• DIETETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Perspektywy zawodowe. Ze względu na posiadaną wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, a także technologii przygotowywania potraw, absolwenci kierunku Dietetyka przygotowani są do pracy w następujących placówkach:

  • zakładach opieki zdrowotnej (w publicznych i niepublicznych),
  • domach pomocy społecznej,
  • poradniach dietetycznych ( publicznych i niepublicznych),
  • zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego i otwartego,
  • oddziałach żywienia w szkołach i przedszkolach, żłobkach,
  • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
  • zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
  • organizacjach konsumenckich,
  • w sieciach fitness, welness & spa,
  • w zakładach produkujących żywność specjalnego przeznaczenia, dietetyczne środki spożywcze, suplementy diety, itp.

  Zdobędziesz kompetencje z: 

  • edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego;
  • poradnictwa żywieniowego w zdrowiu i chorobie;
  • poradnictwa dietetycznego;
  • dietoterapii i dietoprofilaktyki chorób dietozależnych;
  • postępowania dietetycznego w diagnozie Bulimia i Anoreksja Nervosa;
  • oceny zachowań zdrowotnych, weryfikacji błędów żywieniowych;
  • projektowania planu żywieniowego dostosowanego do potrzeb w rozwoju ontogentetycznym;
  • projektowania planu żywieniowego dostosowanego do aktywności fizycznej;
  • projektowania planów żywieniowych z zakresu dietetyki przeciwstarzeniowej i upiększającej.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  biologia, język polski, język obcy nowożytny oraz chemia lub fizyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

  STUDIA II STOPNIA

  Od kandydatów wymagany jest dyplom ukończenia studiów kierunku dietetyka, lub innego, w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, lub w dziedzinie nauk rolniczych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTRORADIOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Perspektywy zawodowe. Elektroradiologia jest związana z wykonywaniem procedur radiologicznych, badań obrazowych, procedur radioterapii i medycyny nuklearnej. Ta rozwijająca się dynamicznie gałąź nauki sprzyja dobrym perspektywom na rynku pracy dla absolwenta, który posiada szerokie umiejętności nadzoru i obsługi aparatury radiodiagnostycznej, radioterapeutycznej i elektromedycznej.

  Studia na elektroradiologii kreślą perspektywy dla tych, którzy w przyszłości, dzięki doskonałej znajomości aparatury diagnostycznej będą mieli uprawnienia do formułowania oceny wartości technicznej i medycznej eksploatowanego sprzętu oraz określania techniczno-ekonomicznych planów rozwoju pracowni lub zakładu EKG, EEG, EMG itp. Absolwent przygotowywany jest również do uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie Inspektora Ochrony Radiologicznej.

   Zdobędziesz kompetencje w zakresie:

  • posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych i fizycznych oraz wiedzą szczegółową z zakresu elektroradiologii,
  • wykonywania procedur diagnostycznych i terapeutycznych związanych z obsługą aparatury radiologicznej, radioterapeutycznej, medycyny nuklearnej oraz aparatury elektromedycznej,
  • budowy aparatury medycznej.

  Świat się zmienia, a diagnostyka pędzi do przodu. Celem kształcenia jest przygotowanie do wykonywania diagnostycznych badań obrazowych, zabiegów terapeutycznych z użyciem promieniowania jonizującego, diagnostyki elektromedycznej. Dynamiczny rozwój technik obrazowania, sprzęt o najwyższych parametrach jakości i nowoczesności wymaga obsługi przez wszechstronnie wykształcony personel. Absolwent elektroradiologii może znaleźć zatrudnienie w zakładach diagnostyki obrazowej i zakładach radioterapii.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  fizyka, biologia, język polski, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

 • FIZJOTERAPIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Wymagane przedmioty:
  biologia, język obcy nowożytny, język polski oraz chemia lub fizyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

 • KIERUNEK LEKARSKI (medycyna)

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 6 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 6 lat
  tytuł zawodowy: lekarz

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Wymagane przedmioty:
  biologia oraz 1 przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

 • KOSMETOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  chemia, biologia, język polski, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium: Dokument uprawniający do przyjęcia na studia drugiego stopnia (dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PIELĘGNIARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lub 3,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lub 3,5 roku 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  chemia, biologia, język polski, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium: Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: rok lub 1,5 roku
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: rok lub 1,5 roku
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia pomostowe to studia adresowane do osób posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz szkół policealnych/pomaturalnych kształcących w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza. Treści programowe oraz założone efekty kształcenia pozwalają studentowi uzyskać objęty standardem zakres kwalifikacji zawodowych. Absolwenci studiów pomostowych mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Kryterium: biologia, chemia, język polski, jeden język obcy nowożytny, ocena z egzaminu dyplomowego ze szkoły medycznej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

 • POŁOŻNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lub 3,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lub 3,5 roku 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister

  Perspektywy zawodowe. Wykonywanie zawodu położnej to sprawowanie kompleksowej i profesjonalnej opieki położniczej, ginekologicznej, neonatologicznej i pielęgniarskiej. Jako członek medycznego zespołu interdyscyplinarnego położna uczestniczy w procesie diagnozowania, leczenia i usprawniania pacjentek ciężarnych, rodzących, w okresie połogu oraz ze schorzeniami ginekologicznymi. Kompetencje położnej wiążą się przede wszystkim z planowaniem i realizowaniem indywidualnego procesu pielęgnowania uwzględniającego holistyczne spojrzenie na potrzeby i problemy pacjentek.

  Program studiów na kierunku położnictwo umożliwia zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności, które pozwolą na realizowanie ścieżka kariery zawodowej – jak i dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia o tym profilu.

  Studenci oprócz przedmiotów kierunkowych uczą się również języków obcych, aby po ukończeniu studiów móc swobodnie funkcjonować zarówno w kraju, jak i za granicą. Uczelnia ma pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. Absolwent kierunku położnictwo uzyskuje tytuł licencjata położnictwa, a dyplom ukończenia studiów uprawnia do uznania kwalifikacji zawodowych w krajach Unii Europejskiej.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  chemia, biologia, język polski, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium: Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POŁOŻNICTWO POMOSTOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: rok lub 1,5 roku
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: rok lub 1,5 roku
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia pomostowe przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie położnej.

  Czas trwania studiów jest uzależniony od rodzaju ukończonej szkoły medycznej. Program studiów został tak opracowany, aby dawał możliwość uzupełnienia posiadanej wiedzy i umiejętności dla uzyskania tytułu licencjata położnictwa.

  Absolwenci studiów pomostowych mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia i studiach podyplomowych uzupełniających na i uznawania kwalifikacji zawodowych w krajach Unii Europejskiej.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Kryterium: biologia, chemia, język polski, jeden język obcy nowożytny, ocena z egzaminu dyplomowego ze szkoły medycznej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Perspektywy zawodowe. Absolwenci kierunku studiów ratownictwo medyczne to osoby profesjonalnie przygotowane do podejmowania medycznych czynności ratunkowych, w stanach nagłego zagrożenia zdrowia życia. Kształcenie umiejętności praktycznych w toku studiów oparte jest na metodach symulacji medycznej, podczas której wykorzystywane są m.in.: zaawansowane fantomy ALS- MegaCode Kelly, MegaCode Kid, ALS Baby (Laerdal) sterowane bezprzewodowo systemami SimPad, fantom noworodka PEDI Blue Neonatal Simulator (Gaumard) oraz hybrydowy fantom porodowy MamaNathalie.

  Kolejno, studenci doskonalą swoje umiejętności w konkretnym działaniu praktycznym, podczas zajęć realizowanych w oddziałach szpitalnych oraz Zespołach Ratownictwa Medycznego. Studenci, organizują i prowadzą szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego dla różnej kategorii odbiorców, wykorzystując do tego celu ambulans treningowy Wydziału Nauk o Zdrowiu. Absolwent może podjąć pracę w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Zespołach Ratownictwa Medycznego oraz innych podmiotach, takich jak: Policja, Państwowa Straż Pożarna, GOPR, WOPR, po spełnieniu dodatkowych wymagań.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  biologia, chemia, język polski, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

 • SPORT

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia na kierunku sport są studiami licencjackimi trwającymi sześć semestrów. Przeznaczone są dla pasjonatów sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, przyszłych trenerów. Prowadzone są w specjalności trenerskiej co oznacza, że pozwalają studentowi zdobyć wiedzę, pozwalającą na samodzielne rozwiązywanie problemów związanych z prowadzeniem treningów oraz działalnością organizacji sportowej.

  Student zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalające mu właściwe realizować przygotowanie motoryczne sportowców oraz kierować rozwojem sportowca poprzez wspieranie jego talentu i predyspozycji fizycznych. Student zdobędzie umiejętności projektowania, realizowania i kontrolowania procesu treningu sportowego.

  Bardzo istotną częścią przygotowania merytorycznego przyszłego trenera jest w naszych studiach praktyka zawodowa realizowana w klubach sportowych na wszystkich poziomach mistrzostwa sportowego. Przewidziana została w wymiarze sześciu miesięcy, co z pewnością zapewni przyszłemu absolwentowi naszych studiów niezbędne umiejętności, wiedzę oraz kompetencje społeczne wymagane od trenera. Pozwoli również na zweryfikowanie wiedzy teoretycznej i znaczne poszerzenie umiejętności praktycznych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Kryterium: biologia, fizyka lub chemia, język polski, jeden język obcy nowożytny, test sprawnościowy.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

 • TERAPIA ZAJĘCIOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Terapeuta zajęciowy to zawód przyszłościowy. Coraz więcej placówek medycznych, społecznych i edukacyjnych chce mieć w swoim zespole terapeutę zajęciowego. Rosnące potrzeby społeczeństwa związane ze zwiększaniem się ilości osób starszych, pacjentów z demencją czy osób ze specjalnymi potrzebami sprawia, że zapotrzebowanie na terapeutów zajęciowych dynamiczne wzrasta.

  Celem studiów jest wyposażenie studentów w kompetencje niezbędne do pracy w charakterze terapeuty zajęciowego w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, pensjonatach, zakładach karnych itp.

  Praca terapeuty zajęciowego wiąże się z aktywnością, kreatywnością oraz z ciągłym rozwojem. Wymaga wiedzy i praktyki z zakresu nauk o zdrowiu.

  Studia przygotowują do pracy terapeuty zajęciowego z osobami zdrowymi, z dysfunkcjami oraz niepełnosprawnymi. Student nabywa wiedzę oraz umiejętności z zakresu psychologii, arteterapii, muzykoterapii czy aktywizacji ruchowej pacjentów.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  chemia, biologia, język polski, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  biologia, język polski, język obcy nowożytny oraz chemia lub fizyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Uczelnia proponuje odmienne wobec tradycji studia wychowania fizycznego łączące osobiste zainteresowania sportowe studenta z umiejętnościami zawodowymi pozwalającymi na wykonywanie zawodu nauczyciela wychowania fizycznego i zdrowotnego we wszystkich placówkach oświatowych, jak i w równym stopniu na podjęcie pracy w jednym z najbardziej istotnych obecnie obszarów zdrowia publicznego – we wszelkich miejscach edukacyjno – menedżerskich związanych z pokonywaniem dwóch zasadniczych dla człowieka XXI wieku czynników ryzyka zdrowotnego: hipokinezji i nadwagi.

  Nasz absolwent pracujący jako nauczyciel w placówce oświatowej wypełnia model nowoczesnego nauczyciela, który swoim sposobem myślenia i przygotowaniem pedagogicznym nawiązuje do obecnych, zdecydowanie odmiennych pryncypiów kształcenia. Oznacza to, że nie ogranicza się do nadzoru nad rozwojem fizycznym uczniów, nie skupia się nadmiernie nad uzyskaniem określonych przejawów sprawności sportowej wybranej grupy uczniów, lecz potrafi dostrzec wychowanie fizyczne w perspektywie całożyciowych potrzeb edukacyjnych i zdrowotnych przeciętnego ucznia, a więc potrafi: tworzyć aktywny stosunek ucznia wobec potrzeb zdrowotnych i utylitarnych własnego ciała, wykorzystać proces wychowania fizycznego dla tworzenia wyróżnionych przez ustawodawcę pryncypiów kształcenia ogólnego (ważnych w przebiegu życia człowieka umiejętności psycho – społecznych).

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium: od kandydatów wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne lub innego kierunku w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZDROWIE PUBLICZNE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Głównym celem kształcenia na kierunku zdrowie publiczne ze specjalnością promotor zdrowia będzie uzyskanie przez absolwenta kwalifikacji z zakresu szeroko pojętej promocji zdrowia oraz przygotowanie do pracy z populacją osób w różnym wieku, w zakresie wzmacniania zachowań prozdrowotnych.

  W trakcie studiów studenci zdobędą wiedzę na temat podstawowych problemów i zagrożeń zdrowia populacji oraz działań profilaktycznych podejmowanych w obszarze ochrony zdrowia publicznego. Absolwent będzie posiadał podstawowe umiejętności związane z zarządzaniem zasobami niezbędnymi do realizacji wytyczonych celów polityki zdrowotnej państwa na różnych szczeblach organizacyjnych: instytucji samorządowych, rządowych, instytucji pozarządowych oraz organizacji udzielających świadczeń w zakresie zdrowia.

  Studenci zostaną wyposażeni w umiejętności oraz kompetencje społeczne, które sprawią, że poradzą sobie w przyszłości z wyzwaniami podjętej pracy. Uzyskane kwalifikacje pozwolą absolwentom na świadczenie usług w zakresie doboru właściwych programów prozdrowotnych i poprawy jakości życia na każdym etapie ontogenezy.

  Zadaniem stawianym przed promotorami zdrowia (specjalność studiów) jest edukowanie i poprawa jakości życia społeczeństwa. Zdobyte w trakcie studiów kompetencje pozwolą przyszłym absolwentom na możliwość podjęcia pracy w krajach Unii Europejskiej ze względu na duże zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium: ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w dyscyplinie nauki medyczne lub nauki o zdrowiu.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

ftftft Ocena odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

gdzie jest radiologia?

MP W odpowiedzi do: ftftft odpowiedz

Jako druga jest wymieniona... elektroradiologia, czyli to o co Ci chodzi