• PIELĘGNIARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa magister pielęgniarstwa magister pielęgniarstwa

  Absolwent kierunku dysponuje w zakresie wiedzy:
  – szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa,
  – ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
  – wiedzę z zakresu świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią,
  – wiedzę w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej człowieka poprzez ocenę  indywidualnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zachowania i przywracania zdrowia*,
  – znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki;

  W zakresie umiejętności potrafi:

  1. korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
  2. udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
  3. sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,
  4. samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw,
  5. organizować pracę własną;
  6. nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działa­nia społeczności lokalnej na rzecz zdrowia,
  7. prowadzić badania naukowe*.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena figurująca na dyplomie studiów pierwszego stopnia oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata • 4 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 4 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Absolwent kierunku posiada:

  1. szczegółową wiedzę z zakresu medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach zagrożenia życia u dorosłych i dzieci,
  2. ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
  3. znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu ratownika medycznego,
  4. umiejętność korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
  5. umiejętność oceny stanu zdrowia osób w celu wstępnego rozpoznania i zaplanowania postępowania leczniczego,
  6. zabezpiecza i transportuje osoby w stanie nagłego zagrożenia życia,
  7. udziela świadczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy,  ratowania życia ludzkiego,
  8. podejmuje działania zapobiegające zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska,
  9. samodzielnie organizuje i prowadzi zajęcia z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności
  10. ratunkowych  zgodnie z zasadami etyki ogólnej oraz poszanowaniem i respektowaniem  praw człowieka,
  11. organizuje pracę własną, nawiązuje współpracę z Państwową Strażą Pożarną oraz inicjuje i wspiera działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia,
  12. skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,
  13. posiada  świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.

  Absolwent Ratownictwa Medycznego może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, w tym  w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających, w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego, w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczania kryzysowego, w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w charakterze instruktora pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,  ochotnicze straże pożarne) i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości, w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych oraz w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: