ul. Mickiewicza 5

64-100 Leszno 

Telefon: +48 65 529 60 60

Fax: +48 65 529 60 82

Email:  promocja@pwsz.edu.pl

Email rekrutacja: rekrutacja@pwsz.edu.pl

https://ipo.pwsz.edu.pl/

ul. Mickiewicza 5

64-100 Leszno 

Telefon: +48 65 529 60 60

Fax: +48 65 529 60 82

Email:  promocja@pwsz.edu.pl

Email rekrutacja: rekrutacja@pwsz.edu.pl

https://ipo.pwsz.edu.pl/

 • BUDOWNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Budownictwo do kierunku studiów umożliwiających zdobywanie wiedzy specjalistycznej z organizacji i zarządzania procesem budowlanym, wznoszenia budowli inżynierskich. Młodzi ludzie są świadomi, że potrzebni są inżynierowie do projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury i nowych obiektów budowlanych, które są tworzone zawsze. Cel kształcenia na pierwszym poziomie studiów korzystać technik komputerowych. 

  Kwalifikacje absolutorium za korzystanie z pełnych funkcji technicznych i menedżerskich w działalności budowlanej i inwestycyjnej. Reformację zapewnia doświadczona kadra o wysokim poziomie merytorycznym realizująca program studiów, w którym zawarto szeroką spektrum spektrum treści kształcenia, a także dużą część zajęć praktycznych (projekty, ćwiczenia, laboratoria). Proces dydaktyczny opanować przez absolwenta na wysokim poziomie wszystkich kompetencji zawodowych.

  W zakresie absolwentów nabytych umiejętności technicznych związanych z wykonywaniem zawodu inżynierii budownictwa tj. zrozumienie sposobu, w jaki są dostępne inwestycje budowlane. Kształtowane są również podstawowe umiejętności koncepcyjne absolwenta, umiejętności zdolności do analizowania i interpretacji. Rozwijane są umiejętności społeczne i interpersonalne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Budownictwo ekologiczne
  • Organizacja i zarządzanie procesem budowlanym

  STUDIA I STOPNIA

  O przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTROTECHNIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Kierunek studiów Elektrotechnika jest podstawowym kierunkiem studiów w obszarze studiów technicznych, którego program studiów obejmuje zagadnienia nie tylko ściśle związane z elektrotechniką, ale również automatyką, elektroniką, energetyką, informatyką i mechatroniką.

  Absolwenci tego kierunku studiów uzyskują wiedzę i kwalifikacje o szerokim profilu zawodowym w zakresie wytwarzanie, przesyłania i użytkowania energii elektrycznej w energetyce zawodowej i przemysłowej przemyśle, usługach i gospodarce komunalnej, a także w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, stosowanych obecnie szeroko we wszystkich obszarach działalności gospodarczej zarówno w dużych, średnich jak i małych zakładach przemysłowych, szerokiej sferze usług i budownictwa oraz infrastrukturze komunalnej.

  Dlatego dziedzina gospodarki zajmująca się wytwarzaniem, przesyłaniem i użytkowaniem energii elektrycznej powinna w Polsce w najbliższych latach intensywnie rozwijać się, szczególnie w zakresie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Współczesne urządzenia do wytwarzania, przesyłania i użytkowania energii elektrycznej muszą być projektowane, budowane i eksploatowane w sposób optymalny.

  Dlatego współczesny inżynier elektryk musi być wyposażony w wiedzę nie tylko w zakresie elektrotechniki ale również automatyki, elektroniki, informatyki i mechatroniki. Można zatem powiedzieć, że studia na kierunku studiów Elektrotechnika są w znacznym stopniu studiami interdyscyplinarnymi, opartymi głównie na podstawowych zjawiskach elektrycznych. Kierunek studiów Elektrotechnika spełnia krajowe i międzynarodowe kryteria akredytowania, a europejski system transferu punktów (ECTS) umożliwia kontynuację nauki na renomowanych uczelniach poza granicami kraju.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Odnawialne źródła energii
  • Instalacje elektryczne

  STUDIA I STOPNIA

  O przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku Informatyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami. Absolwent ma nie tylko być inżynierem informatykiem, posiadającym wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania, czyli potrafiącym użytkować systemy komputerowe w rutynowych zastosowaniach, ale powinien być także twórczym projektantem efektywnych rozwiązań w sytuacjach niekonwencjonalnych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia i myślenia algorytmicznego. 

  Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Informatyka powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Studia inżynierskie przygotują studenta do efektywnego projektowania, programowania i użytkowania systemów informatycznych i sieci komputerowych, a także ich nowoczesnych zastosowań w przemyśle, biznesie i administracji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Informatyka w zarządzaniu
  • Aplikacje internetowe i mobilne.

  STUDIA I STOPNIA

  O przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Mechanika i Budowa Maszyn należy do najstarszych technicznych kierunków studiów.  Obejmuje wiedzę w zakresie konstrukcji mechanicznych oraz nowoczesnych technologii wytwarzania maszyn i produktów. Studia uczą nowoczesnych metod informatycznych wspomagających prace inżynierskie – projektowanie, wytwarzanie, eksploatację maszyn oraz dobór materiałów konstrukcyjnych dając absolwentom wszechstronne wykształcenie techniczne. Jest nauką wielodyscyplinarną dająca możliwość pozyskania wiedzy umożliwiającej zastosowanie w praktyce nowoczesnych technik projektowania i wytwarzania oraz kontroli wyrobów. 

  Studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn są realizowane na pierwszym stopniu studiów zawodowych i kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera mechanika. Są to studia stacjonarne realizowane w trybie dziennym oraz studia stacjonarne dla pracujących to znaczy, że zajęcia odbywają się po południu dwa dni w tygodniu oraz w co drugi weekend.

  Studia mogą być prowadzone w trybie dualnym opisanym poniżej. Trwają siedem semestrów, podczas których studenci realizują 2535 godzin zajęć dydaktycznych.  Proces dydaktyczny umożliwia opanowanie przez absolwenta na dobrym poziomie ogólnych kompetencji zawodowych. W szczególności absolwent nabywa umiejętności techniczne niezbędne do wykonywania zawodu inżyniera mechanika.

  Kształtowane są także podstawowe umiejętności koncepcyjne absolwenta, obejmujące zdolność do analizowania i interpretowania. Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn  w  PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie spełnia krajowe i międzynarodowe kryteria akredytowania,  a europejski system transferu punktów (ECTS) umożliwia kontynuację nauki na uczelniach poza granicami kraju.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Komputerowe wspomaganie produkcji
  • Eksploatacja i diagnostyka pojazdów samochodowych

  STUDIA I STOPNIA

  O przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHATRONIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister

  Dynamiczny rozwój przemysłu, planowanie kolejnych projektów i budowy nowych zakładów w najbliższych latach oraz kierowanie inwestycji w takie sektory jak motoryzacja, lotnictwo, kolejnictwo – implikuje potrzebę  kreatywnego oddziaływania na otoczenie społeczno-gospodarcze poprzez kształcenie na najwyższym poziomie kadr dla przemysłu oraz transferu innowacyjnej wiedzy. Obecnie przemysł jest skazany na automatyzację i robotyzację.

  Dynamika zmian w procesach produkcyjnych jest bardzo szybka i często nieprzewidywalna, a to wymaga specyficznego sposobu przygotowania do postępu zachodzącego w przemyśle. Mechatronika dobrze określa zakres wiedzy wymaganej od współczesnego magistra  inżyniera, czyli szeroką, zintegrowaną wiedzę techniczną.

  Obejmuje ona w równym stopniu układy mechaniczne, elektroniczne, elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne, automatyki, informatyczne i szereg jeszcze innych. Istotą mechatroniki jest jednak przede wszystkim ich wzajemna synergiczna relacja i właściwa integracja.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nowoczesne konstrukcje i technologie w mechatronice
  • Zastosowanie mechatroniki w inżynierii elektrycznej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nowoczesne konstrukcje i technologie w mechatronice
  • Zastosowanie mechatroniki w inżynierii elektrycznej

  STUDIA I STOPNIA

  O przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Opinie (0)