ul. Willowa 2, 

43-309 Bielsko-Biała, budynek L

+48 33 8279 349 / +48 33 8279 350  – centrala ATH

+48 33 8279 229 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)

dwhs@ath.edu.pl

ul. Willowa 2, 

43-309 Bielsko-Biała, budynek L

+48 33 8279 349 / +48 33 8279 350  – centrala ATH

+48 33 8279 229 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)

dwhs@ath.edu.pl

 • JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego oraz metodyki nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

  Program podzielony został na dwa moduły:
  – moduł kształcenia w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego – obejmujący kształcenie w zakresie umiejętności językowych, w tym doskonalenia wymowy, sprawności pisania, rozumienia i konwersacji, pozwalając słuchaczom na osiągnięcie i doskonalenie poziomu B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
  – moduł kształcenia w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – pozwalający słuchaczom na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji nie tylko w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ale także w następujących zakresach: zastosowania multimedialnych środków dydaktycznych w przedszkolnym i wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego, metodyki zajęć aktywizujących, takich jak gry i zabawy językowe, metodyki zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (CLIL) i innych.

  Dowiedz się więcej

 • LOGOPEDIA Z KOMUNIKACJĄ ALTERNATYWNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Podyplomowe Studia Logopedii z Komunikacją Alternatywną obejmują 660 godzin zajęć w tym 80 godzin praktyk logopedycznych. Celem studiów kwalifikacyjnych jest wykształcenie logopedy, który będzie przygotowany do wykonywania pracy. Potrzeba utworzenia studiów o takim charakterze została podyktowana przez problemy w sferze komunikacji werbalnej, które negatywnie wpływają na ogólny rozwój człowieka. Złożone dysfunkcje rozwojowe w określonych przypadkach wymagają zastosowania komunikacji alternatywnej, dostosowanej do indywidualnych możliwości człowieka, przez co umożliwiającej kontakt z otoczeniem. Program nauczania Podyplomowych Studiów Logopedii z Komunikacją Alternatywną przewiduje między innymi 100 godzin dydaktycznych dotyczących alternatywnych metod komunikacji.

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studium Podyplomowe z Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego przeznaczone jest dla: absolwentów studiów magisterskich i licencjackich na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych lub absolwentów filologii polskiej i filologii o specjalności nauczycielskiej. a Studia Podyplomowe z Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończeniastudiów wyższych, tj. posiadające dyplom licencjata, magistra uzyskany w Polsce lub innym kraju.

  Dowiedz się więcej

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów nie nauczycielskich kierunków studiów magisterskich i licencjackich, którzy chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do pracy w szkole lub innej placówce oświatowej zgodne z dyscypliną na dyplomie ukończenia studiów wyższych. 

  Dowiedz się więcej

 • RESOCJALIZACJA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia są skierowane do absolwentów studiów magisterskich lub licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza uzyskanie kwalifikacji pozwalających na podjęcie pacy w placówkach resocjalizacyjnych jako: funkcjonariusz służb więziennych i ochrony państwa, policjanta służb prewencji pracującego m.in.: w policyjnej izbie dziecka lub zespole ds. nieletnich, nauczyciela w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich, wychowawca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach opiekuńczych tj. świetlicach środowiskowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pedagog w organizacjach pozarządowych zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją.

  Dowiedz się więcej

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia mają charakter kwalifikacyjny. Nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne) w przedszkolu, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej. Studia kierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Polj4ik Ocena

Filologia słowiańska na całkiem dobrym poziomie, bardzo fajni wykładowcy. Uczelnia kameralna, nie było problemów. Polecam!