać i prostych programów. Potrafią jednym egz uwalic po 150 osob. A wykladowcy mają bardzo dużo humorów :/