• PIELĘGNIARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent kierunku dysponuje w zakresie wiedzy:
  – szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa,
  – ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
  – wiedzę z zakresu świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią,
  – wiedzę w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej człowieka poprzez ocenę  indywidualnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zachowania i przywracania zdrowia*,
  – znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki;

  W zakresie umiejętności potrafi:

  1. korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
  2. udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
  3. sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,
  4. samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw,
  5. organizować pracę własną;
  6. nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działa­nia społeczności lokalnej na rzecz zdrowia,
  7. prowadzić badania naukowe*.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski lub matematyka lub biologia
  • Dowolny język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest ocena na dyplomie i średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent kierunku posiada:

  1. szczegółową wiedzę z zakresu medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach zagrożenia życia u dorosłych i dzieci,
  2. ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
  3. znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu ratownika medycznego,
  4. umiejętność korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
  5. umiejętność oceny stanu zdrowia osób w celu wstępnego rozpoznania i zaplanowania postępowania leczniczego,
  6. zabezpiecza i transportuje osoby w stanie nagłego zagrożenia życia,
  7. udziela świadczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy,  ratowania życia ludzkiego,
  8. podejmuje działania zapobiegające zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska,
  9. samodzielnie organizuje i prowadzi zajęcia z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności
  10. ratunkowych  zgodnie z zasadami etyki ogólnej oraz poszanowaniem i respektowaniem  praw człowieka,
  11. organizuje pracę własną, nawiązuje współpracę z Państwową Strażą Pożarną oraz inicjuje i wspiera działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia,
  12. skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,
  13. posiada  świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.

  Absolwent Ratownictwa Medycznego może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, w tym  w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających, w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego, w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczania kryzysowego, w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w charakterze instruktora pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,  ochotnicze straże pożarne) i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości, w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych oraz w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski lub matematyka lub biologia
  • Dowolny język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: