Politechnika Opolska

Wydział Inżynierii Systemów Technicznych PO

Wydział Inżynierii Systemów Technicznych

ul. Kozielska 16

47-224 Kędzierzyn-Koźle

tel. +48 77 449 80 00

e-mail: wist@po.opole.pl

Wydział Inżynierii Systemów Technicznych PO

Politechnika Opolska

Wydział Inżynierii Systemów Technicznych

ul. Kozielska 16

47-224 Kędzierzyn-Koźle

tel. +48 77 449 80 00

e-mail: wist@po.opole.pl

 • PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kędzierzyn-Koźle - kierunek Przemysłowe technologie informatyczne
  Predyspozycje
  umysł ścisły, kreatywność techniczna, zainteresowanie informatyką, otwartość na wiedzę interdyscyplinarną, zdolność abstrakcyjnego myślenia, chęć i umiejętność stałego doskonalenia się.
  Kariera
  Absolwent studiów I stopnia na kierunku przemysłowe technologie informatyczne o profilu praktycz­nym dysponuje wiedzą oraz praktycznymi umiejętnościami w zakresie nauk technicznych, w szczególności budowy i eksploatacji maszyn oraz współczesnych technologii informatycznych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Absolwent jest przygotowany do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń, w jednostkach projektowych lub konstrukcyjnych, w jednostkach związanych z organiza­cją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, w firmach informatycznych, zajmujących się budową lub wdrażaniem narzędzi i systemów informatycznych w przemyśle, w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.
  Studia I stopnia
  Studia trwają 8 semestrów w trybie stacjonarnym (dziennym). W trakcie VII semestru przewidziana jest semestralna praktyka zawodowa w zakładach przemysłowych współpracujących z Wydziałem. Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. W trakcie studiów realizowane są przedmioty z obszaru nauk informatycznych takie jak: podstawy programowania, systemy operacyjne, grafika komputerowa, technika mikroprocesorowa, przemysłowe bazy danych, metody sztucznej inteligencji, technologie internetowe i mobilne. W ramach nauk inżynierskich proponowane są przedmioty takie jak: materiałoznawstwo, maszynoznawstwo, technologia i urządzenia przemysło­we, elektrotechnika i elektronika dla informatyków, grafika inżynierska, inżynieria jakości. Studenci od III semestru mają możliwość wyboru przedmiotów spośród zaproponowanych w programie studiów, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami oraz kształtowania szczegółowego profilu studiów w kierunku przyszłej pracy zawodowej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Przemysłowe technologie informatyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, informatyka, fizyka, chemia, język polski

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • SYSTEMY BIOTECHNICZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kędzierzyn-Koźle - kierunek Systemy biotechniczne
  Predyspozycje:
  zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi, kreatywność techniczna, otwartość na wiedzę interdyscyplinarną, zdolność abstrakcyjnego myślenia, chęć i umiejętność stałego doskonalenia się. 
  Kariera
  Absolwent studiów I stopnia na kierunku systemy biotechniczne dysponuje wiedzą oraz umiejętno­ściami w zakresie nauk rolniczych, w szczególności inżynierii rolniczej. Absolwent jest przygotowany do pracy jako specjalista w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości surowców i żywności, potrafi projektować i kontrolować procesy i obiekty w szeroko rozpa­trywanym środowisku. Posiada kompetencje między innymi w zakresie znaczenia społecznej, zawo­dowej i etycznej odpowiedzialności za bezpieczne użytkowanie sprzętu technicznego w inżynierii rolniczej i inżynierii środowiska.
  Absolwent jest przygotowany do pracy:
  • w dynamicznie modernizujących się gospodarstwach i kombinatach rolnych;
  • w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego;
  • w zakładach produkujących nawozy sztuczne i środki ochrony roślin;
  • w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach projektowych;
  • w instytucjach takich jak: krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe i naukowo-badawcze, szkoły wyższe, specjalistyczne gospodarstwa rolnicze i agroturystyczne. 
  Ponadto Absolwent przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w produkcji i obrocie sprzętem rolniczym, ogrodniczym i na potrzeby przetwórstwa płodów rolnych, w administracji samorządowej i gospodarczej, w ośrodkach doradztwa rolniczego, w firmach marketingowych, izbach rolniczych, centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego.
  Studia I stopnia
  Studia trwają 8 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym), w tym na VII semestrze odbywana jest semestralna praktyka zawodowa w zakładach przemysłowych współpracujących z Wydziałem. Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Wśród podstawowych treści kształcenia znajduje się m.in.: matematyka, fizyka, chemia, grafika inżynierska, inżynieria jakości. Grupa przed­miotów kierunkowych obejmuje m.in.: technologie informacyjne, maszynoznawstwo, rolnicze surow­ce energetyczne, współczesne systemy uprawy, biomechanikę gleby, botanikę rolniczą, podstawy przechowalnictwa, przetwórstwo warzyw i owoców, urządzenia, aparatura i biotechnologie w przemyśle rolno-spożywczym, mikrobiologię techniczną, podstawy biotechnologii i hodowli roślin. Studenci od IV semestru mają możliwość wyboru przedmiotów spośród zaproponowanych w programie studiów,  zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami oraz kształtowaniaszczegółowego profilu studiów w kierunku przyszłej pracy zawodowej.
  UWAGA! Na tym kierunku uzyskasz uprawnienia rolnicze (możliwość przejmowania gospodarstw rolnych, ubieganie się o dopłaty bezpośrednio dla rolników, ubieganie się o dotacje).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Systemy biotechniczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Krzysiek Ocena

Wiedziałem, że chcę iśc na systemy biotechniczne, ponieważ moi rodzice maja gospodarstwo i chciałem pozostać niejako w tej tematyce. Wybór tego kierunku na tej właśnie uczelni okazał się najlepszy!