• ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku administracja posiadają profil ogólnoakademicki, co oznacza m.in.:

  • uzyskanie przez studenta wiedzy w zakresie nauk o administracji, prawie i gospodarce, w tym o ich miejscu i znaczeniu w systemie nauk społecznych, elementarnej terminologii z ich zakresu, o stosowanych w tych naukach metodologii badań, technikach i narzędziach pozyskiwania i opracowywania danych;
  • przekazanie zaawansowanej wiedzy (dla której punktem wyjścia są informacje z zakresu wiedzy o społeczeństwie i historii najnowszej z programu szkół ponadgimnazjalnych) o teoretycznych i praktycznych aspektach współczesnego państwa, prawa, administracji publicznej i innych instytucji;
  • kształcenie świadomej (refleksyjnej i krytycznej) percepcji, umiejętności analizy oraz interpretowania zjawisk i procesów zachodzących wewnątrz administracji jak i relacji administracji z państwem, innymi instytucjami, polityką, prawem oraz gospodarką;
  • uzyskanie umiejętności analizy i kreatywnego rozwiązywania konkretnych problemów w świetle obowiązującego prawa oraz norm i reguł etycznych, wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce, w tym w ramach wielu rodzajów aktywności związanych z zawodem;
  • wykształcenie świadomości samodzielnego uzupełniania oraz doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności, projektowania własnej ścieżki kształcenia, odgrywania rozmaitych ról obywatelskich, w tym samodzielnego i świadomego podejmowania decyzji wyborczych, uczestniczenia w konstruowaniu projektów aktywności obywatelskiej, konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny, respektowania różnic kulturowych, politycznych i światopoglądowych, bycia promotorem postaw opartych na tolerancji i uznaniu możliwych odmienności.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski oraz język obcy nowożytny 

  Dowiedz się więcej

   


   
   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest wynik testu.

   

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwenci kierunku bezpieczeństwo państwa uczestnicząc w procesie dydaktycznym, realizowanym za pomocą innowacyjnych metod kształcenia nabywają wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne utożsamiane ze zrozumieniem procesów zachodzących w państwie i jego otoczeniu w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa w następujących jego aspektach: politycznym, społecznym, prawnym, ekonomicznym, wojskowym. Studia pozwalają absolwentowi na zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa związanej z systemem bezpieczeństwa państwa, podstaw prawnych i procedur dotyczących bezpieczeństwa, podmiotów właściwych w sferze bezpieczeństwa państwa, zadań administracji publicznej, problematyki zarządzania kryzysowego, szeroko pojmowanej tematyki bezpieczeństwa na poziomie sektorowym oraz różnych rodzajów przestępczości z terroryzmem włącznie. Absolwent studiów na kierunku bezpieczeństwo państwa zdobywa i potrafi uzupełniać wiedzę związaną z przebiegiem procesów cywilizacyjnych, kulturowych, tożsamościowych oraz społeczno-ekonomicznych wiążąc jednocześnie zjawiska globalne z ich wpływem na wydarzenia lokalne. Rozumie i zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie bezpieczeństwa państwa, zależności ich łączące, systemy, które tworzą. Potrafi opisywać rzeczywistość w zakresie bezpieczeństwa państwa odwołując się do teorii, a także od strony praktycznej, operując aparatem pojęciowym właściwym dla studiowanego kierunku studiów i na tej podstawie prognozować scenariusze rozwoju sytuacji bezpieczeństwa.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpiezeństwo państwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski oraz język obcy nowożytny 

  Dowiedz się więcej

   


   
   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo państwa jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE Stopień: I REKRUTACJA

  1. Absolwent studiów stacjonarnych I stopnia otrzymuje tytuł licencjata na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne ze specjalnością edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne i jest przygotowany do pełnienia roli zawodowej nauczyciela przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej oraz nauczyciela przedmiotu wychowanie fizyczne w szkole podstawowej.

  Absolwent uzyskuje także zaświadczenie potwierdzające przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wydawane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139, poz. 1132).

  2. Absolwent studiów stacjonarnych I stopnia otrzymuje tytuł licencjata na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne ze specjalnością zarządzanie placówkami ochrony zdrowia z elementami ratownictwa specjalistycznego i jest przygotowany do pełnienia roli zawodowej analityka w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, koordynatora placówki leczniczej, pracownika jednostek samorządowych w zakresie organizacji ochrony zdrowia oraz działania podmiotów leczniczych.

  Absolwent uzyskuje także tytuł Ratownika, zgodnie z art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 (Dz. U 2006 nr 191 poz. 1410) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2007 w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U.2007 nr 60 poz. 408).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski

  Przeprowadzony zostanie również egzamin sprawnościowy.

  Dowiedz się więcej

 • EKONOMIA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia społeczna jest przekazanie studentom nowoczesnej i zarazem praktycznej wiedzy ekonomicznej oraz wykształcenie przedsiębiorczych i innowacyjnych postaw, warunkujących aktywność absolwentów na rynku pracy, w środowisku społecznym i w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Duży nacisk położony jest również na wykształcenie kompetencji obywatelskich, kluczowych w przyszłej pracy zawodowej absolwentów. Praktyczny profil studiów oraz zbilansowany plan studiów, obejmujący kursy teoretyczne i praktyczne pozwolą na zdobycie szerokiej i aktualnej wiedzy ekonomicznej oraz przydatnych praktycznych umiejętności. Wiedza, umiejętności i kompetencje uzyskane przez absolwentów kierunku ekonomia społeczna w efekcie dają szerokie przygotowanie do pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej , w sektorze pożytku publicznego, w różnorodnych instytucjach społecznych i organizacjach non-profit.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia społeczena brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski i język obcy nowożytny 

  Dowiedz się więcej

   


   
   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia społeczna jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • EKONOMIA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia społeczna jest przekazanie studentom nowoczesnej i zarazem praktycznej wiedzy ekonomicznej oraz wykształcenie przedsiębiorczych i innowacyjnych postaw, warunkujących aktywność absolwentów na rynku pracy, w środowisku społecznym i w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Duży nacisk położony jest również na wykształcenie kompetencji obywatelskich, kluczowych w przyszłej pracy zawodowej absolwentów.

  Praktyczny profil studiów oraz zbilansowany plan studiów, obejmujący kursy teoretyczne i praktyczne pozwolą na zdobycie szerokiej i aktualnej wiedzy ekonomicznej oraz przydatnych praktycznych umiejętności. Wiedza, umiejętności i kompetencje uzyskane przez absolwentów kierunku ekonomia społeczna w efekcie dają szerokie przygotowanie do pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej , w sektorze pożytku publicznego, w różnorodnych instytucjach społecznych i organizacjach non-profit.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy oraz język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia społeczna jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • POLITOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku politologia jest:

  • Przekazanie wiedzy (dla której punktem wyjścia są informacje z zakresu wiedzy o społeczeństwie i historii najnowszej z programu szkół ponadgimnazjalnych) o teoretycznych i praktycznych aspektach współczesnej polityki, podmiotach politycznych, determinantach działań i procesów politycznych; 
  • Przekazanie podstawowej wiedzy o metodach i narzędziach (w tym technikach pozyskiwania danych) pozwalających opisywać instytucje polityczne, procesy w nich i między nimi zachodzące oraz wykształcenie umiejętności korzystania z różnych dostępnych źródeł wiedzy o życiu społecznym, politycznym i gospodarczym, a także rozpoznanych metod analizy naukowej;
  • Wykształcenie umiejętności przygotowywania i prezentowania samodzielnych projektów, realizowania zadań zespołowych, realizacji prostych zadań badawczych pod kierunkiem doświadczonej kadry naukowej.

  Celem studiów I stopnia, rozumianych jako studia zawodowe, jest ponadto przygotowanie absolwentów do podjęcia różnego typu karier zawodowych kojarzonych z personelem zaplecza partii politycznych, instytucji życia publicznego, w szczególności samorządu terytorialnego, organizacji III sektora oraz aktywnych ról pełnionych w organizacjach politycznych, organizacjach non-profit, mediach, czy w lokalnym środowisku. Zasób wiedzy pozyskanej w trakcie studiów, kompetencje społeczne i trening intelektualnej ciekawości mogą być wykorzystane w wielu nowych pojawiających się na rynku pracy zawodach, takich jak researcher, broker informacji, fundraiser.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski oraz język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   
   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest średnia ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Studia na kierunku prawo przygotowują nowoczesnych, profesjonalnych, przedsiębiorczych prawników, którzy sprawnie zarządzają i wykonują zadania związane z obsługą prawną w instytucjach sektora publicznego, ale również w pracy na stanowiskach w sektorze prywatnym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej; studia na kierunku prawo pozwalają również na przygotowanie do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa na rynku europejskim. W trakcie studiów absolwent poznał uniwersalne standardy wykonywania zawodu, nowoczesnych metod i narzędzi w zakresie wykonywania usług prawniczych, stąd może on wykorzystać zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje nie tylko w zawodach prawniczych, takich jak adwokat, radca prawny, prokurator, czy sędzia, ale również w nowych pojawiających się na rynku pracy profesjach.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia Jednolite Magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia stacjonarne magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe jest:

  • Przekazanie zaawansowanej wiedzy (dla której punktem wyjścia są informacje z zakresu wiedzy o społeczeństwie i historii najnowszej z programu szkół ponadgimnazjalnych) o podmiotach stosunków międzynarodowych, sferach ich aktywności oraz o wielopłaszczyznowych, historycznych i współczesnych procesach w różnych regionach świata;
  • Przekazanie podstawowej wiedzy o metodach i narzędziach (w tym technikach pozyskiwania danych) pozwalających opisywać złożoność środowiska międzynarodowego i procesów w nim zachodzących, funkcjonowanie wybranych instytucji międzynarodowych oraz struktur społecznych. Celem jest także wykształcenie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy rejestrujących procesy międzynarodowe w ich wymiarze społecznym, politycznym, gospodarczym oraz kulturowym;
  • Wykształcenie umiejętności samodzielnej analizy i interpretacji wybranych zjawisk, kreatywnego rozwiązywania określonych problemów, wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce oraz umiejętności samodzielnego przygotowywania i prezentowania samodzielnych projektów i prac zespołowych czy też realizacji prostych prac badawczych pod kierunkiem doświadczonej kadry naukowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski oraz język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   
   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest średnia ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)