Plac Uniwersytecki 1,

15-420 Białystok

tel. 85 745-74-37, 38

fax: 85 745-75-29

email: dean@uwb.edu.pl

Plac Uniwersytecki 1,

15-420 Białystok

tel. 85 745-74-37, 38

fax: 85 745-75-29

email: dean@uwb.edu.pl

 • FILOZOFIA Stopień: II REKRUTACJA

  Studia, koordynuje Katedra Filozofii i Etyki Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB we współpracy z Instytutem Socjologii i Kognitywistyki, a częściowo także Wydziałem Filologicznym i Wydziałem Pedagogiki.i Psychologii UwB. 

  Studia adresowane są do absolwentów  licencjackich studiów na kierunku filozofia, ale także do osób, które tytuł licencjata lub magistra zdobyły na innych kierunkach, zwłaszcza humanistycznych i społecznych, takich jak filologia polska i filologie obce, historia, kulturoznawstwo, socjologia, kognitywistyka i komunikacja, prawo czy ekonomia. Studia otwarte są również dla zainteresowanych filozofią absolwentów kierunków przyrodniczych i ścisłych. Absolwentom licencjackich studiów filozoficznych pozwalają pogłębić i ukierunkować zdobytą wcześniej wiedzę z zakresu filozofii, a absolwentom  innych kierunków studiów uzupełnić i poszerzyć wiedzę szczegółową o jej wymiar filozoficzny i zdobyć dodatkowe wykształcenie ogólnohumanistyczne.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOZOFIA I ETYKA Stopień: I REKRUTACJA

  • Idea studiów opiera się na założeniu, że mimo dynamicznego rozwoju nauk szczegółowych, zwłaszcza przyrodniczych i technicznych, wciąż potrzebna – dziś nawet bardziej niż kiedykolwiek – jest  ogólna i wszechstronna edukacja humanistyczna, w ramach której szuka się odpowiedzi nie tyle na pytanie „jak coś zrobić”, ile na pytanie „dlaczego i po co?”. Fundamentem takiej edukacji jest filozofia, a w jej ramach zwłaszcza etyka.
  • Etyka rozumiana jest jako dział filozofii, ale również jako obszar norm, wartości i decyzji, na którym krzyżują się i oddziałują na siebie idee filozoficzne i różne praktyki społeczne, także wierzenia religijne. Studia nie służą nauczaniu jedynie słusznej doktryny moralnej, lecz lepszemu rozumieniu problemów etycznych na podłożu wiedzy filozoficznej, historycznej, społecznej, psychologicznej. Dostarczają pogłębionej wiedzy humanistycznej, ukazując zarówno historyczną genezę różnych idei, jak i ich współczesne znaczenie, w szczególności dla ważnych kwestii i sporów moralnych.
  • Program studiów obejmuje nie tylko wiedzę teoretyczną i erudycyjną, wiele uwagi poświęca również praktycznym aspektom filozofii – zarówno jej związkom z życiem społeczno-politycznym, jak i jej znaczeniu dla indywidualnych praktyk życiowych.
  • Duży nacisk w ramach studiów kładzie się na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, w tym na znajomości języków obcych. Oferowane są lektoraty z dwóch języków obcych do wyboru, przy czym jeden dotyczy języka kontynuowanego, który student powinien opanować przynajmniej na poziomie B2, a drugi języka (nowożytnego lub starożytnego), którego naukę można zacząć od podstaw i który student powinien opanować przynajmniej na poziomie A2. Dodatkowo na ostatnim roku studiów program obejmuje translatorium z wybranego języka obcego (zależnie od ilości chętnych na kurs z  określonego języka).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia i etyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

 • HISTORIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia pierwszego stopnia na kierunku HISTORIA trwają 6 semestrów i obejmują 1875 godzin w trybie stacjonarnym. Podczas ich trwania studenci mogą uzyskać 180 punktów ECTS. W ramach studiów historycznych studenci mogą wybrać jedną z dwóch ścieżek kształcenia. Pierwsza, historia w ujęciu klasycznym, druga - historia wojskowości i służb  mundurowych. Studia historyczne w ujęciu klasycznym adresowane są do osób zainteresowanych zdobyciem ogólnego wykształcenia humanistycznego i wszechstronnej wiedzy w zakresie historii Polski, historii powszechnej, historii regionu oraz innych pokrewnych dziedzin. Studia wyposażają absolwenta także w wiedzę z zakresu nauk społecznych. Dają możliwość rozwijania kompetencji językowych - z języka obcego nowożytnego i języka łacińskiego. Zasadnicza część planu studiów obejmuje następujące przedmioty: język łaciński, vademecum studiów historycznych, nauki pomocnicze historii, historię wczesnego chrześcijaństwa, prehistorię ziem polskich, historię starożytną, historię średniowiecza, historię nowożytną, historię XIX wieku, historię XX wieku. Zakres podstawowego kanonu wykształcenia absolwenta jest poszerzony poprzez uczestnictwo studentów od drugiego roku studiów w zajęciach bloków tematycznych w wymiarze po 150 godzin: Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego, Archiwistyczny.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • KOGNITYWISTYKA I KOMUNIKACJA Stopień: I REKRUTACJA

  ognitywistyka (ang. cognitive science) jest interdyscyplinarną nauką, która bada umysł, poznanie i komunikację we wszelkich ich funkcjach polegających na pozyskiwaniu, przechowywaniu, przetwarzaniu oraz sprawnym komunikowaniu informacji. Jest to nauka o tym, co jest „krwioobiegiem” społeczeństwa informacyjnego. Kognitywistykę interesują naturalne systemy poznawcze i komunikacyjne (ludzie, zwierzęta) oraz systemy informacyjne wytworzone przez człowieka (sztuczna inteligencja, roboty kognitywne). Obecnie jesteśmy na początku ery społeczeństwa informacyjnego. Zanikają tradycyjne zawody. Przestają się liczyć cenione niegdyś umiejętności. Jak przygotować się na nadchodącą przyszłość? Jaka wiedza i jakie umiejętności będą niezbędne dla życia w społeczeństwie informacyjnym?

  Kognitywistyka i komunikacja jest sprofilowaną wersją kognitywistyki w jej najnowszej fazie rozwojowej, w której bada się rolę czynników społeczno-kulturowych w działaniu umysłu, poznania i procesów komunikacyjnych. Podstawowe jednostki społeczne traktowane są jako systemy poznawcze komunikujące się za pomocą różnych kanałów informacyjnych i kodów kulturowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kongitywistyka i komunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia socjologiczne pierwszego stopnia trwają 6 semestrów – 2250 godzin i podczas nich studenci mogą zdobyć 198 punktów ECTS. Studia są adresowane do osób, które chcą rozszerzyć swoje horyzonty, zgłębić podstawy relacji międzyludzkich, doskonalić swe działania komunikacyjne, poznać prawidła psychologii społecznej, działania grup i instytucji, lepiej zrozumieć złożoność współczesnego świata i zależności w nim występujące. Rozwijają one wiedzę dotyczącą współczesnej kultury i społeczeństwa polskiego, ale podczas zaprojektowanych w ich ramach kursów uczestnicy zapoznają się również z odkryciami badaczy – podróżników analizujących odległe i czasem bardzo egzotyczne ludy. 

  Studia socjologiczne II stopnia trwają 2 lata (4 semestry – 130 punktów ECTS) i zostały zaprojektowane w ten sposób by z jednej strony poszerzać dotychczasową (zdobytą na I stopniu) wiedzę, z drugiej zaś by dać możliwość studiowania tym osobom, które ukończyły studia I stopnia z innych dyscyplin. Są adresowane do osób, które chcą rozszerzyć swoje horyzonty, zgłębić podstawy relacji międzyludzkich, doskonalić swe działania komunikacyjne, poznać prawidła psychologii społecznej, działania grup i instytucji. W programie studiów - z jednej strony - położony jest nacisk na rozwinięcie wiedzy interdyscyplinarnej w zakresie nauk społecznych (która stanowi podstawę w przygotowywaniu się do studiów III stopnia), z drugiej zaś strony możliwość wyboru jednej z pięciu ścieżek specjalnościowych umożliwia praktyczne przygotowanie kandydatów do podjęcia przyszłej pracy zawodowej. 

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe trwają 6 semestrów i obejmują 2030 godzin w trybie stacjonarnym. Podczas ich trwania studenci mogą uzyskać 180 punktów ECTS. Stosunki międzynarodowe to nowoczesny kierunek, uwzględniający przemiany i wymagania współczesnego świata. Adresowane są do osób o interdyscyplinarnych zainteresowanych, zafascynowanych bieżącymi wydarzeniami politycznymi postrzeganymi w szerokim kontekście przemian cywilizacyjnych, kulturowych, ekonomicznych, religijnych etc. Są syntezą takich kierunków jak politologia, ekonomia, prawo, socjologia, historia. Ich zaletą jest szerokie społeczno-humanistyczne wykształcenie. Dają możliwość rozwijania kompetencji językowych w zakresie języków nowożytnych - języka obcego nowożytnego zachodnioeuropejskiego i języka obcego nowożytnego wschodnioeuropejskiego.

  Studia drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe trwają 4 semestry i obejmują 825 godzin w trybie stacjonarnym. Podczas ich trwania studenci mogą uzyskać 120 punktów ECTS. Adresowane są do absolwentów kierunku studiów Stosunki międzynarodowe pierwszego stopnia oraz do absolwentów kierunków pokrewnych z obszarów nauk społecznych i humanistycznych. Umożliwiają pogłębienie wykształcenia z zakresu nauk politycznych, prawnych i ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień poświęconych konfliktom międzynarodowym oraz sytuacji na wschodnim pograniczu Unii Europejskiej.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA WSCHODNIE Stopień: I REKRUTACJA

  Studia wschodnie, to interdyscyplinarne studia I stopnia odnoszące się do dwóch obszarów kształcenia: nauk humanistycznych i nauk społecznych. Kierunek Studia wschodnie jest odpowiedzią na światową tendencję do tworzenia i rozwijania tzw. studiów regionalnych (area studies), które z powodzeniem realizowane są przez najważniejsze ośrodki akademickie na świecie. Unikatowość tego kierunku polega na tym, że oferuje on bloki tematyczne pozwalające na kompleksową analizę specyfiki najważniejszych krajów postradzieckich oraz Dalekiego Wschodu. Studia wschodnie umożliwią zdobycie kwalifikacji pozwalających absolwentom na skuteczne nawiązywanie kontaktów o charakterze politycznym, kulturalnym, ekonomicznym i turystycznym z partnerami na rynkach wschodnich. Ważnym uzupełnieniem kompetencji zdobytych podczas studiów będzie umiejętność posługiwania się  językami obcymi, w tym jednym wschodnioeuropejskim oraz językiem chińskim (mandaryńskim). Zajęcia będą realizowane przez kadrę naukową WH-S, która od wielu lat prowadzi badania nad problematyką wschodnią oraz pracuje w wielokulturowym środowisku znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie wielu krajów wschodnich.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia wschodnie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

NK Ocena

Bardzo słabo. Dziekanat jest miły, studiowanie zaś tylko dla osób które przyszły po papier. Duże grupy, małe sale i zajęcia w przedziale od 8 do 21.30. Da sie przeżyć gdyby nie korupcja polegająca na tym że koleżaneczki wykładowczyń są nie do tknięcia, dostają wszystko mimo pisania marnych praw. Działalność w kole naukowym nie ma sensu, bo nie dostanie się nic, a taki np: Prof. K. z historii jeszcze cie zwyzywa że śmiesz wziąć zaświadczenie o udziale w czymkolwiek. Oczywiście pupilkowie są forsowani całe studia, brani na doktoraty, staże etc zerowym wysiłkiem. Zgłaszając problem wyżej może zaskutkować pożegnaniem się z wydziałem i wilczym biletem. Ręka reke myje rodem z PRL. Odradzam jeśli jesteś tu po coś więcej niż papier

Studentka Ocena

Kierunek socjologia jak również wydział historyczno-socjologiczny to instytucja całkowicie nie zorganizowana, brak należytego zaplecza naukowego w postaci kadry, nieumiejętność prowadzenia zajęć, koniec listopada a plan zajęć ulega nadal ciągłym zmianom, nieprzychylność, brak kultury ze strony dziekanatu to tylko minimum co cechuje powyższą uczelnię. Wirtualne konto studenta na którym nie można nic znaleźć jak również nie podawane są żadne informacje ze względów ochrony danych, a decyzje dotyczące stypendiów zamiast podawać właśnie tam wiszą w gablocie gdzie każdy może je zobaczyć - absurd, przez telefon też nie można uzyskać żadnych informacji, osobiście tym bardziej bo lepiej pić kawę i piłować paznokcie niż zajmować się uczciwą pracą i tym co należy do zadań tych osób.Kategorycznie odradzam studiowanie na tym wydziale, chyba że ktoś lubi marnować życie i czas, ewentualnie nie miał innego wyjścia i musi przeczekać rok tak jak ja by zmienić kierunek na bardziej mówiąc wprost normalny który wniesie coś twórczego i pożytecznego w życie i dalszy rozwój zwłaszcza zawodowy.