ul. Bohaterów Westerplatte 64

76-200 Słupsk

tel./fax. (59) 84 05 919 -920 -921 

ef@apsl.edu.pl 

ul. Bohaterów Westerplatte 64

76-200 Słupsk

tel./fax. (59) 84 05 919 -920 -921 

ef@apsl.edu.pl 

 • DORADZTWO ZAWODOWE W SYSTEMIE OŚWIATY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia  adresowane  są  do  osób  z  wykształceniem  wyższym pedagogicznym posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia lub absolwentów innych  kierunków  studiów wyższych,  którzy  legitymują  się  kwalifikacjami  pedagogicznymi. Adresowane są przede   wszystkim   do nauczycieli,  wychowawców, pedagogów  szkolnych, psychologów, pracowników   placówek   oświatowych,   wychowawczo-resocjalizacyjnych,   poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także do osób, które chcą uzupełnić lub wzbogacić swoją wiedzę  z zakresu   problematyki   poradnictwa    i doradztwa   zawodowego. Studia  kształcą nauczycieli  i  pedagogów  w  zakresie  przygotowania  merytorycznego  do prowadzenia  zajęć  z  doradztwa  zawodowego zgodnie z  rozporządzeniem  MEN  z  dnia  30  kwietnia  2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

  Dowiedz się więcej

 • EDUKACJA BIBLIOTECZNA Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych różnych kierunków posiadających tytuł magistra lub licencjata. Skończenie studiów daje kwalifikacje bibliotekarskie niezbędne do pracy w bibliotece szkolnej, pedagogicznej, a także publicznej, naukowej i innych. Zjazdy w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Rekrutacja w dwóch terminach (semestr letni i semestr zimowy)  na podstawie złożonych dokumentów i kolejności zgłoszeń. Warunki ukończenia studiów: zaliczenia z oceną, napisanie  i obrona pracy dyplomowej.

  Dowiedz się więcej

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Osoby ubiegające się na studia podyplomowe muszą być absolwentami studiów I lub II  stopnia,  bądź  jednolitych  magisterskich  przygotowujących  do  wykonywania  zawodu nauczyciela,  albo  też  posiadają  przygotowanie  pedagogiczne.Studia  kierowane  są  do nauczycieli i wychowawców oraz absolwentów kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych  m.in.  pedagogów,  psychologów,  socjologów,  posiadających  przygotowanie pedagogiczne,  a  nieposiadających  kwalifikacji  do  pracy  z  dziećmi  i  młodzieżą niepełnosprawną  umysłowo.Studia  mają  charakter  kwalifikacyjny,  uprawniając  do  pracy  w placówkach specjalnych  i integracyjnych. Łączna ilość 430 godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych odpowiada wymogom rozporządzeń MEN o studiach podyplomowych.

  Dowiedz się więcej

 • MEDIACJE I NEGOCJACJE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (licencjackie/ magisterskie: nauczyciele, pedagodzy,  psycholodzy, a także pracownicy pomocy społecznej, kuratorzy sądowi, policjanci i pracownicy wymiaru sprawiedliwości, pracownicy administracji publicznej i samorządowej, liderzy zespołów, menadżerowie i inni przedstawiciele biznesu zainteresowani efektywnym rozwiązywaniem konfliktów oraz wychodzenia z sytuacji kryzysowych związanych z konfliktami powstającymi w grupach i zespołach społecznych.

  Absolwent podyplomowych studiów „Mediacje i negocjacje” otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Akademii Pomorskiej w Słupsku na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności i zdania egzaminu końcowego. Program Studiów odpowiada wytycznym Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości dotyczące standardów szkolenia mediatorów.

  Dowiedz się więcej

 • MUZYKA W EDUKACJI WCZESNEJ Z ELEMENTAMI MUZYKOTERAPII - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych zawodowych i magisterskich kierunku pedagogika (ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji nauczycielskich w obszarze edukacji zintegrowanej w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III) oraz innych kierunków ( w tym artystycznych) i specjalności nauczycielskich, a także do czynnych nauczycieli, wychowawców, instruktorów muzycznych, animatorów dziecięcego i młodzieżowego życia muzycznego, pracowników placówek oświatowo – wychowawczych i kulturalno – oświatowych. Celem studiów jest pogłębienie wiedzy, doskonalenie i rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć muzycznych z dziećmi w nauczaniu zintegrowanym, rytmiki w przedszkolach, domach kultury, prowadzenia własnej działalności artystycznej i dziecięcych zespołów estradowych.

  Dowiedz się więcej

 • MUZYKOTERAPIA Z PROFILAKTYKĄ STRESU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  O przyjęcie na studia Muzykoterapia z psychoprofilaktyką stresu mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych (posiadający tytuł magistra lub licencjata) kierunków pedagogicznych, artystycznych i medycznych (w tym fizjoterapia i pielęgniarstwo). Celem studiów jest poszerzenie kwalifikacji absolwentów wyżej wymienionych kierunków poprzez wprowadzenie różnorodnych technik muzykoterapeutycznych oraz technik radzenia sobie ze stresem do praktyki pedagogicznej, psychologicznej i medycznej w zakresie pracy w ośrodkach rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, a także oświatowych, w tym integracyjnych i przedszkolach oraz socjalnych i geriatrycznych.

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA Z RESOCJALIZACJĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwenci wyższych studiów pedagogicznych i niepedagogicznych posiadający tytuł magistra lub licencjata, zainteresowani zdobyciem kwalifikacji do pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją rozumiana jest jako zintegrowany model oddziaływań w obszarze opieki, wychowania, resocjalizacji i terapii zarówno instytucjonalnej, jak i środowiskowej. Realizacja założeń systemu opiekuńczo-wychowawczego z elementami resocjalizacji uwzględnia diagnozę środowiskową, jak i również osobowościową, która jest punktem wyjścia w tworzeniu optymalnych sposobów oddziaływań indywidualnych i społecznych. W opiece i wychowaniu w połączeniu z elementami oddziaływań resocjalizacyjnych tworzy się, uwzględniając założenia teoretyczne zachowań niezgodnych z przyjętymi normami społecznymi, profilaktykę środowiskową, która ma na celu zapobieganie zjawiskom patologii społecznej.

  Dowiedz się więcej

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Adresatem studiów są absolwenci wyższych studiów niepedagogicznych posiadający tytuł magistra lub licencjata i przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu. Oferta kierowana jest głównie do kandydatów, którzy pracują/lub mają zamiar pracować w charakterze nauczycieli zawodu, a także do absolwentów kierunków studiów niepedagogicznych, którzy po zdobyciu kwalifikacji pedagogicznych chcą podjąć pracę w wybranej placówce/instytucji edukacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • SEKSUOLOGIA KLINICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia są przeznaczone dla pedagogów, psychologów i lekarzy, a także dla osób zainteresowanych nabywaniem i rozwijaniem wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie udzielania dzieciom, młodzieży i ich rodzinom pomocy seksuologicznej. Absolwenci innych kierunków studiów wyższych mogą starać się o przyjęcie na studia podyplomowe po indywidualnym ustaleniu warunków uczestnictwa z kierownikiem studiów. Studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku dostarczają słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej zarówno o biologicznych, jak i psychologicznych oraz kulturowych uwarunkowaniach zaburzeń seksualnych i tym samym dają podstawy do bycia w pełni profesjonalnym diagnostą i terapeutą seksualności człowieka (po spełnieniu określonych warunków). Osobom uczestniczącym w procedurze ubiegania się o certyfikat seksuologa klinicznego (psycholodzy, lekarze) Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego ukończenie studiów daje podstawy do zaliczenia punktów zgodnie z procedurą osiągania certyfikatu.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA SOCJOTERAPII - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia  adresowane  są  przede  wszystkim  do  osób  z wykształceniem wyższym pedagogicznym posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia lub  absolwentów  innych  kierunków  studiów  wyższych, którzy  legitymują  się kwalifikacjami   pedagogicznymi.   Są one przede   wszystkim  dla  nauczycieli,  wychowawców, psychologów,  pracowników  placówek  oświatowych, wychowawczo-resocjalizacyjnych, rodzinnych  i  państwowych  domów  dziecka,  świetlic  środowiskowych,  poradni psychologiczno–pedagogicznych, kuratorów sądowych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowych, a  także  do  osób zainteresowanych   nabywaniem i rozwijaniem wiedzy, umiejętności  i  kompetencji  w  zakresie  udzielania  dzieciom,  młodzieży  i  ich  rodzinom pomocy psychologiczno-pedagogicznej opartej na formach aktywnych.

  Dowiedz się więcej

 • TERAPIA UZALEŻNIEŃ Z PREWENCJĄ ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (licencjackie/magisterskie) o profilu nauk społecznych, humanistycznych lub medycznych, a także inne osoby posiadające wykształcenie wyższe zainteresowane doskonaleniem kompetencji związanych z działalnością profilaktyczną, terapeutyczną i prozdrowotną w szkołach, ośrodkach pomocy społecznej, punktach konsultacyjnych, świetlicach środowiskowych, placówkach służby zdrowia, placówkach wychowawczych, resocjalizacyjnych i zakładach pracy.

  Celem studiów jest:

  1. Przygotowanie teoretyczne i metodyczne absolwenta do pracy o charakterze interdyscyplinarnym, w szczególności pracy prewencyjnej , diagnostycznej i korekcyjnej w zakresie uzależnień i zachowań ryzykownych dzieci, młodzieży i dorosłych.
  2. Przygotowanie do działalności prewencyjnej i korekcyjnej w szkołach, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych, instytucjach pomocy społecznej, instytucjach dla nieletnich oraz jednostkach penitencjarnych.
  3. Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do pracy w różnych obszarach działań pomocowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych wykazujących zachowania ryzykowne lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

  Dowiedz się więcej

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Adresat studiów: absolwenci wyższych studiów - Adresaci studiów: nauczyciele, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowani zdobyciem tych kwalifikacji, psycholodzy, lekarze, pielęgniarki, pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni, terapeuci.

  Absolwenci  studiów  podyplomowych  „Wczesne  Wspomaganie  Rozwoju  Dziecka” nabędą  wiedzę  oraz  umiejętności  oddziaływań  wspomagających  rozwój  dziecka: przeprowadzania  diagnozy,  konstruowania  programów  terapeutycznych,  ich  realizacji szczególnie  w  zakresie  opanowania  metod  i  form  rewalidacji,  wspomagania  rozwoju psychoruchowego dzieci niepełnosprawnych i współpracy z ich rodzinami. W szczególności absolwent uzyskuje kompetencje w zakresie:

  • ustalania (na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
  • nawiązywania  współpracy  z zakładem  opieki  zdrowotnej  lub  ośrodkiem  pomocy społecznej  w  celu  zapewnienia  dziecku  rehabilitacji,  terapii  lub  innych  form  pomocy, stosownie do jego potrzeb;
  • opracowywania i realizowania z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego  wspomagania  (z  uwzględnieniem  działań  wspomagających  rodzinę  dziecka  w zakresie realizacji programu), koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;
  • analizowania skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie,  wprowadzania zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania (stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny) oraz planowania dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

  Dowiedz się więcej

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Z WIEDZĄ O SPOŁECZEŃSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Adresatami studiów są absolwenci wyższych studiów pedagogicznych i niepedagogicznych z przygotowaniem pedagogicznym posiadający tytuł magistra lub licencjata zainteresowani zdobyciem kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów  Wychowanie do życia w rodzinie  oraz Wiedza o społeczeństwie. Studia Podyplomowe adresowane są do osób z wykształceniem wyższym pedagogicznym posiadających dyplom ukończenia studiów  I lub II stopnia lub absolwentów innych kierunków studiów wyższych,  którzy legitymują się kwalifikacjami pedagogicznymi. Absolwenci  nabywają uprawnienia do prowadzenia zajęć z przedmiotów Wiedza o społeczeństwie i Wychowanie do życia w rodzinie.

  Absolwenci podyplomowych studiów po ich zakończeniu i zdaniu egzaminu końcowego uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.Studia podyplomowe są studiami kwalifikacyjnymi dającymi uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu na wszystkich poziomach edukacyjnych. Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w przedszkolach i szkołach podstawowych. Ukończenie studiów przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE PRACĄ SOCJALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Praca socjalna jest działalnością o charakterze pomocowym, której podstawowym celem jest niesienie pomocy ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach, borykających się m.in. z problemami materialnymi, psychicznymi i emocjonalnymi. Pracownicy socjalni, a w szczególności menedżerowie działający w różnych instytucjach powołanych w celu niesienia pomocy potrzebującym, dla właściwego wykonywania swojej pracy powinni dysponować szeroką wiedzą z obszaru nauk społecznych, w tym z dyscypliny nauk o zarządzaniu. Studia podyplomowe Zarządzanie pracą socjalną są kierowane przede wszystkim do:

  • absolwentów studiów licencjackich i magisterskich kierunków pedagogicznych, społecznych i medycznych,
  • pracowników socjalnych pracujących w placówkach socjalnych, poradniach specjalistycznych, placówkach socjalizacyjnych, placówkach wsparcia dziennego, placówkach interwencyjnych, instytucjach rządowych i pozarządowych wspierających rodzinę,
  • menedżerów instytucji zajmujących się niesieniem pomocy osobom potrzebującym,
  • osób pragnących podjąć pracę w charakterze pracownika socjalnego,
  • osób zaangażowanych lub pragnących się zaangażować w przedsięwzięcia pomocowe poza systemem publicznej pomocy społecznej.

  Dowiedz się więcej

 • ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Dla absolwentów różnych kierunków studiów wyższych zawodowych (I stopnia) lub studiów magisterskich (II stopnia), posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w różnych typach szkół i placówek oświatowych oraz przygotowanie pedagogiczne (dla nauczycieli oraz dla absolwentów innych kierunków niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne). 

  Absolwenci dysponują kompleksową wiedzą merytoryczną z zakresu dydaktyki szczegółowej i metodyki działalności pedagogicznej oraz  umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań przedszkola oraz szkoły (klasy I-III szkoły podstawowej). Absolwenci w ramach praktyk pedagogicznych w ciągu trzech semestrów w wybranych placówkach przedszkolnych i klasach I-III szkoły podstawowej uzyskają praktyczne przygotowanie do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela wczesnej edukacji.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)