ul. Willowa 2,

43-309 Bielsko-Biała 

budynek L, II piętro, pok. 202, 203

Studia stacjonarne  (33) 82-79-207

Studia niestacjonarne (33) 82-79-223

dwzit@ath.bielsko.pl

ul. Willowa 2,

43-309 Bielsko-Biała 

budynek L, II piętro, pok. 202, 203

Studia stacjonarne  (33) 82-79-207

Studia niestacjonarne (33) 82-79-223

dwzit@ath.bielsko.pl

 • ANALITYKA I KOMUNIKACJA W BIZNESIE Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent studiów pierwszego stopnia poprzez unikatowe połączenie przedmiotów tradycyjnie przypisanym różnym dyscyplinom naukowym (ekonomii i socjologii) posiada wiedzę i szereg umiejętności praktycznych związanych z szeroką pojmowaną analizą zjawisk społeczno-gospodarczych. Absolwent posiada wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: analizy ryzyka, analizy finansowej, analizy opinii publicznej, statystycznej obróbki danych czy też obsługi programów komputerowych w biznesie. Absolwent umie diagnozować zachodzące w różnych kontekstach procesy komunikacyjne, a także potrafi konstruować efektywną politykę komunikacyjną organizacjach różnego typu. Absolwenci podczas zajęć i przewidzianych dla kierunku praktyk są przygotowani do pracy na stanowiskach: specjalisty analityka w sektorze publicznym i prywatnym, konsultanta wspierającego szczeble kierownicze, a także specjalisty w zakresie komunikacji (specjalista ds. komunikacji internetowej, dział PR, dział marketingu i reklamy, dziale rozwoju). Posiadana wiedza i umiejętności umożliwiają również podjęcie pracy w wielu wolnych zawodach, m.in. dziennikarstwie, kampaniach wyborczych itp.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka i komunikacja w biznesie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski lub matematyka lub wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • SOCJOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Specjalności:

  Komunikacja społeczna i nowe media

  Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą wyjaśnienie zjawisk i procesów społecznych oraz uwarunkowań zmian społecznych, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami analizy zjawisk i procesów społecznych – zarówno jakościowymi jak i ilościowymi, z zastosowaniem programów komputerowych. Absolwenci podczas zajęć nabywają kompetencję umożliwiające analizowanie procesów komunikacyjnych zachodzących w różnych kontekstach społecznych. Są przygotowani do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych i non profit, łącząc wiedzę socjologiczną z kompetencjami kluczowymi w realiach społeczeństwa informacyjnego i praktycznymi zastosowaniami wiedzy socjologicznej w zakresie komunikacji społecznej (reklama, wizualizacja, socjotechnika, marketing społeczny i polityczny, działania z zakresu PR) i w zakresie nowych mediów.

  Socjologia organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi

  Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą wyjaśnienie zjawisk i procesów społecznych oraz uwarunkowań zmian społecznych, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami analizy zjawisk i procesów społecznych – zarówno jakościowymi jak i ilościowymi, z zastosowaniem programów komputerowych. Ponadto uczy się jak skutecznie przewodzić, zarządzać, motywować czy kierować. Absolwent uzyskują umiejętności i kompetencje w zakresie psychospołecznych uwarunkowań zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji interpersonalnej w tym negocjacji i rozwiązywania konfliktów oraz złożonego procesu rekrutacji, selekcji i rozwoju pracownika w różnego typu organizacjach i przedsiębiorstwach, w szczególności w przedsiębiorstwach międzynarodowych, organizacjach i instytucjach publicznych i non-profit,a także w szkolnictwie podstawowym i średnim oraz instytucjach kultury.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski lub historia lub matematyka lub wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • TRANSPORT Stopień: I REKRUTACJA

  Specjalności:

  Eksploatacja i bezpieczeństwo w transporcie (tylko studia stacjonarne)

  Absolwenci studiów I stopnia na kierunku transport uzyskują tytuł zawodowy inżyniera. W czasie studiów zdobędą ogólną wiedzę o funkcjonowaniu współczesnego transportu oraz szczegółową, dotyczącą budowy i eksploatacji środków transportu, systemów transportowych, inżynierii ruchu, infrastruktury transportu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu transportu na środowisko. Zdobędą także umiejętności z zakresu ogólnie rozumianej mechaniki, grafiki inżynierskiej, ekonomii i zarządzania oraz informatyki. W ramach specjalności studenci pozyskają wiedzę i doświadczenie praktyczne z zakresu eksploatacji środków transportu i bezpieczeństwa w transporcie drogowym. Absolwenci będą przygotowani do pracy na stanowiskach związanych z organizowaniem, nadzorowaniem i zarządzaniem procesami transportowymi, planowaniem i modernizacją infrastruktury sieci komunikacyjnych. Będą mogli znaleźć zatrudnienie także w jednostkach eksploatujących środki transportu (bazach transportowych), firmach transportowych, zakładach obsługowo-naprawczych, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego, zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych, Inspekcji Ruchu Drogowego, firmach outsourcingowych świadczących usługi dla branży transportowej. Wiedza z zakresu transportu bliskiego umożliwi poszukiwanie absolwentom pracy w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych regionu a także w budownictwie, przy planowaniu i kierowaniu transportem wewnętrznym oraz gospodarką magazynową. Absolwenci będą przygotowani do kontynuowania nauki na studiach II i III stopnia na kierunku transport oraz na kierunkach pokrewnych.

  Inteligentne systemy transportowe (tylko studia stacjonarne)

  Absolwenci studiów I stopnia na kierunku transport uzyskują tytuł zawodowy inżyniera. W czasie studiów zdobędą ogólną wiedzę o funkcjonowaniu współczesnego transportu oraz szczegółową, dotyczącą budowy i eksploatacji środków transportu, systemów transportowych, inżynierii ruchu, infrastruktury transportu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu transportu na środowisko. Zdobędą także umiejętności z zakresu ogólnie rozumianej mechaniki, grafiki inżynierskiej, ekonomii i zarządzania oraz informatyki. W ramach specjalności Inteligentne Systemy Transportowe studenci poznają praktyczne aspekty funkcjonowania współczesnych systemów sterowania, monitorowania i zarządzania ruchem drogowym. Absolwenci będą przygotowani do pracy na stanowiskach związanych z organizowaniem, nadzorowaniem i zarządzaniem procesami transportowymi, planowaniem i modernizacją infrastruktury sieci komunikacyjnych. Będą mogli znaleźć zatrudnienie także w jednostkach eksploatujących środki transportu (bazach transportowych), firmach transportowych, zakładach obsługowo-naprawczych, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego, zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych, Inspekcji Ruchu Drogowego, firmach outsourcingowych świadczących usługi dla branży transportowej. Wiedza z zakresu transportu bliskiego umożliwi poszukiwanie absolwentom pracy w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych regionu a także w budownictwie, przy planowaniu i kierowaniu transportem wewnętrznym oraz gospodarką magazynową. Absolwenci będą przygotowani do kontynuowania nauki na studiach II i III stopnia na kierunku transport oraz na kierunkach pokrewnych.

  Komputerowe wspomaganie w transporcie

  Absolwenci studiów I stopnia na kierunku transport uzyskują tytuł zawodowy inżyniera. W czasie studiów zdobędą ogólną wiedzę o funkcjonowaniu współczesnego transportu oraz szczegółową, dotyczącą budowy i eksploatacji środków transportu, systemów transportowych, inżynierii ruchu, infrastruktury transportu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu transportu na środowisko. Zdobędą także umiejętności z zakresu ogólnie rozumianej mechaniki, grafiki inżynierskiej, ekonomii i zarządzania oraz informatyki. Studenci zapoznają się ze współczesnymi metodami i systemami informatycznymi wspomagającymi procesy decyzyjne w transporcie. Absolwenci będą przygotowani do pracy na stanowiskach związanych z organizowaniem, nadzorowaniem i zarządzaniem procesami transportowymi, planowaniem i modernizacją infrastruktury sieci komunikacyjnych. Będą mogli znaleźć zatrudnienie także w jednostkach eksploatujących środki transportu (bazach transportowych), firmach transportowych, zakładach obsługowo-naprawczych, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego, zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych, Inspekcji Ruchu Drogowego, firmach outsourcingowych świadczących usługi dla branży transportowej. Wiedza z zakresu transportu bliskiego umożliwi poszukiwanie absolwentom pracy w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych regionu a także w budownictwie, przy planowaniu i kierowaniu transportem wewnętrznym oraz gospodarką magazynową. Absolwenci będą przygotowani do kontynuowania nauki na studiach II i III stopnia na kierunku transport oraz na kierunkach pokrewnych.

  Logistyka transportu

  Absolwenci studiów I stopnia na kierunku transport uzyskują tytuł zawodowy inżyniera. W czasie studiów zdobędą ogólną wiedzę o funkcjonowaniu współczesnego transportu oraz szczegółową, dotyczącą budowy i eksploatacji środków transportu, systemów transportowych, inżynierii ruchu, infrastruktury transportu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu transportu na środowisko. Zdobędą także umiejętności z zakresu ogólnie rozumianej mechaniki, grafiki inżynierskiej, ekonomii i zarządzania oraz informatyki. Studenci pogłębią wiedzę dotyczącą zagadnień zarządzania procesami transportowymi i logistyki. Absolwenci będą przygotowani do pracy na stanowiskach związanych z organizowaniem, nadzorowaniem i zarządzaniem procesami transportowymi, planowaniem i modernizacją infrastruktury sieci komunikacyjnych. Będą mogli znaleźć zatrudnienie także w jednostkach eksploatujących środki transportu (bazach transportowych), firmach transportowych, zakładach obsługowo-naprawczych, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego, zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych, Inspekcji Ruchu Drogowego, firmach outsourcingowych świadczących usługi dla branży transportowej. Wiedza z zakresu transportu bliskiego umożliwi poszukiwanie absolwentom pracy w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych regionu a także w budownictwie, przy planowaniu i kierowaniu transportem wewnętrznym oraz gospodarką magazynową. Absolwenci będą przygotowani do kontynuowania nauki na studiach II i III stopnia na kierunku transport oraz na kierunkach pokrewnych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka lub informatyka lub geografia lub fizyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Specjalności:

  Zarządzanie firmą

  Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach oraz uwarunkowań realizacji funkcji zarządzania w organizacjach, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania z zastosowaniem technologii informacyjnych. Absolwent jest przygotowany do zastosowania wiedzy teoretycznej i rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania w różnych organizacjach i instytucjach. Jest on przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty z zakresu zarządzania (na przykład specjalisty ds. promocji, obsługi klienta, organizacji i zarządzania, analiz ekonomicznych itp.) oraz na stanowisku kierownika/menedżera średniego szczebla, w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji państwowej i lokalnej, w strukturach bezpieczeństwa. Absolwent jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent potrafi wykorzystać narzędzia zarządzania marketingowego oraz instrumenty ekonomiczno-finansowe w zarządzaniu firmą (zarówno małą, średnią, jak i dużą) oraz posługiwać się technikami organizatorskimi. Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II-go stopnia oraz kontynuacji kształcenia przez całe życie w celu dostosowania się do zmieniających się wymagań rynku pracy.

  Zarządzanie logistyką i jakością

  Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach oraz uwarunkowań realizacji funkcji zarządzania w organizacjach, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania z zastosowaniem technologii informacyjnych. Absolwent jest przygotowany do zastosowania wiedzy teoretycznej i rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania w różnych organizacjach i instytucjach. Jest on przygotowany do podjęcia pracy w charakterze specjalisty z zakresu zarządzania, na stanowisku kierownika/menedżera średniego szczebla, w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji państwowej i lokalnej, w strukturach bezpieczeństwa lub do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent potrafi wdrażać i kontrolować systemy zarządzania logistycznego, posługiwać się narzędziami jakości, badać potrzeby i satysfakcję klienta. Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II-go stopnia oraz kontynuacji kształcenia przez całe życie w celu dostosowania się do zmieniających się wymagań rynku pracy.

  Zarządzanie międzynarodowe

  Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach oraz uwarunkowań realizacji funkcji zarządzania w organizacjach, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania z zastosowaniem technologii informacyjnych. Absolwent jest przygotowany do zastosowania wiedzy teoretycznej i rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania w różnych organizacjach i instytucjach. Jest on przygotowany do podjęcia pracy w charakterze specjalisty z zakresu zarządzania, na stanowisku kierownika/menedżera średniego szczebla, w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji państwowej i lokalnej, w strukturach bezpieczeństwa lub do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent potrafi wykorzystywać narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach międzynarodowych, rozpoznaje uwarunkowania gospodarcze, prawne i społeczne w zakresie zarządzania firmą międzynarodową. Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II-go stopnia oraz kontynuacji kształcenia przez całe życie w celu dostosowania się do zmieniających się wymagań rynku pracy.

  Zarządzanie w administracji i finanse organizacji

  Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach oraz uwarunkowań realizacji funkcji zarządzania w organizacjach, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania z zastosowaniem technologii informacyjnych. Absolwent jest przygotowany do zastosowania wiedzy teoretycznej i rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania w różnych organizacjach i instytucjach. Jest on przygotowany do podjęcia pracy w charakterze specjalisty z zakresu zarządzania, na stanowisku kierownika/menedżera średniego szczebla, w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji państwowej i lokalnej, w strukturach bezpieczeństwa lub do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent potrafi wykorzystywać narzędzia strategicznego i operacyjnego zarządzania finansami organizacji, potrafi realizować podstawowe funkcje zarządzania w jednostkach organizacyjnych administracji państwowej, jednostkach samorządu terytorialnego i strukturach UE. Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II-go stopnia oraz kontynuacji kształcenia przez całe życie w celu dostosowania się do zmieniających się wymagań rynku pracy.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka lub informatyka lub geografia
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)